archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sentralsortering – bedre ressursutnyttelse? | Avfall Norge:
  at det de neste 10 20 årene vil skje en videre teknologisk utvikling og bygging av anlegg for forbehandling av avfall sentralsorteringsanlegg Det er viktig at rammebetingelser fra myndighetene muliggjør slik etablering ut i fra et ressurs og arbeidsmiljøperspektiv For å utnytte ressursene i avfallet etter sentralsortering på en best mulig måte må det vurderes om det er riktig å utvikle eller endre dagens regelverk knyttet til End of waste

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=26087&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Forsøpling | Avfall Norge:
  er med på å betale Alle som bidrar til forsøpling er tenkt å ta del i finansieringen Formålet med finansieringsmekanismen er å få mange bidragsytere til å finansiere informasjons og opprydningstiltak Mange bidragsytere vil føre til lavere kostnad per bidragsyter Finansieringsmekanismen skal drives etter selvkostprinsippet non profit slik at alle midler som mekanismen mottar vil bli brukt til formålet om å rydde opp forsøpling og drive forebyggende arbeid på en kostnadseffektiv måte Det må etableres en finansieringsmekanisme for alle som bidrar med produkter og aktiviteter som fører til forsøpling Finansieringsmekanismen skal drives etter selvkostprinsippet non profit slik at alle midler som mekanismen mottar vil bli brukt til formålet om å rydde opp forsøpling og drive forebyggende arbeid på en kostnadseffektiv måte Det utøvende organet kan være RessursNova se forebygging Du kan lese hele notatet om forsøpling i boksen på høyre side Notatet ble oversendt 11 mai 2012 Arbeidet med forsøpling har medført sterke diskusjoner i Avfall Norge Avfall Norge har tatt til ordet for å gjøre en vurdering av om renovasjonsgebyret skal kunne brukes til finansiering av kommunens arbeid med forsøpling Dette er det uenighet om internt blant medlemmene I notatet som er laget med KS Bedrift har vi forsøkt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=24929&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Produsentansvar | Avfall Norge:
  grad av utnyttelse av ressursene i ulike avfallsprodukter eller materialer Produsentansvaret skal også sikre at miljøgifter i produkter blir skilt fra annet avfall når det blir kassert og brakt til sikker behandling Dette notatet er et felles notat med KS Bedrift Avfall Norge og KS Bedrift ber om at Produsentansvar skal dekke kretsløpskostnaden ved kjøp av varen Dette skal være en del av varekostnaden og reflekteres i prisen på varen ved kjøp Dette betyr at det er som forbruker man skal betale avfallskostnaden ikke som borger ved betaling av renovasjonsgebyret skattebetaler Produsentansvaret utvides til å gjelde alt avfall som oppstår fra produkter omfattet av produsentansvaret uavhengig av om dette blir levert inn til innsamlingsordninger eller ikke Dette betyr at avfall som ender som forsøpling også kommer inn under produsentansvaret Produsentansvaret må sikre at alt avfall som bli levert inn enten via kommunale eller andre ordninger blir tatt videre av produsentansvarsordningene Produsentansvarsordningene må ha forpliktelse til å hente inn alt avfall som samles inn over hele landet Prinsippet om at forurenser betaler skal være grunnlaget for produsentansvaret i hele kretsløpet Dette skal inkludere de kostnadene kommunen har knyttet til ordningene Miljøvernmyndighetene må forbedre sin kontroll og oppfølging av produsentansvaret Du kan

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=24928&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsforebygging | Avfall Norge:
  alle områder produksjonsmetoder varehandel og endret forbruk som kan følges opp videre I vårt innspill har vi løfte fram de mål og virkemidler som angår avfallssektoren og det kommunale ansvar for husholdningsavfall Miljøverndepartementet bør opprette et statlig organ etter modell fra Enova med oppgave å utvikle et helhetlig syn på ressurseffektivitet RessursNova Alle produsentansvarsordninger må få krav om å dokumentere ressurseffektivitet etter mal av emballasjeavtalenes krav om emballasjeoptimalisering Norge bør

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=24927&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tekstilavfall fra husholdninger | Avfall Norge:
  det etableres et produsentansvar Tekstilavfall er en relativt liten avfallsstrøm Men også i tekstilavfallet er det ressurser som bør utnyttes på en bedre måte Derfor foreslår Avfall Norge Det må etableres et nasjonalt mål for ombruk og materialgjenvinning av tekstilavfall Det må innføres produsentansvar på tekstiler Kommunene bør stå for innsamling og håndtering av tekstiler og dette skal kompenseres av produsentansvarsordningene Du kan lese hele dokumentet om tekstilavfall i boksen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=24926&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt utsortering av plastavfall | Avfall Norge:
  av de viktigste avfallstypene som ender som forsøpling Utvidelse av produsentansvaret til også å omfatte plast som ender som forsøpling er derfor viktig Avfall Norge foreslår Avfall Norge foreslår et nasjonalt mål for utsortering av plast til materialgjenvinning på 60 av generert avfallsmengde innen 2020 og etter hvert øke dette til 70 Innsamling og gjenvinning må omfatte alt egnet plastavfall ikke begrenses til plastemballasje Avfall Norge ber Miljøverndepartementet om å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=24925&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endringer i Renovasjonsbenchmarking 2016 | Avfall Norge:
  bistå for en effektiv og presis gjennomføring av dette viktige arbeidet Komplett sammenlikning av renovasjonspraksis Forskjeller i resultater skyldes ofte forskjeller i måten renovasjonsoppgavene utføres på For å lette forståelsen av resultatene er derfor resultatrapportene utvidet med et eget kapittel som sammenlikner renovasjonspraksis Deltakerne vil her få klare bilder av hva som skiller egne løsninger fra andre når det gjelder beholdersystem beholderkapasitet hentefrekvens mottakskapasitet og satsing på kildesortering kontra sentralsortering og på ulike gjenvinningsformer Resultatrapportene dokumenterer også hvordan ressursinnsatsen fordeler seg på aktiviteter avfallstyper og behandlingsformer og de resulterende enhetskostnadene pr tonn og pr kunde sammenliknes Mer rettferdig og nøyaktig sammenlikning av renovasjonstjenestenes standard I RBM16 er definisjonen av hentehyppighet endret til antall ganger et gjennomsnittlig beholdervolum hentes i løpet av året uten hensyn til forskjeller i deltakerne faktiske beholder park Dette gjør denne viktige indikatoren på tjenestestandard mer sammenliknbar deltakerne i mellom Andre forbedringer omfatter inkludering av hjemmekompostering nye former for kundekommunikasjon og riktigere beregning av kundenes bringeavstand Det vil nå også bli hensyntatt en samtidighetsfaktor for kundehenvendelser som gjør at behovet for svarkapasitet på telefon øker saktere enn innbyggerantallet Mer rettferdig og nøyaktig sammenlikning av miljøstandard Modellen foretar nå en mer nøyaktig grenseoppgang mellom næringsavfall og husholdnings avfall som gjør at indikatoren for miljøstandard bare reflekterer monopoldelen av virksomheten I tråd med dette regnes indikatoren for mengde farlig avfall som innsamlet og mottatt farlig avfall pr husholdning Det er også gjort forbedringer når det gjelder beregning av gjenvinningsgrad og transportavstand til behandling En kartlegging av kvaliteten på mengdetallene muliggjør en ny indikator på miljøstandard Mer nøyaktig sammenlikning av kostnadseffektivitet Det har begrenset både nøyaktigheten og bruken av resultatene at en så viktig aktivitet som innsamling har blitt betraktet som én aktivitet I RBM16 vil den bli splittet i tre delaktiviteter innsamling av beholdere som tømmes i oppsamlingsbil på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/Nyheter.cfm?pArticleId=42884&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Renere by med bossnett | Avfall Norge:
  oktober 2015 Det har vært et tett samarbeid mellom BiR og Bergen kommune Bergens nye Bossnett viser at sentrumsdekkende avfallssug også kan gjennomføres i andre norske byer der befolkingsvekst og økte avfallsmengder gjør det vanskelig å håndtere avfall på en måte som ikke er til bry for innbyggerne Skal vi møte fremtidens utfordringer må vi satse på moderniserte innsamlingsløsninger Det er viktig at et slikt initiativ tar utgangspunkt i lokale behov men at infrastrukturen blir tillagt tilsvarende vekt som vann og avløp sier Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Bedre luft mindre brann Overfylte avfallscontainere skadedyr og brannfare er noen av problemene som følger økte mengder avfall Brannfare var et særlig et problem i Bergen som er karakterisert av bevaringsverdig gammel trehusbebyggelse trange smug og redusert fremkommelighet for større kjøretøy Bossnettet er viktig for bedre brannsikkerhet Det er tryggere med faste bossnettnedkast i metall enn bosspann i plast sier Nygård Havre I tillegg kan den lokale luftkvaliteten i norske byer og tettsteder bli svært dårlig Mengden svevestøv PM10 overskrider fortsatt nasjonale målsetninger blant annet i Oslo Stavanger og Mo i Rana I Bergen er nitrogendioksid NO2 er problem PM10 og NO2 kan forårsake alvorlige luftveislidelser særlig hos barn gravide eldre og personer med underliggende sykdommer Norge har fortsatt ikke nådd egne nasjonale mål om luftkvalitet Kilde miljøstatus no Veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning Nedgravde avfallsløsninger fjerner eller reduserer behovet for renovasjonsbiler i sentrum Det bidrar til å møte nasjonale mål for luftkvalitet I Bergen er trafikken av tunge kjøretøy i sentrum merkbart redusert Bossnettet har ført til redusert tungtrafikk inn i sentrum Dette vil bli enda bedre når større deler av bossnettet åpner sier Nygård Havre Nedgravde løsninger slipper ut mindre NO2 og PM10 enn tradisjonelle innsamlingsløsninger Kilde TØI 2012 STIMA 2012 HBEFA 2009 VTT 2007

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/Nyheter.cfm?pArticleId=42734&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive