archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nye hygienekrav for komposteringsanlegg godkjent | Avfall Norge:
  å gå gjennom rapportene og bli enige om endringer og presiseringer Mattilsynet har benyttet Veterinærinstituttet og Bioforsk som kunnskapsstøtte i vurderingen av rapportene og disse deltok derfor i møtet Forsøkene som i 2014 ble utført på to komposteringsanlegg i Norge HIM og Iris Salten påviste tilfredsstillende resultater vedr kritiske kontrollpunkt CCP og sikkerhet for trygg hygienisering Forsøkene viste tilfredsstillende hygienisering og det er laget kritiske driftsbetingelser og prosessbeskrivelser for validert prosess som andre anlegg kan henvise til Det er også laget en mal for risikovurdering som skal gjennomføres på hvert anlegg Komposteringsmetodene ved disse anleggene gjelder dermed som en referanse for andre anlegg som kan søke sitt anlegg godkjent basert på samme validerte metode eller metode med tilsvarende effekt equivalent effect For å få godkjent metoden må anleggene kunne dokumentere den smittereduserende effekten av komposteringsprosessen samt utarbeide risikovurderinger knyttet til hygiene grenseverdier for kritiske kontrollpunkter hva som må kontrolleres og dokumenteres under drift Avfall Norge er glade for at dette prosjektet har ført frem til at anleggene nå kan søke om videre godkjenning basert på den validerte metoden og vil takke Mattilsynet og alle deltakere i prosjektet for samarbeidet Avfall Norges visjon for norsk avfallshåndtering er Håndtering av ressurser til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39934&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kompetanseløftet innebærer avfallskurs på masternivå fra høsten 2015 | Avfall Norge:
  behov fremover På begge universitetene opprettes det en ny professor II stilling som får faglig ansvar for kursene Samarbeidsavtalen skal gå til og med år 2020 og målet er at kursene da skal være godt etablert og selvgående Kursoppstart høsten 2015 Arbeidet om et samarbeid har pågått siden starten på året og begge universitetene har fått nye avfallskurs inn i kurskalenderen allerede fra denne høsten Sjur Baardsen instituttleder ved INA på NMBU er positiv til avtalen NMBU har en sentral rolle i å bidra til det grønne skiftet i Norge Gjenvinning og bærekraftig utnyttelse av ressursene er helt sentralt i dette Vi ser fram til å samarbeide tett med avfalls og gjenvinningsbransjen og videreutvikle fagtilbudet på dette området Professor Helge Brattebø ved institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU ønsker også et samarbeid med bransjen velkommen NTNU har jobbet med avfalls og ressursfaglige spørsmål i mange år Vi ser at studentene nå er mer opptatt av temaer som berører sirkulær økonomi og det grønne skiftet i mange ulike henseende Muligheten til å øke vår satsning på avfallsfag i et slikt bredere perspektiv gjennom en egen professorstilling er derfor veldig spennende for oss Kompetanseløftet 2020 Samarbeidsavtalen er en del av Kompetanseløftet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39962&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høstmøtet 3.-4. november 2015 | Avfall Norge:
  ARTIKKELEN Husk å melde deg på Årets Høstmøtet arrangeres på Park Inn Gardermoen Husk å melde deg på Høstmøtet er høsten viktigste møteplass for medlemmer av Avfall Norge Denne sesongen setter vi avfall som morgendagens råvarer på dagsorden Samtidig blir det anledning til å delta i debatt om den videre utviklingen av Avfall Norge og komme med innspill til ny kontingentstruktur og nye policydokumenter Les mer om programmet og meld

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39898&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vellykket biogass-satsing, men potensialet tas ikke ut | Avfall Norge:
  av biogass i Norge Det er likevel rom for utvikling av programtilbudet Det viser en evaluering Analyse Strategi har utført sammen med Multiconsult på oppdrag fra Enova Evalueringen viser at Enovas biogassprogram har spilt en viktig rolle i etableringen av anlegg og utviklingen av markedet i programperioden Fra programmet ble etablert i 2009 har Enova støttet 13 prosjekter med til sammen 320 millioner kroner Samlet sett skal prosjektene gi en årlig biogassproduksjon på 382 GWh Selv om hovedkonklusjonen er at satsingen har vært vellykket mener forfatterne av rapporten at dagens totale rammebetingelser fører til at for lite av potensialet for biogassproduksjon blir tatt ut Det er et stort potensial for ny produksjon av ny biogass 2 6TWh som med dagens totale rammebetingelser ikke vil bli utløst Framtidig satsing på biogass krever et høyere støttenivå for å sikre investeringer og solide verdikjeder samt andre regulatoriske grep for bl a å gjøre mer råstoff tilgjengelig for biogassproduksjon Evalueringen anbefaler derfor at støttenivået økes for å sikre videre utvikling Og b asert på mandatet om å forvalte klima og energifondet mener forfatterne at man ikke bare burde fokusere på produksjonsleddet mest mulig kWh per støttekrone men også ta ansvar for at biogassen produktene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39894&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Trusselen i øst | Avfall Norge:
  tidligere var Sovjetunionen Systemfeilene ved disse anleggene er store Da de bygget for 50 år siden sparte de på fremmed valuta og brukte improviserte billigløsninger Min venn reaktoroffiser Georgij Reitmann viste meg fenomenet i Tsjernobyl Man la alle datalinjene inn i en og samme kabel og unnlot å etablere et system for temperatursensorer hver 30 centimeter i tilfelle brann skulle oppstå I stedet for å benytte brannsikre framføringskabler ble kablene smurt med ungarsk pasta en hvit krem som ble brukt som substitutt for å spare på utelandsk valuta Denne typen billigløsninger har ført til alvorlige nestenulykker som da det oppsto brann i Ignalina kraftverket i Litauen i 1989 og verden var kun var minutter unna det som kunne blitt et nytt Tsjernobyl Dieselgeneratorer satt fast i Kirkenes 200 km fra Norges grense ligger atomkraftverket i Poljarnye Zori på Kolahalvøya Anlegget som ble bygget i perioden 1970 73 er fortsatt i drift Jeg besøkte anlegget på Kola 10 år etter Tsjernobyl og kunne konstatere at den ungarske pastaen fortsatt var i bruk her Alle datalinjene lå i en brannfarlig kabel isolert med ungarsk pasta Sikkerheten ved Kola kraftverket er omstridt Norge har derfor siden 1993 deltatt i et samarbeidsprosjekt med Russland for å forbedre sikkerheten Da vi i Norge ble bevisste på hvor dårlig tilstanden var ved dette kraftverket var på 90 tallet skjønte vi at det var nødvendig å handle Dersom strømmen gikk ville atomkraftverket miste elektrisiteten og man ville kunne få en alvorlig ulykke Norge sendte derfor to dieselgeneratorer men disse ble stoppet på grensen og ble stående i Kirkenes Jeg spurte daværende statsminister Nikolai Rysjkov om hvor har de sin folkeskikk fra når de pålegger 100 toll på en gave hvorpå miljøvernminister Torbjørn Berntsen som var på et diplomatisk oppdrag i Russland beskyldte meg for å ødelegge forhandlingsklimaet Jeg svarte at jeg har kun en lojalitet og det er til NRKs lisensbetalere sa Seinfeld til latter fra salen De norske bidragene til oppgradering av kraftverket skal ha gitt gode resultater gjennom bedring av sikkerheten men har trolig også gitt grunnlag for å forlenge anleggets levetid Russiske myndigheter legger nå opp til at de eldste reaktorene skal få en levetid på 60 år fram til 2023 og 24 Bilgale russere Mye har gått i feil retning etter at Sovjetunionen ble oppløst i 1991 kanskje spesielt i nord der 80 av russlands ubrukte naturressurser ligger Det er omtrent ikke bygget en vei De har ikke kapital teknologi eller visjoner De sitter på store olje og gassreserver som de ikke klarer å utvikle sa Seinfeld Han mener at landet har havnet i en banal forurensingskatastrofe fordi russerne er blitt bilgale Russerne er blitt bilgale Før var bilen forbeholdt staten og partipamper I det øyeblikket kommunismen forsvant var bil det første far skulle ha Infrastrukturproblemet i Moskva er som å lense en fjord med teskje Det er en urban kollaps i et postmoderne samfunn Den verste krisen på 50 år Steinfeld var ikke nådig i sin kritikk av den russiske intervensjonen i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39865&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kriminalitet er en stor utfordring | Avfall Norge:
  innom flere Europeiske havner Shippingfirmaene tar gjerne med seg billig avfall fordi de ofte har ledig kapasitet på vei tilbake men de tar en stor risiko Avfallscontainerne kan være feilklassifiserte og inneholde noe annet enn det man tror Rapporten viser at falsk klassifisering ofte brukes for å kamuflere avfall som smugles I Vietnam står det over 5000 forlatte kontainere med avfall ingen vet hva er i og i Skottland oppdaget myndighetene at farlig avfall ble blandet med normalt avfall for å slippe skatt Flest avvik i Norge I løpet av en toårsperiode gjennomførte EU organet IMPEL European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law 3000 inspeksjoner av handel med avfall Inspektørene fant mange avvik ved norske havner og grenseoverganger Norge kom dårligst ut i Europa ved 323 av 377 inspeksjoner ble det funnet feil og mangler Vi bør bli mer forsiktige Denne rapporten sier ikke alt men den gir en pekepinn om hva som skjer når avfall krysser landegrenser Det er nødvendig å få bedre oversikt over hele kjeden få vite hvor avfallet faktisk ender opp sa Rucevska Rapporten kommer med fire anbefalinger Økt bevissthet og informasjon om de problematiske sidene ved avfallshandelen Sterkere nasjonal lovgivning og bedre håndheving av miljøregelverk Sterkere overnasjonal lovgivning og internasjonal innsats for å bekjempe kriminalitet Forebygging av ulovlig handel gjennom bedre kontroll med hele verdikjeden Hele rapporten kan lastes ned her Korrupsjon og kriminalitet Runa Opdal Kerr juridisk direktør i Norsk Gjenvinning AS etterlyser større bevissthet både hos forbrukere og næringsliv Vi må vise at vi tar ansvar Organisert kriminalitet en stor bransjeutfordring Hvis vi ikke har kontroll med hvem vi handler med er vi en del av problemet Det finnes useriøse internasjonale aktører som opererer med falske sertifikater hvitvasking korrupsjon og skatteunndragelser Vi har grunn til å tro at det

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39864&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bedre utnyttelse av fosfor i Norge | Avfall Norge:
  bedre fosforutnyttelse til Klima og miljødepartementet Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima og miljødepartementet ledet en arbeidsgruppe med Norsk Vann Avfall Norge og Vannforsk som har sett på hvordan fosfor utnyttes i dag og hvor det er potensial for en bedre ressursutnyttelse Rapporten kan lastes ned her Fosfor essensielt for alt liv Fosfor er et grunnstoff som er essensielt for alt liv Fosfor er satt opp på EUs liste over kritiske råvarer Årsaken til dette er at utnyttelsen av fosforet er for dårlig samtidig med at fosforreservene i jordskorpen tappes og fosforet etter hvert får dårligere kvalitet Norge og Europa er i tillegg helt avhengige av import av fosfor Biogass nøkkel til bedre ressursutnytting Rapporte n peker på at ø kt satsing på biogass gjennom målsettinger og reguleringer kan gi betydelige synergier for bedre fosforutnytting Det er et stort potensial til å utnytte en større andel av fosforet som er i omløp i Norge Dersom fosforet utnyttes bedre vil importen av mineralsk fosfor kunne reduseres betraktelig Fosforavrenning og eutrofiering forurensning av vassdrag og vann For stor tilførsel av fosfor til vassdragene er en avgjørende årsak til at målene i vannforskriften ikke nås En bedre utnyttelse og håndtering av fosfor er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39478&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forbedret statistikk viser økte avfallsmengder | Avfall Norge:
  siste årene har det vært en økning i avfallsmengden Denne trenden fortsatte også i 2013 da det ble generert 11 2 millioner tonn avfall Uten de nye datakildene ville avfallsmengdene fra 2012 til 2013 økt med under èn prosent melder SSB i en nyhetsmelding 16 juni 2015 Det er et nasjonalt mål at økningen i totale avfallsmengder skal være svakere enn den økonomiske veksten BNP har i perioden 2012 2013 økt med i underkant av èn prosent Stabil gjenvinningsgrad Den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering var for 2013 på 81 prosent det samme som året før I mengde utgjør dette 7 9 millioner tonn av totalt 9 8 millioner tonn I 2013 ble 36 prosent av ordinært avfall materialgjenvunnet mens 30 prosent ble regnet som energigjenvunnet Mengden avfall til forbrenning gikk noe ned i denne perioden og var på fire millioner tonn i 2013 Totalt ble 38 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning Energiutnyttelse av avfall utgjør en svært stor del av dagens avfallshåndtering sier Strand Forbrenning av avfall gir strøm og fjernvarme eller damp til industrien men det er viktig at vi i tiden fremover sørger for at mer av avfallet vårt gjenvinnes til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39846&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive