archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Selvkost - aktuelt i høst! | Avfall Norge:
  det enten er kommunene eller IKS AS som skal administrere selvkostfondet dvs man kan ikke ha selvkostfond både i kommunen og i IKS AS Et annet tema som det knytter seg stor spenning til er kalkulering av kapitalkostnader Dagens kalkulatoriske rente er lavere enn de faktiske rentekostnadene selskapene har I det nye forslaget er det lagt opp til at KRD i slike tilfeller kan komme med en justering av rentesatsen som skal benyttes i henhold til retningslinjene Flere har lurt på om KRD ville komme til å benytte seg av den muligheten allerede i år men foreløpig har det ikke skjedd Med dagens rentesituasjon har Returkraft spurt Miljøverndepartementet MD om hvordan man kan forholde seg til retningslinjene for beregning av selvkost opp mot Forureniningslovens 34 Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren herunder innsamling transport mottak oppbevaring behandling etterkontroll m v Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader Klima og forurensingsdirektoratet Klif har på vegne av MD svart at i de tilfeller hvor avfallsgebyret ikke blir korrekt ved bruk av retningslinjene må de vike til fordel for Forurensningsloven Klif har i tillegg et oppdrag å se på hvordan

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25991&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Biogassalliansen ber om fortgang med biogasstrategien | Avfall Norge:
  positiv samfunnsgevinst på en rekke andre områder i form av Reduserte klimagassutslipp utslipp fra erstattet gjødsel energi drivstoff og torv Forvaltning av knappe ressurser fosfor andre næringsstoffer organisk materiale Redusert lokal forurensing i byer og tettsteder reduserte utslipp av støv og NOx fra gassdrevne kjøretøy Et fornybart landbruk Økt produksjon av fornybar energi Bakgrunn I Norge pågår det revisjon av flere forskrifter innunder Landbruks og matdepartementet som berører produksjon av biogass Sverige har fått sin strategi og Danmark vedtok i våres økte feed in tariffer og et ambisiøst mål om at 50 prosent av den store mengden dansk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon innen 2020 Dette kan imidlertid føre til at enda mer enn dagens ca 70 000 tonn fiskebiprodukter og matavfall sendes fra Norge for biogassproduksjon i våre naboland fordi det her vil være et system for slik behandling som ikke fins her til lands Norge har i dag et stort uforløst potensial for biogass fra næringsavfall såvel som fra landbruk og VA sektoren En rekke norske kommuner og private selskap er klare til å satse på bygging av biogassanlegg basert på matavfall og avløpsslam men dette skjer i like liten grad som satsing på egne husdyranlegg så lenge det ikke er økonomisk lønnsomt for alle ledd i verdikjeden Prosess og mål Arbeidet med en nasjonal biogasstrategi må inkludere kartlegging av tilgjengelige ressurser bruk av biogass og biorest samt analyse av barrierer for økt produksjon under dagens forutsetninger Dessuten må strategien inneholde klare signaler om hvor vi vil med biogass i form av mål for produksjon bruk og tilhørende virkemidler Det vises her blant annet til Sverige og de mange virkemidler som er tatt i bruk for å støtte etterspørselen etter biogass her Arbeidet med biogasstrategien må settes i gang raskt for å kunne legges fram for Stortinget i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25987&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Benchmark sikrer kvalitet og effektivitet | Avfall Norge:
  med andre virksomheter på samme område viser bransjen at de er sitt ansvar bevisst både i forhold til samfunnsoppdrag og forvaltning av renovasjonsavgiften Virksomhetene sammenlignes på sju områder driftseffektivitet systemeffektivitet tjenestestandard miljøstandard arbeidsmiljø gebyrnivå og kundetilfredshet Hver deltaker får sin egen rapport med resultatene presentert individuelt og sammenlignet de andre Dette gir verdifull innsikt både i egen virksomhet og bransjen generelt Siden forrige undersøkelse i 2009 er det spesielt arbeidsmiljø miljøstandard og kundetilfredshet som viser forbedring sammenlignet med forrige runde Strategisk verdi Rapporten om egne prestasjoner målt mot andres kan være et verdifullt dokument i beslutningsprosesser enten de er politiske eller internstrategiske Dette er nødvendig informasjon og kunnskap for alle som ønsker å eie og drive en regional renovasjonsvirksomhet i Norge sier lederen i en av deltakervirksomhetene i en kommentar Positiv bransjeutvikling Både oppslutning og resultater viser at renovasjonsbransjen er i positiv utvikling og er opptatt av å strekke seg etter stadig å bli bedre oppsummerer rådgiver Roy Ulvang prosjektansvarlig i Avfall Norge Han er svært fornøyd med årets undersøkelse og at modellen nå er blitt et solid redskap for neste undersøkelse Her er grunnlagsdata som gir muligheter både for å gå i bredden og dybden når målet er å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25980&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • En del av landets beredskap | Avfall Norge:
  for å håndtere husholdningsavfall I dagens situasjon etter at forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall går det meste av husholdingsavfall til gjenvinning og til energiutnyttelse Kommunene og de interkommunale avfallsselskapene trenger knapt nok egne deponi for å oppfylle sitt ansvar for husholdingsavfall Mange selskap driver da også godt uten eget deponi Det er i dag hovedsakelig uorganisk avfall som deponeres og mye av dette er næringsavfall Det er likevel fortsatt i hovedsak interkommunale selskap som eier og driver avfallsdeponiene her i landet En mulig begrunnelse for hvorfor det fortsatt bør være interkommunale deponi i drift er at deponiene har en rolle i beredskapssammenheng Ulike naturkatastrofer terrorhandlinger store branner og andre ulykker kan generere store mengder avfall som må håndteres raskt og effektivt for å unngå forhold som kan innebære en fare for mennesker og miljøet Da kan deponering tenkes å være en praktisk og forsvarlig løsning dersom det finnes tilgjengelige deponier i kommunen Dersom avfallet ikke kan transporteres kan det være aktuelt å re åpne gamle lokale deponi eller ha dertil egnede områder avsatt til slikt formål Dessuten vil det fortsatt være behov for deponikompetanse Avfallsdeponi og samfunnssikkerhet er tema på deponiseminaret 24 25 oktober På seminaret vil det

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25964&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Når husholdningsavfall blir butikk | Avfall Norge:
  avfallet Prosjektet har avklart noen spørsmål men reist noen andre som det ikke har vært mulig å få avklart Avfall Norge anbefaler at kommunene følger opp ansvaret de er gitt i Forurensningslovens 30 Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall ved å kreve at de som samler inn avfall fra husholdningene innehar et kommunalt samtykke Kapittel 8 i rapporten lister opp en del vilkår som bør være avklart i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25952&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ministermøte | Avfall Norge:
  møtet Venter spent på stortingsmeldingen Håkon Jentoft assisterende direktør og fagansvarlig for biologisk avfall Henrik Lystad og kommunikasjonsansvarlig Kjersti Kildahl møtte fra Avfall Norge sammen med Zeben Putnam fra arbeidsgruppen for biologisk behandling Miljøverndepartementet stilte med rådgiver Therese Aasen og avdelingsdirektør Vidar Vik i tillegg til miljøvernminister Solhjell Håkon Jentoft innledet med et bransjeoverblikk som inngang til å snakke nærmere om den kommende stortingsmeldingen om avfall Han løftet fram medlemmenes forventning til meldingen og forventningen til at den skal være både visjonær og konkret med tydelig retning og mål å strekke seg etter Biogass en politisk gladsak Henrik Lystad la fram Biogassalliansens innspill til strategien for biogass som i juni i år kom inn som en del av Klimaforliket II Biogassproduksjon av husdyrgjødsel og matavfall gir miljøgevinst på flere områder samtidig Vi får reduserte klimautslipp tar vare på knappe ressurser og utnytter energien i avfallet Sånn sett ligger alt til rette for en politisk gladsak sa Henrik Lystad Miljøvernministeren var ikke uenig i det tvert imot sa han at alle er stort sett enige om de positive effektene av biogassproduksjon Men han poengterte behovet for å gjennomarbeide saken bredt for å ivareta alle spørsmål knyttet til biogassproduksjon blant annet til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25942&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hva er forskjellen på en fylling og et deponi | Avfall Norge:
  at jordfyllinger kan inneholde inerte masser ordinært avfall men en også farlig avfall Som illustrasjonsbildet indikerer kan en fylling og et inert deponi av innhold se til forveksling likt ut men med forskjelling kontrollregimer Det er også store tekniske forskjeller på et deponi for inerte masser og en jordfylling Inerte deponi har utslippstillatelse med krav om mottakskontroll om bunntetting mv Avfall Norge har tidligere pekt på variable praksis når det

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25933&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mattilsynets komposteringsmetoder må suppleres | Avfall Norge:
  er bedre tilpasset norske forhold Avfall Norge har i høringssvar til Mattilsynet høyre marg lagt vekt på at de foreslåtte metodene for behandling av matavfall visse typer tidligere næringsmidler mv i komposteerings og biogassanlegg bør suppleres med metoder som er bedre tilpasset norske forhold og forankret i den norske gjødselvareforskriften Dette er metoder som vår søsterorganisasjon Norsk Vann har fått utarbeidet for å dokumentere tilfredsstillende hygienisering av parasittegg Hvis metodene tillates på linje med de som Mattilsynet har skrevet inn i forskriftsutkastet vil dette spare næringen for unødvendige investeringer i lukkete anlegg og andre tiltak som i sum vil utgjøre mer enn 100 millioner kroner Avfall Norge mener det er dokumentert at de foreslåtte metodene gir en tilsvarende hygienisk sikkerhet De foreslåtte metodene må gjelde for alt matavfall og visse typer næringsmidler mv slik EU regelverket åpner opp for Endringene i biproduktforskriften utløses av nye regler i EU Disse gir imidlertid medlemslandene les Norge et visst handlingsrom i form av nasjonale metoder for behandling av kjøkken og matavfall samt visse andre typer biprodukter For næringsmidler kan nasjonale metoder anvendes på foredlete næringsmidler Andre biprodukter som ikke kan behandles etter nasjonale metoder etter 8 i foreslått forskrift må behandles etter standardmetoden

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25922&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive