archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Farlig avfall, hva med emballasjen? | Avfall Norge:
  nå er mange produkter merket med nye symboler Enklere kommunikasjon De kjente oransje faremerkene er på veg ut Inn kommer symboler i røde varselfirkanter Flere gamle symboler blir slått sammen Det betyr at tre symboler erstatter fem tidligere faresymboler Plastemballasje med disse faremerkene kan leveres i den vanlige returordningen når den er tom og tørr Helsefare Etsende Miljøfare Dette er positivt sier Ellen Halaas fagrådgiver for gjenvinning i Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=31162&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • EUs Avfallsdirektiv revideres | Avfall Norge:
  Norge og Municipal Waste Europe MWE spilles inn til EU kommisjonen som en del av konsultasjonsprosessen kommisjonen inviterte til i 2013 Vi er svært godt fornøyd med at mange av Avfall Norges synspunkt er med i de endelige posisjonsnotatetene fra MWE til EU kommisjonen sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge På denne måten får våre meninger større tyngde enn om vi sendte innspillene alene Se lenker til de omforente posisjonsnotatene i info boksen til høyre Behov for enhetlig forståelse av begreper Viktige temaer som er spilt inn er blant annet ønsket om reviderte og enhetlige begreper som grunnlag for målinger og relevante sammenligninger over tid Eksempelvis praktiseres definisjonen av husholdningsavfall og næringsavfall ulikt i EU per idag Det samme gjelder målinger av avfall til gjenvinning Begrepet sorting trenger derfor nærmere presisering MWEs synspunkt er at recycled quantities must be measured after the sorting operation Diskusjonen om avfallspolitikk i EU preges ellers tydelig av at økt gjenvinning skal skape arbeidsplasser og bærekraftig vekst Ressursene i avfallet må holde mål som råvarer for industrien MWEs posisjonsnotat sender her viktige signaler til EU både ved å foreslå et endelig forbud mot deponering av nedbrytbart avfall og at ansvaret under produsentansvaret bør utvides

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=31082&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny usikkerhet om komposteringsmetoder | Avfall Norge:
  inviterer til temadag om videre fremdrift 16 desember Forslaget til nasjonale metoder som Avfall Norge sendte inn i sommer skulle gjøre det mulig for behandlingsanlegg som ikke har et lukket hygieniseringstrinn se høyre felt å behandle matavfall tidligere næringsmidler som er prosessert melk og husdyrgjødsel etter de beskrevne metodene les mer Krav om dette følger av forskrift om animalske biprodukter som nå er under endring Det er varslet at alle anleggene må få godkjent sin behandlingsmetode på nytt innen utgangen av 2014 Omfattende testing Veterinærinstituttet vurderer de foreslåtte metodene slik at det vil være nødvendig med omfattende uttesting på norske anlegg før de kan godkjennes Tolkningen av kravene til dokumentasjon er på et nivå som tilsvarer kravene til en såkalt full validering Dette gjør at anleggseiere som er berørt nå bør vurdere å gjennomføre en validering for behandling av kategori 3 materiale sier Henrik Lystad fagsjef i Avfall Norge Dette vil kunne gi mest mulig fleksibilitet i forhold til avfallstyper som det normalt er aktuelt å behandle Fordelen med en validert behandlingsmetode er at det åpner for å behandle flere avfallstyper enn de som opprinnelig var beskrevet i søknad om nasjonale metode r Temadag Avfall Norge planlegger en egen temadag

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=31059&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kampanjen 2014 | Avfall Norge:
  mulig å begynne å bestille kampanjemateriell Frist for bestilling var mandag 2 desember men det er mulig å bestille til og med fredag 6 desember Etter en lang prosess med flere revideringer er kampanjebudskapet endelig spikret Headline er Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig og underteksten er Miljøgifter finnes i mer enn du tror Husk å sortere riktig Årshjul Alt av verktøy og kampanjemateriell begynner også å nærme seg ferdig og legges ut fortløpende på kampanjesidene Blant de siste oppdateringene er et årshjul med de viktigste tiltakene for kampanjeåret 2014 Der står anbefalte lokale tiltak som for eksempel kinoreklame PR stunt pressemeldinger og liknende Årshjulet vil bli oppdatert etterhvert som nye tiltak faller på plass Bestilling av materiell På kampanjenettsidene finnes også et bestillingsskjema for kampanjemateriell Der kan dere fylle inn hva dere ønsker av materiell Frist for bestilling var mandag 2 desember men det er mulig å bestille til og med fredag 6 desember Det er regnet ut en makspris for hva de ulike tingene vil koste men jo flere som bestiller jo bedre tilbud får vi forhandlet frem hos leverandørene I tiden fremover skal vi jobbe med å utvikle flere verktøy til både eksternt og internt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30513&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Anbudsveilederprosjektet er i gang | Avfall Norge:
  upphandling som ikke bare ser på selve konkurransegrunnlaget men hele anskaffelsesprosessen Avfall Norges arbeidsgruppe for energiutnyttelse har også utarbeidet en mal for konkurransegrunnlag for innkjøp av forbrenning av restavfall Malen vil inngå som grunnlagsdokumentasjon i arbeidet med veilederen Veilederen vil inneholde Bakgrunn og rammebetingelser for anskaffelser Forberedelser til anskaffelser Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Gjennomføring av konkurransen Forvalting av kontrakten Eksempler på konkurransegrunnlag Kravspesifikasjoner restavfall til energigjenvinning bioavfall til biogassbehandling Utkast til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30439&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høring - Norsk Standard prNS9432 | Avfall Norge:
  husholdningsavfall Et utkst til standard foreligger nå til høring prNS 9432 Avfall Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling Standarden tar for seg flere elementer knyttet til tilrettelegging for innsamling og utførelse av innsamling blant annet planlegging og utforming av renovasjonssystemer herunder også hensyn til universell utforming atkomst standplasser oppsamlingsenheter m v HMS ved innsamling Forholdet til ytre miljø Standarden gir også eksempler på planlegging av renovasjonssystemer etter Plan og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30416&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Beste praksis for renovasjonsselskaper | Avfall Norge:
  forrige runde av renovasjonsbenchmarking i 2012 og målet er å få med flere i ny runde Det er viktig å få med flere renovasjonsselskaper i målingen Det gir bedre data sikrere grunnlag for sammenligning og mer nøyaktige nasjonale tall Deltakerne fra forrige runde i 2012 dekket over 100 kommuner med totalt 2 4 millioner innbyggere Benchmarkingen er et effektivt verktøy for målstyrt ledelse ved at virksomhetens prestasjoner måles Man får en objektiv måling av egen drift ved å sammenlignes med 23 andre virksomheter Ved løpende deltakelse i prosjektet kan ledelsen måle virksomhetens konkurranseevne og hvordan denne har utviklet seg siden forrige måling Vurdering av kostnadseffektivitet Renovasjonsbenchmarkingen skiller mellom driftseffektivitet og systemeffektivitet Dette er nødvendig for å få et mer realistisk bilde av virksomhetens mulighet for kostnadseffektivisering Måling av driftseffektiviteten gir et bilde på hvor effektivt man drifter det renovasjonssystemet man har valgt for eksempel innsamlingssystemet renovasjonsbiler og oppsamlingssystemet avfallsbeholdere Det viser hvor effektivt man utnytter driftsmidlene Måling av systemeffektivitet gir informasjon om hvor godt renovasjonssystemet er egnet til å løse renovasjonsoppgaven Måling av renovasjonsaktiviteter Benchmarkingsanalysen viser virksomhetens samlede posisjon og konkurransekraft I tillegg viser målingen hvilke renovasjonsaktiviteter som er sterke hvilke som er svakere og gir begrunnelse på hvorfor Virksomheten måles på seks hovedaktiviteter oppsamlingssystem innsamling gjenvinningsstasjon sentralsortering behandling kunder og service Tilfredshet med de kommunale tjenestene for husholdningsavfall Benchmarking gir også svar på kundetilfredshet ved de kommunale avfallstjenestene Ved å gjennomføre identiske kundemålinger på samme tidspunkt hos alle deltakerne blir det mulig å fastslå forskjeller i tilfredsheten med tjenestekvalitet service pris og hva forskjellene kan skyldes Måling av faktiske kostnader Utsortering av avfallstyper for å oppnå høyere gjenvinningsgrad og reduserte CO2 utslipp har sin kostnad Ved hjelp av benchmarkingsmodellen er det mulig å sette tallfeste denne kostnaden og etablere et objektivt grunnlag for å fastsette prisen på den enkelte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30390&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oslo vant pris for lokalt klimatiltak | Avfall Norge:
  juryleder tidligere justisminister Odd Einar Dørum styreleder Gunn Marit Helgesen i KS og daglig leder i Zero Marius Holm Kretsløpsbasert avfallssystem Oslo kommune vant med prosjektet Oslos kretsløpsbaserte avfallssystem Oslo har to avfallsanlegganlegg ett på Klemetsrud og ett på Haraldrud I desember i fjor åpnet kommunen et biogassanlegg på Nes i Akershus Hit sendes matavfallet fra husholdningene i Oslo og omdannes til biogass Biogassen brukes som drivstoff på busser i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=30274&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive