archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Juridisk betenkning vedr. etablering av avfallsanlegg | Avfall Norge:
  egenregi og tildelt enerett Ny rettsutvikling i EU og rettstolkning i Norge er tatt med Avfallsbransjen står inne i en periode med store investeringer i ny kapasitet for behandling av restavfall og utsorterte fraksjoner Det er etablert strenge regler for hvordan kommunene som eier av avfall kan delta i etablering av denne typen anlegg Avfall Norge fikk i 2006 derfor utarbeidet en juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapporten beskrev mulighetene for å organisere kommunal virksomhet i egenregi eller tildele enerett til selvstendige rettssubjekt Rapporten har vært med å danne grunnlaget for organiseringen av flere behandlingsanlegg i kommunal regi i Norge Særlig har bruken av tildelt enerett vært aktuelt siden svært få kommuner og interkommunale selskaper alene har ansvar for nok avfall til å kunne realisere behandlingsanlegg med moderne standard i egenregi Foreliggende rapport er en oppdatering av rapporten fra 2006 der særlig rettsutviklingen i EU og Norge Kofa er gjennomgått og satt i sammenheng Rapporten er utarbeidet av Hanne S Torkelsen i advokatfirmaet Torkelsen Kinn tidligere advokat hos KS advokatene og KS Bedrift på oppdrag fra Avfall Norges og arbeidsgruppen for juridiske spørsmål Rapporten blir presentert på Avfall Norges seminar Avfall og Juss på Olavsgaard 27

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=23365&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Renovasjon for fritidseiendommer - ny veileder | Avfall Norge:
  og Avfall Norge har derfor sett et behov for å sammenstille nye erfaringer og utfordringer i en oppdatert veileder Avfall Norge utarbeidet i 2000 en veileder for Renovasjon av fritidseiendommer NRF rapport nr 2 2000 Renovasjon for fritidseiendommer er fortsatt en stor utfordring i mange kommuner og Avfall Norge har derfor sett et behov for å sammenstille nye erfaringer og utfordringer i en oppdatert veileder Etablering og drift av renovasjon for fritidseiendommer er en stor utfordring Dette skyldes konflikter i forhold til arealbruk dels dårlig vegstandard og stor sesong variasjon i avfallsproduksjonen Oppsamlingsutstyr for avfall fra fritidseiendommer blir ofte misbrukt av andre enn hytteeierne til grovavfall og EE avfall Dette bidrar til overfylling og forsøpling av standplassene Forsøplingen gir et negativt inntrykk og medfører betydelige kostnader for opprydding Renovasjon for fritidseiendommer må beskrives i de lokale renovasjonsforskriftene Forskriftene bør gis et generelt preg som åpner for justeringer eller endringer i renovasjonsordningen uten at forskriftene må endres Det anbefales at Plan og bygningslovens bestemmelser og planprosesser legges til grunn ved etablering av standplasser for renovasjonsutstyr Dette vil formelt sikre medvirkning fra berørte parter og en åpen prosess Det kan knyttes bestemmelser til reguleringsplaner med bl a krav til utforming estetiske krav og funksjonskrav Rekkefølgebestemmelser kan også benyttes se PBL 12 7 Erfaring viser at oppsamlingsutstyr ikke bør plasseres ved veger med allmenn ferdsel da dette kan medføre forsøpling og uønsket avfall Begrensning av tilgjengeligheten for uvedkommende plassering bak bommer i hyttefelt eller låsing reduserer om fanget av dette problemet Krav til tilgjengelighet gjenkjennelighet og brukervennlighet ivaretas med hensikts messig utforming av standplass og riktig valg av oppsamlingsutstyr Avfall fra fritidseiendommer er ganske likt husholdningsavfall og det anbefales som en mini mumsløsning lett tilgjengelig kildesortering for papirfraksjonene og glass og metall emballasje i tillegg til restavfall I noen områder er det innført

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21933&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall | Avfall Norge:
  hvordan denne kan økes for bransjen Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall SKREVET AV Roy Ulvang avfallnorge DEL ARTIKKELEN Rapporten gir en grundig gjennomgang av konkurransesituasjonen for avfallsbasert fjernvarme i Norge herunder identifiserer de viktigste faktorene for lønnsomhet og virkemidler for hvordan denne kan økes for bransjen Rapporten gir en grundig gjennomgang av konkurransesituasjonen for avfallsbasert fjernvarme i Norge herunder identifiserer de viktigste faktorene for lønnsomhet og virkemidler for hvordan denne kan økes for bransjen Rapporten er utarbeidet av Xrgia på oppdrag fra Avfall Norges arbeidsgruppe for energiutnyttelse Hovedformålet med rapporten er å identifisere effektive virksmidler for å øke lønnsomheten i dagens anlegg med energiutnyttelse fra restavfall Rapporten gir en grundig analyse av dagens rammebetingelser i Norge og Sverige Videre beskrives konkurransen om avfallet for å forstå prissettingen i avfallsmarkedet Rapporten peker på disse prioriterte virkemidlene for økt lønnsomhet og konkurransekraft Økte kostnader alternative energibærere Støtte til varmeproduksjon Fortsette effektiviseringen i egen virksomhet redusert behandlingskostnad bunnaske og flygeaske Ingen nye avgifter Ingen dispensasjoner til deponering av brennbart avfall Harmonisere deponiregler i EU Gjennomgang av konkurransevilkår i transportbransjen El sertifikater til strømproduksjon Eksportrestriksjoner Energimerkeordning for fjernvarme Videre investeringsstøtte fjernvarme infrastruktur Rapporten kan du laste ned her Rapport Avfall Norge nr 3 2011

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21934&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Konkurransenøytral innsamling av avfall | Avfall Norge:
  Avfall Norge har engasjert Asplan Viak til å utrede hvordan avfallsinnsamling via felles infrastruktur i noen tilfeller kan løses ved at husholdnings og næringsavfall kan samles inn samlet I slike tilfeller kan det være samfunnsøkonomisk riktig å pålegge næringskunder en tilknytningsplikt Rapporten utreder rammebetingelsene for nettbasert avfallsinnsamling og utreder behovet for tilknytningsplikt for næringsavfall etter tilsvarende modell som for VA sektoren Rapporten peker på to kategorier løsninger Innføring av nedgravde

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21936&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Åpent grensesnitt for stasjonære avfallssug | Avfall Norge:
  er leverandøruavhengige åpne system og peke på faktorer og spørsmål som trenger en nærmere avklaring for å oppnå åpne system og en eventuell standardisering Åpne system er nødvendig for å sikre adgang til leveranser av delsystemer fra ulike leverandører Denne rapporten er utført som et forprosjekt og et grunnlag for eventuelt videre arbeid mot å etablere en standard for stasjonære sugesystem for avfall Forprosjektet har hatt som målsetning å kartlegge alle grensesnitt og faktorer som er av betydning for et leverandør uavhengig system et såkalt åpent system Bakgrunnen for prosjektet er at det i dag ikke finnes noen felles retningslinjer for slike system men at det varierer fra leverandør til leverandør fra prosjekt til prosjekt og mellom landene Rapporten peker på alle tekniske mekanisk elektrisk grensesnitt som oppstår i flaten mellom hovednett og sidenett og krav og retningslinjer som må være på plass før man får til et åpent system og som er nødvendige avklaringer i et eventuelt arbeid med en bransjestandard eventuelt en nasjonal nordisk standard Relevante komponenter og avklaringer som inngår i etableringen av et slikt system i forhold til planlegging drift og vedlikehold blir også omtalt Rapporten reiser i tillegg nye spørsmål rundt grensesnittene som trenger videre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21935&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny veileder om karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi | Avfall Norge:
  er også et ønske at veilederen kan bidra til lik praktisering i hele bransjen Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle avfallsforskriftens regler om basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall som deponeres Det er også et ønske at veilederen kan bidra til lik praktisering i hele bransjen Forskriften er i stor grad en oversettelse av EU direktivet og EUs rådsvedtak om karakterisering og mottak av avfall til deponi mens Klima og forurensningsdirektoratet KLIF har skrevet informasjonsmateriell om tolkning av det nye regelverket Likevel er det i samråd med myndighetene at Avfall Norge Norsk Industri og Maskinentreprenørenes Forbund har gått sammen om å lage en praktisk veileder som skal hjelpe sine medlemsbedrifter og andre aktører til å praktisere regelverket Kravene om basiskarakterisering og mottakskontroll gjelder for alt avfall som legges på deponi Målgruppe for veilederen er både de som driver avfallsdeponier og de som leverer avfall til deponering Andre typer avfallsmottak har samme grunnleggende informasjonsbehov om avfallet de mottar og mange av rutinene for karakterisering og mottakskontroll kan derfor være nyttige i andre deler av avfallsbransjen Spesielt tror vi hele bransjen vil være tjent med å benytte skjemaet Sammendrag av basiskarakterisering av avfall til deponi

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=22185&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Er MBT noe for Norge? | Avfall Norge:
  jobber med Stillinger Medlem Aktivitetskalender English Logg inn SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Er MBT noe for Norge SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Les rapporten Er MBT noe for Norge Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost post avfallnorge no Adresse Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N 0158 Oslo Meld

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=26525&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg i 2009 | Avfall Norge:
  en beregning av fornybar andel i avfallet som leveres til norske forbrenningsanlegg Prosjektet er en oppdatering av prosjektet som ble gjennomført i 2006 Beregningsmetodikken som er benyttet i dette prosjektet tilsvarer metodikken som ble benyttet i 2006 med visse endringer Bl a er det foretatt en nærmere vurdering av fornybart fossilt og inert andel i hver enkelt avfallsfraksjon Det er i dette prosjektet gjennomført en beregning av fornybar andel i avfallet som leveres til norske forbrenningsanlegg Prosjektet er en oppdatering av prosjektet som ble gjennomført i 2006 Beregningsmetodikken som er benyttet i dette prosjektet tilsvarer metodikken som ble benyttet i 2006 med visse endringer Bl a er det foretatt en nærmere vurdering av fornybart fossilt og inert andel i hver enkelt avfallsfraksjon Bakgrunnen for prosjektet er et pågående arbeid Norges Vassdrags og energidirektorat NVE har med å forberede innføring av en el sertifikat ordning for fornybar el produksjon Det forventes at avfall vil bli godkjent som fornybar energikilde men bare for den fornybare andelen av avfallet Fornybar andel er i dette prosjektet beregnet både på vektbasis og energibasis Grunnlaget for beregningene er til dels foreliggende avfallsstatistikk plukkanalyser av husholdnings og næringsavfall og litteraturdata Som en del av prosjektet er det

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21956&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive