archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forsøplingsgebyr på høring | Avfall Norge:
  Nordsjøen og Skagerrak Her varslet regjeringen også at den vil støtte opp om frivillige opprydningstiltak holdningsskapende arbeid og lokalt engasjement i arbeidet mot marint søppel blant annet ved å bidra til videreføring av den årlige Strandryddedagen i regi av Hold Norge Rent Omfanget og innretningen av dette vil framgå i statsbudsjettet Eget gebyr adskilt regnskap fra renovasjonsgebyret Miljødirektoratet foreslår et separat gebyr adskilt fra det ordinære renovasjonsgebyret for håndtering av husholdningsavfall Selvkostprinsippet skal gjelde og det innebærer derfor separate selvkostregnskap Kun herreløst avfall i denne omgangen Forslaget til lovendring begrenser seg til noe herreløst avfall beskrevet som avfall som i sin art og sammensetning ligner husholdningsavfall og som ingen har ansvar for idag Endringen gjelder ikke for steder der en finner en ansvarlig som for eksempel driver av utsalgssted 35 første ledd eller vegmyndigheter 36 og skal heller ikke gjelder for opprydding av villfyllinger da dette vil falle utenfor rimelig opprydding 35 annet ledd Imidlertid vil en rimelig opprydding av marin forsøpling på sterkt besøkte offentlige steder som badestrender og kyststier kunne omfattes av gebyret Annen marin forsøpling må finansieres på annen måte dette er begrunnet med at det er mindre husholdningsrelatert og i mindre kystkommuner kan utgjøre større kostnader Direktoratet foreslår i lovforslaget at Forurensningsmyndigheten i forskrift senere kan utvide grunnlaget for forsøplingsgebyret Også kostnader til oppsetting og tømming av beholdere inngår Regjeringen har kommet til at gebyret også bør dekke kostnader til forebygging av forsøpling Derfor er kostnader til oppsetting og tømming av avfallsbeholdere også omfattet Avfall Norge ønsker utvidet produsentansvar Arbeidet med finansiering av forsøplingsarbeidet har lenge medført sterke diskusjoner i Avfall Norge Avfall Norge tok i 2010 i brev til MD til orde for å få en vurdering av om renovasjonsgebyret skal kunne brukes til finansiering av kommunens arbeid med forsøpling I brevet diskuteres også mulige

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29799&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfallsstrategi – viktige avklaringer, men visjonene mangler | Avfall Norge:
  har vært et av våre hovedbudskap i dialogen med politikere og embetsverk Vi mener avgiften har utspilt sin rolle og byr på nye utfordringer som blant annet villfyllinger Fjerning av deponiavgiften vil være viktig avfallspolitisk sak for Avfall Norge fremover Avfall med miljøgifter Det er også positivt at regjeringen anerkjenner behovet for alternativ behandling av nye typer farlig avfall og avfall med miljøgifter Stadig nye typer avfall klassifiseres som farlig avfall Dette avfallet byr på store utfordringer og ikke minst kostnader på kommunale gjenvinningsstasjoner Avfall Norge har derfor som ett eksempel på mer ressursvennlig behandling satt i gang et prosjekt som vil undersøke mulighetene for lokal forbehandling av isolerglassruter Prosjektet ser også på prøvebrenning av dette avfallet i ordinære forbrenningsanlegg for avfall Økt gjenvinning av plast og tekstiler Avfall Norge støtter intensjonene om økt materialgjenvinning av plast og tekstiler Flere av de foreslåtte tiltakene i strategien er i tråd med våre innspill Imidlertid savner vi en konkretisering av målene for gjenvinningen av plast Avfall Norge har spilt inn at dagens ordning ikke er et fullgodt produsentansvar Det er i praksis en dugnad der kommunene bidrar på linje med næringslivet gjennom returselskapene Når plastemballasjeavtalen skal utvides mener vi derfor det er naturlig at også kommunene inngår som part i avtalen En utvidelse av produsentansvaret bør gjelde alt avfall som oppstår innenfor det enkelte ansvarsområde Et slikt produsentansvar bør også inkludere et ansvar for å finansiere arbeidet med forsøpling Nytt produsentansvar for fritidsbåter og fiskeredskap Det er positivt at strategien løfter frem planer om et produsentansvar for utrangerte fritidsbåter og for fiskeredskap og utstyr fra oppdrettsnæringen Dette viser at regjeringen fortsatt anerkjenner at produsentansvar er et egnet virkemiddel for å sikre mål i avfallspolitikken Avfall Norge skulle imidlertid ønske at regjeringen gikk enda lengre og lanserte produsentansvar for flere avfallstyper Vi har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29789&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Overkapasitet på deponering i Europa | Avfall Norge:
  nivå ikke er en reell overkapasitet på energiutnyttelse av avfall men at noen land har utfordringer knyttet til overkapasitet Kommisjonen mener at en andel til energiutnyttelse over 50 ikke er bærekraftig Høyere materialgjenvinningsmål mot 2035 Burgues fortalte at EU kommisjonen vurderer mer ambisiøse mål for husholdningsavfall og liknende Municipal solid waste enn dagens mål på 50 gjenvinning av minimum plast papir metall og glass Kommisjonen vurderer også å innføre deponiforbud og forbrenningsforbud for disse materialene I tillegg ser EU et behov for å klargjøre definisjonen av kommunalt avfall og husholdningsavfall og vil vurdere å la dagens fire valgfrie kalkuleringsmetoder for gjenvinningsgrad bli erstattet av èn På spørsmål om Kommisjonen vurderte å innføre kvalitetskrav til materialgjenvinning viste Burgues til EUs 7 miljøprogram som mener en rekke forhold må ivaretas for å kunne utnytte mer avfall som ressurser Det 7 miljøprogrammet peker på at energiutnyttelse må begrenses til ikke resirkulerbare materialer og at deponering av resirkulerbart eller gjenvinnbart avfall må fases ut Resirkuleringsprosessene må være av høy kvalitet og sikre at bruk av resirkulert materiale ikke vil føre til overordnede negative miljømessige eller menneskelige helseeffekter I tillegg er utvikling av markeder for sekundære råvarer også nødvendig for å nå målene om ressurseffektivitet Kvalitetsgjenvinning Cewep har tatt til orde overfor Kommisjonen om at high quality recycling må innføres for å unngå downcycling eller at materialgjenvinningen overlates til aktører som feks land i Asia som har vesentlig lavere miljøstandard med fare for helse og miljø og tilbakeførsel av miljøgifter For å oppnå high quality recycling må målene krav om kvalitet og etterspørsel settes til det gjenvunnede materialet Det vil kunne gi en transparent gjenvinning og bidra til å ta uønskede miljøgifter ut av gjenvinningskretsløpet Revidering av avfallsmålene 2014 er avfallets år i Europa Alle avfallsdirektivene skal gjennomgå en revisjon Les og saken EU forbereder

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29783&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kampanje om miljøfarlig avfall - workshop 16. oktober! | Avfall Norge:
  1 september har tatt over kampanjeledelsen ut prosjektets løpetid Utvidet team i Avfall Norge består av kommunikasjonsansvarlig direktør fagrådgivere for arbeidsgruppene for farlig avfall og innsamling sortering og gjenvinning Workshop på Gardermoen Den 16 oktober samles Avfall Norges medlemmer hos Best Western Oslo Airport Hotel på Gardermoen Målet med dagen er å komme enda et skritt videre med planlegging og gjennomføring av en kampanje som gir synlige resultater Det er satt av god tid til lokal kampanjeplanlegging inkludert en diskusjon om hvordan kampanjen kan tas ut lokalt og hvilke behov som finnes for tilrettelegging og innholdsproduksjon Try Reklamebyrå er valgt som byrå for kampanjen 2014 Try er et solid og velrenommert byrå som har lang erfaring med kampanjearbeid De vil presentere den bærende ideen for kampanjen og gi oss et innblikk i hva som kreves for å lykkes med kampanjearbeid Meld deg på workshop en her Flere støttespillere på banen På generalforsamlingen den 5 juni 2013 ble det vedtatt en ekstrakontingent på 50 øre per innbygger til kampanjen Miljøverndepartementet støtter kampanjen med 680 000 Kampanjeledelsen er i dialog med flere aktører som kan tenkes å støtte kampanjen og dette er et arbeid som vil pågå utover høsten Flere støttespillere har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29750&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Beregning av avfallsgebyrer forskriftsfestes | Avfall Norge:
  en veileder for selvkostberegninger Hele saken fra Miljødirektoratet kan leses her Hva innebærer forslaget fra Miljødirektoratet Forslaget fra Miljødirektoratet innebærer blant annet at følgende forskriftsfestes Kalkylerenten som avfallsselskaper kommuner skal benytte ved beregning av kapitalkostnader definert som 3 åring NIBOR 0 5 prosentpoeng Krav om separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall Krav til kostnadsfordeling mellom lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og håndtering av næringsavfall etter en fastsatt modell Kalkylerenten har tidligere vært definert gjennom KRDs retningslinjer for beregning av selvkost Miljødirektoratet avgjorde i fjor at det var mulig å benytte faktiske rentekostnader istedenfor kalkulatorisk rente ved beregning av selvkost siden KRDs retningslinjer ikke er juridisk bindende Ved å forskriftsfeste rentesatsen vil det ikke være mulig å benytte reelle rentekostnader i selvkostregnskapet Relle rentekostnader Avfall Norge har spilt inn at vi mener det bør være mulig å benytte reelle rentekostnader der det lett kan identifiseres i regnskapene Dette vil være i tråd med selvkostbegrepet der det står at det er kommunens kostnader knyttet til tjenesten som skal dekkes verken mer eller mindre Separat regnskap Krav om separat regnskap er et godt virkemiddel for å hindre at det stilles spørsmål knyttet til hvorvidt kommunen driver kryssubsidiering Avfall Norge ser det som viktig at en praksis med separate regnskap etableres Avfall Norge er kritiske til modellen til fordeling av kostnader som Miljødirektoratet har valgt Det fremkommer ingen god begrunnelse for valget Siden flere anlegg som bygges for å håndtere husholdningsavfall planlegges med en levertid på ca 40 år kan det stilles spørsmålstegn ved at det er 20 år og 20 som er valgt som skjæringspunkt Helhetlig regelverk Det er for tiden flere departementer som arbeider med spørsmål som vil ha innvirkning på selvkostberegningene og rammebetingelsene til den kommunale delen av avfallsbransjen Det er viktig at regelverket henger sammen Avfall Norge mener at myndighetene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29716&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Matavfall fra storkjøkken -gjødsel i økologisk produksjon | Avfall Norge:
  DEL ARTIKKELEN Mattilsynet åpner for at matavfall fra storkjøkken kan brukes som gjødsel i økologisk produksjon Dette betyr at flere komposterings og biogassanlegg kan selge produktene sine til økologisk landbruk Tolke EU regelverk Så langt har dette regelverket vært koblet opp til Forurensningslovens definisjon av husholdningsavfall Avfall Norge hadde i mars 2012 møter med Landbruks og matdepartementet og Debio Vi påpekte muligheten for tolkning i gjeldende EU regelverk Forslaget fra Mattilsynet innebærer at man legger definisjonen av kjøkken og matavfall i forskrift om animalske biprodukter til grunn for tolkningen av begrepet husholdningsavfall i økologiregelverket Definert som matrester Denne definisjonen sier at kjøkken og matavfall er matrester herunder brukt matolje som kommer fra restauranter serveringsforetak og kjøkkener herunder storkjøkken og husholdningskjøkken Avfall Norge er svært tilfreds med den foreslåtte endringen som åpner for større bruk av kompost og biorest i økologisk landbruk sier Henrik Lystad fagådgiver for biologisk behandling i Avfall Norge Dette tror vi kan bidra til å styrke økologisk matproduksjon i Norge og øke avsetningen av kompost og biorest til matproduksjon sier Lystad Les omtale av saken på Mattilsynets sider Mattilsynet vil orientere om saken på Avfall Norges seminar om biologisk behandling 24 25 september på Gardermoen Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29686&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU forbereder revisjon av avfallsdirektivene | Avfall Norge:
  rammedirektiv for avfall skal revideres Arbeidet er påbegynt med en åpen konsultasjonsprosess på nett Målsettingene i deponidirektivet og emballasjedirektivet skal også revideres i tillegg til fem direktiver på avfallstyper Slamdirektivet PCB PCT direktivet Kjøretøydirektivet Emballasjedirektivet og Batteridirektivet Kommisjonens skal i 2014 også vurdere muligheten for å sette mål for avfallsforebygging innen 2020 og ta en større gjennomgang av mål og strategier for plastavfall se tidligere omtale på www avfallnorge no Europeiske nettverk Avfall Norge er medlem av flere organisasjoner som arbeider med uttalelser i forbindelse med konsultasjonen Municipal Waste Europe MWE Confederation of European Waste to Energy plants CEWEP og ECN I første omgang vil Avfall Norge komme med innspill gjennom disse medlemsorganisasjonene slik at våre synspunkter kommer med i felles høringsuttalelser Bakgrunnen for innspillene er dokumenter som allerede er forankret hos medlemmene som Avfall Norges posisjonsnotat og notater sendt i forbindelse med avfallsstrategien Prosess i kommisjonen EU kommisjonen avholder i første omgang en konsultasjon for alle interessenter Det vil si at alle som mener noe om avfallsdirektivene kan uttale seg gjennom å svare på noen spørsmål Hovedarbeidet med revisjonen vil starte i 2014 etter at resultatene av konsultasjonen er klare Når dette arbeidet starter vil Avfall Norge invitere medlemmene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29572&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponi: Konferanse Sardinia | Avfall Norge:
  ser ut til å være relevant blant annet i forhold til deponigass og sigevann og bør derfor kunne friste både avfallsselskaper konsulenter og ikke minst myndighetene I tillegg ser det ut til at programmet legger opp til flere sesjoner rundt landfill mining noe som er med på å understreke fokuset på gjenbruk av ressurser For mange kan det kanskje være en terskel å melde seg på og delta på en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29573&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive