archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfallssug også for næringslivet! | Avfall Norge:
  dette er viktig for å sikre samfunnsmessige gode avfallsløsninger i bymiljøer Miljøverndepartementet foreslår tilknytningsplikt for næringslivet Under dagens fremlegging av regjerningens avfallsstrategi kunne Avfall Norge og KS Bedrift notere seg at vi har nådd frem med våre synspunkter Dette tiltaket er viktig for en fremtidsrettet innsamling av avfall i byene og vil bidra til miljømessig byplanlegging sier Nancy A Strand administrerende direktør i Avfall Norge Det er svært gledelig at

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29440&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Får framtidens byer den beste avfallsløsningen? | Avfall Norge:
  forbedret arbeidsmiljø Slike løsninger er skreddersydd for framtidens byer Hvis alle fordelene skal realiseres må også næringslivet ta løsningene i bruk Forslag til endring Status quo Klima og forurensningsdirektoratet nå Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet vurdert om næringsaktører skal pålegges å knytte seg til slik kommunal avfallsinfrastruktur Klif oversendte sin anbefaling til Miljøverndepartementet i april Konklusjonen er Det er mange positive effekter ved bruk av ny infrastruktur for innsamling av avfall og de positive effektene vil forstrekes dersom også næringslivet må bruke infrastrukturen Kommunene kan ikke få avgjøre dette helt selv Hvis bruk av infrastruktur for innsamling av avfall skal pålegges næringslivet må det skje som en basert på en tillatelse fra miljømyndighetene i hvert enkelt tilfelle Det anbefales likevel ikke å åpne for dette siden det vil medføre mye arbeid i forvaltningen for et lite antall anlegg Ber om endring På bakgrunn av denne anbefalingen hadde KS Bedrift og Avfall Norge et møte med Miljøverndepartementet 4 juli Vi fikk lagt frem våre synspunkter og har også oversendt et notat i sakens anledning vedlagt saken her i høyre spalte Vi setter nå vår lit til at Miljøverndepartementet i sin kommende avfallsstrategi vil være framtidsrettet og anerkjenne bruk av ny

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=29356&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ressurser i avfall | Avfall Norge:
  ta hensyn til ikke fornybare ressurser og legge til rette for bærekraftig bruk av alle ressurser For å nå dette målet skal avfallsmengdene som genereres reduseres og alt avfall skal sees på som en ressurs til ombruk gjenbruk innen 2020 Kritiske ikke fornybare mineraler og metaller skal gjenbrukes for å sikre en bærekraftig tilgang Notatet under er ment som grunnlag for Næringsdepartementet for å se nærmere på ressurser i avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=24930&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsplan – hva betyr dette? | Avfall Norge:
  en strategi for forebygging vil inneholde Avfallsplanen vil inneholde omtale av Implementering av EUs rammedirektiv for avfall Plastavfall Bygge og anleggsavfall Tekstiler Biogass Justering av produsentansvar I tillegg vil det bli utarbeidet et program for avfallsforebygging som vil ta opp erfaringene fra og videreføre ForMat prosjektet som har som mål å redusere matsvinn Punktene over er i samsvar med de oppdrag departementet ga Klif i fjor høst og som Klif har oversendt sine anbefalinger fortløpende siden i sommer Og de samsvarer med de notater Avfall Norge har spilt inn til departementet se nyhetssaker som omtaler Avfall Norges innspill Md har understreket at avfallsplanen vil lede til endringer av dagens rammebetingelser Der det vil bli foreslått endring av lov eller avgifter vil dette bli fremmet til Stortinget gjennom statsbudsjett eller andre proposisjoner Møter med avfallsbransjen Departementet har også lovet å gjennomføre møter og diskusjoner med avfallsbransjen Avfall Norge har påpekt at de utredninger som er gjort for Klif danner et godt faglig grunnlag for diskusjon om utforming av målsettinger og bruk av virkemidler Vi mener at departementet vil kunne få frem en bedre avfallsplan hvis aktørene i avfallsbransjen blir invitert med i sluttfasen av planarbeidet Det avfallsplanen vil mangle er en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=26865&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biologisk behandling krever lønnsomhet i alle ledd | Avfall Norge:
  vellykket må det skapes lønnsomhet i alle ledd Blant annet omfatter dette forutsigbare og gode rammebetingelser for salg av biogass som drivstoff Et fritak for avgift subsidiært en differanse på avgift til ikke fornybare drivstoff som er minst like høy som dagens er vesentlig for å få opp etterspørselen etter biogass som fornybar og miljøvennlig drivstoff Rammebetingelsene må gi tilsvarende muligheter for behandling av organisk avfall som hos våre nærmeste naboland Dette kan gjøres ved støtte infrastuktur for innsamling behandling og omsetning av sluttprodukter gass og organisk gjødselrest Forskning og statistikk Forskning på teknologivalg og utvikling bør prioriteres for å øke mulighetene for norsk teknologi innen biogass og redusere risikoen for feilslåtte investeringer Statistikken for produksjon av biogass og anvendelse av kompost og biorest bør bli bedre Dette bør være et offentlig ansvar Biorest Bruk av biorest og kompost bør stimuleres gjennom tilrettelegging av regelverk som biproduktforskriften gjødselvareforskriften og gjennom nasjonale målsettinger for økt resirkulering av næringstoffer bærekraftig jordvern og helse og eventuelt finansielle virkemidler Det bør også åpnes for at biorest kan brukes på linje med kompost som innsatsvare i økologisk landbruk Det er også viktig at gjødselvareregelverket muliggjør en fleksibilitet med hensyn til mottak av ulike råvarer for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=26097&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EUs rammedirektiv må diskuteres | Avfall Norge:
  i samsvar med rammedirektivet Men det er også slik at direktivet åpner opp for nasjonale vurderinger Det naturlige stedet og gjøre disse vurderingene er i en stortingsmelding om norsk avfallspolitikk Når regjeringen nå velger å droppe en stortingsmelding er det viktig at en avfallsplan inneholder denne diskusjonen Hovedbudskapet fra Avfall Norges til Miljøverndepartementet er Departementet må gjøre en vurdering av avfallsdefinisjonen i F loven Dette er spesielt knyttet til når

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=26095&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nye målformuleringer for avfallsdeponering | Avfall Norge:
  Norges notat om deponering av avfall som er oversendt til Miljøverndepartementet den 12 oktober Avfall Norge påpeker at deponi vil ha en viktig rolle i framtidens avfallsbehandling Deponiene vil være mottaker av restprodukter fra annen avfallsbehandling som forbrenningsrester uorganisk avfall lettere forurensede gravemasser og for beredskap ved branner naturkatastrofer og lignende I et 10 årsperspektiv tror vi antall deponi i drift er betydelig redusert men at det fortsatt er energiutnyttelse av deponert avfall i form av uttak og eventuell rensing av deponigass fra både nedlagte og aktive deponier Nedlagte deponi vil kunne utvikles til alternativ bruk Avslutning og etterdrift kan lede fram til at noen deponi graves opp og gammelt avfall leveres til materialgjenvinning og forbrenning Avfall Norge ønsker at Miljøverndepartementet i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om avfallsbehandling utvikler nye målformuleringer for avfallsdeponering som er tilpasset dagens og framtidens utfordringer for avfallsdeponering Vårt forslag til et slikt mål er Deponiene skal være verktøy for håndtering av uorganisk avfall og lavkontaminert avfall med miljøgifter som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes på annen måte Deponiene skal være i beredskap for håndtering av risikoavfall avfall etter katastrofer mv Deponiarealene skal etter avslutning kunne utvikles til alternativ bruk For å nå en slik

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=26094&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Energiutnyttelse en del av løsningen | Avfall Norge:
  avfall som ikke er egnet for materialgjenvinning Avfallsforbrenningsanlegg vil også være renseanlegg i avfalls og materialkjeden som tar uønskede stoffet ut av kretsløpet og fører resirkulerbare stoffer inn i kretsløpet igjen Energiutnyttelse av avfall går hånd i hånd med materialgjenvinning og deponering for å nå miljø og ressursmål Avfallsforbrenningsanlegg er viktige som leverandører av varmeenergi til fjernvarmesystemer el og høytrykksdamp til andre industrier Fjernvarme er fleksibelt og kan transportere energi fra mange ulike kilder Dette er viktig for å innføre nye fornybare kilder Energi fra avfallsforbrenningsanlegg er en viktig grunnlast i systemene men også avhengig av tilstrekkelig utbygde fjernvarmenett for avsetning av energien Synergier mellom avfallsforbrenningsanlegg og andre industrier gjennom leveranser av høytrykksdamp er viktig på samme måte og bidrar i tillegg til å opprettholde og skape mange arbeidsplasser Det er nødvendig at økonomiske virkemidler er treffsikre for å nå målsetningene Økonomiske virkemidler for reduksjon av klimautslipp fra behandling av avfall må generelt allokeres på opprinnelsen til utslippet dvs på avfallsprodusent eller avfallsbesitter og der hvor valgene av nivå i avfallshierarkiet blir tatt Avgift på behandlingsleddet fører ikke til mindre utslipp Dette gjelder både for virkemidler som klimakvoter og CO2 avgift på energiutnyttelse av avfall I alle fall må bruken

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=26093&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive