archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Evaluering av kildesortering etter 10 år | Avfall Norge:
  frem mot 2009 Hensikten med prosjektet Evaluering av kildesortering etter 10 år har vært å samle erfaringer fra drift av kildesorteringsordninger og vurdere disse med bakgrunn i rammevilkårene som innføres frem mot 2009 Hensikten med prosjektet Evaluering av kildesortering etter 10 år har vært å samle erfaringer fra drift av kildesorteringsordninger og vurdere disse med bakgrunn i rammevilkårene som innføres frem mot 2009 Erfaringer fra åtte områder viser at mengden husholdningsavfall har økt med 42 prosent fra 285 kg innb i 1995 til 405 kg innb i 2004 Det er i samme periode etablert gode kildesorterings ordninger som har ført til at mengden restavfall er noe redusert til tross for den store økningen i avfallsproduksjonen Kunnskapen om kildesortering og befolkningens motivasjon for kildesortering er i dag god Utvidelse av henteordninger med nye fraksjoner som plast er godt mottatt Det har skjedd en betydelig utbygging av gjenvinningsstasjoner og returpunkter de siste ti årene Stasjonene er godt besøkt og mengden avfall som samles inn via disse øker Befolkningen synes gjennom egen innsats å prioritere miljømessig riktig avfallshåndtering høyt og den skepsis som dels ble registrert på nitti tallet er i dag ikke til stede Gjennomgang av plukkanalyser viser at det fortsatt er mye gjenvinnbart avfall i restavfallet særlig matrester Det er svært liten feilsortering i beholdere for bioavfall og papir Generelt er ca 90 prosent av restavfallet nedbrytbart avfall og eller brennbart avfall Henteordningene er stort sett de samme som for ti år siden Den viktigste endringen er innføring av plastemballasje som ny fraksjon Det er ikke skjedd vesentlig produktutvikling når det gjelder oppsamlingsutstyr Avfallsinnsamling er i stor grad satt ut på konkurranse blant private aktører Tungt arbeid og tidspress kan være en av årsakene til at det er registrert høyt sykefravær blant renovatørene En utfordring for mange kommuner fremover vil være

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21965&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Prøvetakning og analyse av bunnaske fra forbrenning av avfall | Avfall Norge:
  fått egne rapporter knyttet til analysene Data i denne rapporten er derfor anonymisert Prøvetakning og analyse av bunnaske fra forbrenning av avfall SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN Tolv av avfallsforbrenningsanleggene i Norge har gått sammen om et felles prosjekt med hensikt å kunne dokumentere overfor SFT og fylkesmennenes miljøvernavdelinger at bunnaske fra forbrenningfortsatt kan klassifiseres som ordinært avfall altså ikke farlig avfall i henhold til reglene om farlig avfall Videre skal deponerbarhet dokumenteres i henhold til kravene i kapitlet om deponering av avfall i avfallsforskriften Hvert av de 12 anleggene har fått egne rapporter knyttet til analysene Data i denne rapporten er derfor anonymisert Tolv av avfallsforbrenningsanleggene i Norge har gått sammen om et felles prosjekt med hensikt å kunne dokumentere overfor SFT og fylkesmennenes miljøvernavdelinger at bunnaske fra forbrenningfortsatt kan klassifiseres som ordinært avfall altså ikke farlig avfall i henhold til reglene om farlig avfall Videre skal deponerbarhet dokumenteres i henhold til kravene i kapitlet om deponering av avfall i avfallsforskriften Hvert av de 12 anleggene har fått egne rapporter knyttet til analysene Data i denne rapporten er derfor anonymisert NORSAS er engasjert til å ta ut prøvene av bunnaske fra de deltakende anleggene opparbeide dem til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21966&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Evaluering av kampanje mot miljøfarlig avfall | Avfall Norge:
  Evaluering av kampanje mot miljøfarlig avfall SKREVET AV website support avfallnorge DEL ARTIKKELEN PCB kampanjen gjennomført av Norsk renholdsverks forening NRF tredoblet innleveringen av PCB holdige vinduer fra mai til juni 2002 Resultatet av kampanjen overgår all forventning og viser at det er særdeles effektivt å subsidiere innlevering av PCB holdige vinduer for å sikre at minst mulig av dette stoffet går ut i naturen I juli 2002 var innleveringsgraden kommet opp i hele 29 fra kun 2 5 i 2001 Det vil si at 29 av det antall PCB vinduer man regner med går ut av norske bygg på en måned ble levert inn På bakgrunn av dette må man kunne fastslå at kampanjen har vært en suksess PCB kampanjen gjennomført av Norsk renholdsverks forening NRF tredoblet innleveringen av PCB holdige vinduer fra mai til juni 2002 Resultatet av kampanjen overgår all forventning og viser at det er særdeles effektivt å subsidiere innlevering av PCB holdige vinduer for å sikre at minst mulig av dette stoffet går ut i naturen I juli 2002 var innleveringsgraden kommet opp i hele 29 fra kun 2 5 i 2001 Det vil si at 29 av det antall PCB vinduer man regner med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=22189&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bioceller for nedbrytbart avfall | Avfall Norge:
  bruk av biocelle som behandlingsmetode for ulike fraksjoner av organisk nedbrytbart avfall Rapporten redegjør for prosessteori og angir praktiske kriterier for oppbygging og drift av bioceller Prosjektets formål er å avklare tekniske og lovmessige muligheter og begrensninger ved bruk av biocelle som behandlingsmetode for ulike fraksjoner av organisk nedbrytbart avfall Rapporten redegjør for prosessteori og angir praktiske kriterier for oppbygging og drift av bioceller Prosjektets formål er å avklare tekniske og lovmessige muligheter og begrensninger ved bruk av biocelle som behandlingsmetode for ulike fraksjoner av organisk nedbrytbart avfall Rapporten redegjør for prosessteori og angir praktiske kriterier for oppbygging og drift av bioceller Biocellen kan sammenliknes med en enkel biologisk reaktor der formålet normalt er å omdanne organisk materiale raskest mulig til biogass og oppnå en tilstrekkelig stabilitet på restmassene Det skilles mellom reaktorbioceller der det stabiliserte restproduktet graves ut for videre håndtering og deponibioceller der det stabiliserte restproduktet får sin sluttdisponering i biocellen Bioceller er en fleksibel behandlingsløsning krever lite investeringer for å etableres og har lave driftskostnader Bioceller utgjør et miljø og ressursmessig rasjonelt alternativ til konvensjonell biologisk reaktorbehandling og ordinær deponering For en del typer avfall med høyt fuktinnhold kan det også være et godt alternativ til forbrenning

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21967&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall, renovasjon og forurensning - Oversikt over regelverk, ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene. | Avfall Norge:
  omfattende og til dels uoversiktlig regelverk vedr avfall som berører kommunene enten som eiere av anlegg forvaltere innen lovpålagte områder eller som tilsynsmyndighet NRF har nå ferdigstilt en oversikt som lettere gir kommunene eller de renovasjonsselskap som har fått delegert kommunenes myndighet en sammenfatning av det regelverk som finnes Det er et omfattende og til dels uoversiktlig regelverk vedr avfall som berører kommunene enten som eiere av anlegg forvaltere innen lovpålagte områder eller som tilsynsmyndighet NRF har nå ferdigstilt en oversikt som lettere gir kommunene eller de renovasjonsselskap som har fått delegert kommunenes myndighet en sammenfatning av det regelverk som finnes Norsk renholdsverks forening har ved oversikten gjengitt på tabellform i pdf format tatt sikte på å gi en samlet oversikt over forhold som har med kommunenes rolle som eier forvalter og tilsynsmyndighet i tilknytning til avfall Både forhold vedr godkjenning oppbevaring innsamling transport og behandling samt forhold rundt forsøpling forurensning planmyndighet og eieransvar vedr anlegg m m er tatt med Oversikten omfatter utdrag av lover forskrifter og andre bestemmelser med utgangspunkt i avfall enten dette er en lovpålagt oppgave vedr husholdningsavfall eller en tilsynsrolle vedr næringsavfall spesielt knyttet til rett håndtering og hygiene ved oppbevaring av avfall Også regelverk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21968&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Evaluering av returpunkter | Avfall Norge:
  Rapporten omtaler de viktigste forholdene for bruk av returpunkter som en del av innhentingen av avfall fra husholdningene Rapporten er utarbeidet av Norsas AS på oppdrag for NRFs arbeidsgruppe for innsamling sortering og gjevninning Rapporten omtaler de viktigste forholdene for bruk av returpunkter som en del av innhentingen av avfall fra husholdningene Rapporten er utarbeidet av Norsas AS på oppdrag for NRFs arbeidsgruppe for innsamling sortering og gjevninning Rapporten beskriver

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21969&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsforbrennings-forskriften i praksis | Avfall Norge:
  forskrift om forbrenning av avfall i 2002 gjennomførte SFT en høringsprosess med bl a NRF SFT ønsket da å skjerpe inn det opprinnelige EU direktivet 2000 76 EC på flere punkter NRF uttalte den gangen at SFT burde innføre direktivet direkte og heller gjøre innskjerpelser i de enkelte utslippstillatelser Dette ble ikke fulgt Gjennom deltakelse i svenske kurs er det avdekket at den svenske versjonen i praksis er lik det opprinnelige EU direktivet Dette har ledet til en mer fleksibel innføring av kravene i svenske utslippstillatelser I forbindelse med utarbeidelse av ny forskrift om forbrenning av avfall i 2002 gjennomførte SFT en høringsprosess med bl a NRF SFT ønsket da å skjerpe inn det opprinnelige EU direktivet 2000 76 EC på flere punkter NRF uttalte den gangen at SFT burde innføre direktivet direkte og heller gjøre innskjerpelser i de enkelte utslippstillatelser Dette ble ikke fulgt Gjennom deltakelse i svenske kurs er det avdekket at den svenske versjonen i praksis er lik det opprinnelige EU direktivet Dette har ledet til en mer fleksibel innføring av kravene i svenske utslippstillatelser Hovedmålet med rapporten er å formidle NRF sitt syn på enkelte krav i den nye forskriften og enes om en fornuftig og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21970&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall | Avfall Norge:
  og gir en anbefaling om hvordan plukkanalyser for blandet husholdningsavfall bør planlegges og gjennomføres Det er også utarbeidet en regnearkmodell i Excel som du også finner vedlagt Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN Rapporten sammenstiller resultater fra noen store norske plukkanalyser fra perioden 2000 2003 diskuterer problematikken ved klassifisering utvalg og statistiske metoder og gir en anbefaling om hvordan plukkanalyser for blandet husholdningsavfall bør planlegges og gjennomføres Det er også utarbeidet en regnearkmodell i Excel som du også finner vedlagt Rapporten sammenstiller resultater fra noen store norske plukkanalyser fra perioden 2000 2003 diskuterer problematikken ved klassifisering utvalg og statistiske metoder og gir en anbefaling om hvordan plukkanalyser for blandet husholdningsavfall bør planlegges og gjennomføres Det er også utarbeidet en regnearkmodell i Excel som du også finner vedlagt Regnearkmodellen gjør de viktigste statistiske beregningene som beskrives i denne rapportens metodekapittel Hensikten med veilederen er både å gi NRFs medlemmer bedre kunnskap om hvordan en plukkanalyse kan gjennomføres på en måte som sikrer større pålitelighet i resultatene og gi større mulighet for å sammenligne ulike undersøkelser som blir utført Dette kan gi større sikkerhet om sammensetning av avfall fra husholdningene NRF rapport 7 2005 1 77

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21971&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive