archive-no.com » NO » A » ASPLANVIAK.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  Bekkens nedbørfelt er ca 2 km2 Dette gjør at bekken har et potensial som gyte og oppvekstområde for sjøørret Fiskebestanden har vært i tilbakegang og Trondheim kommune ønsker å legge til rette for å gjenreise en livskraftig sjøørretbestand i Nidelva Løsningen ble å legge bekken gjennom et parkdrag en kombinasjonen som gjør at bekken bidrar til variert landskapsopplevelse og biologisk mangfold i et urbant område Strekningen med åpent vannløp blir

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10137/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  brannvann Vann og miljøteknikk Vannforsyning Nordmarka Ulvenskiftet En ny vannledning er etablert på strekningen mellom Ulvenskiftet Tøsdal og Nordmarka for å sikre vannforsyningen i Nordmarka og å etablere en ringforbinde Vann og miljøteknikk Skisseprosjekt forprosjekt og detaljprosjekt for VA anlegg Monsetjåren Oppdraget gikk ut på å skaffe vann og avløp for innbyggerne på Monsetjåren i Orkdal kommune Gjennom arbeid på skisse forprosjekt og detaljnivå kom pro Vann og miljøteknikk Miljøkartlegging skolebygg Rammeavtale Hfk Asplan Viak har miljøkartlegt alle videregående skoler i Hordaland fylke I første omgang ble skolene kartlagt for eventuelle forekomster av asbest og PCB S Vann og miljøteknikk Tysvær kommune hovedplan vann og avløp Asplan Viak har utarbeidet hovedplan for vannforsyning og avløp for Tysvær kommune perioden 2012 2031 Hensikten med en hovedplan er å definere overordnet Vann og miljøteknikk Hovedplan vannforsyning og avløp for Sel kommune Overordnet plan for vannforsyning og avløp for Sel kommune i perioden 2015 2024 Kommunen leverer mye og godt vann mens forsyningssystemet er i dårlig tilsta Vann og miljøteknikk Saneringsplan Lerkendal Avløpssone Asplan Viak har utarbeidet saneringsplan Lerkendal en helhetlig plan for å forbedre avløpsnettet gjennom reduksjon av forurensningsutslipp bedre service til Vann og miljøteknikk Saneringsplan Singsaker avløpssone Singsaker avløpssone er på 234 ha kun 10 er separert belastningen fra området tilsvarer i overkant av 19 000 pe På oppdrag fra Trondheim kommune utarbei Vann og miljøteknikk Ilabekken Ilabekken har gått i lukket løp delvis i kulvert og fjelltunnel i en strekning på ca 800 m ned mot sjøen I 2005 ble det besluttet å åpne bekken til et Vann og miljøteknikk Ståvibekken Bekkeåpning Forprosjekt for åpning av Ståvibekken en 400 m lang strekning på Vøyenenga før den går ut i Isielva Åpningen betyr at bekken blir tilbakeført til omr Vann og miljøteknikk Sverresdalsbekken Anleggskontroll Sverresdalsbekken er en liten sidebekk til Nidelva

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/kompetanse/vann-og-miljoeteknikk/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  byggeteknikk elektro automasjon VVS reguleringsplanlegging arkitekt landskapsarkitekt veg og VA teknikk Samarbeidspartnere Multiconsult geoteknikk Tidsrom 2012 2018 Areal Bruttoareal ca 23 000 m² Tema prosessanlegg for vann og avløp Relaterte prosjekter Laster prosjekter Prosjekt Trykkstøtberegninger i forbindelse med utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg Som et ledd i utvidelsen av Langevatn vannbehandlingsanlegg skulle alle situasjoner som kunne tenkes å forårsake trykkstøt i anlegget beregnes Beregninger ble utført med programvaren Bentley Hammer og

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/11339/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  fag unntatt geoteknikk Anleggsarbeidene startet opp i november 2014 og anlegget skal være klart for prøvedrift våren 2018 Nye prosesstrinn For å redusere farge lukt og smak og beskytte mot eventuelle parasitter i kilden skal anlegget utvides med ozonering og biofiltrering Ozon er en kraftig oksiderende gass som bleker fargen i vannet spalter humusmolekyler og virker desinfiserende Ozongass dannes ved å lede oksygen forbi et kraftig spenningsfelt Siden ozon har svært kort levetid må denne produseres på anlegget etter hvert som den skal brukes Humus og fargestoff blir klippet opp i mindre biter av ozon og disse mindre molekylene fjernes i et biologisk filtertrinn før vannet forlater anlegget Biofiltrene har stort plassbehov og utgjør sammen med nye rentvannsbasseng mye av det nye bygningsvolumet Eksisterende prosesstrinn bestående av alkalisering UV bestråling og klorering skal beholdes men med utvidet kapasitet Spesielle utfordringer Et stort byggeprosjekt med over 8 000 m grunnflate og totalt 7 nivåer Store sammenhengende vanntette basseng som skal tåle vanntrykk opp til 20 meter vannsøyle gir utfordrende betongkonstruksjoner med inntil 70 cm tykke vegger Nytt prosessanlegg skal integreres med eksisterende prosessanlegg som skal være i full drift under hele ombyggingen Dette krever nøye planlegging tett samarbeid med driftsorganisasjonen etablering av midlertidige prosessløsninger m m Vannet skal kunne renne gjennom alle prosesstrinnene uten pumping Dette krever lave trykktap og gode hydrauliske løsninger i anlegget Viktige kriterier for å lykkes er tett samarbeid med byggherre og god koordinering mellom alle fag der modellering i felles 3D modell er til uvurderlig nytte Informasjon FAKTA Prosjektkategori Vannbehandlingsanlegg Oppdragsgiver IVAR IKS Leveranse Reguleringsplan skisseprosjekt forprosjekt detaljprosjekt kontrahering oppfølging i byggefase Kompetanseområde Vann og miljøteknikk Arkitektur Bygg og anlegg Landskapsarkitektur Plan og urbanisme Samferdsel Tekniske installasjoner Samarbeidspartnere Multiconsult Geoteknikk Tidsrom 2011 2018 Areal Utvidelse Grunnflate ca 9000 m² Bruksareal ca 27 000 m² Kontakt Kristian

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10232/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  lagt en ny vannledning en såkalt ringledning DN355 PE fra Ulvenskiftet ved E39 via Tøsdal og til Nordmarka På strekningen Tøsdal Nordmarka følger traseen Osvassdraget Strekning Ulvenskiftet til Tøsdal her går vann og spillvannsledning gjennom myrområdet ned til Tyssdalsvatnet og gjennom vatnet til Tøsdal På denne strekningen ble hele traseen definert som sjøledning og belastet med lodd På strekningen mellom E39 og Tyssdalsvatnet ble det også lagt en mindre spillvannspumpeledning for tilknytning av bebyggelsen langs traseen Ved arbeid i og ved Tyssdalsvatnet måtte hindre forurensing av vannet under fiskens gyting Dette gjorde at arbeid i vatnenet ble utsattt til etter gytetide I tillegg ble det lagt ut siltgardiner for å fange opp svevestoffer fra grøftearbeidene i vannet På Tøsdal er det bygget spillvannspumpestasjon og avstikk for vann og spillvannsledning mot bebyggelsen på Tøsdal for vannforsyning og sanering av kloakkutslipp og for tilretteleging for fremtidig bebyggelse Spillvannspumpestasjonen er bygget nær Oselva som er en del av Osvassdraget Her er viktig å unngå forurensing av elva som er en god fiske elv Det ble derfor bygget overløpstank for pumpestasjonen for å hindre at spillvann renner ut i vassdraget ved pumpestopp Det er også montert alarm på overløpet for varsling av vaktsentral Fra Tøsdal går traseen på østsiden av Oselva gjennom skog og myrområde tildels i sidebratt terreng For å lette grunneierne sin adgang til skogen og som en ny turveg er det på østsiden av Oselva etablert en traktorveg på deler av strekningen mellom Tøsdal og Nordmarka Det ble utført tørrsteinsmurer mot bekker bekkeinntak og terreng for å heve kvaliteten på ferdig anlegg Faglige detaljer Ca 575 m ny traktorveg planeringsbredde 2 5 m Ca 2000 m VA grøfter Grunnarbeider for kloakkpumpestasjon og overløpstank med bistand til montering Levering og montering av Ca 2300 m DN 355 PE100 rør VL Ca 300

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10105/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  til et område som ligger høyere enn bassenget Stasjonen skal plasseres i ventilkammer ved høydebassenget Det skal legges vannledning fra eksisterende offentlig vannledning på Fotlandsvåg ved Hanstveittjønna til Tysse Som ledningsmateriale er det valgt DN160 PE100 SDR11 med DN200 PE10 på en strekning ved Tysse og DN250 PE100 mot industriområdet på Tysse Ved Fotlandsvår kobles nytt anlegg til eksisterende vannverkskum går gjennom Hanstveittjønna mot fylkesveg Fv567 Her forsetter vannledning lang fylkesveg mot Berneskrysset På deler av denne strekningen legges det spillvannsledning parallelt med vannledning Fra Berneskrysset følger vann og spillvannsledning vestsiden av Fv567 ca 150 m for ledninger krysser Fv567 Fra vegkryssing går nå vann og spillvannsledning over landbruksland i grøft og delvis i borehull gjennom fjell ved Byrkjeland På denne strekningen bygges det et trykkøkningsanlegg for å forsyne høydebasseng på Kleppsskaret Fra Byrkjeland går ledningstrase langs Fv567 delvis i vegkant og delvis i egen trase ett stykke fra veg På Kleppsskaret bygges det et høydebasseng på ca 200 m3 og et trykkøkningsanlegg for lokal vannforsyning Fra Kleppsskaret går vannledningen mot Kleppsvatnet delvis i grøft og delvis i myr Ledningen legges som sjøledning gjennom myr Lengde ca 1100 m Gjennom Kleppsvatnet legges sjøledning ca 1500 m Nord for Kleppsvatnet deler ledningen seg en ledning DN200 går mot nytt høydebasseng ved Raudberget og en DN250 mot industriområdet Høydebassenget på Raudberget forsyner Tysse og industriområdet Fra høydebassenget går vannledningen DN160 via et ca 400 m langt borhull til Tysse hvor det knyttes til eksisterende kommunale vannledning totalt ca 500 m Osterøy kommune ønsker å sanere de eksisterende kloakk løsningene på strekningen Fotlandsvåg Kleppsskaret og føre spillvannet til felles renseanlegg og utslipp pluss legge til rette for kloakkløsning for fremtidig utbygging av ca 25 boliger Det er derfor lagt spillvannsledning i samme trase som vannledning på strekningen i grøft og i borhull Tysse

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10101/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  er gjennomført med styrt boring og boring i fjell Det er bygget tre nye pumpestasjoner fem eksisterende er bygget om for å overføre avløpsvannet fra Kirkebygda og Ytre Enebakk renseanlegg til det nye sentralrenseanlegget Asplan Viak var byggherrerådgiver og styrte store deler av prosjektet Vi kontraherte totalentreprenør for sentralrenseanlegget konsulent for regulering av renseanleggstomten konsulent for geoteknikk konsulent for detaljprosjektering av transportanleggene byggeleder entreprenører for ulike ledningsstrekk og pumpestasjoner og

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10089/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt - Asplan Viak AS
  200 000 m2 kontorarealer med meget høye sikkerhetskrav 2014 12 08 00 00 00 Nyhet 08 12 14 Asplan Viak med på å forme nytt Regjeringskvartal Asplan Viak er plukket ut som ett av seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprin 0000 00 00 00 00 00 Prosjekt Regjeringskvartalet Løsningene har vært basert på tre hovedretninger bevaring delvis bevaring i kombinasjon med nybygg og bare nybygg 0000

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/aktuelt/tema/regjeringskvartalet/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive