archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utvikling av biogass i Norge - forprosjekt | Avfall Norge:
  å få grunnlag for samarbeidet har foreningene gjennomført et forprosjekt en mulighetsstudie Forprosjektet har hatt som mål å Fremskaffe råvaregrunnlag potensiale for biogassproduksjon og vurdere om dette gir grunnlag for en større felles satsning fremover Beskrive tekniske begrensninger og kunnskapsstatus samt avklare kunnskapsbehov hos de medlemmene som har og vil få biogassanlegg i nær fremtid slik at disse kan få nødvendig kunnskap og verktøy for å arbeide med biogass som energikilde Få avklart og beskrive hvilke utfordringer vi har når det gjelder rammebetingelser for biogassproduksjon og bruk av biogass til ulike formål og anbefale en prioritering av hva vi bør arbeide med i fellesskap og i samarbeid med andre aktører I konsulenten sin innhenting av innspill om rammebetingelser blir egentlig alle foreslåtte tiltak ansett som viktige og at det er stort behov for å forbedre rammebetingelsene for biogass Prioriteringene til anleggseierne vil være avhengige av hvilket ståsted disse har For anleggseiere som tenker seg å endre utnyttelsen biogassen og de som har planer om å utvide anleggene og ta imot mer bioavfall er bedrede rammebetingelser svært viktig Noen av anleggseierne med slambehandlingsanlegg med tilhørende biogassanlegg benytter biogassen til oppvarming av prosesser produksjon av elektrisitet og annen intern bruk Disse er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21958&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene | Avfall Norge:
  betaler Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR tjenestene utgjør 21 9 av prisen som abonnentene betaler Dette fremgår av en ny rapport som interesseorganisasjonene på VAR området KS Bedrift Avfall Norge og Norsk Vann har utgitt i samarbeid Brukerne av de kommunale VAR tjenestene i Norge betaler totalt ca 16 3 milliarder kroner i VAR gebyrer iht selvkostprinsippet Av dette utgjør merverdiavgift 3 3 milliarder kroner og andre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21957&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektronisk henteregistrering | Avfall Norge:
  i at flere norske kommuner og avfallsselskaper vurderer å gå til innkjøp av systemer for elektronisk henteregistrering Rapporten gir anbefalinger til hvordan nye brukere bør legge opp sin prosess og hvilke valg som bør tas slik at de kan unngå en del av de problemene som de eksisterende brukerne har hatt Dette prosjektet er satt i gang med bakgrunn i at flere norske kommuner og avfallsselskaper vurderer å gå til innkjøp av systemer for elektronisk henteregistrering Rapporten gir anbefalinger til hvordan nye brukere bør legge opp sin prosess og hvilke valg som bør tas slik at de kan unngå en del av de problemene som de eksisterende brukerne har hatt Dette prosjektet er satt i gang med bakgrunn i at flere norske kommuner og avfallsselskaper vurderer å gå til innkjøp av systemer for elektronisk henteregistrering Prosjektet er i hovedsak finansiert med FOU midler fra Avfall Norge og de mest erfarne brukerne av slike systemer her til lands har sittet i styringsgruppen Det er gjennomført en studietur til Sverige og avholdt 2 workshops Det er også etablert et nettverk for brukere av slike systemer der nettverket har en egen hjemmeside på www avfallnorge no I rapporten er det kartlagt erfaringer fra Sverige og Danmark som har hatt slike systemer i lengre tid I tillegg er det hentet erfaring på et relativt detaljert nivå fra flere norske brukere av slike systemer Denne kartleggingen har bl a omfattet Bakgrunn for valg av denne typen system Erfaringer fra innkjøpsprosessen Brikker Innkjøp og montering Utstyret på renovasjonsbilen Kontorsystemer kunderegister Gebyrsystemer Kostnader ved innføring av slike systemer Effekter av systemene På grunnlag av disse erfaringene blir det gitt anbefalinger til hvordan ny brukere bør legge opp sin prosess og hvilke valg som bør tas slik at de kan unngå en del av de problemene som de

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21959&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Markedet for avfallsforbrenning i Sverige og Norge | Avfall Norge:
  siste året på grunn av den oppståtte globale finanskrisen Endringen har dobbel effekt for det norske markedet for avfallsforbrenning da det har vært mindre etterspørsel etter forbrenning pga mindre avfallsmengder generelt og økt etterspørsel etter norsk avfall fra svenske forbrenningsanlegg Innføringen av deponiforbudet for organisk avfall i 2009 har utløst nye investeringer i norske forbrenningsanlegg for å møte kapasitetsbehovet som oppstår Lavere markedspriser på avfallsforbrenning i Sverige har gjort det svenske markedet attraktivt for norske kommuner og lange avfallskontrakter blir inngått med svenske forbrenningsanlegg Rapporten ser på det norske og svenske markedet interaksjonen mellom markedene og drivkreftene og på ulikhetene i rammebetingelsene for disse to markedene samt gir et fremtidsbilde på markedssituasjonen om ikke markedsforutsetningene blir endret Hovedkonklusjonene er I det felles markedet i Norge og Sverige for avfallsforbrenning vil avfallsforbrennings kapasitet overgå den mengden avfall som oppstår fremover Kostnadene for avfallsforbrenning er idag lavere i Sverige sammenlignet med Norge selv om transportkostnadene tas med Sverige har besluttet å fjerne sin avfallsforbrenningsskatt hvilket senker kostnadene for avfallsforbrenning markant i Sverige Effekten av finanskrisen med brist på brennbart avfall og synkende mottakspriser er en langsiktig tendens i markedet som vil bestå selv om konjunkturen snur Rapporten er en av flere utredninger

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21942&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klimaregnskap for avfallshåndtering. Fase I og II: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje, våtorganisk avfall, treavfall og restavfall fra husholdninger | Avfall Norge:
  netto klimagassutslipp fra ulik avfallsbehandling av avfallstypene glassemballasje metallemballasje papir papp plastemballasje våtorganisk avfall treavfall og restavfall Modellen er basert på livsløpsmetodikk og er utviklet slik at kommuner regioner kan utarbeide spesifikke klimaregnskap for sin region Målet med prosjektet har vært å utvikle en modell for beregning av netto klimagassutslipp fra ulik avfallsbehandling av avfallstypene glassemballasje metallemballasje papir papp plastemballasje våtorganisk avfall treavfall og restavfall Modellen er basert på livsløpsmetodikk og er utviklet slik at kommuner regioner kan utarbeide spesifikke klimaregnskap for sin region Hovedkonklusjonene fra prosjektet kan oppsummeres som følger Resultatene fra studien viser tydelig at det å vurdere kun én miljøindikator er for snever tilnærming i forhold til å alene skulle danne beslutningsgrunnlag for valg av avfallshåndteringsløsninger Netto klimagassutslipp for avfallshåndtering varierer i stor grad både mellom de ulike avfallstypene og behandlingsmåtene som er vurdert Modellen er benyttet til å beregne at netto klimagassutslipp som følge av avfallshåndtering av totalt ca 4 1 mill tonn avfall fra husholdninger industri bygg anlegg og tjenestenæringer i 2006 utgjør 851 000 tonn CO2 ekvivalenter Dette tilsvarer årlige klimagassutslipp fra ca 243 000 personbiler Analyse av et realistisk optimalt scenario for avfallshåndtering av husholdningsavfall viser at dette systemet kan bli tilnærmet klimanøytralt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21943&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) og tjenestekonsesjoner ved realisering av avfalls-behandlingsanlegg | Avfall Norge:
  de juridiske mulighetene og begrensningene for offentlig privat samarbeid OPS i avfallsbransjen Denne rapporten gjennomgår de juridiske mulighetene og begrensningene for offentlig privat samarbeid OPS i avfallsbransjen Avfallsbransjen står overfor store investeringer i ny kapasitet for behandling av restavfall og utsorterte fraksjoner Det er etablert strenge regler for hvordan kommunene som eier av avfall kan delta i etablering av denne typen anlegg Svært få kommuner i Norge kan alene gjennomføre disse investeringene Både fordi det er finansielt store løft og fordi de ikke vil ha tilstrekkelige avfallsmengder til å kunne sikre drift Kommunene må derfor inngå samarbeid med andre kommuner private avfallsaktører eller andre typer aktører som for eksempel energiselskaper Avfall Norge har i tidligere rapporter Avfall Norge rapport nr 6 2006 og 3 2007 pekt på muligheter og begrensninger knyttet til det å tildele enerett ved realisering av behandlingskapasitet I etterkant har dette vist seg å være en farbar vei for flere prosjektsamarbeid En mulighet som hittil har blitt lite brukt i norsk avfallsbransje er å realisere behandlingskapasitet gjennom samarbeid mellom kommuner og private aktører Denne rapporten gjennomgår de juridiske mulighetene og begrensningene for et slikt samarbeid Rapporten er utarbeidet av Hanne Torkelsen hos KS Bedrift på oppdrag fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21945&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vurdering av konsekvenser ved reduksjon i avfallstilgang for norske avfallsenergianlegg | Avfall Norge:
  blir mangel på avfall som brensel i forbrenningsanlegg med energigjenvinning I verste tilfelle der alle planlagte eller eksisterende anlegg blir tatt ut av drift eller ikke igangsatt pga manglende avfall vil man få økte årlige CO2 utslipp i tilsvarende utslippene fra gasskraftverket på Kårstø eller ca 10 av den totale veitrafikken i Norge I tillegg vil man oppleve store økninger i utslippene av andre miljøskadelige substanser som NOx SO2 og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21944&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Henteordninger for ”grovavfall” fra husholdninger | Avfall Norge:
  engasjerer seg mer aktivt for å utvikle et tilbud om henting av grovavfall som en integrert del av det helhetlige kommunale system for avfall fra husholdninger Formålet kan både være å forbedre servicenivået og oppnå miljømessige og andre gevinster ut fra de lokale forhold En viktig del vil være å rydde opp i innsamling av husholdningsavfall som foregår i privat regi uten kommunens samtykke I tillegg til kartlegging av erfaringer

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21946&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •