archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klimaregnskap for avfallshåndtering. Fase I: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall. | Avfall Norge:
  utviklet slik at kommuner regioner kan utarbeide spesifikke klimaregnskap for sin region Målet med prosjektet har vært å utvikle en modell for beregning av netto klimagassutslipp fra ulik avfallsbehandling av avfallstypene glassemballasje metallemballasje papir papp plastemballasje og våtorganisk avfall Modellen er basert på livsløpsmetodikk og er utviklet slik at kommuner regioner kan utarbeide spesifikke klimaregnskap for sin region Hovedkonklusjonene fra prosjektet kan oppsummeres som følger Resultatene gjelder for de systemer og forutsetninger som inngår i analysene Netto klimagassutslipp for avfallshåndtering varierer i stor grad både mellom de ulike avfallstypene og behandlingsmåtene som er vurdert Netto klimagassutslipp fra avfallshåndtering er svært avhengig av forutsetningene som inngår i analysene og de viktigste forutsetningene er Utnyttelse og bruk av produsert energi ved forbrenningsanlegg og biogassanlegg samt hvilke energibærere som forutsettes erstattet Hvilke råvarer som erstattes av resirkulerte råvarer Valg av hvilke forutsetninger som skal inngå er avhengig av formålet med analysen i tillegg til lokale geografiske forhold Relevant internasjonal litteratur er gjennomgått og viser at for å kvalitetssikre resultatene som er fremkommet i denne studien Vurdering av kun én miljøindikator er for snever tilnærming i forhold til å skulle danne beslutningsunderlag for valg av behandlingsløsning Modellen er benyttet til å beregne at de

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21947&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Hvordan få maksimalt utbytte av nettsiden som kommunikasjonskanal? | Avfall Norge:
  lagt opp til et foredrag på kommunikasjonsseminaret 2007 Hvordan få maksimalt utbytte av nettsiden som kommunikasjonskanal SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN Rapporten gjør en gjennomgang av god bruk av internett som kommunikasjonskanal Rapportern er lagt opp til et foredrag på kommunikasjonsseminaret 2007 Rapporten gjør en gjennomgang av god bruk av internett som kommunikasjonskanal Rapportern er lagt opp til et foredrag på kommunikasjonsseminaret 2007 Avfall Norge på Twitter Tweets

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21952&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder Gjenbruksløsninger – på eller i tilknytning til gjenvinningsstasjoner | Avfall Norge:
  gjenstander settes i et rom en container eller lignende på gjenvinningsstasjonen for deretter å bli solgt Varene kan enten selges på det samme stedet som de mottas de kan flyttes til et eget salgslokale på gjenvinningsstasjonen eller selges et annet sted Salget kan utføres av ansatte på gjenvinningsstasjonen eller gjennom en samarbeidspartner Reparasjon oppgradering av gjenbruksvarene før salg Ting som er ødelagt kan i mange tilfeller repareres og deretter selges noe som kan føre til mer gjenbruk og høyere pris for varene Det kan også oppnås høyere pris eller økt omsetning av gjenbruksvarene dersom man forbehandler varene i form av vask puss og lignende før salg Reparasjon utføres som regel ved at gjenvinningsstasjonen samarbeider med en annen enhet organisasjon der arbeidstrening inngår som del av reparasjonsvirksomheten Salg av gjenbruksvarer konsept 2 og 3 medfører ansvar og plikter Man må ha tillatelse fra politiet til handel med brukte og kasserte gjenstander etter brukthandelloven og kjøpsloven gjelder så det er viktig å opplyse at varene selges som de er I prinsippet gjelder også produktansvarsloven Det er vanlig regnskapsplikt og salget er merverdiavgiftspliktig Vanlige samarbeidspartnere for omsetning av gjenbruksvarene er skolekorps som har loppemarked egne enheter i kommunen eller andre som driver arbeidstrening organisasjoner som Fretex Røde Kors etc eller firma som driver bruktbutikk Dersom man skal inngå et slikt samarbeid bør det inngås en skriftlig avtale om partenes plikter og rettigheter økonomisk oppgjør retur av usolgte varer m m Det meste kan i prinsippet gjenbrukes Hva som i praksis er omsettbart finner man ut ved litt prøving og feiling Man bør utarbeide en sjekkliste på gjenvinningsstasjonene om hva som kan og bør mottas Farlig avfall inkl PCB holdige isolerglassruter og trykkimpregnert trevirke skal ikke gjenbrukes Elektrisk og elektronisk avfall EE avfall som er levert som avfall skal ikke gjenbrukes men om folk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21948&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Minimering av lukt från kompostering av matavfall genom processoptimering. Ett nordiskt samarbetsprojekt | Avfall Norge:
  när processens omsättningshastighet och nedbrytning maximeras Projektets syfte var att utveckla rekommendationer för hur kompostprocesser för behandling av källsorterat matavfall i Norden bör utformas och drivas för att minimera risken för luktproblem från processen minimera risken för luktproblem från den färdiga produkten få en effektiv och förutsägbar process få en jämn och hög produktkvalitet Projektets hypotes var att den totala luktemissionen från kompostprocessen liksom risken för lukt från den färdiga kompostprodukten minimeras när processens omsättningshastighet och nedbrytning maximeras I projektet har inkommande bioavfall samt kompostprocesser undersökts vid tre fullskaleanläggningar vid NSR Sverige YTV Finland och IVAR Norge och en forskningsreaktor vid SLU Sverige Mätningarna visade på ett starkt samband mellan pH och lukt i kompostens porluft Vid låga pH värden 6 0 var luktkoncentrationen mycket hög från 70 000 till över 2 miljoner ouE m3 medan den vid pH över 6 7 var som mest 44 000 ouE m3 Det insamlade bioavfallet var genomgående surt med pH mellan 4 7 och 6 0 Försöken bekräftade tidigare resultat att nedbrytningsprocessen går mycket långsammare vid lågt pH 6 om temperaturen tillåts stiga över 40 C Om temperaturen däremot hålls under 40 C blir nedbrytningen intensiv vilket får pH att stiga mycket snabbt Då pH stigit över 6 5 men inte tidigare bör temperaturen tillåtas stiga till runt 55 C eftersom detta maximerar nedbrytningshastigheten Den viktigaste rekommendationen för att minska luktproblemen vid matavfallskompostering är att styra processen så att pH snabbt höjs Detta kan göras genom intensiv luftning i början av processen vilket förstärker kylning och syresättning Höjningen av pH kan även påskyndas genom tillsats av pHhöjande material såsom kompost med högt pH eller aska med högt pH På så vis minimeras mängden intensivt luktande sur kompost på anläggningen Nedbrytningen maximeras redan från början vilket innebär en maximering av den andel av de

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21949&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg | Avfall Norge:
  kunne gi råd for framtidige materialvalg slik at disse problemene blir mindre og mere forutsigbare Dette prosjektet har som mål å skaffe en oversikt over ulike typer materialproblemer i norske avfallsanlegg og baseret på innsamlet erfaringsmateriale kunne gi råd for framtidige materialvalg slik at disse problemene blir mindre og mere forutsigbare Gjennom historien har det vært benyttet bygningsmaterialer som man har hatt lang erfaring med eksempelvis sten treverk og leire Man har utviklet bygningstradisjoner som har vært tilpasset både valg av materialer og lokale værforhold I dag er det utviklet en mengde nye materialtyper tilpasset nye formål men hvor vi har begrenset erfaring med bruken over tid Anlegg for biologisk behandling av organisk avfall er eksempler på dette Dette har ført til en rekke problemer og store kostnader for anleggseiere Dette prosjektet har som mål å skaffe en oversikt over ulike typer materialproblemer i norske avfallsanlegg og baseret på innsamlet erfaringsmateriale kunne gi råd for framtidige materialvalg slik at disse problemene blir mindre og mere forutsigbare Undersøkelsen viser til dels store materialskader i tak og vegger i komposteringshaller og til dels i etterlagringshaller for kompost Mottaksbinger for kildesortert matavfall og kompostbinger er også utsatt Det er ellers påvist skader i forsinkede plater transportbånd med gummikomponenter pakninger av gummi fugeskjøter elektriske installasjoner og asfalterte flater for kompostering og lagring av kompost Også en rekke andre utsatte materialer og konstruksjoner er påvist Mange av problemene er knyttet til den dannelsen av organiske syrer vi finner i kildesortert matavfall og kompost kombinert med høy luftfuktighet og kondensdannelse på avkjølte flater Rapporten foreslår en rekke tiltak som vil kunne redusere problemene tiltak som er knyttet til konstruksjons og materialvalg Ved å bygge på tidligere erfaringer ved planlegging og bygging av nye anlegg bør det være mulig å redusere disse problemene Under planleggingen av anlegg

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21950&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder for mottakskontroll av avfall til forbrenning | Avfall Norge:
  som leveres til forbrenning Denne veiledere bygger på samme metode og prinsipper som tilsvarende veileder for mottak på deponi Avfall Norges arbeidsgruppe for energiutnyttelse ønsker å bedre kontrollen med avfall som leveres til forbrenning Denne veiledere bygger på samme metode og prinsipper som tilsvarende veileder for mottak på deponi I veilederen finnes forslag til rutinebeskrivelser og skjema for mottak av avfall Begge deler er forslag som må tilpasses det enkelte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21951&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Optisk sortering - status i Norge | Avfall Norge:
  anleggene vil om lag 20 av innbyggerne i Norge ha en slik løsning Rapporten gir en evaluering av anlegg og systemer Det er 9 anlegg for optisk posesortering i Norge og to nye anlegg er under utvikling og bygging Etter utbygging av de nye anleggene vil om lag 20 av innbyggerne i Norge ha en slik løsning Rapporten gir en evaluering av anlegg og systemer Avhengig av de lokale forhold

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21953&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren | Avfall Norge:
  a forbrenningsanlegg gjenvinningsanlegg og biogassanlegg Denne type investeringer krever at man er sikret inntekter gjennom langsiktige kontrakter og muligheten til å tildele enerett er derfor et aktuelt tema Enerett er en eksklusiv rett til å utføre en tjeneste som utelukker andre aktører fra å tilby det samme innen et bestemt område og må ikke forveksles med egenregi Enerett skaper monopol og er i utgangspunktet ikke ønskelig ut ifra et konkurranserettslig og samfunnsøkonomisk synspunkt Anbudsretten er en del av konkurranseretten og har regler om at offentlige myndigheter og organer må sette tjenester ut på anbud Enerett bryter med dette prinsippet Siden avfall også er en handelsvare som krysser landegrensene er regleverket knyttet til EØS avtalen en aktuell problemstilling Enerett vil skape ufordringer i forhold til EØS avtalens krav om fri flyt av varer og tjenester etableringsretten og konkurranseretten Anskaffelsesdirektivet er i norsk rett gjennomført i en lov om offentlig anskaffelser og tilhørende forskrifter Anskaffelsesforskriften har regler om når oppdrag må ut på anbud og hvilke unntak som gjelder Et unntak fra dette er kontrakter som tildeles i henhold til enerett til offentlig myndighet eller offentligrettslig organ gjennom kunngjort lov forskrift eller administrativt vedtak såfremt tildeling av enerett ikke strider mot EØS avtalen EF domstolen har godtatt at man kan tildele enerett i en periode dersom det av miljømessige hensyn er nødvendig for å få løst en oppgave for eksempel bygge opp gjenvinningskapasitet i en region Konkurranseretten regulerer spørsmål knyttet til virksomhet som er tildelt enerett og derved har en monopolstilling innen et område herunder forbud mot misbruk av markedsmakt i form av underprising og kryssubsidiering Kommuner må følge selvkostprinspippet i forurensingsloven for husholdningsavfall dersom man ikke velger å sette behandling av avfall ut på anbud En virksomhet som er tildelt enerett anbefales derfor å følge selvkostprinsippet dersom enerettstildelingen knyttes til husholdningsavfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21955&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive