archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Biogasstrategien følges opp i Statsbudsjettet | Avfall Norge:
  1 1 2016 som skal innbringe 100 millioner kr til statskassen i 2016 Der naturgass brukes som back up for biogass og hvor bioandelen utgjør mer enn 50 skal det ikke svares avgift av verken naturgass eller biogass Netto proveny fra avgiften anslås på usikkert grunnlag til 10 mill kroner bokført i 2016 Dette er på grunn av det tas hensyn til kompensasjoner for fylkeskommunene på 90 mill kroner som følge av inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester altså drift av gassbusser i fylkeskommunene hvor det allerede er inngåtte avtaler Avfall Norge mener det er avgjørende at denne avgiften beregnes utifra en innberetning om blandingsforhold biogass og naturgass på årsbasis ikke per pumpefylling Kun på denne måten kan avgiften fungere etter hensikten dvs å øke bruken av biogass Dette gjelder spesielt de regionene der det ikke er et naturgassnett som kan ta biogass inn på eksisterende nett Med andre ord de fleste byregionene i Norge med unntak av Stavanger Haugesund og Bergen Tilskudd for å stimulere til bruk av biogass i kollektivtrafikken Det ble i 2015 bevilget 20 mill kr til en midlertidig tilskuddsordning for å stimulere til bruk av biogass i den delen av kollektivtrafikken med buss der det er inngått eller inngås avtaler med fylkeskommunene om kjøp av persontransporttjenester Ordningen skulle gjelde fram til en veibruksavgift for LPG og naturgass ble innført Det er ikke foreslått en ny bevilgning i 2016 siden avgiften nå kommer På Avfall Norges bioseminar i september ble det for øvrig gitt en status på den norske biogassproduksjonen i 2015 Les mer her Biogassbiler fortsatt dyrere enn bensin diesel Personbiler får en liten økning i engangsavgifter på 2 5 Ingen endringer i avgiftssystemet som stimulerer innkjøp av biler for biogass Dette mener Avfall Norge er uheldig Miljøvennlige biogassbiler vil etter dette fortsatt koste

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41127&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Gammel telefon – ny gullgruve | Avfall Norge:
  alle metaller som kan brukes på nytt hentes ut og går inn i produksjonen av nytt utstyr og letter dermed presset på regnskogen Smarttelefonene våre er fulle av sjeldne metaller Når du leverer gamle radioer lyspærer og telefoner bruker vi metallene på nytt i stedet for at det må utvinnes nytt metall fra regnskogen Øystein Solevåg daglig leder i ÅRIM Økende etterspørsel etter elektronikk er en av grunnene til mer gruvedrift og ødeleggelse av regnskogen Derfor har Elretur og Årim gått sammen TV aksjonen får penger for det elektroniske avfallet som innbyggere leverer til ÅRIM sine miljøstasjoner i perioden 12 17 oktober Vi sier at dine elektriske artikler er de nye gruvene Derfor er det så viktig at du leverer alle gamle elektriske gjenstander til oss ikke i restavfallsdunken Avfallet er fullt av viktige ressurser sier Solevåg Øystein Solevåg arbeider for årets TV aksjon fordi han er svært miljøengasjert og fordi innsamlingsaksjonen er relevant for det daglige arbeidet i ÅRIM For meg er sammenhengen mellom gjenvinning og å forhindre mer skade på regnskogen helt klar Vi har også ansatte på en av miljøstasjonene til ÅRIM som kommer fra regnskogen At denne aksjonen angår oss alle blir derfor ekstra tydelig for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41118&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Taktskifte i EUs avfallspolitikk | Avfall Norge:
  Europakommisjonens visepresident Frans Timmermans presentere et nytt lovforslag om avfall og tiltaksplan for den sirkulære økonomien Hva er en sirkulær økonomi En fortsettelse av den lineære økonomien forutsetter ubegrenset ressurstilgang og problemfri håndtering av avfall Med stadig knappere ressurstilgang og dertil økende råvarepriser kan EUs importavhengighet medføre at ytre krefter kan øve stadig sterkere økonomisk og politisk press mot medlemslandene Konseptet sirkulær økonomi består i at livssyklusen til produkter materialer og energikilder forlenges lengst mulig Tilførselen av materialer og energi bør minimeres ved en sirkulær verdikjede For å redusere denne sårbarheten og for å bidra til et mer bærekraftig samfunn foreslo EU Kommisjonen allerede i juli 2014 en sirkulærøkonomipakke Towards a circular economy a zero waste programme for Europe Forslaget skulle endre de gjeldende direktivene i EU og EØS som angikk avfallshåndtering Det var derfor svært overraskende da den nyinnsatte Kommisjonen kunngjorde at de ville å trekke hele forslaget allerede i desember samme år Årsaken for tilbaketrekkingen var at de ønsket å presentere et mer helhetlig forslag til sirkulærøkonomien med fokus på mer enn kun avfallshåndtering Mer ambisiøst forslag I følge Michel Sponar i Europakommisjonens miljødirektorat vil det nye forslaget i desember være langt mer ambisiøst I motsetning til tidligere avfallsdirektiver vil den nye pakken dekke hele produktkretsløpet og vil inkludere nye og ambisiøse mål på avfall I følge det foreløpige veikartet for en ny sirkulærøkonomipakke kan det ventes klare tiltak for å forsterke markeder for sekundærråvarer Det nye forslaget vil være mer landspesifikt med hensyn til effektiv implementering av de nye direktivene Kommisjonen vil kun legge frem forslag for EUs medlemsland Derfor er det viktig at Norge tar initiativ for å komme med i denne prosessen sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Det foreløpige veikartet peker på en lang rekke områder som kan bli berørt av pakken produksjon

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41093&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Regjeringen senker ambisjonene for gjenvinning | Avfall Norge:
  Utslepp av helse og miljøfarlege stoff skal stansast Samtidig har Norge fått kritikk av Eftas overvåkningsorgan ESA for ikke å ha en nasjonal plan for avfall og avfallsreduksjon som oppfyller EU direktivets krav Avfall Norge hadde forventet en mer offensiv holdning fra KLD sine side sier Nancy Strand adm dir i Avfall Norge Det grønne skiftet må følges opp med konkret politikk Det forutsetter også en overgang til en sirkulær

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41092&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Styremøte 29. september | Avfall Norge:
  første styremøtet etter at generalforsamlingen gikk inn for nye vedtekter i juni Styret understreker at Avfall Norge skal fremme innovasjon og utvikling av bransjen og samtidig bevare den faglige bredden og kvaliteten som er Avfall Norges varemerke Avfall Norge i utvikling På møtet vedtok styret en plan som sikrer at utviklingen av Avfall Norge fortsatt skal være en bred og inkluderende prosess Nye policydokumenter skal utvikles i diskusjon med både faggrupper nettverk og medlemmene forøvrig Avfall Norge skal også fremheve medlemsfordelene for både de kommunale medlemmene og de private avfallsselskapene Ny kontingentstruktur Styret gikk gjennom mulige modeller for ny kontingentstruktur som ikke skiller mellom offentlige og privateide medlemmer slik den gjør i dag Innstillingen er at ny kontingentstruktur må innføres gradvis slik at medlemmene gis tid til å innpasse seg endringene Avfall Norges medlemmer vil ha anledning til å komme med innspill på Høstmøtet 3 4 november Endelig revidert kontingentstruktur og implementeringsplan skal vedtas på generalforsamling 2016 og implementeres fra 2017 Utvidet produsentansvar Styret diskuterte også utvidet produsentansvar og hvilken rolle Avfall Norge skal spille i fremtiden Diskusjonen støttet opp om at Avfall Norge skal bidra til utvikling av produsentansvar og videreføre rollen som tilrettelegger i forhandlinger mellom kommuner og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41089&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Refusjon av kostnader ved transport og behandling av marint avfall. | Avfall Norge:
  til å utvikle en finansieringsnøkkel hvor kommunale interkommunale og private aktører herunder frivillige organisasjoner kan søke om refusjon av kostnader knyttet til håndtering og behandling av avfall fra strandrydding Dette betyr at det kan utbetales refusjoner til de som har hatt slike utgifter og søker til Avfall Norge Ordningen gjelder utgifter på marint avfall som er samlet inn i år 2015 Invitasjon til å søke vil bli gjort kjent så

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41021&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Miljøkrav i offentlig kjøp av kjøretøy | Avfall Norge:
  miljøkrav ved kjøp av kjøretøy i offentlig tjeneste men kravene som stilles i den foreslåtte forskriften for Norge er for lite ambisiøse Vi mener Norge her har en gylden anledning til å vise at vi er en miljønasjon ved å stille strengere krav enn EU sier Jens Måge fagrådgiver i Avfall Norge Årsakene er bl a Norge har rik tilgang til rimelig fornybar energi potensialet er betydelig og myndighetene bør stimulere til ytterligere økt produksjon Dette er en mulighet for Norge å kunne oppfylle kravet til 10 fornybarandel i trasportsektoren som EUs fornybardirektiv forplikter Norge til innen 2020 Markedet tilbyr nå mange lav nullutslippsbiler myndighetene bør fortsette å stilmulere dette gjennom offentlige innkjøp Biogasstrategien som Regjeringen la frem 8 oktober 2014 peker på offentlige innkjøp som et virkemiddel for å få fart i biogassmarkedet Tyngre kjøretøy og busser unntatt Avfall Norge mener det er uheldig at forskriften ikke tar med innkjøp av tyngre kjøretøy Vi mener at det må være et krav at tyngre kjøretøy i offentlige anbud må omfattes av denne forskriften Biogassbusser er fra siste anbudsprosess i Østfold bare ca 6 8 dyrere for en fylkeskommune sammenlignet med dieselbusser I en nylig anbudsprosess i Vestfold ble biogass et rimeligere alternativ enn det foregående anbudet for diesel Dette endrer seg i biogassens favør når markedet for biogassbusser fortsetter å vokse og prisene går ned pga større volum Med andre ord er dette et svært rimelig klimatiltak og lokalt miljøtiltak for lavere støy og utslipp NOx og svevestøv Forskriften bør også legge opp til at andre tyngre kjøretøy eksempelvis renovasjonsbiler skal bruke fornybart drivstoff Engangsavgiften må revideres Vi mener også at myndighetene nå bør se nærmere på engangsavgiftene for kjøretøy for biogass naturgass kjennetegn GA I dag er en personbil for biogass 10 30 dyrere enn tilsvarende bensin eller dieselbil

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41019&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endringer i forskrift om behandling av farlig avfall | Avfall Norge:
  kan ha konsekvenser for den delen av bransjen som håndterer farlig avfall Ny forskrift vil være gjeldene fra 1 januar 2016 Blant annet er det den nye definisjonen på begrepet håndtering følgende En fellesbetegnelse for mottak gjenvinning og sluttbehandling herunder forberedelser til og lagring i påvente av gjenvinning eller sluttbehandling Begrepet omfatter allikevel ikke lagring i påvente av levering hos virksomhet som selv har generert avfallet Det er her nytt at innsamling og tankrensing er tatt ut av definisjonen Hvilken kompetanse som er tilstrekkelig for å forsvarlig kunne håndtere farlig avfall vil variere i forhold til virksomhetens omfang og strørrelse og det er i ny forskrift definert et kompetansekrav Det nye kravet som nå stilles er Den som håndterer farlig avfall jf 11 3 bokstav d skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet Dette gjelder også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall med mindre slik transport utføres av virksomhet som selv har generert avfallet Kommunens plikt for å sørge for at det finnes tilstrekkelig tilbud for levering av farlig avfall for små og mellomstore vedrifter med mindre mengder farlig avfall og husholdninger er også endret Mengdebegrensingene er økt fra 400 kg til 1000 kg per avfallsbesitter pr år Det er nå også definert at husholdningsgenerert farlig avfall skal tas imot vederlagsfritt Det betyr altså at det ikke kan tas betaling for mottak av farlig avfall fra husholdningene Paragrafens første og annet ledd lyder følgende 11 10 Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for motak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen Plikten er begrenset til mottak av intil 1000 kg farlig avfall totalt pr år pr avfallsbesitter Ved mottak av farlig avfall fra husholdningene i henhold

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41006&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive