archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utvidet Produsentansvar i Norge | Avfall Norge:
  andre returselskaper eller avfallsbesitter EU kommisjonens foreslo i juli 2014 minimumskriterier for produsentansvar på emballasje Disse ble sammen med resten av pakke på sirkulær økonomi trukket tilbake av den nye kommisjonen som vil legge fram ny pakke før nyttår Det er ikke varslet vesentlige endringer i minimumskriteriene og Avfall Norge anbefaler at forskriftsutkastet legges tettest mulig opp til forslaget fra juli 2014 Klarere retningslinjer på hvem som har et økonomisk ansvar for hva er viktig for å utvikle kosteffektive løsninger Samtidig er Avfall Norge opptatt av at forskriften legger til rette for mest mulig ressursoptimale ordninger En bør derfor se nærmere på om det er hensiktsmessig med konkurranse i alle ledd i verdikjeden Som Konkurransetilsynet har påpekt kan det i Norge være lite kostnadseffektivt å innrette en forskrift slik at konkurrerende returselskap må etablere parallell innsamling fra et stort antall innsamlingspunkter Ansvar for opprydning og kommunikasjon Produsentansvaret må innlemme finansieringsansvar for opprydding av avfall som havner på avveie For eksempel sorterer vi i Norge ut nesten 6 kg plastemballasje per innbygger hvert år Men det er ennå over 19 kg i det restavfallet vi sender fra oss til energiutnyttelse Les mer i Avfall Norge rapport 4 2015 Produsenter og importører må også ha et klart ansvar for å kjøre informasjonskampanjer om riktig disponering av produkter innlemmet av produsentansvaret og samordne disse med øvrig kommunikasjon rettet mot avfallsbesitter Avfallsforebygging ingen sirkulær økonomi uten bevisste forbrukere Produsentansvaret kan redusere avfallsmengden gjennom at prisen på avfallshåndtering og gjenvinning legges på produktet Men dagens ordninger har til nå utelatt et innflytelsesrikt ledd i verdikjeden den norske husholdningen For å få produsentansvaret til å virke mer effektivt for avfallsforebygging må det også gjøre sitt inntog i butikkhyllene Forskriften bør derfor legge til rette for en tydeliggjøring av ansvaret for avfallsforebygging slik at unødvendig emballasje unngås

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40992&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • God Jord introdusert i Europa | Avfall Norge:
  innblanding av kompost og skogsfibre flis og bark som de viktigste alternative mediene I tillegg til presentasjonen av God Jord ble også Lindums FoU prosjekt for vermikompostering meitemark presentert for et internasjonalt publikum Lindums innlegg sammen med innlegg fra Storbritannia minnet bransjen om at hobby forbrukermarkedet kan bli en driver for utfasing av torv I Storbritannia som har svært begrensede gjenstående myrarealer utgjør hobbymarkedet hele 75 prosent av markedet for vekstmedier jordforbedring Myr lagrer seks ganger så mye karbon som regnskog Verdens myrområder følger det boreale barskogbeltet på den nordlige halvkulen Denne barskogen lagrer i seg selv dobbelt så mye karbon som den sørlige regnskogen per arealenhet Myrområdene lagrer i sin tur tre ganger så mye karbon som skogen per arealenhet Canada har størst areal og uttak Canada er verdens største torvprodusent med 1 1 millioner km2 myrland Deretter kommer Russland Finland Baltikum og Tyskland I Finland som har 104 000 km2 myr blir det tatt ut 60 millioner m3 torv per år Mye av dette går til brensel i varmekraftanlegg men de er også største eksportør til europeisk veksthusindustri Sverige har 70 000 km2 myr og tar ut 3 4 millioner m3 torv per år Norge har 20 000 km2 gjenværende myr Vi tar i dag ut 300 000 m3 torv per år hvorav ca 180 000 m3 selges som jord i det private hagemarkedet Tema Bærekraft Blant arrangørene av SusGro2015 var også ledende interesse og bransjeorganisasjoner innen hagebruk og vekstmedier torv som ISHS International Society for Horticultural Science og IPS International Peatland Society Deres syn er at det innenfor definisjonen av bærekraft må tas hensyn til både økonomiske miljømessige og samfunnsmessige forhold dersom en type vekstmedium går på bekostning av produktivitet og lønnsomhet kan det ikke defineres som bærekraftig Rapporten Fossil jord som ble laget av Framtiden i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40525&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ISWA 15 World Congress i Antwerpen | Avfall Norge:
  hele verden bilde Badekar til ombruk i Antwerpen Et ti talls parallellsesjoner kunne tilby deltakerne siste nytt fra de helt overordnede perspektivene og globale utfordringene ned til de smale tekniske teknologiske og sågar ideologiske nyhetene og med den sirkulære økonomien som gjennomgående fellesnevner Globale forskjeller i avfallsutfordringen På verdenskongressen kommer de store globale kontrastene i avfallshåndteringen mellom verdens utviklings og industriland tydelig frem Minst like viktig som å implementere EUs pakke om sirkulær økonomi mot et mer ressurs og energieffektivt samfunn er å adressere eksisterende og kommende avfalls og ressursutfordringer i utviklingsland som følge av ventet befolkningsvekst økt levestandard og forbruk samt endret bosettingsmønster og veksten i både antall og størrelse på byer I forbindelse med kongressen ble en publikasjon Global Waste Management Outlook GWMO lansert av fra UNEP og ISWA Publikasjon inneholder en faktadel om avfall på globalt plan forslag til løsninger et call for action og en prioritering av globale mål Rapporten er ment som en guide for utviklingslandene og bruker gode eksempler og case studier fra de beste landene på sitt område og dekker temaer som den globale avfallsstatusen avfallsforvaltning avfallhåndtering og finansiering og veien fremover Rapporten kan leses i sin helhet her http apps unep org

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40510&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Store verdier forsvinner til Sverige | Avfall Norge:
  større I dag sorterer vi ikke ut mer enn 3 8 kg til Fretex UFF og andre Mer enn 11 kg går i restavfallet Stort potensial Det er vanskelig å beregne den eksakte verdien i avfallet som ikke blir utnyttet Mens metaller og papir selges direkte til gjenvinnere i etablerte råvaremarkeder for disse materialene så må for eksempel plastavfallet bearbeides før det kan selges som råvare til produksjon av nye produkter Tall fra de anleggene som i dag sorterer ut plast indikerer likevel at verdier i størrelsesorden 100 millioner kroner i dag går tapt En bedre utnyttelse av matavfall til kompost og biogass kan potensielt komme opp i 200 millioner kroner Fra tekstilene vi kaster i restavfallet kan en trolig hente ut over 225 millioner kroner Verdier for over 600 millioner kroner går med andre ord tapt i restavfallet som blant annet sendes til forbrenning i Sverige Basert på beregninger for plast mat tekstil papir og metaller Kritiske råvarer Samtidig med at vi vet at verdenssamfunnet ikke kan holde det gående i evighet med å produsere varer basert på jomfruelige ressurser Olje fosfor til produksjon av blant annet kunstgjødsel sjeldne metaller som brukes til touch telefoner er er råvarer som det allerede er begrenset tilgang på Kan alt gjenvinnes Dessverre er det ikke så enkelt Beregninger viser at vi med hjelp av økt kildesortering og tilgjengelig teknologi for ettersortering kan øke materialgjenvinningen fra 39 prosent i dag til 54 prosent Resten av ressursene er enten ikke egnet for materialgjenvinning eller klarer vi ikke å hente ut med dagens løsninger Dette restavfallet utnyttes best til produksjon av energi i energigjenvinningsanlegg som produserer strøm og fjernvarme Avfallsforbrenning er i dag ofte den beste måten å uskadeliggjøre avfall med miljøgifter og sikre at de ikke blir med videre i råvarekretsløpet Hvorfor tar vi

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40446&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Her får du kjøpt god jord | Avfall Norge:
  vi kjøper på hagesentrene er En rapport fra Framtiden i våre hender viser at 86 prosent av hagejorden som selges til privatmarkedet er torv fra myr I klimasammenheng regnes torv som en fossil råvare Så lenge torven ligger i myr er den stabil og fungerer som et karbonlager Når torv brytes blir store mengder CO2 frigitt Avfalls og gjenvinningsbransjen har lenge produsert kompostjord som et miljøvennlig alternativ til torvjord Kompostjord

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40421&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Et hensiktsmessig skille? | Avfall Norge:
  debatten Direktør for eksterne relasjoner i Konkurransetilsynet Kjell Jostein Sunnevåg innledet debatten Hans var opptatt av at konkurranse i alle ledd av avfallshåndteringen er en forutsetning for å maksimere verdiskapningen Ny rapport om avfallshåndtering Han varslet at det vil komme en rapport med nordisk perspektiv på avfallshåndtering i løpet av høsten Sunnevåg understreket at det offentlige fortsatt må spille en viktig rolle i håndteringen av avfall men at det viktig å sikre at reguleringer ikke begrenser antall aktører og mulighetene til å konkurrere Næringslivet må bli bedre Line Henriette Hjemdal var opptatt av kommunenes ansvar men sa også at KrF er pragmatiske i forhold til hvordan kommunene organiserer avfallsområdet I dag er det for stor forskjell mellom kommunene når det gjelder innsamling Det virker ikke optimalt sa Hjemdal Hun mente at næringslivet og det offentlige må bli bedre på gjenvinning av avfall Oslo Høyre stiller krav til gjenvinning Nikolai Astrup kunne fortelle at Høyre i Oslo allerede har programfestet krav til gjenvinning av avfall Han så for seg et behov for et internasjonalt marked for gjenvinning av avfall men mente at en råvarebasert avfallsindustri først må bli konkurransedyktig nasjonalt Norge har kommet langt men ikke langt nok sa Astrup Gunnar Grini og Norsk Industri mener det vil gi mest miljø for pengene om kommunene tar markedet i bruk og lyser ut renovasjonsoppgavene ut på offentlig anbud Skille for fall Nancy Strand sa at Avfall Norge ønsker et godt regulert marked med like konkurransevilkår men at vi må erkjenne at markedet i dag ikke fungerer godt nok Det kommunale ansvaret for husholdningsavfallet må ligge fast men det er samtidig nødvendig å se på om det er hensiktsmessig å opprettholde skille mellom næringsavfall og husholdningsavfall og om dette skillet gir de rette incentivene for å komme oss videre Pilotprosjektenes tid er over

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40262&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ID-tyveri fra kasserte pc’er og telefoner | Avfall Norge:
  datamaskiner og mobiltelefoner som kan utgjøre en verdi i et marked utenfor Norge Kasserte datamaskiner og mobiltelefoner kan inneholde sensitive opplysninger og i verste fall føre til ID tyveri Dette var oppslag på NRK Søndagsrevyen 23 august Undersøkelser viser at mange velger å beholde gamle mobiltelefoner og datamaskiner i hjemmet En av grunnene til det er usikkerhet for hva som kan skje med informasjonen som ligger lagret i produktene Det er en utfordring å sikre de store områdene til en gjenvinningsstasjon mot tyveri Mange har imidlertid satt inn tiltak for å redusere problemet Det virker Eksempler på slike tiltak kan være videoovervåkning avtaler med vektertjenester eller låsbare beholdere for denne avfallstypen Ny forskrift I dag er det ingen konkrete krav til sikker oppbevaring og håndtering av elektrisk og elektronisk avfall Dette er imidlertid i ferd med å endres ny forskrift om elektronisk avfall er sendt fra Miljødirektoratet til Klima og miljødepartementet for godkjenning Det er i denne forskriften definerte krav til sikker oppbevaring av avfall som inneholder sensitive data Det stilles i forskriftsforslaget krav til både oppbevaring og transport Dette for å sikre at forhandlere kommuner og transportører som oppbevarer eller håndterer enheter med minne gjør dette på en måte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40257&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsbransjen vil bli mer synlig - skal inn på universitetene | Avfall Norge:
  lite kjent på tross av at bransjen vokser og sysselsetter nærmere 10 000 i Norge De største byene i Norge har sammen med Avfall Norge og Avfallsforsk igangsatt Kompetanseløftet 2020 som skal synliggjøre avfallsbransjen og styrke avfallsfaget på universiteter og høgskoler Tromsø Trondheim Bergen Drammen Kristiansand Stavanger og Oslo er alle med og har tegnet avtale i første omgang med NTNU og NMBU om finansiering av to professorater Sammen med universitetene og Avfallsforsk vil vi arbeide for å sette avfallsfaget på agendaen ved å sette opp kurs tilby gjesteforelesninger arrangere workshops møter mm Avfall er fremtiden råvarer og ikke minst fremtidens bransje Vi ønsker at avfall skal tas inn på studiestedene som en naturlig del av alle temaer rundt bærekraftig byutvikling fornybar energi ressursutnyttelse logistikk jus og samfunnsplanlegging sier Jens Måge som er koordinator i prosjektet Kretsløpsbransjen har stort potensial og vi kan tilby spennende faglige utfordringer som vi nå skal synliggjøre sier han Alle fagområder har avfallsfaglige temaer som er relevante enten det er de naturvitenskapelige med resirkulering av næringsstoffer klimapåvirkning mikrobiologiske prosesser behandlingsteknologi mm økonomi juss med organisering logistikk og juss rundt innsamlingssystemer og behandlingsanlegg samt for arkitekter som arbeider med byplanlegging og utvikling Prosjektet vil allerede denne

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40233&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •