archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Faggruppe for energiutnyttelse | Avfall Norge:
  EU kurs og seminarer Relevante lenker Rapport 2015 Basiskarakterisering av bunnaske fra avfallsforbrenning Prosjektet har gjennomført en basiskarakterisering av bunnaske fra alle norske anlegg for forbrenning av avfall og anbefaling om verifiseringsrutine av basiskarakteriseringen Rapport 2014 Status for energiutnyttelse Prosjektet gir en statusbeskrivelse av situasjonen for norske anlegg for energiutnyttelse av avfall herunder lønnsomhet og klimaeffekter Rapport 2011 Rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall Prosjektet ser på ytre rammebetingelser og interne driftsforhold som er optimale for langsiktig lønnsomhet for energiutnyttelse av avfall Rapport 2011 Klimavurdering av norsk avfallsforbrenning Rapporten ser på klimaeffekter av å energiutnytte norsk avfall i Sverige Rapport 2011 Klimavurdering av øket handel i EU Rapporten ser på klimaeffekter av å energiutnytte avfall i utvalgte land med ledig forbrenningskapasitet fra land som fortsatt deponerer Avfall Norges fagrapporter finner du her Faggruppen for energiutnyttelse av avfall består av 11 personer fra eiere av energigjenvinningsanlegg Leder er Odd Terje Døvik fra Returkraft nestleder Ingrid Hitland fra BIR Avfallsenergi Medlemmene i gruppen representerer de fleste av avfallsforbrenningsanleggene i Norge Gruppen har møter ca 4 ganger i året Det er også etablert et driftsforum for avfallsforbreningsanleggene som ledes av Egil Evensen fra Statkraft Varme Ønsker du å bli med i faggruppen ta kontakt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/faggrupper.cfm?pArticleId=17965 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Faggruppe for deponering og forurenset grunn | Avfall Norge:
  ordinært avfall og mottak av masser til disse nye avfallstyper som krever deponikapasitet f eks syredannende bergarter behandling og disponering av forurensete masser utarbeidelse og utvikling av veiledningsmateriell for brabsjen avslutning og etterdrift av deponier Planlagte aktiviteter 2016 Overvåke effekten av bortfall av deponiavgiften Etablere nettverksekspertise på forurensete masser innenfor deponiet Etablere driftsforum for deponidriftspersonell behandling av forurensete masser Videreutvikle deponiskolen Aktuelle prosjekter Det skal etableres en oversikt over norske deponier i drift En sammenstilt statusoversikt over deponisituasjonen i Norge hvor de geografisk ligger hvor lang levetid og restkapasitet som gjenstår er av interesse for samfunnet myndigheter og avfallsbesittere Ved å overvåke deponisituasjonen har man en mulighet til å forutse utfordringer i forbindelse med deponikapasitet og mengder som går til deponi Forventes ferdigstilt tidlig 2016 Det er inngått et samarbeid med LOOP og sortere næring for plotting av deponier på kart slik at geografisk plassering blir interaktivt Avfall Norges fagrapporter finner du her Ønsker du å bli med i faggruppen ta kontakt med sekretær i gruppen fagrådgiver Malin Granlund malin granlund avfallnorge no eller fagsjef Henrik Lystad henrik lystad avfallnorge no Medlemmer i arbeidsgruppen Medlem arbeidsgruppe Marit S Asklien MOVAR Gunnar Bråten Indre Hordaland Miljøverk IKS IHM Halvor Røsbak Feragen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/faggrupper.cfm?pArticleId=17963 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faggruppe for farlig avfall og miljøgifter | Avfall Norge:
  kretsløpet Være føre var i forhold til nye produkter som skal håndteres som farlig avfall hva krever dette av systemene Aktuelle prosjekter Fokus på avvik knyttet til mottak håndtering og transport av farlig avfall hos aktører i bransjen er et prioritert område hvor hele verdikjeden nå ses i sammenheng I tillegg er det behov for oppfølging av kompetanse i bransjen Avfall Norge jobber i samarbeid med andre organisasjoner for å bidra til kompetanseløft der det er behov Avfall Norge er også i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre at håndteringen av farlig avfall ikke er i strid med regelverk for å trygge samfunnssikkerheten i Norge Planlagte aktiviteter 2016 Etablere egen Facebook gruppe for ansatte hos medlemmer med aktitivitet innen farlig avfall og miljøgifter Videreutvikle eksisterende kurs med fokus på farlig avfall og miljøgifter og vurdere behovet for nye kurs Vurdere etablering av driftsforum for ansvarlige for farlig avfallsmottak Etablere kompetansegruppe for mottak av BA avfall som inneholder miljøgifter Avfall Norges fagrapporter finner du her Leder av gruppen er Bjørn E Berg fra GLT Avfall IKS Nestleder er Torild Halvorsen fra Renovasjonsetetaten i Oslo kommune Ønsker du å bli med i faggruppen ta kontakt med sekretær i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/faggrupper.cfm?pArticleId=17964 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall og bistand | Avfall Norge:
  negative konsekvenser Avfall som ikke blir forsvarlig håndtert kan gi store negative helsemessige og miljømessige konsekvenser det kan også true annen næringsvirksomhet som eksempelvis turisme fiske landbruk osv I Libanon har kollaps i avfallshåndteringen ført til demonstrasjoner og uro I et land som Tunisia som er et av få lyspunkter etter den arabiske våren med en demokratisk utvikling utgjør dårlig fungerende avfallshåndtering en trussel mot turistindustrien I tillegg eksporterer industrialiserte land farlig EE avfall til utviklingsland i stort omfang Manglende systemer for mottak av slikt utstyr medfører store forsøplingsproblemer Veldedige organisasjoner driver innsamling av EE utstyr for å gi fattige billige bruktvarer Dette kan medføre utilsiktede negative konsekvenser i mottakerlandene Norsk avfalls og gjenvinningsbransje har utviklet gode systemer tekniske løsninger og modeller for renovasjonstjenester Eksport av norsk miljøteknologi og norske avfallssystemer kan bidra til å løse akutte og langsiktige miljø og helsemessige problemer det kan også styrke næringsutvikling og skape arbeidsplasser i nye og sårbare demokratier Forbrenning med energiutnyttelse av avfall til varme og elektrisitetsproduksjon sørger for hygienisk behandling av avfall og kan gi en reduksjon av avfallsvolumet med 90 prosent Vi har stor kompetanse og sitter på helt ny kunnskap om deponering Norske avfalls og gjenvinningsvirksomheter har unik kompetanse i å få lokale aktører til å samarbeide om gode løsninger for felleskapet Danmark eksporterer i dag systemkompetanse til en verdi av DKR 22 mrd Regjeringen har nedsatt et utvalg for å utrede grønn konkurransekraft Eksport av norsk miljøteknologi og avfallsløsninger kan skape inntekter og nye arbeidsplasser i Norge Norsk avfalls og gjenvinningsbransje kan bli en viktig bidragsyter til å fremme grønn vekst også innenfor bistand og i eksportmarkedet Avfall Norge har sammen med Innovasjon Norge og i dialog med Norad tatt et initiativ til å identifisere og kartlegge bærekraftige norske løsninger som kan virke i andre land samt identifisere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/bloggomavfallogressurser.cfm?pArticleId=41218&pArticleCollectionId=5179 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Det grønne skiftet krever lokale løsninger | Avfall Norge:
  planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn Kommunene er den største arbeidsgiveren i de fleste av de norske kommuner og må gå i bresjen for valg av grønne løsninger både i egen regi for kommunens innbyggere og det lokale næringslivet Viktige valg må tas lokalt for å komme i mål med et grønt skifte Gode lokale avfallsløsninger for både husholdninger næringsliv og kommunale virksomheter er viktig lokale tiltak som bidrar til den sirkulære økonomien Avfall Norge mener blant annet at vi må få en økt utnyttelse av ressursene i matavfallet og her spiller kommunene en viktig rolle Les blogginnlegg om den sirkulære økonomien Hvordan kan kommunene bidra til det grønne skifte I egen regi Kommunene kan gå foran med et godt eksempel gjennom å etablere et miljøstyringssystem Dette innebærer å sette seg miljømål budsjettere for tiltak gjennomføre miljøledelse i hele kommunen og rapportere på måloppnåelse Grønne kommuner miljøsertifiserer alle sine virksomheter og innfører miljøledelse i alle skoler barnehager sykehjem og andre kommunale virksomheter Dette innebærer at alle virksomheter går over til over fornybar energi benytter null og lavutslippsbiler sorterer avfallet og benytter miljø som kriteria i alle innkjøp Gjennom sin rolle som offentlig innkjøper velger kommunen grønne tjenester og leverandører og bidrar til å skape et større marked for miljøvennlige tilbydere For å lykkes må miljøkunnskapen økes internt hos kommunenes ansatte og hos lokalpolitikerne slik at miljø settes på agendaen både administrativt og politisk Alle kommunale bygninger skal være utslippsfrie gjennom bruk av fjernvarme jordvarme eller solenergi og miljøkompetansen må økes plan og byggesaksbehandlere slik at klimahensyn og tilpasning blir tatt hensyn til og vurdert ved etablering av nye boligfelt og næringsområder Gode avfallsløsninger må planlegges tidlig i all areal og byplanlegging For innbyggerne Grønne kommunene legger opp til miljøvennlige tjenester for innbyggerne Dette innebærer blant annet satsting på gode kollektivtrafikktilbud

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/bloggomavfallogressurser.cfm?pArticleId=40167&pArticleCollectionId=5179 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Taktskifte i miljødebatten! | Avfall Norge:
  fulgt avfallspolitikken i flere tiår ser at den sirkulære økonomien i seg selv ikke er en ny ide Politiske idéer og tanker som ble etablert på slutten av 80 tallet er nå modnet til en politikk hvor bærekraftige løsninger for økonomi og miljø blir konkrete og levedyktige Bærekraftig utvikling og den sirkulære økonomien Avfall Norge har nylig publisert en rapport der vi ser på utviklingen av avfallspolitikken fra 1970 og frem til i dag Historien viser en modning av miljøpolitikken fra resirkulering på 70 tallet til dagens sirkulære økonomi FNs verdenskommisjon etablerte begrepet bærekraftig utvikling med sin rapport Vår felles framtid i 1987 Norge sluttet seg til prinsippet om en bærekraftig utvikling med St meld 46 1988 89 Miljø og utvikling I arbeidet med å løse avfallsproblemene skulle regjeringen iverksette tiltak for en bedre utnyttelse av naturressursene samtidig som de miljømessige konsekvensene av avfallshåndteringen skulle reduseres til et miljømessig akseptabelt nivå Avfallspyramiden var etablert som styringsmodell for avfallshåndtering i EU systemet allerede på slutten av 80 tallet og ble med Stortingsmelding 44 1991 1992 etablert som styringsmodell for norsk avfallspolitikk Stortingsmeldingen introduserte tiltak og virkemidler som blant annet produsentansvar mål om avfallsreduksjon strengere håndtering av farlig avfall mål for materialgjenvinning og forsvarlig sluttbehandling Sirkulær økonomi hva er egentlig nytt Den store forskjellen er at det som på 80 og 90 tallet var en føre var tenkning nå er en dyd av nødvendighet Belastningen på kloden er så stor at vi nå må iverksette tøffere tiltak Vi må endre premissene for klima og miljødebatten også hos folk flest Det dreier seg ikke lengre om hva vi er villige til å ofre for miljøets beste men hva vi må gjøre for å sikre klodens overlevelse og livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner Miljødiskusjonen må vinkles utfra planetens behov Dette innebærer blant annet en overgang

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/bloggomavfallogressurser.cfm?pArticleId=39974&pArticleCollectionId=5179 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fransk matkasteforbud. Fornuftig politikk i Norge? | Avfall Norge:
  eller at det blir omgjort til dyrefôr kompost eller energi Det franske forbudet mot å kaste matavfall kan adopteres og tilpasses i Norge For å gjennomføre dette er det nødvendig å gjøre svinnet mer målbart En grunnleggende tiltak må være å gjøre et skille mellom spisbart og ikke spisbart matavfall i SSBs statistikk Dette er nevnt i den forrige regjeringens avfallstrategi Fra avfall til ressurs I Frankrike vil matkasteforbudet omfatte alle butikker med et areal på over 400 m2 Arealgrense kan også være en tilnærming i Norge det er nærliggende å tenke på Brustadbua som et utgangspunkt Et norsk initiativ bør ikke bare begrenses til butikker Økt utsortering av matavfall også bør gjelde for næringsavfall For restauranter og storkjøkken kan det være mer relevant å knytte grensen til mengde avfall som oppstår enn til størrelse på lokalene Norske politikere bør ta opp det franske forslaget til seriøs debatt Samtidig er det viktig at ikke spisbart matavfall som oppstår i både butikker restauranter og andre storkjøkken sorteres ut for utnyttelse som dyrefôr eller går til produksjon av biogass biogjødsel eller kompost Kravet bør stilles til både matbutikker og storkjøkken Ansvaret for en reduksjon av matsvinn kan ikke bare ligge hos den

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/bloggomavfallogressurser.cfm?pArticleId=39767&pArticleCollectionId=5179 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge mener | Avfall Norge:
  uttalelser Her finner du noen av årets viktigste høringsuttalelser og avfallspolitiske innspill fra Avfall Norge Flere vil bli publisert Ta gjerne kontakt med våre fagrådgivere dersom du har spørsmål Høringsuttalelser og innspill Dato Dokumenter Kommentar Juni 2011 Brev om kasserte dekk og miljømessige konsekvenser Mars 2011 Avfall Norge Høringsuttalelse NOU 2010 9 Miljøgifter Mars 2011 Endring av retursystemet for EE avfall Mars 2011 Brev Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/avfallnorgemener1.cfm?pArticleId=19702 (2016-01-04)
  Open archived version from archive