archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak | Avfall Norge:
  veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Veilederen ble godt mottatt og arbeidsgruppen besluttet å oppdatere veilederen i henhold til nye avfallstyper som nå er klassifisert som farlig avfall NRFs arbeidsgruppe for farlig avfall utviklet i 2001 en veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Veilederen ble godt mottatt og arbeidsgruppen besluttet å oppdatere veilederen i henhold til nye avfallstyper som nå er klassifisert som farlig avfall Veilederen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21972&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak | Avfall Norge:
  en veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Veilederen ble godt mottatt og arbeidsgruppen besluttet å oppdatere veilederen i henhold til nye avfallstyper som nå er klassifisert som farlig avfall NRFs arbeidsgruppe for farlig avfall utviklet i 2001 en veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Veilederen ble godt mottatt og arbeidsgruppen besluttet å oppdatere veilederen i henhold til nye avfallstyper som nå er klassifisert som farlig avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=22186&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hjemmekompostering i kommunal regi – NRF medlemsundersøkelse | Avfall Norge:
  samlet i en egen NRF rapport Norsk renholdsverks forening NRF gjennomførte i tidsrommet 18 03 2005 25 05 2005 en spørreundersøkelse blant de kommunale og interkommunale medlemmene om ordninger for hjemmekompostering i kommunal regi Resultatene fra undersøkelsen er samlet i en egen NRF rapport Norsk renholdsverks forening NRF har gjennomført en spørreundersøkelse blant de kommunale og interkommunale medlemmene om ordninger for hjemmekompostering i kommunal regi Undersøkelsen fant sted på NRFs nettsted i tidsrommet 18 03 2005 25 05 2005 og er utført av NRFs sekretariat Vi mottok svar fra 42 kommuner og interkommunale selskaper Svarene dekker forholdene i 144 kommuner tilsvarende 33 av kommunene i Norge I halvparten av kommunene organiseres hjemmekomposterings ordningen av kommunen i resten er det interkommunale selskapet IKS et ansvarlig Gjennomsnittlig andel hjemmekompostering i kommunal regi er 7 0 blant de som har svart Andelen er høyere i kommuner med kildesortering av våtorganisk avfall 8 8 enn i kommuner uten kildesortering av våtorganisk avfall 3 9 Andelen hjemmekompostering er også betydelig høyere i Sør og Vest Norge 16 1 enn på Østlandet 2 2 i Trøndelag og i Nord Norge 2 6 Man kan dermed si at hjemmekomposteringen trives best i en kommune på sørvestlandet med kildesortering av våtorganisk avfall De fleste oppgir å være fornøyde med sine ordninger for hjemmekompostering også de som har liten andel eller lite opplegg for dette Blant tilskuddsordninger som gis til abonnenter som vil hjemmekompostere er gebyrreduksjon det klart vanligste 90 gratis kurs holdes hos halvparten mens tilskudd til beholder og strø er noe sjeldnere henholdsvis 31 og 17 Kommuner med høy andel hjemmekompostering skiller seg ut med også å gi tilskudd til beholder og strø De fleste stiller betingelser om at abonnenten inngår avtale med kommunen eller IKS et 81 Det er også vanlig å stille krav til type

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21973&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lokal rensing av sigevann fra deponi - Erfaringssammenstilling | Avfall Norge:
  i dag på en rekke anlegg i Norge supplert med erfaringer fra andre land Etter ønske fra arbeidsgruppen for deponering i NRF er det gjennomført en utredning for å sammenstille renseteknikker for sigevann fra deponier Det er innhentet opplysninger om metoder som brukes i dag på en rekke anlegg i Norge supplert med erfaringer fra andre land Følgende momenter er diskutert Rammebetingelser Renseteknologi Renseeffekter Kostnader Konklusjoner Biologiske behandlingsmetoder som luftet lagune reduserer nivået av organisk stoff ned på et tilfredsstillende nivå Størst stabilitet med hensyn på organisk renseeffekt oppnås med aktivt slam og i SBRanlegg Stabil nitrifikasjon er oppnådd i SBR anlegg og aktivt slamanlegg Biologisk baserte anlegg oppnår ikke krav om 70 renseeffekt med hensyn på KOF Tilsetning av fellingskjemikalier i luftet lagune bedret ikke fjerning av KOF SBR anlegg med kapasitet over 10000 m3 år har den laveste driftskostnaden som funksjon av mengde vann renset SBR anlegg er lite arealkrevende Omvendt osmose kan oppnå en renseeffekt på over 95 på de fleste komponenter En endring fra lettnedbrytbart avfall til tungt nedbrytbart avfall til sluttbehandling vil kreve at man vurderer andre behandlingsteknikker enn biologisk baserte metoder Dette vil også gjelde gamle nedlagte deponier Behov for reduksjon av nivået av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21974&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg– Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser | Avfall Norge:
  å etablere status av arbeidsmiljøsituasjonen ved å samle erfaringer fra viktige undersøkeleser både fra nasjonale og internasjonale komposteringsanlegg I regi av Norsk renholdsverks forening NRF ble det i 2004 satt i gang et prosjekt hvor målsettingen er å avklare helserisiko ved komposteringsarbeid Denne delrapporten har til hensikt å etablere status av arbeidsmiljøsituasjonen ved å samle erfaringer fra viktige undersøkeleser både fra nasjonale og internasjonale komposteringsanlegg Det er tidligere gjort spredte arbeidsmiljøundersøkelser på de norske komposteringsanleggene Undersøkelsene er ikke vurdert samlet og resultatene er ikke sammenstilt I regi av Norsk renholdsverks forening NRF ble det i 2004 satt i gang et prosjekt hvor målsettingen er å avklare helserisiko ved komposteringsarbeid I den forbindelse skal det registreres helseeffekter i forbindelse med eksponering for sporer fra sopp og bakterier og toksiner fra bakterier som endotoksiner bioaerosoler og gasser ved ulike arbeidsoperasjoner på anleggene Denne delrapporten har til hensikt å etablere status av arbeidsmiljøsituasjonen ved å samle erfaringer fra viktige undersøkeleser både fra nasjonale og internasjonale komposteringsanlegg Sluttrapport fra kartleggingen på anleggene vil foreligge våren 2007 Rapporten gir innledningsvis en oversikt over komposteringsprosessen og utvikling av mikroorganismer med en videre generell beskrivelse av eksponeringsforhold og helseplager knyttet opp mot komposteringsarbeid Det er kjent fra undersøkelser av komposteringsarbeidere og fra andre miljøer med lignende eksponering at innpust av store mengder av støv med slike mikroorganismer kan føre til helseplager som allergiske sykdommer mage tarmplager influensalignende plager med feberreaksjoner tretthet og hodepine I tillegg til en mulig direkte belastning fra mikroorganismer vil også eksponering for gasser fra omsetning av organisk materiale føre til helserisiko for komposteringsarbeiderne Resultatene av gjennomgang av studiene viser at eksponering for bioaerosoler kan nå høye verdier ved komposteringsarbeid sett i forhold til annet arbeid med husholdningsavfall Internasjonale rapporter støtter de samme resultatene Selv om mer alvorlige helseplager eller sykdom kun er rapportert

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21975&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hygienisering og smittevern ved gårds- og hjemmekompostering - gjennomgang av regelverk og kunnskapsstatus | Avfall Norge:
  behandling av biologisk nedbrytbrt avfall Hjemmekompostering gårdskompostering levering av matavfall til gjødselkjeller og kloakkslam til gjødselkjeller Hygieniske og smittefaglige spørsmål knyttet til den enkelte behandlingsmåte er presentert sammen med lovhjemler og myndighetens vurderinger NYTT 18 mai 05 Feil på side 14 rettet opp Rapporten tar for seg 4 forskjellige former for desentralisert behandling av biologisk nedbrytbrt avfall Hjemmekompostering gårdskompostering levering av matavfall til gjødselkjeller og kloakkslam til gjødselkjeller Hygieniske og smittefaglige spørsmål knyttet til den enkelte behandlingsmåte er presentert sammen med lovhjemler og myndighetens vurderinger NYTT 18 mai 05 Feil på side 14 rettet opp Rapporten tar for seg 4 forskjellige former for desentralisert behandling av biologisk nedbrytbrt avfall Hjemmekompostering gårdskompostering levering av matavfall til gjødselkjeller og kloakkslam til gjødselkjeller Presentasjonen er todelt Første del presenterer hygieniske og smittefaglige spørsmål knyttet til den enkelte behandlingsmåte og referer fagmyndighetenes svar Her avklares også hvilke myndigheter som faktisk har hjemmel til å uttale seg om det enkelte forhold Annen del gjennomgår de enkelte forholdene og referer lovhjemlene som kommer til anvendelse Et punkt markert med asterix betyr at problemstillingen ikke har latt seg avklare hos sentralmyndighetene NRF har flere steder valgt å gi egne anbefalinger der myndighetene ikke har gitt avklaringer NRFs

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21976&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall i Norge | Avfall Norge:
  DEL ARTIKKELEN Rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall er klart bedre for svensk avfallsforbrenning sammenlignet med norsk Dette gjelder også ved en sammenligning av forbrenning av avfall i sementovner i Danmark Eksporten av norsk brennbart avfall har derfor økt jevnt de seneste årene Rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall er klart bedre for svensk avfallsforbrenning sammenlignet med norsk Dette gjelder også ved en sammenligning av forbrenning av avfall i sementovner i Danmark Eksporten av norsk brennbart avfall har derfor økt jevnt de seneste årene Scenarieanalyser viser også at eksporten kan komme til å fortsette øke om rammebetingelsene ikke endres På lang sikt kan dette føre til at avfallsforbrenningen suksessivt forsvinner i Norge Det finns flere styringsmuligheter som Norge kan utnytte hvis man ønsker å hindre denne utviklingen I utredningen beskrives totalt 15 mulige tiltak Syv av disse tiltakene er av ulike grunner blitt vurdert som mer interessante Disse blir beskrevet i detalj i utredningen Utredningen beskriver også støttesystem som finnes i Europa med hensyn til fornybar elektrisitetsproduksjon som oppfyller EUs regler for statsstøtte Noen av disse inkluderer avfallsforbrenning Ut i fra det system som finnes i Østerrike diskuteres en prinsipiell modell som kan innebære forbedrede rammebetingelser for norsk avfallsforbrenning Utredningen tar også

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21977&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Farlig avfallkampanje 2004 - evaluering | Avfall Norge:
  noe om temaene farlig avfall eller EE avfall i kampanjeperioden Markeds og mediainstituttet MMI oktober 2004 Kjennskap til EE avfall økte Kjennskapen til innsamlingssystemet for EE avfall økte fra 77 prosent i februar 2004 til 84 prosent etter kampanjen Dette skyldes imidlertid ikke bare kampanjen men også returselskapene for EE avfalls eget målrettede informasjonsarbeid i perioden I Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene var kjennskapen til innsamlingssystemet hele 91 Liten kjennskap til PCB Ut fra MMI målingen synes det imidlertid at kampanjen i liten grad har påvirket kjennskapen til Polyklorerte Bifenyler PCB og i hvilke produkter stoffet finnes Hele 57 svaret vet ikke på spørsmålet om i hvilke produkter en finner PCB Det synes derfor å være et stort behov for en stor offensiv når det gjelder informasjon om dette dersom en skal nå det brede lag av befolkningen Erfaringene med EE avfall og andre fraksjoner viser at det er omfattende innsats over tid som må til I evalueringsundersøkelsen i oktober er det likevel betydelig færre som knytter PCB til plast enn tidligere noe som kan indikere at folk generelt har fått noe bedre kunnskap om det farlige stoffet Innsamlingstall etter kampanjen Oslo kommune renovasjonsetaten økte innsamlingen av farlig avfall med 8 prosent i oktober 2003 sammenlignet med oktober året før I Trondheim økte innsamlingen av farlig avfall via rødboksene med hele 50 de første ti månedene i 2004 sammenlignet med samme periode året før For de andre innsamlingssystemene i Trondheim økte innsamlingen med 11 prosent i samme periode Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap BIR hadde imidlertid en reduksjon på 7 prosent i innsamlet mengde farlig avfall i oktober 2004 sammenlignet med oktober året før Mengden innsamlede PCB ruter økte med hele 550 prosent fra oktober 2003 til oktober 2004 Oktober 2004 var beste måned noen sinne med nær 225 tonn mens oktober

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21978&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive