archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statsbudsjettet 2014 | Avfall Norge:
  av kommunal avfallshåndtering Innføringen av skatteplikten var på høring i sommer Avfall Norge ba om at innføringen av skatteplikt måtte utsettes til 2015 siden det er en betydelig jobb som må gjøres i de kommunene det gjelder og at regelverket knyttet til selvkost og beregning av avfallsgebyrer ikke er klart Les Avfall Norges høringsuttalelse her Regjeringen har imidlertid valgt å holde på 1 1 2014 siden ESAs har stilt krav om at nytt regelverk skal trå i kraft 1 1 2014 Les mer om saken her Avfall Norge vil invitere til temadag om skatteplikt for kommuner i desember Her vil vi diskutere konsekvensene av nytt skatteregelverk Evaluering av forbrenningsavgift Regjeringen varsler en ny evaluering av miljøkonsekvensene av den fjernete sluttbehandlingsavgiften på forbrenning Den forrige evalueringen fra 2011 ga ingen klare konklusjoner Resultatene vil trolig foreligge slik at de kan legges fram i statsbudsjettet for 2015 Deponiavgift I forbindelse med evalueringen av forbrenningsavgiften ser Regjeringen at det kan være naturlig å vurdere avgiften på deponering av avfall da avgiften har hatt mindre betydning etter at det ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall i 2009 Mens avgiften innbragte nesten 700 millioner kroner til statskassen i 2008 er tilsvarende beløp for 2012

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=30059&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Ny regjeringsplattform | Avfall Norge:
  er fornøyd med denne satsingen Regjeringen lover også avgiftsfritak for biogass frem til 2020 Økt ressursutnyttelse av matavfallet har lenge vært en viktig sak for våre medlemmer og spilt en sentral rolle i vårt avfallspolitiske arbeid Miljøgifter Den nye politiske plattformen nevner konkret satsing på å redusere spredning av miljøgifter Dette betyr at farlig avfall og annet avfall med miljøgifter vil bli et aktuelt politisk tema fremover Miljøfarlig avfall er et viktig område for avfallsbransjen Avfall Norges medlemmer har valgt å sette temaet på dagsorden i 2014 gjennom en nasjonal kampanje for miljøfarlig avfall Kommunereform Regjeringen varsler en kommunereform og vil innføre en prøveordning med overføring av statlige og fylkeskommunale oppgaver til kommunene Opprettelse av interkommunale selskaper sees i sammenheng med at kommunenes oppgaver er blitt for omfattende og dette vil regjeringen vurdere Avfall Norge vil jobbe videre sammen med våre medlemmer for å arbeide for gode avfallsløsninger uavhengig av hvordan kommunestrukturen blir seende ut Forskning og utvikling Den nye regjeringen varsler tung satsing på forskning og vil utvikle Norge som kunnskapsnasjon De ønsker å stimulere til innovasjon for utvikle nye næringer for fremtiden Dette stemmer godt med avfallssektorens satsning på FoU Avfall Norge vil arbeide for å fremme ressursrelatert forskning som for eksempel det tidligere foreslåtte forskningsprogrammet Nymiljø Løft for yrkesfag Regjeringsplattformen vitner om et løft for yrkesfag Regjeringen vil heve yrkesfagstatus og fremhever behovet for flere lærlingeplasser og flere tilpassede utdanningsløp Den neste fire årsperioden vil blant annet gi økt lærlingtilskudd til bedrifter og innføre mer ambisiøse mål for lærlinger i offentlige virksomheter Avfallsbransjen tilbyr et godt utdanningsløp i Gjenvinningsfaget hvor man i samarbeid har utarbeidet opplæringsmateriell Dette faget kan inngå i et slik satsing på yrkesfag som regjeringen legger opp til Vi hilser biogasstrategien velkommen og ser på avgiftsfritak for biogass frem til 2020 som svært positivt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=30029&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norges innspill til ny regjering | Avfall Norge:
  avfallshåndtering Avfall Norge peker på at en optimal utnyttelse av avfallsressurser krever satsing på teknologi og nye verdikjeder og at en velfungerende infrastruktur for avfall er en sentral del av fremtidsrettet byplanlegging Det er viktig for oss å komme tidlig på banen i forhold til en ny regjering sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge En ny politisk retning i Norge vil føre til endringer også for avfallsbransjen Avfall Norge vil følge opp våre viktigste saker og bygge videre på den positive dialogen vi har hatt med både Høyre FrP KrF og Venstre avslutter Strand Tre hovedsaker Avfall Norge har løftet frem tre konkrete saker i vårt innspill til den nye regjeringen og deres samarbeidspartier Strategi for biogass Fjerning av deponiavgiften Tilrettelegging for å bruke nedgravde avfallsløsninger byer og tettbygde strøk Behov for politiske visjoner Avfall Norge løfter i sitt notat frem at det i Norge er spredt bosetting og at ansvarsdelingen for husholdnings og næringsavfall er avhengig av en konstruktiv sameksistens mellom kommunale og private aktører Avfall Norge mener derfor at rammebetingelsene både må stimulere markedet og utviklingen av nødvendig infrastruktur til det beste for samfunnet og avfallspolitikken Vi inviterer den nye regjeringen og dets samarbeidspartier til å komme

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29973&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kommentarer og innspill til avfallsstrategien | Avfall Norge:
  sentrale bransjeorganisasjoner om reduksjon av matavfall Avfall Norge ønsker å bidra til å bedre statistikk på området Mer om reduksjon av matavfall Plast Regjeringen varsler økt innsamlingen av plastavfall men kommer ikke med konkrete målsettinger Flere av tiltakene som er foreslått er i tråd med Avfall Norges innspill Mer om innsamling av plastavfall Innsamling av tekstiler Regjeringens nylanserte avfallsstrategi fremhever potensiale for å øke innsamlingen av tekstiler til ombruk og materialgjenvinning Mer om innsamling av tekstiler Farlig Avfall og miljøgifter Regjeringen åpner for å stille krav om utnyttelse av ressursene i enkelte typer farlig avfall Til tross for at flere foreslåtte tiltak er kjent for bransjen fra før ønsker Avfall Norge ressursperspektivet velkommen Mer om farlig avfall og miljøgifter Infrastruktur avfallssug Regjeringen åpner for å gi kommunene mulighet til å pålegge næringslivet å bruke kommunal infrastruktur for innsamling av avfall avfallssug Mer om kommunal infrastruktur avfallssug Deponi og sigevann Regjeringen vil se nærmere på om det er behov for dagens deponiavgift i tillegg til forbud om deponering av biologisk nedbrytbart avfall Avfall Norge jobber aktivt for å få fjernet deponiavgiften Mer om deponiavgiften Forskning og utvikling Regjeringen peker på behov for FoU innen miljøteknologi for å sikre best mulig ressursutnyttelse

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29530&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norges høringsinnspill til avfallsstrategien | Avfall Norge:
  for plastemballasje til å omfatte all plast også plast på avveie Ordningen må forskriftsfestes og bidra til finansieringen av arbeidet med opprydding etter forsøpling Kommunene innsamling av plast fra husholdningene Kostnadene for dette skal dekkes av forbrukeren gjennom produsentansvaret ikke renovasjonsgebyret Nasjonalt mål plast 60 av gen avfallsmengde innen 2020 og etter hvert øke dette til 70 Vil bidra til reduserte klima utslipp og bedre ressursutnyttelse av plast Les notat om økt plastgjenvinning Økt gjennvinning av biologisk avfall 7 5 2012 AN Anbefaler nasjonalt mål 50 utsortering for biologisk behandling av total mengde matavfall fra husholdning og næring innen 2020 Målet må tillate lokale forskjeller til valg av mål og løsninger For næringsavfall bør målet gjelde unntatt de mengder som gjenvinnes til fôr Utsortert matavfall skal gå til biologisk behandling i Norge og bidra til fornybar energi og høyverdig gjenvinning av det organiske materialet og næringsstoffer som nitrogen og fosfor Forutsetter virkemidler som gjør det mulig å skape lønnsomhet i alle ledd i verdikjeden for behandlingen av avfallet Les notat om økt gjenvinning av biologisk avfall Diverse notat om tilknytningsplikt AN KSB Kommunene må få anledning til å vedta tilknytningsplikt for næringseiendommer ref oversendt lovendringsforslag Les notater om tilknytningsplikt Notat til MD framtidens byer 4 juni 2013 pdf NOTAT avfallssug 30 11 11 Ressursnotat 23 01 2012 AN EU har vedtatt veikart mot et ressurseffektivt Europa Avfall inneholder svært mye ressurser som ikke blir utnyttet i dag også kritiske stoffer som sjeldne jordmineraler Likevel blir disse ressursene ikke utnyttet i dag Det kreves politisk styring og teknologiutvikling for å utvikle nye metoder I en periode før dette er bedriftsøkonomisk lønnsomt kan det være riktig å gi økonomisk støtte til slik teknologiutvikling Les ressursnotat Effekt av fjernet forbrenningsavgift 8 12 2012 AN Forbrenning av restavfall med energiutnyttelse er komplementær med gjenvinning og bør ikke avgiftslegges Notat om effekt av å fjerne forbrenningsavgiften Rammedirektivet 3 10 2012 AN MD må vurdere Bør avfallsdefinisjonen i F loven endres i samsvar med Rammedirektivet se på definisjonene recovery og disposal og gjør en norsk tolkning innsamling og oppsamling klargjøre hvordan kommuner og andre skal bruke avfallshierarkiet og vurdere avvik i sin planlegging vurdere bruk av regionale avfallsplaner KS Bedrift sitt forslag om konsesjonsordning for avfallsmeglere MD bør gjennomføre en åpen prosess for å konkretisere krav til en slik godkjenningsordning som ivaretar interesser for de ulike aktørene Les notat om rammedirektivet Sentralsortering av avfall 3 10 2012 AN Rammebetingelser fra myndighetene må muliggjøre etablering av sentralsorteringsanlegg ut i fra et ressurs og arbeidsmiljøperspektiv For å utnytte ressursene i avfallet etter sentralsortering på en best mulig måte må det vurderes om det er riktig å utvikle eller endre dagens regelverk knyttet til End of waste mellomlagring og deponering av avfall Miljøverndepartementet bør se på incitamenter i forhold til utvikling av teknologi gjennom nye eller eksisterende FoU programmer Les notat om sentralsortering av avfall Framtidens energiutnyttelse 3 10 2012 AN Avfallsforbrenningsanlegg må betraktes som en del av den totale løsningen i avfallsbehandlingen i fremtiden og ikke som en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29461&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nasjonal avfallsstrategi | Avfall Norge:
  i sin tid en stortingsmelding om avfall Den har under ledelse av Solhjell blitt redusert til en strategi om avfall Avfall Norge har gitt en rekke innspill til arbeidet med avfallsstrategien Våre notater er overlevert til Miljøverndepartmentet og Klif nå Miljødirektoratet og fulgt opp med møter både med politisk ledelse og embedsverket Endel fagnotater er kun levert fra Avfall Norge og noen er sendt inn sammen med KS Bedrift Våre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29438&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppsummering av avfallsstrategien | Avfall Norge:
  berørte parter På det nåværende tidspunkt ansees ikke krav om forsortering før forbrenning deponering som aktuelt Tekstilavfall Strategien påpeker at økt ombruk og materialgjenvinning av tekstiler gir positive miljøeffekter Regjeringen ønsker å øke innsamlingen av tekstiler til ombruk og materialgjenvinning Dette ønsker de å oppnå ved å Forbedre informasjonen om den miljømessige og økonomiske nytteverdien av ombruk og materialgjenvinning av tekstiler for å øke bevisstheten rundt dette Vurdere pilotforsøk med hente og bringeordninger for tekstiler i kommunal regi Utvikle et samarbeid mellom produsenter importører av tekstiler de frivillige innsamlerne og kommunene for å se på muligheter for å sette ned felles mål hvordan innsamlingen kan økes godkjenningsordninger for innsamlere m v I første omgang ønsker regjeringen å legge til rette for økt samarbeid mellom aktørene Bygg og anleggsavfall Strategien vil Vurdere å skjerpe kravet til avfallssortering i byggteknisk forskrift TEK 10 til plan og bygningsloven for å nå EU krav om 70 ombruk og materialgjenvinning innen 2020 At konsekvensene ved å øke kravet skal utredes Forbedre det statistiske grunnlaget Utrangerte fritidsbåter Strategien påpekte at antallet fritidsbåter øker og det er i dag få gode ordninger for å håndtere kasserte fritidsbåter Gjensetting senking ulovlig brenning og deponering utgjør en betydelig forurensningsfare og dårlig utnyttelse av ressursene i avfallet Regjeringen vil derfor innføre en produsentansvarsordning der bransjen selv sørger for finansiering Ordningen må utredes og bransjen vil bli involvert i arbeidet med å utrede en hensiktsmessig bransjeløsning Kasserte kjøretøy Strategien påpeker at kasserte kjøretøy inneholder både ressurser og miljøgifter som må tas hånd om på en miljømessig god måte Dagens innsamlingsordning inkluderer ikke kjøretøy over 3500 kg eller campingvogner Miljøvernmyndighetene vil derfor utrede tiltak for å sikre forsvarlig håndtering av kasserte tyngre kjøretøy og campingvogner En produsentansvarsordning vil bli vurdert EE avfall Regjeringen vil Forbedre EE regelverket herunder fordeling av kostnader og koordinert innsamling Forbedre datagrunnlaget for EE avfall Vurdere virkemidler for å stimulere til ytterligere innsamling av småelektronikk Vurdere forbedringer av sertifiseringsordningen i forskriftene Vurdere forskriftsendringer som sikrer like krav til alle returselskap Utrede videre muligheten for å etablere en panteordning Farlig avfall og miljøgifter Regjeringen påpeker at mesteparten av det farlige avfallet håndteres i dag på en miljømessig forsvarlig måte men at det fortsatt er store mengder farlig avfall på avveie De vil Åpne for å stille krav om utnyttelse av ressursene i enkelt typer farlig avfall i virksomhetenes utslippstillatelser Invitere bransjen til samarbeid for å sikre forsvarlig behandling av nye typer farlig avfall Vurdere innretningen av mål for generering av farlig avfall Kartlegge miljøgifter i deponigass Gjennomgå krav knyttet til utslipp av miljøgifter fra avfallsdeponier både fra sigevann og gass Vurdere strengere krav til fragmenteringsanlegg For øvrig nevner strategien følgende punkter som er kjent fra før Foreslå å øke mengden farlig avfall kommunale mottak plikter å ta imot fra husholdninger og mindre næringsdrivende fra 400 kg per år til 1000 kg per år har vært på høring Foreslår at husholdningene kan levere økt mengde farlig avfall kostnadsfritt og at kostnadene dekkes av avfallsgebyret Foreslå å heve strafferammen for ulovlig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29453&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strategi for biogass utsatt til etter valget | Avfall Norge:
  til miljøvennlig drivstoff og produksjon av gjødsel Avfall Norge har jobbet mot en strategi for biogass i flere år i samarbeid med Biogassalliansen Ønsket har vært en tverrsektoriell strategi som bidrar til å gi økt etterspørsel etter biogass som drivstoff og biorest som miljøvennlig gjødsel i landbruket Strategien for biogass er en del av klimaforliket som Stortinget vedtok i juni 2012 Det er beklagelig at vi må vente på en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29448&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive