archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfall og juss | Avfall Norge:
  avfall Innsamling og gjenvinning Avfall og juss Kommunikasjon Benchmarking Husholdningsavfall Oppdatert 04 januar 2016 Til faggruppen Håndtering av avfall er regulert av et omfattende regelverk Tidligere har kommunene og de interkommunale avfallsselskapene først og fremst forholdt seg til miljøregelverket primært forurensingsloven I dag har også andre regelverk fått større betydning eksempelvis for organisering og selskapsstruktur offentlige innkjøp skatteregler med mer Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/avfallogjuss.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Benchmarking | Avfall Norge:
  området 1 4 kr husholdning Les mer i RBM inndataveiledning under relaterte dokumenter nederst på siden Hvorfor delta i renovasjonsbenchmarking Målstyrt ledelse 28 renovasjonsselskaper deltok i renovasjonsbenchmarking 2014 RBM14 som er en økning fra 23 i 2012 Flere renovasjonsselskaper gir bedre data sikrere grunnlag for sammenligning og mer nøyaktige nasjonale tall Deltakerne dekker over 150 kommuner med totalt 2 6 millioner innbyggere Benchmarkingen er et effektivt verktøy for målstyrt ledelse ved at virksomhetens prestasjoner måles Man får en objektiv måling av egen drift ved å sammenlignes med 27 andre virksomheter Ved løpende deltakelse i prosjektet kan ledelsen måle virksomhetens konkurranseevne og hvordan denne har utviklet seg siden forrige måling Vurdering av kostnadseffektivitet Renovasjonsbenchmarkingen skiller mellom driftseffektivitet og systemeffektivitet Dette er nødvendig for å få et mer realistisk bilde av virksomhetens mulighet for kostnadseffektivisering Måling av driftseffektiviteten gir et bilde på hvor effektivt man drifter det renovasjonssystemet man har valgt for eksempel innsamlingssystemet renovasjonsbiler og oppsamlingssystemet avfallsbeholdere Det viser hvor effektivt man utnytter driftsmidlene Måling av systemeffektivitet gir informasjon om hvor godt renovasjonssystemet er egnet til å løse renovasjonsoppgaven Måling av renovasjonsaktiviteter Benchmarkingsanalysen viser virksomhetens samlede posisjon og konkurransekraft I tillegg viser målingen hvilke renovasjonsaktiviteter som er sterke hvilke som er svakere og gir begrunnelse på hvorfor Virksomheten måles på seks hovedaktiviteter oppsamlingssystem innsamling gjenvinningsstasjon sentralsortering behandling kunder og service Tilfredshet med de kommunale tjenestene for husholdningsavfall Benchmarking gir også svar på kundetilfredshet ved de kommunale avfallstjenestene Ved å gjennomføre identiske kundemålinger på samme tidspunkt hos alle deltakerne blir det mulig å fastslå forskjeller i tilfredsheten med tjenestekvalitet service pris og hva forskjellene kan skyldes Måling av faktiske kostnader Utsortering av avfallstyper for å oppnå høyere gjenvinningsgrad og reduserte CO2 utslipp har sin kostnad Ved hjelp av benchmarkingsmodellen er det mulig å sette tallfeste denne kostnaden og etablere et objektivt grunnlag

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/benchmarking.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biologisk Behandling | Avfall Norge:
  utnytte ressursene i organisk avfall som matavfall avløpsslam hage og parkavfall i biologisk avfall Metoden omfatter kompostering og anaerob utråtning i biogassanlegg Biogassen er bærekraftig og brukes i stadig større grad som miljøvennlig drivstoff i busser og andre kjøretøy Kompost og biorest bidrar til resirkulering av de viktige næringsstoffene som fosfor og nitrogen som er nødvendig for all matproduksjon Utnytting av biologisk avfall reduserer dermed behovet for kunstgjødsel Kompost bygger

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/biologiskbehandling1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Energiutnyttelse | Avfall Norge:
  og ressursmål Avfall Norge følger dette arbeidet gjennom CEWEP den europeiske paraplyorganisasjonen for forbrenningsanlegg i Europa og gjennom samarbeid med søsterorganisasjonene i våre naboland Arbeid på nasjonalt nivå På nasjonalt nivå arbeides det med rammevilkår for energiutnyttelse som en del av et større arbeid for å sikre mest mulig materialgjenvinning og minst mulig transport av ubehandlet husholdningsavfall ut av landet I Oslo arbeides det med mulighetene for gjenbruk CCR og lagring CCS av CO2 fra forbrenning av avfallet Avfall Norges fagprosjekter omfatter basiskarakterisering av bunnaske til deponering utvikling av kommunikasjonsverktøy for energiutnyttelse av avfall og benchmarking av drift og vedlikehold av avfallsforbrenningsanlegg Les mer på siden til faggruppen for energiutnyttelse Om forbrenning Energiutnyttelse av avfall er en hygienisk måte å behandle restavfall på og som reduserer volumet med 90 Energiutnyttelse produserer samtidig energi av avfallet varme damp elektrisitet Energiutnyttelse reduserer utslipp av klimagasser ved å skille avfall fra deponier ved å erstatte fossile brensler i energiproduksjonen Energiutnyttelse produserer en sikker og rimelig energimiks Energiutnyttelse bidrar til oppnåelsen av fornybare energimål Mer enn 50 av energien er fornybar Energiutnyttelse bidrar til materialgjenvinning fra metaller i asken Dagens situasjon I dag finnes 17 norske avfallsforbrenningsanlegg som omdanner 1 7 millioner tonn avfall til energi tilsvarende energibehovet for ca 280 000 norske husstander Mesteparten av energien bidrar til å varme opp norske byer Avfallsenergi utgjør nesten 50 prosent av fjernvarmeproduksjonen i Norge men gir også damp til industrien og elektrisitet Bakgrunn Det første norske anlegget ble bygget allerede i 1967 på Haraldrud i Oslo I 2009 innførte myndighetene et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall for å nå målet om 80 prosent avfallsgjenvinning i Norge Dermed er energiutnyttelse blitt den eneste metoden for å behandle restavfall som ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning på grunn av beskaffenhet innhold av miljøgifter eller kvalitet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/energiutnyttelse1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponering | Avfall Norge:
  Norge benytter følgende målformulering for avfallsdeponering Deponiene skal være verktøy for håndtering av uorganisk avfall og lavkontaminert avfall med miljøgifter som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes på annen måte Deponiene skal være i beredskap for håndtering av risikoavfall avfall etter katastrofer mv Deponiarealene skal etter avslutning kunne utvikles til alternativ bruk Viktige aktører og ansvarsområder Deponiene har tradisjonelt vært limet i interkommunalt samarbeid innen avfallsbehandling Fortsatt disponerer de fleste interkommunale avfallsselskap et deponi i egen region Det er i dag 62 ordinære deponi i drift i Norge I tillegg er det ett deponi for farlig avfall og en håndfull deponi for inert avfall De fleste ordinære deponiene er kommunalt eid mens deponiene for inert avfall og farlig avfall drives av private aktører Avfall Norge jobber for å videreutvikle deponiene da fremtidens deponier blir viktige verktøy for blant annet å ta hånd om uorganisk avfall som inneholder miljøgifter Deponering av avfall kan føre til utslipp i form av sigevann og deponigass og det er derfor avgjørende at teknologien for å hindre ukontrollerte utslipp er så godt utviklet som mulig Det er flere gode gassanlegg i Norge hvor gassen fra deponiene samles opp og går til forbrenningsanlegg og strømproduksjon Deponiforbud I Norge ble det i 2009 innført et forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall Dette har ført til at det i dag i hovedsak kun er uorganisk avfall som deponeres Det meste av dette er næringsavfall Alt avfall som leveres til deponering på ordinære avfallsdeponi skal basiskarakteriseres Det er avfallsbesitter som har ansvaret for dette Innføring av deponiforbudet har ført til at restavfall fra husholdningene ikke lengre deponeres Sortering av avfall er i stor grad utbredt og i de fleste kommuner blir blant annet plastemballasje papp papir og drikkekartong samt matavfall sortert ut fra restavfallet enten maskinelt på store sorteringsanlegg eller

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/deponering1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Farlig avfall | Avfall Norge:
  finnes i avfallsforskriftens kapittel 11 I tillegg er det separate forskrifter for enkelte typer avfall med miljøgifter eksempelvis PCB vinduer EE avfall kuldemøbler bilvrak spillolje asbest mv Kommunal plikt Kommunene har plikt til å ha ordninger for mottak av farlig avfall fra husholdninger og små næringsvirksomheter I følge avfallsforskriftens kap 11 skal alle kommuner sørge for at det eksisterer tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet med mindre mengder farlig avfall Det er foreslått i avfallsforskriften at mottaksplikten for kommunale mottak skal økes til 1000 kg per avfallsbesitter Detter er en anerkjennelse av kommunenes rolle i håndtering av farlig avfall og en videre satsning på kommunale mottaksanlegg De forskjellige kommunene har ulike ordninger når det gjelder å ta imot farlig avfall og avfall med miljøgifter Det er både betjente og ubetjente mottak ofte i kombinasjon I tillegg har alle kommuner en lokal gjenvinningsstasjon der også farlig avfall og avfall med miljøgifter tas imot til rett håndtering Enkelte kommuner har også miljøbil som henter farlig avfall etter avtalt tid eller intervall Kontroll i alle ledd Alle virksomheter som produserer farlig avfall er forpliktet til å levere dette minst én gang i året til godkjent firma med tillatelse til å samle inn motta eller behandle farlig avfall Når en bedrift leverer farlig avfall skal det følge med et deklarasjonsskjema for farlig avfall På dette skjemaet skal det gis opplysninger om Hvem som har produsert avfallet Type farlig avfall Mengde avfall Transportklassifisering Andre opplysninger som kan være til nytte for dem som skal håndtere avfallet videre Når avfallet er levert får produsenten igjen en signert kopi Denne kopien er avfallsprodusentens bevis for at avfallet er levert til behandling i henhold til lov og forskrift Alle firmaer som samler inn tar imot sluttbehandler eller på andre måter har befatning med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/farligavfall1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Blogg om avfall og ressurser | Avfall Norge:
  mer 20 10 2015 Avfall og bistand Av Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Avfall Norge ønsker å bringe avfall og gjenvinning på agendaen i bistandspolitikken I dag har jeg vært i høring i forsvars og utenrikskomiteen i Stortinget for å løfte opp norske løsninger på en global utfordring Les mer 13 08 2015 Det grønne skiftet krever lokale løsninger Av Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Arendalsuka og valgkampen for årets kommunevalg er i gang Jeg ønsker meg en valgkamp preget av det grønne skiftet vi står overfor På Avfallskonferansen i juni fikk nye tanker om en sirkulær økonomi en bred plass og nå er det tid for å være mer konkret Les mer 01 07 2015 Taktskifte i miljødebatten Av Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Vi er strålende fornøyde med gjennomføringen av en meget vellykket avfallskonferanse på Romerike i juni Med godt over 1000 deltakere satte vi ny rekord Årets konferanse satte den sirkulære økonomien på dagsorden i avfalls og gjenvinningsbransjen i Norge EUs nye politiske retning ble diskutert både fra scenen og i salen med stort engasjement Les mer 08 06 2015 Fransk matkasteforbud Fornuftig politikk i Norge Av Nancy Strand administrerende direktør

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/bloggomavfallogressurser.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Energi og avfall | Avfall Norge:
  gass fjernes Dette er utgangspunktet for EUs nye energiunion Energiunionen har som mål bidra til bedre energisikkerhet billigere energi og kutt i klimagass som tiltak for økonomisk vekst og nye arbeidsplasser Økt energiutnyttelse av restavfall er en del av løsningen Fem dimensjoner Den 13 november la Europakommisjonen fram en handlingsplan med politiske tiltakunder en konferanse om strategisk vekst i Bratislava Planen består av fem dimensjoner Forsyningssikkerhet For å sikre landene i øst mot russisk maktbruk og utpressing må EU landene koordinere forhandlinger med gassleverandører Integrert energimarked Sammenkobling av elektrisitetsmarkedene og flere grenseoverskridende gassrør Energieffektivitet Både smarte strømmålere og strengere krav til energimerking av produkter skal gjøre forbrukeren bedre i stand til å redusere energiforbruket Utslippsreduksjoner Ambisiøse mål på 40 prosents kutt innen 2030 og en samlet europeisk stemme i internasjonale klimaforhandlinger Økt satsing på forskning og innovasjon gjennom investeringsfond og øremerkede midler i EUs Horizon2020 State of the Energy Union en tilstandsrapport Energiressurser er i dag ikke omfattet av EU samarbeidet og landene har ønsket minst mulig innblanding i deres nasjonale energipolitikk Den18 november skal visepresidenten i Europakommisjonen Maros Sefcovic fra Slovenia holde den første State of the Energy Union Det er ventet at Sefcovic i denne talen vil drøfte sentrale problemstillinger Blant annet om hvor energien skal komme fra De østeuropeiske landene har sterke interesser av å bli mindre avhengige av russisk gass De har også mye å hente på økt energiutnyttelse av restavfall gjennom avfallsforbrenning Storbritannia ser import av grønn energi som en mulighet for å nå klimamålene Tyskland vil tjene på økt energihandel med nabolandene Norge har interesse av å selge gass og elektrisitet til i flere markeder på kontinentet Mer energiutnyttelse av avfall Energiunionens arbeid er på mange punkter sammenfallende med EUs planer for en ny sirkulærøkonomi Avfallshierarkiet er EUs rettesnor for overgang fra dagens bruk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/bloggomavfallogressurser.cfm?pArticleId=42376&pArticleCollectionId=5179 (2016-01-04)
  Open archived version from archive