archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny veileder om karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi | Avfall Norge:
  Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN EU sitt regelverk for karakterisering og mottak av avfall på deponi vedlegg II i deponidirektivet er nå implementert i avfallsforskrifta De nye kravene vil blir gjort gjeldende for mottakskontroll på alle avfallsdeponier fra 01 07 2007 Veileder om karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi er revidert i 2010 Veilederen fra 2007 utgår og erstattes av revidert veileder EU sitt regelverk for karakterisering og mottak

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21954&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Veileder for anbudsforespørsler behandling av restavfal | Avfall Norge:
  14 66 00 for å få rapporten tilsendt Veileder for anbudsforespørsler behandling av restavfal SKREVET AV website support avfallnorge DEL ARTIKKELEN karin halvorsen avfallnorge no e post eller på telefon 47 24 14 66 00 for å få rapporten tilsendt Kontakt sekretariatet per karin halvorsen avfallnorge no e post eller på telefon 47 24 14 66 00 for å få rapporten tilsendt Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=22216&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mottaksavgifter for avfall til forbrenning i europeiske land | Avfall Norge:
  nordiske avfallsstrømmene av eksporten fra Norge til Sverige men på litt lengre sikt kan man tenke seg større import til Norden fra andra europeiske land Norge kan de enten bli en netto eksportør eller en netto importør av avfall till forbrenning avhengig av blant annet av de mottagningsavgifter som råder i Norge forhold til andra europeiske land I dag domineres de nordiske avfallsstrømmene av eksporten fra Norge til Sverige men på litt lengre sikt kan man tenke seg større import til Norden fra andra europeiske land Norge kan de enten bli en netto eksportør eller en netto importør av avfall till forbrenning avhengig av blant annet av de mottagningsavgifter som råder i Norge forhold til andra europeiske land Mottagningsavgiftene i Sverige er blitt studert mer detaljert pga den rådende eksporten og den skatt på forbrenning som ble innført i Sverige den 1 juli 2006 Mottagningsavgiftene har historisk vært lavere i Sverige enn i Norge men forskjellen utgjemmes nå til en hvis del pga av den nylige innførte forbrenningsskatten i Sverige som bare gjelder husholdningsavfall Avfallet beskattes etter sitt fossile innhold samtidig som skatten er utformet for at fremme kraftvarmeproduksjon ved avfallsforbrenning Dette innebærer at hetvannspanner som ikke har noen el

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21960&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg | Avfall Norge:
  norske anlegg er beregnet både som vektandel og som energiandel Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN Myndighetene har ønsket å utvikle økonomiske virkemidler for å øke produksjonen av fornybar energi Som underlag for eventuelle kommende virkemidler er det gjennomført et prosjekt for å fastslå fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg Fornybar andel av samlet avfall til forbrenning i norske anlegg er beregnet både som vektandel og som energiandel Myndighetene har ønsket å utvikle økonomiske virkemidler for å øke produksjonen av fornybar energi Som underlag for eventuelle kommende virkemidler er det gjennomført et prosjekt for å fastslå fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg Fornybar andel av samlet avfall til forbrenning i norske anlegg er beregnet både som vektandel og som energiandel Prosjektet er gjennomført i 3 faser Sammenstilling av kjente data utvikling av beregningsmodell Gjennomføring av plukkanalyser Beregninger analyse og rapportering Som grunnlag for å beregne fornybar andel på vektbasis er det foretatt Sammenstilling av tidligere gjennomførte plukkanalyser på husholdningsavfall 10 nye plukkanalyser på ulike inn til norske forbrenningsanlegg En materialstrømsanalyse på utvalgte fraksjoner i husholdningsavfallet Basert på disse beregningene er det gjennomført en beregning av fossil andel på energibasis basert

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21961&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg | Avfall Norge:
  delta i etablering av denne typen anlegg Denne rapporten gjennomgår noen av de mulighetene kommunene vil kunne stå overfor i sin vurdering Spesielt peker rapporten på muligheten for å kunne tildele enerett Avfallsbransjen vil de neste årene stå overfor store investeringer i ny kapasitet for behandling av restavfall og utsorterte fraksjoner Det er etablert strenge regler for hvordan kommunene som eier av avfall kan delta i etablering av denne typen anlegg Denne rapporten gjennomgår noen av de mulighetene kommunene vil kunne stå overfor i sin vurdering Spesielt peker rapporten på muligheten for å kunne tildele enerett Det er fullt mulig å etablere et interkommunalt selskap eller et kommunalt foretak aksjeselskap som eier av avfallsforbrenningsanlegg eller annen type behandlingsanlegg dimensjonert for å håndtere husholdningsavfall og som tildeles kontrakter direkte fra oppdragsgiver i egenregi Vilkårene til egenregi må da være oppfylt ved at leveranse av tjenester og omsetningen rettes i hovedsak til eierne og kommunen kommunene må sørge for å ha direkte kontroll med selskapet Man kan også tildele kontrakter fra deltakerkommuner og nabokommuner uten anbud i medhold av anskaffelsesforskriftens 1 3 bokstav h om tildeling av kontrakter med hjemmel i enerett dersom vilkårene for offentligrettslig organ er oppfylt Dette forutsetter at

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21962&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Journalføring og lagring av farlig avfall | Avfall Norge:
  som skal gjelde for mottakene viser hvilke rutiner som bør foreligge og eksempler på rutiner for journalføring og lagring mm Journalføring og lagring av farlig avfall SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN På bakgrunn av myndighetenes kontrollaksjoner i 2004 2006 er det utarbeidet en veileder om rutiner for journalføring ved kommunale interkommunale mottak for farlig avfall Veilederen foretar en gjennomgang av regelverket for farlig avfall med fokus på journalføring og lagring foreslår prinsipper som skal gjelde for mottakene viser hvilke rutiner som bør foreligge og eksempler på rutiner for journalføring og lagring mm På bakgrunn av myndighetenes kontrollaksjoner i 2004 2006 er det utarbeidet en veileder om rutiner for journalføring ved kommunale interkommunale mottak for farlig avfall Veilederen foretar en gjennomgang av regelverket for farlig avfall med fokus på journalføring og lagring foreslår prinsipper som skal gjelde for mottakene viser hvilke rutiner som bør foreligge og eksempler på rutiner for journalføring og lagring mm Veilederen vil være et grunnlag for kommuner og interkommunale selskaper i arbeidet med å utvikle bedre rutiner på egne mottak Dersom veilederen tas i bruk vil det kunne føre til bedre og sikrere mottak og gjøre det lettere for kommuner og selskap å følge regelverket

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21963&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg | Avfall Norge:
  komposteringsanleggene Prosjektet var et samarbeid mellom deltakende anlegg Avfall Norge og Statens Arbeidsmiljøinstitutt STAMI STAMI har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet Ti av landets komposteringsanlegg deltok i prosjektet I regi av Avfall Norge tidligere Norsk renholdsverks forening ble det i 2004 satt i gang et prosjekt hvor målsettingen var å avklare helserisiko ved ulike arbeidsoperasjoner på komposteringsanleggene Prosjektet var et samarbeid mellom deltakende anlegg Avfall Norge og Statens Arbeidsmiljøinstitutt STAMI STAMI har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet Ti av landets komposteringsanlegg deltok i prosjektet Til sammen 47 komposteringsarbeidere og 26 kontroller rekruttert fra annen type ikke eksponert arbeid på anleggene deltok i undersøkelsen Det ble etablert et samarbeid med Bedriftshelsetjenesten på hvert av anleggene I undersøkelsen ble det lagt mest vekt på eksponering for biologiske faktorer i arbeidsmiljøet som er relevant for håndtering av kompost Det ble gjort en helseundersøkelse av arbeidere og kontroller før og etter arbeid Resultatene viste at eksponering for bioaerosoler ved kompostering var moderat sett i forhold til andre yrkesgrupper hvor arbeidere eksponeres for bioaerosoler Dette gjaldt inhalerbart støv 0 3 mg m3 bakteriekokker 0 1x106 m3 soppsporer 0 02x106 m3 og actinomyceter 0 3x106 m3 Eksponering for endotoksiner var lavt 2 8 EU

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21964&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Returordning for plantevernmidler | Avfall Norge:
  et prosjekt for Mattilsynet med ovenstående tittel Målsettingen med prosjektet er å involvere aktuelle parter og komme med en anbefaling med siktepunkt å få til et varig hensiktsmessig og forutsigbart system for returordning for ukurante plantevernmidler finansiert av eksisterende miljøavgift eller på annet vis Oppbevaring av plantevernmidler og retur av ukurans er blant annet regulert i forskrift om plantevernmidler Mattilsynet har tilsyn med at forskriften følges Det foreligger ikke sikre tall på hvor mye ukurante plantevernmidler som ligger på lager hos brukerne En spørreundersøkelse i 2000 tilsa at det blant brukerne var ca 100 tonn ukurante plantevernmidler på lager Årlig antas det en tilvekst av ukurante plantevernmidler på 40 tonn Basert på 66500 bruksenheter innebærer dette pr 2006 i gjennomsnitt ca 4 5 kg pr bruksenhet Ukurante plantevernmidler representerer avhengig av type og lagringsmåte en potensiell fare for mennesker dyr og natur Tallene ovenfor representerer en innleveringskostnad på ca 12 mill kr Betaling for ukurans sammen med at brukerne selv oppfatter eksisterende miljøavgifter ca 60 mill kr pr år som høye når de anskaffer plantevernmidlene er barrierer for innlevering av ukurante plantevernmidler Prosjektet ser på alternative modeller for innlevering Alt 1 Dagens ordning Tilbakelevering til kommunale og private godkjente farlig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=22187&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive