archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tunisiere besøker Klemetsrudsanlegget AS | Avfall Norge:
  Fram mot 2050 vil verdens befolkning øke fra sju til ni milliarder mennesker Befolkningsøkningen skjer i hovedsak i Afrika Midtøsten og i land i Asia I følge tall fra FN er samtidig mer enn én milliard mennesker løftet ut av ekstrem fattigdom siden 1990 Dette er en seier for menneskerettigheter men betyr også at flere land må sette i gang raske effektive og miljøvennlige tiltak for å håndtere avfallsmengdene Figur 1 Urban Waste Generation by Income Level and Year Verdensbanken anslår at alle land men særlig Lower Middle Income Countries LMICs vil oppleve massiv vekst i urbane avfallsmengder Konsekvenser for helse miljø og næringsvirksomhet Økende avfallsmengder og dårlig fungerende avfallshåndtering har store negative konsekvenser Avfall som ikke blir forsvarlig håndtert kan gå ut over folkehelse og miljø og kan også true annen næringsvirksomhet I Tunisia utgjør dårlig fungerende avfallshåndtering en trussel mot blant annet turistindustrien Høyinntektsland eksporter også farlig EE avfall til utviklingsland i stort omfang til tross for Basel konvensjonen Manglende systemer for mottak av slikt utstyr medfører store forsøplingsproblemer med stor helse og miljørisiko Flere anlegg mangler HMS hensyn og går ut over de ansattes helse og sikkerhet såvel som beboere i nærområdet I tillegg samler veldedige organisasjoner EE utstyr for å gi fattige billige bruktvarer uten at det finnes mottakssystem for varene etter endt levetid Dette kan medføre utilsiktede negative konsekvenser i mottakerlandene Norske avfallsløsninger inn i bistandspolitikken Norsk avfalls og gjenvinningsbransje har utviklet gode systemer tekniske løsninger og modeller for renovasjonstjenester gjennom flere tiår Eksport av norsk miljøteknologi og norske avfallssystemer kan bidra til å løse akutte miljø og helsemessige problemer og kan styrke lokalt næringsutvikling og skape arbeidsplasser i nye og sårbare demokratier For eksempel kan forbrenning med energiutnyttelse av avfall til varme og elektrisitetsproduksjon sørge for hygienisk behandling av avfall og redusere av avfallsvolumet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42619&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Nye retningslinjer for produsentansvar | Avfall Norge:
  EU kommisjonen foreslår ett sett kriterier som skal gjelde alle produsentansvarsordninger Dette har tidligere ikke være regulert fra EUs side og de nye kravene skal sikre en likebehandling mellom ordningene Kommisjonen spesifiserer at alle produsentansvarsordningene må Definere klare roller og ansvar for alle medlemmene i ordningen for det materialet som de tilfører markedet Utarbeide konkrete planer for å oppnå minimum de målene som legges frem i emballasje EOL batteri og WEEE direktivet Utarbeide et rapporteringssystem for å samle data om produkter som selges på markedet Påse at produsentansvarssystemet er rettferdig også for små og mellomstore bedrifter Kommisjonen understreker også åpenhet og at disse planene må være tilgjengelige for offentligheten Full kostnadsdekning Produsentansvarsordningene skal sikre full kostnadsdekning for innsamling sortering og behandling av avfallet Kostnadene skal også dekke informasjonskampanjer rettet mot avfallsbesittere og husholdninger samt datainnsamling og rapportering Planen stiller strengere krav til finansiering av produsentansvarsordningene og vil kunne medføre noen endringer for hvordan avfallet samles inn Kostnadsdekningen skal være basert på den optimerte kostnaden der hvor kommune IKS er ansvarlig for innsamling av avfallet på vegne av produsentansvarsordningen Økt støtte til kommunene IKS fra produsenter kan være en del av dette Dette vil skille seg fra i dag der det for en del avfallstyper er basert på at kommune gjør sin lovpålagte oppgave med avfallsinnsamlingen og produsentansvarsordningene ivaretar korrekt behandling av avfallet Nye krav til produktdesign EU kommisjonens handlingsplan for sirkulærøkonomi setter ambisiøse mål for avfalls og gjenvinningsbransjen men retter også en utfordring til europeiske produsenter tenk gjenvinning allerede i design fasen Kommisjonen krever at produkter skal vare lenger og lettere kunne resirkuleres Fremover skal produsenter som er inkludert i en produsentansvarsordningen kunne vise til hvordan deres produkter er designet og tilrettelagt for gjenvinning og vil kreve mer kommunikasjon mellom produsenter og avfalls og gjenvinningsbransjen Dette kommer sammen med en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42565&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU lanserer ny sirkulærøkonomipakke | Avfall Norge:
  EU direktiv om emballasjeavfall deponi og elektrisk og elektronisk avfall EE avfall Pakken setter kursen for avfalls og gjenvinningsbransjen i årene som kommer også i Norge Produsentene må ta mer ansvar Helt sentralt i forslaget om den sirkulære økonomien er at produkter skal vare lenger og lettere kunne resirkuleres Kommisjonen ønsker at produsentene skal ta ansvar for hele kretsløpet fra design til resirkulering og presenterer omfattende minimumskrav til utvidete produsentansvarsordninger Slike produsentansvarsordninger eksisterer allerede i Norge for en rekke avfallstyper Nye krav skal settes til økodesign slik at miljø blir en like viktig faktor som utseende ytelse og pris når et produkt designes Ett av kravene som vurderes er at det må produseres reservedeler Gulroten er reduserte gjenvinningskostnader for produsenter som tar høyde for hva som skjer med produktene etter bruk Gjenvinning skal lønne seg Europeiske produsenter må også bli bedre på å benytte avfall som råvarer Da må det lønne seg å gjenvinne materialer I forslaget presenterer Kommisjonen enklere metoder for å måle og sammenligne hvor gode de ulike europeiske landene er til å gjenvinne Målene for materialgjenvinning er ambisiøse men oppnåelige og betyr at alle land i Europa også Norge må investere i bedre avfallshåndtering Det vektlegges at Europa må skape et velfungerende og pålitelig marked for sekundærråvarer En forutsetning for dette er at det utformes materialkriterier for å sikre at de sekundære råvarene holder høy kvalitet Dette betyr også at avfallsressursene må være i omløp så lenge kvaliteten er tilstrekkelig og sendes til energiutnyttelse kun i siste instans Avfallsforbrenning skal ikke være en lettvint måte å unngå deponi sa Timmermans under lanseringen Fokus på avfallshåndtering i flere sektorer For at sirkulærøkonomien skal lykkes må konkrete lover og standarder på plass Dette må ledsages av reelle holdnings og atferdsendringer blant råvareleverandører produsenter og forbrukere i alle sektorer Fire områder trekkes fram i planen Mat Europa må redusere mengden matavfall kraftig for å nå FN målene om bærekraftig utvikling vedtatt i september i år Tiltakene bør sikte på å forebygge matavfall i primærproduksjon i foredling og produksjon i detaljhandel og annen distribusjon av mat i restauranter og husholdninger Målet er å halvere matavfall innen 2030 Felles metoder for å måle mengden matavfall må legges til grunn for at de europeiske landene kan dele erfaringer om hvordan matavfall kan reduseres rapportering skal skje annenhvert år Regelverket for matdonasjoner forenkles og EU ønsker å forbedre hvordan datomerking brukes Det foreslås egne tiltak for bruk av sikker usolgt mat som en ressurs i dyrefôr samt å hindre spiselig fisk blir kastet tilbake i sjøen fra fiskefartøy I tillegg foreslår kommisjonen et påbud om utsortering av matavfall fra husholdninger og næringer Medlemsstatene skal sikre separat innsamling av bio avfall når det er teknisk miljømessig og økonomisk mulig samt hensiktsmessig for å innfri relevante kvalitetsstandarder for kompost og oppnå de målene som er satt i artikkel 11 2 a c d og 11 3 Plast Ambisiøse målsetninger for resirkulering av plast ble også lagt frem En helhetlig strategi for håndtering av plast følger i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42544&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge | Avfall Norge:
  kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU og et sterkt samfunnsengasjement særlig innen innovasjon og bærekraft Vi gleder oss til å ta imot Silje som vil være en viktig ressurs i arbeidet med nye Avfall Norge Silje skal jobbe med å synliggjøre og skape innovasjon i bransjen endringskommunikasjon og utviklingsarbeid samt sentrale prosjekter som setter Avfall Norge på agendaen for fremtidige arbeidstakere i tillegg til løpende kommunikasjonsoppgaver Silje vil også bli en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42541&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Smarte elever hos Avfall Norge | Avfall Norge:
  i den skandinaviske finalen FIRST LEGO League i Mo i Rana Vinneren går videre til Europafinalen i København og kanskje hele veien til verdensfinalen i USA FIRST LEGO League FLL er en kunnskapskonkurranse for barn mellom ti og 16 år som avholdes for femtende gang FLL skal vekke interessen for realfag gjennom samarbeid og praktisk læring Dette er morgendagens ingeniører og forskere Årets tema er dagsaktuelt fremtidens avfallshåndtering Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42522&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avgift på naturgass innføres fra 2016 | Avfall Norge:
  en naturlig biologisk prosess Det tar tid å kjøre inn et nytt anlegg og det kan oppstå svingninger i produksjonen på eksterende anlegg Derfor benyttes naturgass som reserve drivstoff for å sikre at distributøren av biogass kan levere i hehold til sine avtaler for eksempel med transport og busselskapene Avfall Norge er tilfreds med at det derfor gis fritak for naturgassen som skal benyttes som slik back up Det vil sikre at det fortsatt blir bygd biogassanlegg og at de kan opprettholde sine leveringsforpliktelser ved svingninger i produksjonen Avfall Norge Energigass Norge EGN og b iogassutvalget i EGN har jobbet lenge for å få på plass en slik forståelse hos politikerne og vi er glade for at våre synspunkter er blitt hørt Bl a var det helt avgjørende at prinsippet for beregning av innblanding ble basert på massebalanseprinsippet I budsjettforliket ble dette tatt inn med følgende formulering Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en overgangsordning med unntak for veibruksavgift på naturgass brukt som reserveforsyning i forbindelse med innføring av veibruksavgift for naturgass Andelen naturgass som reserveforsyning settes til 30 pst og fases gradvis ut ned til 0 pst frem mot 2025 Dette forutsetter et massebalanseprinsipp slik det er for drivstoff

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42487&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny kontingentstruktur for Avfall Norge | Avfall Norge:
  innspill Planen videre er at det skal gjennomføres enkeltvise møter med flest mulig medlemmer Dette vil bli gjennomført gjennom vinteren og våren før et endelig forslag til vedtak skal legges fram for generalforsamlingen den 7 juni under AK2016 i Tromsø Avfall Norge har sendt ut en henvendelse til medlemmene med oppfordring om å sende kostnadstall fra 2014 med formål om å oppdatere modellen og lage konkrete beregninger hva en ny struktur vil innebære for den enkelte Kontingenten for 2016 vil imidlertid bli beregnet på bakgrunn av gammel modell mens ny modell blir implementert til 2017 Vedtak om produsentansvar På styremøtet i forkant av Høstmøtet ble det også behandlet en sak om produsentansvar Styret stilte seg bak Avfall Norges arbeid med å fremme en videreutvikling av produsentansvaret Styret ønsker at Avfall Norge skal fortsette som tilrettelegger i forhandlinger om betingelser for levering av produsentansvar avfall mellom kommunale medlemmer og returselskap På neste styremøte i januar 2016 skal styret behandle prosedyrer for Hvordan forhandlingsutvalg velges ut til å representere kommunale medlemmer Hvordan forhandlinger gjennomføres Styrets behandling av forhandlingsresultatet Implementering Videreutvikling av Avfallskonferansen og Høstmøtet Styret behandlet i sitt møte 2 november også en sak om Avfallskonferansen og Høstmøtet Avfallskonferansen AK er avfalls og gjenvinningsbransjens viktigste møteplass og AK2015 på Gardermoen hadde samlet mer enn 1000 deltakere og over 80 utstillere AK arrangeres i samarbeid lokale medlemsbedrifter på forskjellige steder rundt om i landet Dagens arrangementsmodell innebærer en sterk involvering av medlemsvirksomhetene og styrkes av lokalt engasjement Samarbeidet med lokale arrangører har vært svært viktig for å utvikle AK Samtidig har konferansen har vokst så kraftig de siste årene at mulige arrangementssteder med stor nok kapasitet er i ferd med å bli begrenset For at AK skal beholde sin posisjon som bransjens viktigste møteplass krever det en kontinuerlig utvikling og profesjonalisering Deltakerne og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42420&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny fagrådgiver i Avfall Norge | Avfall Norge:
  til organisasjonen Håkon stiller med flere års erfaring som rådgiver i Mepex Consult As et ledende norsk konsulentselskap innen avfall og gjenvinning Med en bakgrunn i industriell økologi fra NTNU bringer Håkon særegen kunnskap rundt innsamling og gjenvinning produsentansvar og avfallsstatistikk Vi gleder oss over å utvide faggruppen og få inn Håkons kompetanse rundt svært viktige tema Velkommen til oss Ønsker du å komme i kontakt med Håkon er han

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42379&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive