archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfall Norge og Avfallskonferansen - to miljøfyrtårn | Avfall Norge:
  avfallskonferanse er alt trykket materiell som vanlig er på resirkulert papir og konferansepenner er laget av gjenvunnet plast Utstillere er henstilt om å vise beskjedenhet og ha miljøfokus i utvelgelse av give aways og brosjyremateriell Alle deltakerne bor på konferanseområdet Dette reduserer behovet for transport I tillegg settes det opp busser fra Stokke togstasjon til Brunstad og Oslofjord Convention Center Det legges opp til servering av alle måltider på vanlig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18050&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Renovasjon for fritidseiendommer - ny veileder | Avfall Norge:
  Norge har gleden av å presentere den nye veilederen for renovasjon av fritidseiendommer Arbeidet med veilederen startet opp som et FOU prosjekt i 2010 i regi av Avfall Norges arbeidsgruppe for innsamling sortering og gjenvinning Hele 12 av våre medlemmer har vært med i et spleiselag og bidratt til innholdet som i hovedsak er ført i pennen av Hjellnes Consult Veilederen angir viktige rammebetingelser og de muligheter kommunene har for å planlegge og etablere standplasser med forankring i Plan og bygningslovens bestemmelser og planprosesser Ved slik bruk vil kommunene sikre en åpen prosess med medvirkning fra alle parter Det gis eksempler på god og dårlig utforming og drift av standplasser Det er viktig at renovasjonsordninger for fritidseiendommer er forankret i de lokale renovasjonsforskrifter og at fritidseiendommer der defineres samt beskriver gebyrbestemmelser og abonnentenes forpliktelser I veilederen pekes på behovet for tilstrekkelig informasjon og tilgjengelighet for levering av avfallsfraksjoner som ikke tilbys direkte ved fritidseiendommen særlig grovavfall Videre gis det tips til plassering og utforming av oppsamlingssteder som ikke misbrukes av andre enn hyttebrukerne Det angis også suksessfaktorer for å redusere forsøplingsproblematikken og få renovasjonen til å oppleves positivt for brukerne Sluttrapport 4 2011 Renovasjon fritidsboliger 2 36 MB Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18051&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mot løsning om kontinuerlig henting av EE-avfall | Avfall Norge:
  DEL ARTIKKELEN Mot løsning om kontinuerlig henting av EE avfall SKREVET AV Helge Mobråthen avfallnorge DEL ARTIKKELEN Elretur og ERP Norway er i samarbeid med Avfall Norge kommet frem til løsninger som gjør at alt EE avfall kontinuerlig blir hentet gjennom hele året 2011 og forhåpentligvis til ny EE forskrift er på plass Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18052&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny avfallsmelding i fokus på Avfallskonferansen | Avfall Norge:
  8 juni stiller Helge Fredriksen Runa Kerr og Toralf Igesund til innlegg og debatt om veien mot en ny avfallsmelding Bård Jørgensen fra Remiks i Tromsø er møteleder Helge Fredriksen er spesialrådgiver i NHO Han har i mange år sittet som leder av Næringslivets Optimeringskomite og vært observatør i Grønt Punkt Norges styre Runa Kerr har en svært sentral rolle som direktør i Norsk Gjenvinning AS Toralf Igesund har nylig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18053&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsmengden synker i Sverige | Avfall Norge:
  på rad går mengden husholdningsavfall ned Selv om svensk økonomi nå er i vekst igjen øker altså ikke avfallsmengdene fra husholdningene 2 år er for kort tid til å fastslå at dette er en trend men det er et viktig signal til svenske kommuner og avfallshåndteringsselskap om utviklingen i avfallsmengden Prognosen fra Avfall Sverige viser fortsatt høy utsortering til materialgjenvinning og at at bare 1 prosent av svensk husholdningsavfall nå

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18054&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Invitasjon til deltakelse i forhandlingsutvalg | Avfall Norge:
  for den jobb kommunen er og blir pålagt gjennom forskjellige produsentansvarsordninger ligger til grunn i forhandlingene Avfall Norge vil gjennom innspill til myndighetene i forhold til den stortingsmelding som er bebudet om avfall i 2012 forsøke å påvirke prinsippet om full kostnadsdekning Imidlertid er utgangspunktet for forhandlinger i høst de rammebetingelser som gjelder nå Arbeidet i forhandlingsutvalget vil bestå i å bidra til å få til best mulig betingelser for kommunene både teknisk og økonomisk Dette vil innebære deltakelse i utforming av forespørsler til medlemmene om kostnader for arbeid med emballasjeordninger praktisk tilnærming i forhold til innsamling mottak sortering oppbevaring og forsendelse og ikke minst kvalitetskriterier for de forskjellige fraksjoner Egen erfaring og innspill fra medlemmene vil danne grunnlag for forhandlingene med returselskapene Intern saksbehandling vil i store trekk foregå via mail utveksling av synspunkter samt telefonmøter I noen tilfeller kan det være aktuelt med arrangement av en workshop for å diskutere forskjellige innfallsvinkler Direkte møter med de enkelte returselskap vil det være behov for i en innledningsfase og en sluttfase Arbeidet vil være fra august til desember 2011 Eventuelle reisekostnader dekkes av Avfall Norge Avfall Norges representant vil forberede aktiviteter og forespørsler samt sammenstille tilbakemeldinger fra medlemmene Medlemmene i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18055&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • OECD har evaluert norsk miljøpolitikk | Avfall Norge:
  for andre land Men OECDs rapport evaluerer også landets egne mål Her konkluderer OECD med at Norge på mange områder ikke oppnår målsetningene spesielt på klimaområdet Dette er også bekreftet i en pressemelding fra Klif om klimagassutslipp i Norge i 2010 Upton hadde en generell refleksjon over at jo rikere et land er jo mer kostbare er virkemidlene for å nå miljømål Eller sagt på en annen måte jo rikere vi er jo mindre kosteffektive er nasjonale tiltak for å ta ut de siste miljøforbedringene Samme globale miljøproblemer kan løses mer kostnadseffektivt i andre land OECD har i sin evaluering gått nærmere inn på avfallspolitikken Også her er konklusjonene at norsk avfallspolitikk og avfallshåndtering både har hatt en positiv utvikling de siste 20 årene og at de fleste avfallspolitiske målsetninger oppnås Unntaket er å frakoble vekst i avfallsmengden fra vekst i økonomien BNP OECD ber norske myndigheter se nærmere på Gjennomgå dagens miks av virkemidler for avfallsforebygging Ta lærdom av de landene som har oppnådd enda bedre miljøresultater bl a Nederland og Sveits Evaluere bruken av differensierte renovasjonsgebyrer i kommunene Stimulere bruken av kommunale avfallsplaner for å nå mål om avfallsforebygging Evaluere fjerning av utslippsavgiften for forbrenning Fortsette arbeidet for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18056&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny fremforhandlet standardavtale om PCB-holdige isolerglassruter | Avfall Norge:
  Avfall Norge ser det vesentlige forbedringer i forhold til dagens ordninger som varierer mye fra sted til sted i Norge Fremforhandlet avtale innebærer at alle kommuner IKS som underskriver avtalen da får betalt kr 450 pr tonn for hele PCB ruter uavhengig om rutene stammer fra husholdning eller næringsliv Avtalen forutsetter at kommunene tar imot gratis fra husholdninger og ikke tar mer enn kr 1250 kr pr tonn fra næringslivet i henhold til bestemmelser i Avfallsforskriften kap 14 Maksimal pris for levering innenfor ordningen er fastsatt av Klif og gjelder for 3 års perioden 2011 2013 Dette innebærer derfor at kommunene for mottak av PCB holdige isolerglassruter fra næringslivet kan få betalt opptil kr 1700 pr tonn Avtalen innebærer videre at minst 1 av de ansatte som arbeider med PCB ruter hos oppdragstaker innen 1 år skal delta på regionale kurs i regi av Ruteretur og at alle som håndterer PCB ruter skal ha tilstrekkelig kompetanse for at kontraktsforpliktelsene overholdes Tilstrekkelig oppsamlingsenheter vil bli utplassert på kommunale mottak der kommunen ønsker det L stativ for hele PCB ruter og spennlokkfat eller IBC kontainer for knuste PCB ruter Forutsetning for henting av regional oppsamler Norsk Gjenvinning AS er at minst 2 L stativ må være fulle Ønsker kommunen henting før 2 fulle L stativ er klare må de selv sørge for transport til det sted i kommunen IKS hvor to L stativ kan bli fylt opp før henting Det er satt kvalitetskrav til sorteringen og bestemmelser dersom det er avvik på dette Ruteretur vil kontakte kommuner og IKS vedrørende tilbud om avtalen fra uke 21 Det er ønskelig med raskest mulig inngåelse av avtalen da Rutereturs avtaler med dagens mottakere opphører i juni Det understrekes at kommunene står fritt til å underskrive avtalen men i mangel av dette må kommunene selv

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18057&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive