archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opprop for å styrke utdanning og rekruttering | Avfall Norge:
  å styrke både undervisning og rekruttering Invitasjon til å styrke utdanning og rekruttering En rekke avfallsvirksomheter viste vilje til å gjøre et løft for å bedre på situasjonen gjennom å signere på oppropet som Avfallsforsk inviterte til Oppropet under konferansen var startskuddet til et flerårig prosjekt som har som formål å styrke undervisningen i avfallsfag på høyere utdanningsnivå og legge til rette for ønsket rekruttering Nå etterlyses det flere selskaper som kan bidra til dette arbeidet og spesielt private selskaper i avfallsbransjen oppfordres til å melde seg på De som går inn i dette arbeidet har mulighet til å være med å påvirke både innhold og form på undervisningsopplegg og samarbeidsavtaler med utvalgte universitet Med informasjon finnes på www avfallsforsk no Å sikre rekruttering er et bransjeansvar Det er et felles bransjeansvar å sørge for at bransjen får rekruttert den fremtidige kompetansen som den har behov for Rekrutteringsutfordringene og kompetansebehovet i fremtiden er lik for både den offentlige og private delen av bransjen så her må begge sider av bransjen stå side om side og gjøre et felles løft Å snu den negative trenden som viser studentenes interesse for faget og universitetenes vilje til å opprettholde undervisningstilbudet er fallende kreve

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33826&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Endelig løsning for EE-avfallet? | Avfall Norge:
  til EØS avtalen må disse endringene også implementeres i norsk lovverk De viktigste endringene er Behandlings og rapporteringskrav også til behandlingsanlegg ikke bare returselskaper Krav til dokumentasjon ved eksport av brukte EE produkter Krav også til forhandlere som driver netthandel Krav til at store forhandlere må ta imot all slags småelektonikk som EE avfall Endring av regelverket på grunn av nasjonale forhold Det har som de fleste i avfallsbransjen har fått med seg vært til dels store utfordringer å få stabil henting av EE avfall fra kommunale mottak i noen områder Miljødirektoratet har i endringsforslaget foreslått endringer som skal sikre et enda mer effektiv innsamlingssystem og en mer rettferdig fordeling av kostnadene ved innsamling Forslagene innebærer Forskriftsfesting av etterregulering av innsamlingsforpliktelse Krav til bruk av revisor ved etterregulering Mulighet for miljømyndighetene å pålegge returselskap som ikke har oppfylt sin forpliktelse å hente EE avfall Returselskapene skal kunne samordne innsamling i spredtbygde deler av landet Strengere krav til oppbevaring av EE avfall spesielt avfall som inneholder minnebrikker Foreslår å oppheve bransjeavtalen Miljødirektoratet foreslår også å oppheve bransjeavtalen som ble inngått mellom departementet og flere bransjeforeninger Direktoratet mener at siden forholdene rundt EE avfall nå er forskriftsfestet og at det i dag

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33825&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny norsk standard for avfallssektoren | Avfall Norge:
  Avfall Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling Krav og anbefalinger Målgruppen for standarden er de som planlegger avfallssystemer og de som ivaretar og utfører innsamling og transport av avfall Den omfatter anbefalinger i forhold til prosjektering tilpasning og endring av renovasjonssystemer i nye og eksisterende områder Standarden inneholder også konkrete krav som blant annet skal sikre gode arbeidsforhold for renovatørene Kommunene benytter renovasjonsforskrifter tekniske normer og retningslinjer for å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33818&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Landsdekkende deponiaksjon i september 2014 | Avfall Norge:
  for å sikre forsvarlig avfallshåndtering i tråd med regelverkets krav Tilsvarende aksjoner på avfallsdeponier har vært gjennomført i 2005 2009 og 2010 Aksjonene omfattet både rutiner for mottakskontroll etablert ved deponiene og tilpassing oppfølging av nytt regelverk i forbindelse med drift av deponi innført i 2007 Avfallsleverandørenes etterlevelse av kravene til å dokumentere avfallets sammensetning og egenskaper var også viktig samt kontroll av avfallsdeponienes oppfølging av nye krav i driftstillatelsene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33809&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Innovasjonsprisen 2014 ble tildelt økt ressursutnyttelse | Avfall Norge:
  av sitt sorteringsanlegg banet ny vei for avfallsbransjen Allerede etter tre måneders prøvedrift vises resultater i form av utsorterte avfallstyper som kan tilbys markedet for gjenvunnede råvarer sies det i juryens begrunnelse Arbeidet har vært banebrytende i form av at ny teknologi er tatt i bruk sammen med allerede kjent teknologi noe som gjør at det vil bli større konkurranse i markedet for hvordan ulike avfallstyper kan sorteres ut ROAF

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33767&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sterke kandidater til viktig pris. | Avfall Norge:
  fra deponiene på en økonomisk bærekraftig måte ROAF For sitt sorteringsanlegg Anlegget sorterer ut plast metall og papir fra restavfallet Det er det første i verden som benytter NIR Near infraread teknologi for utsortering av grønne poser med kildesortert matavfall Det er også det første helautomatiske anlegget i verden hvor det kun benyttes maskiner til utsorteringsjobben Sorteringsanlegget supplerer husholdningenes kildesortering for å øke ressursutnyttelsen av avfallet Flere avfallsselskaper arbeider med tilsvarende planer Ungdomsbedriften Lett på Kroken For sin innsamlingsløsning for plastemballasje De har utviklet et innovativt produkt en krok som forenkler innhenting av plastemballasje Kroken festes på avfallsbeholderens håndtak og er enkel i bruk både for husstand og renovatør Kroekn bidrar til effektivisering av arbeidsdagen for renovatørene og gir samtidig bedre service til kundene Produktet er en nyvinning for kommuner og selskaper som har innsamling av plastemballasje i egen sekk Retursamarbeidet LOOP For den interaktive Avfallspyramiden i LOOP Miljøskole Avfallspyramiden er et gratis digitalt tilbud til alle som underviser barn og ungdom i miljø kildesortering og gjenvinning Den er knyttet opp mot kompetansemål i læreplanene og kan brukes både i skolen og av avfallsselskapene Avfallspyramiden sparer de lokale selskapene for ressurse r og gir ved hjelp av engasjerende og lærerike

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33684&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Norge trenger en fosfor-plattform | Avfall Norge:
  Fosforet følger maten vi spiser etter bruk ender det i avløpsvann og i avfallet For mye fosfor i vassdragene fører til uønsket algevekst og fiskedød eutrofiering Avløpsbehandling fjerner derfor fosfor for å unngå eutrofiering av vassdrag og bringe ressursene i omløp Samtidig er tilgangen på kjente utvinnbare fosforkilder begrenset fagfolk diskuterer begrepet peak fosfor Det er flere utfordringer knyttet til utnyttelse og forvaltning av ressursen fosfor i Norge I mange vannområder må tilførselen av fosfor begrenses for å oppfylle Vannforskriftens mål om god tilstand Den pågående revisjon av forskrift om gjødselvarer m v har synliggjort behovet for en mer samordnet innsats for å utnytte ressursene i husdyrgjødsel avfall og avløpsslam på en bedre måte Etter mønster fra andre land er det behov for å samle aktørene til en mer kunnskapsbasert tilnærming til bruk av fosfor som ressurs Nederland og Tyskland har gjort det og i 2013 ble det opprettet en felles europeisk fosforplattform European Sustainable Phosphorus Platform Målet med plattformen er å samle offentlige og private aktører fra industri og kunnskapsinstitusjoner og myndigheter samle kunnskap og erfaring for mer effektiv utnyttelse av fosfor inkludert gjenbruk og resirkulering av fosfor fra avfall og avløpsslam fasilitere diskusjon og erfaringsutveksling mellom myndigheter og aktørene i verdikjeden identifisere behov for og foreslå regelverksendringer utvikle dele og koordinere forskningsprosjekter og konsepter for å optimalisere resirkulering øke tilgjengelighet av data om fosforbruk og tap i verdikjeden identifisere sektorer og teknologier for å bedre kommunikasjon og utveksling av kunnskap mellom forskning industri og myndigheter øke offentlighetens bevissthet om utfordringene med fosfor for å sikre en mer effektiv utnyttelse av en vital og begrenset ressurs Det er langt igjen til Regjeringens mål om produksjon av biogass fra 30 av husdyrgjødsel er oppnådd og en av utfordringene er vilkår og marked for distribusjon og omsetning av biorest En mer

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33682&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Opprop for økt satsing på avfallsfagene | Avfall Norge:
  bekymring for utviklingen og tar nå initiativ for å snu denne trenden Det skal føre til at flere studenter velger avfallsfag som høyere utdanning blant annet ved at det etableres avtaler med utvalgte studiesteder for å utvikle undervisningstilbud for bachelor master og phD nivå For å sikre at arbeidet med økt satsing kommer i gang går Avfallsforsk ut med et opprop på Avfallskonferansen i Trondheim Alle som mener dette er viktig og vil bidra til økt rekruttering utdanning og forskning innen avfallsfeltet oppfordres til å besøke Avfallsforsk sin stand og gi sin tilslutning til oppropet Temaet står også på konferanseprogrammet i en av parallellsesjonene 15 mai Bransjeaktørene har kollektivt ansvar Ansvaret for å snu utviklingen er ikke forbeholdt noen få aktører men må tas av en samlet bransje Alle bransjens aktører trengs for å håndtere dagens utfordringer og for at mobiliseringen skal ha nødvendige ressurser Utfordringene for bransjen innen innsamling og gjenvinning vil øke fremover og vi må ta et initiativ nå for å holde tritt med kunnskapsbehovet som kommer kommenterer styreleder Nancy Strand i Avfallsforsk Det trengs satsing over tid Det må jobbes langsiktig for å lykkes med et slikt arbeid Grunnlaget må legges nå som skal sørge for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33679&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive