archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samordnet innsats for bærekraftig utnyttelse av fosfor | Avfall Norge:
  som både bør utnyttes bedre og i større grad gå gjenbruk i et kretsløp sier Toril Hofshagen i Norsk Vann og Nancy Strand i Avfall Norge i en felles uttalelse De er enige om at det er positivt at er Klima og miljødepartementet forstår viktigheten av dette og har reagert så raskt For mye fosfor i omløp Bakgrunnen for henvendelsen er at fosfor er en livsnødvendig ressurs samtidig som for mye fosfor i jord og vann fører til uønskede konsekvenser som algevekst og fiskedød I dag er det samlet sett mer fosfor i omløp enn det som er nødvendig Dersom dette fosforet behandles på riktig måte kan det omdannes til et produkt som kan tilbakeføres til kretsløpet Fosforplattform også i Norge Andre Europeiske land som Nederland og Tyskland har allerede etablert såkalte nasjonale fosforplattformer for å samordne innsatsen Avfall Norge med flere mener en rekke aktører fra både privat og offentlig sektor må stå sammen for å sikre en bærekraftig utnyttelse av fosfor og derfor at det bør etableres en fosforplattform også i Norge En nasjonal fosforplattform må ha som mål å Samle offentlige og private aktører fra industri og kunnskapsinstitusjoner og myndigheter Samle kunnskap og erfaring for mer effektiv

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=35022&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kompost kan erstatte torv fra myr | Avfall Norge:
  opp og brukes andre steder Avfall Norge mener landbruket hager og grøntanlegg i større grad bør benytte kompost som jordforbedringsmiddel Det antas å være nok kompost tilgjengelig i Norge til å erstatte alt uttak av torv til jordforbedring Kompost lages av organisk avfall som hageavfall avløpsslam og matavfall ved hjelp av mikroorganismer som bryter ned avfallet til stabile humusforbindelser NRK skrev 20 oktober at Felleskjøpet planlegger et gigantisk torvuttak fra Jødahlsmåsan nord for Oslo På dette området alene ligger det lagret så mye som 293 000 tonn CO2 Det tilsvarer nesten en tredjedel av det som skulle fanges opp på Mongstad I følge Arne Grønlund i Bioforsk kan mesteparten av torvuttaket i Norge erstattes av kompost Avfall Norge har igangsatt et kartleggingsprosjekt for å finne ut av hvor mye kompost som allerede i dag omsettes i Norge Potensialet antas være mye større dersom man utnytter mer avfall til kompost Mengden hageavfall vi alle leverer til kommunens gjenvinningsanlegg var 194 000 tonn i 2013 og øker jevnt fra år til år Samme år ble det samlet inn 174 000 tonn matavfall I dag kildesorteres og behandles ca 40 av alt norsk matavfall i biologiske avfallsanlegg til kompost eller biogjødsel Det betyr

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34949&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Energiutnyttelse av avfall: Den største kilden til fjernvarmeproduksjon | Avfall Norge:
  melder at fossilandelen i fjernvarmeproduksjonen samtidig er rekordlav og at det aldri har vært produsert mer fjernvarme og kjøling i Norge enn nå Det er gledelig at fjernvarmen får økt utbredelse det gir større avsetning for avfallsvarmen fra forbrenning med energiutnyttelse og bidrar dermed til å øke energigjenvinningsgraden sier Roy Ulvang fagrådgiver i Avfall Norge Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom energiutnyttelse av avfall og fjernvarmeproduksjon hvor den enes utvikling

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34930&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Statsbudsjettet: Deponiavgift foreslås fjernet | Avfall Norge:
  klima og miljøtiltak og vil gjøre hverdagen enklere for norske deponier sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Deponiavgiften ble i sin tid innført for å stimulere til økt kildesortering og materialgjenvinning men mistet styringseffekten da et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2009 Det er små mengder avfall som i dag går til deponi og sammensetningen av dette avfallet gir vesentlig mindre klimagassutslipp enn tidligere Deponiavgiften har i enkelte tilfeller vært med på å styre avfall bort fra deponi Deponieiere har jevnlig opplevd at avgiften bidrar til at den totale kostnaden for deponering av avgiftsbelagt avfall er for høy for enkelte aktører og at avfallet derfor havner i grøftekanter og andre uønskede steder Det er i tillegg forbundet med store kostnader å kreve inn avgiften Fjerningen av deponiavgiften vil gi en redusert miljøbelastning ved at mer avfall blir levert til deponier som har kontroll på utslipp og forurensing og den vil gi en formidabel administrativ forenkling side man ikke lenger må skille mellom avgiftsfritt og avgiftsbelagt avfall sier Nancy Strand På Avfall Norges deponiseminar 22 oktober vil Menon Economics komme og redegjøre for prosessen og den samfunnsøkonomiske analysen av avgiften Les mer om seminaret her Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34604&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strategi uten klare mål | Avfall Norge:
  juni 2012 peker ut en rekke fordeler med biogass Del av bioøkonomien Utnyttelse av avfall og gjødsel til biogass gir ren fornybar energi og innebærer en gevinst for både klima lokalt miljø og det naturlige kretsløpet Det er meget positivt at det slås fast at biogjødsel fra biogassanlegg sikrer resirkulering av næringsstoffer og reduserer bruken av mineralgjødsel Etterlyser mål og virkemidler for matavfall Det er imidlertid mange virkemidler som ikke er avklarte blant annet trenger vi å øke utsortering av matavfall I dag går sorteres ca 40 prosent av matavfallet fra husholdninger og langt mindre fra næringsavfallet Store deler av dette avfallet går i tillegg til biogassanlegg i våre naboland Det er nødvendig med klare mål og virkemidler for utsortering og behandling av matavfall for at Norge skal utnytte potensialet for biogass i Norge sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Regjeringens forslag til virkemidler Regjeringens utkast til biogass strategi foreslår Støtte til etablering av et pilotanlegg for behandling av andre substrater enn avfall Transnovas oppgaver overtas av Enova Øke avkastningen fra Fondet for klima fornybar energi og energiomlegging Samferdselsdepartementet Klima og miljødepartementet og Nærings og fiskeridepartementet arbeider videre med forslaget om krav til lav og nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34613&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Førjulssamling hos Avfall Norge | Avfall Norge:
  over oss Vi inviterer til en hyggelig stund med faglig tilsnitt i våre lokaler i Oslo sentrum velkommen Her møter du våre medlemmer samarbeidspartnere og alle som er interessert i avfallsspørsmål og avfallspolitikk til faglig oppdatering og aperitiff med lett servering Vi åpner dørene klokken 15 00 Avfall Norge jobber med en rekke faglig relevante prosjekter direktør Nancy Strand vil gi deg en interessant statusoppdatering Vi kan også friste med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34612&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Innovasjonsprisen 2015: Sats på innovasjon og vinn prisen i 2015 | Avfall Norge:
  få frem gode kandidater Jobber din virksomhet med innovative og banebrytende prosjekter som kan knyttes til avfallsbransjen Avfall Norges innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utvikling innen avfallsbransjen Arbeidene som vurderes kan omfatte ulike aspekter innen teknologi og tjenester økonomi og markedsforhold samt systemer og konsepter Vi ønsker at innovasjon skal gjennomsyre alt vi gjør i bransjen sier direktør i Avfall Norge Nancy Strand Det er stort behov for ny teknologi og for nytenkning for å utnytte ressursene i avfallet bedre og ta forsvarlig hånd om miljøgifter som skal ut av kretsløpet Innovasjonsprisen ble delt ut første gang i 2010 Vinneren var Norsk Biogass AS de fikk prisen for en ny forbehandlingsmetode som de har utviklet I 2014 ble ROAF kåret til vinner for sitt nye og banebrytende sorteringsanlegg på Romerike Direktør i ROAF Øivind Brevik takker for Innovasjonsprisen 2014 Innovasjonsprisen kan gå til enkeltpersoner eller virksomheter private og kommunale virksomheter fagmiljøer rådgivere byggherrer og leverandører knyttet til avfallsbransjen Årets jury består av Pål Mikkelsen fra Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune og Bård Jørgensen i Remiks Tromsø og Nancy Strand fra Avfall Norge I tillegg kommer et eksternt jurymedlem som ikke er oppnevnt ennå Nytt av året er at Innovasjonsprisen vil

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34601&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny rapport om End-of-Waste kriterier | Avfall Norge:
  knust tegl og keramikk knust glass slagg fra avfallsforbrenning flyveasker og shreddede dekk m m Studien har tatt for seg Identifisering og vurdering av forurensningsrisiko knyttet til bruk av aggregater som stammer fra avfall gjennomgang av regelverk for bruk av aggregater som benyttes av medlemsland i dag for å unngå forurensning vurdere behovet for å sette grenseverdier i End of Waste kriteriene vurdere hvilke ulike typer av grenseverdier for forurensninger

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34588&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive