archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veileder avfallsplan for havner | Avfall Norge:
  om at alle norske havner har en forpliktelse til å utarbeide en avfallsplan innen 01 07 04 Norsk renholdsverks forening NRF ble av Norsk Havneforening gjennom Oslo Havnevesen Borg havn og Grenland havn forespurt om å være behjelpelig med å utforme en veileder som mal for den avfallsplan som skulle utarbeides Forurensningsforskriftens kap 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip gjeldende fra 12 10 03 setter krav om at alle norske havner har en forpliktelse til å utarbeide en avfallsplan innen 01 07 04 Norsk renholdsverks forening NRF ble av Norsk Havneforening gjennom Oslo Havnevesen Borg havn og Grenland havn forespurt om å være behjelpelig med å utforme en veileder som mal for den avfallsplan som skulle utarbeides Veilederen skal være et verktøy for private og offentlige havneansvarlige til å ivareta deres plikt til å utarbeide og vedlikeholde en avfallsplan for havnene Videre skal den være et operativt verktøy for havneansvarliges mottaksplikt i kommunikasjonen vedr skipsførers plikt til å levere betale for mottakstjenesten Da forskriften inneholder både krav til havneansvarlige i forhold til mottakssiden på land og krav til informasjonsflyt mellom skipsfører og havneansvarlige er det valgt å dele opp veilederen i to deler Del 1

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21985&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Tiltak for sikre rask etablering av varmkompostering | Avfall Norge:
  i komposteringsanlegg ved behandling av kildesortert våtorganisk avfall Kildesortert våtorganisk avfall har gjennomgående lav pH når det tas i mot på behandlingsanleggene Surheten i avfallet skyldes høyt innhold av organiske syrer Hovedmålet med prosjektet var å foreslå og dokumentere effekten av relevante tiltak som skulle sikre maksimal kapasitetsutnyttelse i komposteringsanlegg ved behandling av kildesortert våtorganisk avfall Kildesortert våtorganisk avfall har gjennomgående lav pH når det tas i mot på behandlingsanleggene Surheten i avfallet skyldes høyt innhold av organiske syrer I startfasen av komposteringen inneholder blandinger av matavfall og struktur store mengder anaerobe bakterier bla melkesyrebakterier Disse bakteriene anses ikke som gunstige for rask etablering av varmkompostering For å få i gang komposteringsprosessen må valg av forbehandling og driften i startfasen føre til at dominansen av forråtnelses bakterier brytes Hovedmålet med prosjektet var å foreslå og dokumentere effekten av relevante tiltak som skulle sikre maksimal kapasitetsutnyttelse i komposteringsanlegg ved behandling av kildesortert våtorganisk avfall Delmålene beskriver en trinnvis arbeidsmetode som ble valgt i prosjektet Få frem kunnskap om avfallets kvalitet ved mottak på behandlingsanlegg Vurdere om denne kvaliteten er avgjørende for i hvilken grad komposteringsprosessen får det ønskede forløp Utarbeide tiltak rutiner primært i forbehandling og startfase som bidrar til raskere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21986&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Evaluering av innsamlingsløsninger for farlig avfall fra husholdninger | Avfall Norge:
  husholdninger og gir en pekepinn på hvilke ordninger man da bør satse på Denne rapporten er ment som en bistand til de kommuner som ønsker å forbedre seg starte opp med innsamling av farlig avfall fra husholdninger og gir en pekepinn på hvilke ordninger man da bør satse på HVILKEN ORDNING SKAL VI SATSE PÅ I EN KOMMUNE Ut fra resultatene i undersøkelsen er det laget en enkel metode for hvordan kommuner kan gå fram for å velge en innsamlingsordning og estimere forventet mengde og kostnader pr innbygger Denne metoden tar utgangspunkt i andelen eneboliger i et område se kapittel 7 1 Ut fra dette kan man også finne fram til hvor mye penger man bør bruke på informasjon for å få inn de kalkulerte mengdene se kapittel 6 4 HVORDAN LIGGER VI AN FOR DE ORDNINGER VI KJØRER I DAG Figurene benyttet i metoden er også egnelig for de kommuner som vil sjekke hvordan de ligger an i forhold til mengder og kostnader for de ordningene de kjører i dag Disse figurene finnes fra kapittel 6 og utover og det er spesielt Figur 1 og Figur 2 som er mest interessante HVILKE ORDNINGER HAR STØRST KOST NYTTE Figurene viser

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21989&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Revidering av renovasjonsforskrifter | Avfall Norge:
  kommunene i forhold til ansvar og plikter for avfallshåndtering Denne veilederen er ment å hjelpe kommunene i prosessen med å utarbeide ny kommunal forskrift for husholdningsavfall samt å utøve kommunal myndighet overfor næringsavfall Sammendrag Forurensningslovens definisjoner av forbruks og produksjonsavfall endres fra 01 07 2004 til husholdnings og næringsavfall Dette får konsekvenser for kommunene i forhold til ansvar og plikter for avfallshåndtering Denne veilederen er ment å hjelpe kommunene i prosessen med å utarbeide ny kommunal forskrift for husholdningsavfall samt å utøve kommunal myndighet overfor næringsavfall Kapittel 1 omtaler endringene i forurensningsloven og hvordan dette vil påvirke kommunenes myndighet på avfallsområdet Det gjøres en nærmere grensedragning mellom husholdnings og næringsavfall og forslag til hvordan kommunene skal foreta denne fordelingen Avfall fra hytter og fritidsboliger samt grovavfall omtales nærmere og også forholdet til kommunehelsetjenesteloven Kapittel 2 gir en detaljert innføring i hvordan kommunene kan utforme forskrift for husholdningsavfall samt forhold som bør vurderes ved utformingen De viktigste elementene i forskriften er omtalt I vedlegg 1 er det et eksempel på utforming av forskrift basert på BIR sin Kapittel 3 tar for seg ordninger for forbruksavfall som i fremtiden vil falle utenfor den lovpålagte kommunale renovasjonen Dette gjelder blant annet våtorganisk matavfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21990&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biogassanlegg i Tyskland og Sverige | Avfall Norge:
  anlegg ble besøkt i oktober 2003 Rapporten beskriver tekniske løsninger og driftserfaringer fra biogassanlegg som behandler organisk avfall Seks tyske anlegg ble besøkt i september 2003 og tre svenske anlegg ble besøkt i oktober 2003 Rapporten beskriver tekniske løsninger og driftserfaringer fra biogassanlegg som behandler organisk avfall Seks tyske anlegg ble besøkt i september 2003 og tre svenske anlegg ble besøkt i oktober 2003 I tillegg til å beskrive løsningene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21991&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • NRF medlemsundersøkelse - Status for deponier høsten 2003 | Avfall Norge:
  av de totale mengdene som er oppgitt til Statistisk Sentralbyrå for 2001 Om lag halvparten av deponiene i undersøkelsen ble etablert på 1990 tallet og senere Felles for disse anleggene er trolig at de er anlagt med høy teknisk standard og at de har planer om drift i lang tid framover Produksjon av metangass og utnyttelsen av gassen øker Faklingen av gassen fra alle landets deponier bidro til å redusere utslippet av drivhusgasser med om lag 343 000 tonn CO2 ekvivalenter i 2001 Til tross for at 41 av anleggene i 2001 hadde installert utstyr for å samle opp deponigassen SSB utgjør den oppsamlete deponigassen kun ca 10 av de 184 000 t metan som i følge SSB slippes ut diffust fra landets deponier Dette må nødvendigvis innebære at enten er oppsamlingen lite effektiv eller så er anslaget for diffuse utslipp fra deponier for høyt Hele 80 av medlemmene som deltok søker om videre drift av sine deponier etter år 2009 Kun 17 av disse har dobbel bunn og sidetetting Allikevel søker 70 av deponiene uten dobbel tetting om lemping fra kravene om dette Kun 63 av de som har søkt om lemping fra kravene i deponiforskriften hadde økt behandlingsprisen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21987&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gjenvinningsbegreper - anbefaling fra NRF | Avfall Norge:
  Gjenvinningsbegreper anbefaling fra NRF SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN NRFs arbeidsgruppe for avfallsreduksjon og gjenvinning utarbeidet i 2001 en veileder for bruk av gjenvinningsbegreper Denne veilederen er oppdatert mhp begrepet farlig avfall Veilederen finner du på vedlagte dokument NRFs arbeidsgruppe for avfallsreduksjon og gjenvinning utarbeidet i 2001 en veileder for bruk av gjenvinningsbegreper Denne veilederen er oppdatert mhp begrepet farlig avfall Veilederen finner du på vedlagte dokument Du

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21997&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Innsamling og gjenvinning av tekstiler. | Avfall Norge:
  for mottak innsamling av tekstiler Innsamling og gjenvinning av tekstiler SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN Markedet for ombruk og materialgjenvinning av tekstiler svinger kraftig og har i en periode vært dårlig Dette har ført til at kostnadene for innsamling mottak og sortering gjenvinning i større grad er overført på kommunene Hensikten med denne rapporten er å få frem et bedre grunnlag for kommuner og interkommunale avfallsselskaper å vurdere videreføring eller opprettelse av et tilbud for mottak innsamling av tekstiler Markedet for ombruk og materialgjenvinning av tekstiler svinger kraftig og har i en periode vært dårlig Dette har ført til at kostnadene for innsamling mottak og sortering gjenvinning i større grad er overført på kommunene Hensikten med denne rapporten er å få frem et bedre grunnlag for kommuner og interkommunale avfallsselskaper å vurdere videreføring eller opprettelse av et tilbud for mottak innsamling av tekstiler Årlig oppstår det over 110 000 tonn tekstilavfall i Norge 7 8 prosent av dette blir samlet inn til ombruk eller gjenvinning mens nær 70 prosent deponeres Resten forbrennes eller har annen ukjent behandling viser tall fra SSB Rundt 50 000 tonn av tekstilene er klær mens ca 17 000 tonn er interiør og husholdningsprodukter

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21999&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive