archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Produsentansvaret for emballasje forskriftsfestes | Avfall Norge:
  emballasjedirektiv blant annet glass og treemballasje Klima og miljødepartementet ønsker å sikre en likebehandling av produsentansvarsordningene spesielt med tanke på at det etableres flere returordninger for emballasje Departementet ønsker også å se på om en forskriftsfesting av produsentansvaret vil bidra til avfallsforebygging gjennom emballasjeoptimering Miljødirektoratet har fått frist til 15 desember 2015 med å oversende utkast til forskriftstekst og en konsekvensvurdering av en forskriftsfestingen Departementet forutsetter at berørete parter kontaktes

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37393&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Validering av komposteringsanlegg - nye rapporter | Avfall Norge:
  Veterinærinstituttet 17 november 2014 og publiseres nå på våre hjemmesider Frem til høsten 2014 har komposteringsanleggene i Norge hatt godkjenning fra Mattilsynet basert på en overgangsordning Denne opphørte 1 september Med endringen som følger av forskriften må anleggene tilfredsstille kravene i den nye EU forordningen 142 2011 For å få godkjent metoden må anleggene kunne dokumentere den smittereduserende effekten av komposteringsprosessen for eksempel gjennom validerte forsøk samt utarbeide risikovurderinger knyttet til hygiene grenseverdier for kritiske kontrollpunkter hva som må kontrolleres og dokumenteres under drift Det er utarbeidet to rapporter på oppdrag fra Avfall Norge Den ene rapporten gir en veiledning i risikovurdering for komposteringsanlegg som skal søke etter validert metode og for anlegg som skal søke etter nasjonale bestemmelser Sistnevnte gjelder kun for utvalgte biprodukter Kjøkken og matavfall husdyrgjødsel og tidligere næringsmidler som er foredlet Last ned rapporten Den andre rapporten foreligger på engelsk og er en t estrapport på valideringsforsøket som ble gjennomført på to komposteringsanlegg høsten 2014 Hovedkonklusjonen i denne er at forsøkene var vellykkete og det foreslås prosessbeskrivelser for validert prosess Last ned rapporten I tillegg er det foreslått et sett med prosessbetingelser for nasjonal metode for anlegg som utelukkende skal behandle biprodukter i henhold til regelverket

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37379&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhet på agendaen | Avfall Norge:
  i forbindelse med avfallshåndtering har alltid vært et prioritert område Nå er det imidlertid økt fokus på sikkerhetsaspektet Avfall Norge er på banen Program og påmelding til Avfall Norges farlig avfallsseminar 13 14 april Økt fokus på sikkerhetsaspektet viser seg i form av flere ting blant annet ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Avfall Norge har deltatt i høringene til forslaget til forskriften og er i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB som har ansvaret for utarbeidelsen for denne forskriften Forslaget gjennomfører forordning EU nr 98 2013 om markedsføring og bruk av eksplosiver Det er varslet at det nye regelverket skal tre i kraft første halvår 2015 Regelverket vil ha betydning for avfallsbransjen fordi det vil bli stilt krav til at uvedkommende og privatpersoner ikke skal ha tilgang til kjemikalier som omfattes av forskriften Flere av Avfall Norges medlemmer har såkalte ubemannede mottak for farlig avfall og det nye regelverket kan medføre at disse selskapene må endre praksis Arne Lærdal fra DSB kommer på Avfall Norges farlig avfallsseminar for å snakke om sikkerhet i forbindelse med håndtering og ulike innsamlingsløsninger av farlig avfall på kommunale og interkommunale mottak Seminaret arrangeres på Gardermoen 13 14 april Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37376&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • God jord - et prosjekt for å øke verdien av kompost | Avfall Norge:
  plantemateriale som er omdannet med svært begrenset lufttilgang hovedsakelig bestående av Sphagnum Torv regnes i klimasammenheng som en fossil råvare og er forstadiet til kull eller olje I tillegg er ødeleggelse av myra et betydelig naturvernproblem fordi artsmangfold går tapt og myras naturlige evne som flombarriere bortfaller Myr lagrer tre ganger så mye karbon per arealenhet som skog Den norske myra er redusert med en tredjedel de siste 100 år på grunn av torvuttak utbygging oppdyrking og grøfting for skogbruk 98 000 tonn torv ble tatt ut i 2013 ifølge Norges geologiske undersøkelse 2014 I tillegg importeres det betydelige mengder Les mer om myr og våtmark hos Regjeringen og Sabima Forbrukere kjenner i liten grad til innholdet i hage og plantejord herunder hvilke miljø og klimaproblemene det er knyttet til bruken av torv og torvuttak Prosjektet God jord vil gjøre noe med dette Prosjektet skal gjennomføres over to år omfatter blant annet Kartlegging av det norske markedet for bruken av torv og andre jordprodukter Forbrukerkampanje spre kunnskap om miljø og produktfordelene ved bruk av kompostbaserte jordprodukter Kompostportal etablere en nasjonal portal som viser publikum hvor kompostbaserte jordprodukter kan kjøpes Etablere normer for produktinformasjon og kvalitet Prosjektet finansieres som et spleiselagsprosjekt i Avfall Norge All torv som brukes i dag kan fases ut med fornybare kompostbaserte jordprodukter Beregninger gjort av Bioforsk Jord miljø og Avfall Norge viser at kompost og andre fornybare ressurser kan dekke dagens etterspørsel etter torvbaserte produkter brukt til jord Kompostbaserte jordprodukter er produkter som blir produsert med ulike blandinger av naturlige og fornybare råvarer som kompost matavfall hageavfall bark etc Kompostjord inneholder i motsetning til torv også verdifulle næringsstoffer som gjør bruk av fossil kunstgjødsel overflødig Mikroorganismene i kompost er også gunstige for jorda og en god kompost virker også sykdomsforebyggende for planter Det finnes rundt 40

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37377&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • En samlende bransjeforening | Avfall Norge:
  om organisasjons utviklingsprosessen som er i gang i organisasjonen Vi trenger en felles bransjeorganisasjon som både private og kommunale aktører kan føle seg hjemme i sier styreleder Kjell Øyvind Pedersen Avfall Norges direktør Nancy Strand og andre representanter fra sekretariatet har sammen med styremedlemmer i januar møtt medlemmer i Tromsø Trondheim Bergen Oslo og på Gardermoen Det har vært mange gode diskusjoner og Avfall Norge har fått flere konkrete innspill til den pågående prosessen med Avfall Norge som en samlende organisasjon for hele bransjen Vi kan konkludere med at vi at det er enighet blant medlemmene om at Avfall Norge må tilpasse seg endringene i samfunnet for at vi skal være beredt til å ta de utfordringene som bransjen står overfor og utnytte nye muligheter i nær fremtid Styret i Avfall Norge arbeider videre med formulering av formålsparagraf og vedtekter på bakgrunn av innspillene vi har fått fra medlemmene Den nye formålsparagrafen vil bli presentert på Generalforsamlingen 9 juni på Clarion Hotell og Congress på Gardermoen På styremøtet 9 10 februar samlet styret seg om følgende forslag Avfall Norges formål er å fremme en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall i tråd med avfallshierarkiet Avfall Norge skal i fremtiden bidra til å fremme de gode løsningene Det er bransjens samfunnsansvar å fremme en effektiv avfallshåndtering i et velfungerende marked til felleskapets beste sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Hun understreker samtidig at Avfall Norge fortsatt skal arbeide med kommunale spørsmål og bidra til et godt faglig samarbeid omkring felles problemstillinger i de kommunale selskapene Avfall Norge skal være avfallsbransjens faglige drivkraft og sentrum Vi skal fremme beste praksis og bidra til standardisering og enhetlig tolkning av regelverket Avfall Norges oppgave er å bidra til å definere beskrive og utvikle både offentlige samfunnsoppgaver og bransjens ulike roller knyttet til avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37302&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bransjedugnad for høyere utdanning innen avfall | Avfall Norge:
  med kobling til forskning Kompetanseløftet skal skje gjennom å etablere nye bransjefinaisierte professorater fra 2016 på både NTNU og NMBU I front for initiativet går Avfall Norge i samarbeid med Avfallsforsk og de største byene renovasjonsselskapene i Norge har sluttet seg til satsningen Håpet er at så mange som mulig av aktørene i bransjen støtter opp om satsningen slik at bransjen får den kompetansen og utviklingen den vil trenge i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37299&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Målrettet informasjon = økt kildesortering | Avfall Norge:
  Norges Gjenvinningsseminar 4 5 februar i år Informasjon og tips er effektivt Prosjektet ble gjennomført i 2014 og involverte 9000 husholdninger Resultatene viser en økt kildesortering på gjennomsnittlig 2 7 prosent for husholdninger som fikk brev med informasjon om egen kildesortering og i tillegg tips om hvordan de kunne sortere bedre Husholdninger som kun fikk informasjonsbrevet økte kildesorteringen med 2 prosent Kunnskap om materialgjenvinning gir mer kildesortering Studien viser en positiv sammenheng mellom kunnskap om materialgjenvinning og kildesortering Dersom man tror at alt avfallet går til materialgjenvinning kildesorteres 64 prosent Dersom man derimot tror at alt avfallet sendes til forbrenning reduseres graden av kildesortering med 11 prosent Informasjonsutfordring for Avfall Sør Figuren viser at 62 prosent av de spurte husholdningene tror at en del av det kildesorterte avfallet går til forbrenning Resultatene avslørte at hele 62 prosent av husholdningene tror at mye av det kildesorterte materialet går til forbrenning se figuren over og at en slik feiltolkning av virkeligheten påvirker kildesorteringen negativt Det kan derfor se ut som om Avfall Sør bør jobbe med å informere innbyggerne om hvordan det kildesorterte avfallet faktisk behandles Målingen av kildesortering pågikk i seks måneder og det presiseres at man ikke har kunnskap om

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37277&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Poseavgiften på høring | Avfall Norge:
  varer fra butikk utsalgssted Av høringsutkastet ser vi at Alle handleposer av plast og papir omfattes selv om posene er produsert av fornybar eller gjenvunnet råvare Det er poser som er større enn 5l og mindre enn 80 l som omfattes av avgiften Poser på rull som f eks avfallsposer omfattes ikke av avgiften Poser som ikke er plast men produsert av plantemateriale f eks mais eller potetstivelse omfattes ikke

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37254&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •