archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forsøplingsgebyr på høring | Avfall Norge:
  Her varslet regjeringen også at den vil støtte opp om frivillige opprydningstiltak holdningsskapende arbeid og lokalt engasjement i arbeidet mot marint søppel blant annet ved å bidra til videreføring av den årlige Strandryddedagen i regi av Hold Norge Rent Omfanget og innretningen av dette vil framgå i statsbudsjettet Eget gebyr adskilt regnskap fra renovasjonsgebyret Miljødirektoratet foreslår et separat gebyr adskilt fra det ordinære renovasjonsgebyret for håndtering av husholdningsavfall Selvkostprinsippet skal gjelde og det innebærer derfor separate selvkostregnskap Kun herreløst avfall i denne omgangen Forslaget til lovendring begrenser seg til noe herreløst avfall beskrevet som avfall som i sin art og sammensetning ligner husholdningsavfall og som ingen har ansvar for idag Endringen gjelder ikke for steder der en finner en ansvarlig som for eksempel driver av utsalgssted 35 første ledd eller vegmyndigheter 36 og skal heller ikke gjelder for opprydding av villfyllinger da dette vil falle utenfor rimelig opprydding 35 annet ledd Imidlertid vil en rimelig opprydding av marin forsøpling på sterkt besøkte offentlige steder som badestrender og kyststier kunne omfattes av gebyret Annen marin forsøpling må finansieres på annen måte dette er begrunnet med at det er mindre husholdningsrelatert og i mindre kystkommuner kan utgjøre større kostnader Direktoratet foreslår i lovforslaget at Forurensningsmyndigheten i forskrift senere kan utvide grunnlaget for forsøplingsgebyret Også kostnader til oppsetting og tømming av beholdere inngår Regjeringen har kommet til at gebyret også bør dekke kostnader til forebygging av forsøpling Derfor er kostnader til oppsetting og tømming av avfallsbeholdere også omfattet Avfall Norge ønsker utvidet produsentansvar Arbeidet med finansiering av forsøplingsarbeidet har lenge medført sterke diskusjoner i Avfall Norge Avfall Norge tok i 2010 i brev til MD til orde for å få en vurdering av om renovasjonsgebyret skal kunne brukes til finansiering av kommunens arbeid med forsøpling I brevet diskuteres også mulige ulemper ved en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=29799&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Miljøverndepartementet bør utrede gebyrfinansiering av forsøplingsarbeid | Avfall Norge:
  slik at deler av kommunens arbeid med forsøpling kan finansieres av renovasjonsgebyret Klifs foreslår at en slik adgang gjøres frivillig for kommunene Vi synes Klif her har gjort en god vurdering av problematikken Vårt hovedbudskap til Md er at vi støtter Klifs anbefaling sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge Vi støtter også forslaget om at en slik adgang gjøres frivillig for kommunene Dette vil understreke det kommunale selvstyret knyttet til hvordan kommunen skal løse sine oppgaver Avfall Norge har gjennomført en egen undersøkelse blant kommunale medlemmer Undersøkelsen viser at saken har flere prinsipielle sider men at flertallet av våre medlemmer ønsker at Md setter igang en vurdering av denne muligheten Kommunene opplever i varierende grad problemer knyttet til organisering av innsamling og oppsamling av avfall som oppstår ved utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlig steder herreløst avfall og langs veier gater og lignende Dette er beskrevet i Klifs brev og bekreftes også i Avfall Norges undersøkelse Arbeidet er organisert forskjellig fra kommune til kommune Mange kommuner opplever at dette fører til uklart ansvarsforhold innen kommunen I og med at andre kommuner ikke opplever dette som et problem kan det tyde på at det er mulig å finne organisasjonsmodeller som løser dette på en god måte uten å endre finansieringsmåte Å åpne opp for å finansiere arbeid med forsøpling via renovasjonsgebyret vil derfor ikke uten videre løse organisasjonsproblemene men vil kunne lede til et mer entydig ansvar hos en kommunal etat Dette er påpekt av flere av våre medlemmer Både Klif og Avfall Norge erfarer at kommunene og de interkommunale renovasjonsselskapene på ulike måter allerede i dag finansierer deler av dette arbeidet via renovasjonsgebyret Avfall Norge vil påpeke at det at dette er tilfelle ikke er argument for å endre loven Men det viser at den praktiske tilnærming i kommunen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=18213&STARTROW=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forsøpling | Avfall Norge:
  forsøpling er med på å betale Alle som bidrar til forsøpling er tenkt å ta del i finansieringen Formålet med finansieringsmekanismen er å få mange bidragsytere til å finansiere informasjons og opprydningstiltak Mange bidragsytere vil føre til lavere kostnad per bidragsyter Finansieringsmekanismen skal drives etter selvkostprinsippet non profit slik at alle midler som mekanismen mottar vil bli brukt til formålet om å rydde opp forsøpling og drive forebyggende arbeid på en kostnadseffektiv måte Det må etableres en finansieringsmekanisme for alle som bidrar med produkter og aktiviteter som fører til forsøpling Finansieringsmekanismen skal drives etter selvkostprinsippet non profit slik at alle midler som mekanismen mottar vil bli brukt til formålet om å rydde opp forsøpling og drive forebyggende arbeid på en kostnadseffektiv måte Det utøvende organet kan være RessursNova se forebygging Du kan lese hele notatet om forsøpling i boksen på høyre side Notatet ble oversendt 11 mai 2012 Arbeidet med forsøpling har medført sterke diskusjoner i Avfall Norge Avfall Norge har tatt til ordet for å gjøre en vurdering av om renovasjonsgebyret skal kunne brukes til finansiering av kommunens arbeid med forsøpling Dette er det uenighet om internt blant medlemmene I notatet som er laget med KS Bedrift har vi

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/stortingsmeldingen2012.cfm?pArticleId=24929&STARTROW=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norges Aktivitetskalender | Avfall Norge:
  alt som beveger seg i avfallsbransjen ved å følge vår Aktivitetskalender Vi er en bransje i endring og det er stadig spennende ting i gjære I Avfall Norges Aktivitetskalender får du oversikt over viktige begivenheter både våre egne arrangementer og de i regi av andre Du kan også følge oss på Facebook for å få oversikt over Avfall Norges kurs seminarer og møter Ikke glem Avfall Norges Juleavslutning 26 november

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41249&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Feil oppdrag | Avfall Norge:
  målet har vært nådd siden 2009 mest fordi vi nærmest har sluttet å deponere avfall og fordi gjenvinningsprosenten inkluderer den delen av avfallsvarmen fra energigjenvinningsanlegg som utnyttes til fjernvarme og damp til industrien Ambisjonsnivået i Norge er for lavt sier Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Vi forventer vi at EU i nær fremtid sette enda mer ambisiøse mål og da har ikke Norge tilstrekkelige virkemidler noe Miljødirektoratet også påpeker Miljødirektoratet peker selv på at den synkende materialgjenvinningsgraden kan bli påvirket av de lave behandlingsprisene på energiutnyttelse noe som gjør det relevant å vurdere eventuelle restriksjoner på transport av avfall At konklusjonen blir å ikke endre dagens praksis skyldes dermed at de nasjonale gjenvinningsmålene allerede er nådd På kollisjonskurs I statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen i tillegg å fjerne 80 prosentsmålet om gjenvinning og dermed likestille energiutnyttelse og materialgjenvinning Norge er dermed på kollisjonskurs i forhold til Europa Norge innfrir ennå ikke EUs materialgjenvinningsmål for 2020 på 50 prosent for husholdningsavfall EU kommisjonen har varslet å nye mål for materialgjenvinning i desember og Miljødirektoratet konkluderer selv med at ambisiøse mål ikke vil nås med nåværende virkemidler Avfall Norge mener regjeringen går feil vei i foreslåtte statsbudsjett Vi trenger mål og virkemidler som stimulerer til økt materialgjenvinning Norge mangler en avfallsplan Norge mangler en nasjonal avfallsplan etter de kravene som avfallsdirektivet til EU stiller Avfallsstrategien fra august 2013 inneholder ikke en gjennomgang av avfallsstrømmene og hva regjeringen mener som skal gjøres med disse Det har ESA påpekt i en pågående klagesak mot Norge Avfall Norge mener at Klima og miljøminister Tine Sundtoft må rette opp dette og levere en plan for hvordan avfallet i Norge skal håndteres på en mest mulig miljø og ressursvennlig måte som også bidrar til at Norge når andre mål innenfor klima og energi En nasjonal

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41212&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nytt elektronisk skjema | Avfall Norge:
  for avfall til deponi er nå tilgjengelig med elektronisk skjema Vi håper det elektroniske skjemaet vil være brukervennlig og til hjelp for våre medlemmer både for de som leverer og de som tar imot avfall til deponi Du kan laste ned veileder med eletronisk skjema eller kun det elektroniske skjemaet ved å følge lenkene under Veileder til karakterisering og mottakskontroll med eletronisk skjema Elektronisk skjema Basiskarakterisering for avfall til deponi

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41217&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Miljødirektoratet stadfester enerettstildeling og ubegrenset eksport av husholdningsavfall | Avfall Norge:
  Tildeling av enerett til en annen kommune eller offentlig kontrollert selskap innebærer et unntak fra anskaffelsesregelverket Derfor er det stilt krav til når et slikt virkemiddel kan brukes Et kjent eksempel på tildeling av enerett i annen sektor i Norge er Norsk Tippings spillmonopol En begrensning av denne muligheten innenfor avfallsområdet ville derfor innebære en særregulering i forhold til andre offentlige tjenester i Norgeog resten av EU EØS området Avfall Norge har utviklet veiledere for tildeling av enerett på behandling av husholdningsavfall En undersøkelse som Norconsult har gjennomført viser at 26 av husholdningsavfallet i 2013 ble behandlet etter tildelt enerett Avfall Norge har i en egen undersøkelse dokumentert at bakgrunnen for tildeling av enerett i stor grad er lokalpolitiske mål Sikrer utvikling av nødvendig infrastruktur Miljødirektoratet peker også på at eneretten var et viktig grunnlag for investeringer i energigjenvinningsanlegg som var med å sikre en rask gjennomføring av deponiforbudet som kom i 2009 Dette stemmer med en undersøkelse Avfall Norge gjennomførte blant kommuner og kommunale selskaper I den svarte 89 og 64 prosent at henholdsvis energigjenvinnings og biogassanlegget ikke vil blitt realisert uten bruk av enerettstildeling Direktoratet peker også på ulempene eneretten medfører med manglende konkurranse og utviklingen av private investeringer men fremhever at eneretten gir bedre tilgang på biogass og noe bedre betingelser for opprettholdelse og framtidig utbygging av fjernvarmetilbudet Dermed bidrar adgangen til å tildele enerett for avfallsbehandling til at vi har tilstrekkelig behandlingskapasitet i Norge Handlingsrom til å begrense eksport av restavfall fra husholdninger I dag går ca 28 prosent av alt restavfall i Norge til eksport Avfallet går i all hovedsak til energiutnyttelse i Sverige Miljødirektoratet slår fast at EU retten med transportforordning og avfallsrammedirektiv gir Norge anledning til å begrense eksporten av blandet husholdningsavfall restavfall Som Avfall Norge har påpekt praktiserer våre naboland denne muligheten

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41146&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge støtter utvidet finansiering av kommunens håndtering av avfall | Avfall Norge:
  med sterke besøkstall Endringen tillater kommunen å ilegge næringseiendommer et oppryddingsgebyr i tillegg til det som er rettet mot husstander som lå i det opprinnelige forslaget Forslaget til utvidelse av loven har kommet som en følge av innspill fra flere aktører deriblant fra Avfall Norge som tok orde for å utvide finansiering av opprydding av forsøpling i 2013 Kommunene kan selv bestemme i hvilket omfang de vil benytte seg av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41185&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive