archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Deponiavgiften skal vurderes | Avfall Norge:
  rolle og har bedt om at dette blir et endret i statsbudsjettet for 2014 2015 Deponiavgiften ble i sin tid innført for å stimulere til økt kildesortering og materialgjenvinning men har mistet sin styringseffekt etter at forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2009 Deponiavgiften kan føre til at avfall som skulle havnet på deponi blant annet går til uønsket disponering i grøftekanter såkalte villfyllinger Avfall Norge er derfor fornøyde med at regjeringen signaliserer at avgiften vil bli vurdert Miljøgifter i deponigass Avfall Norge er uenige i myndighetenes tolkningen av tallmaterialet for reduksjon av metangassutslipp fra avfallsdeponier Nedgangen i tallene skyldes i stor grad endret regnemodell ikke fordi det er generert mindre mengder metan Tidligere lå plast i inne i regnemodellen som metangenerator fra deponiene Dette er ikke tilfelle og ble derfor fjernet fra den tidligere modellen i 2005 Kartlegging av innhold Avfall Norge støtter initiativet til en kartlegging av innhold av miljøgifter i deponigassen Det har til nå vært stort fokus på sigevann og avfallsstrategien åpner opp for at det også er behov for kartlegging av miljøgifter i deponigassen Krav til dette er allerede inkludert i flere av dagens konsesjoner for deponier men kravet er imidlertid aktualisert bare i noen få tilfeller Det er sannsynlig at ukjente mengder miljøgifter blir med gassen og det er riktig at også denne utslippskilden blir utredet og kartlagt Tiltak på sigevann Avfall Norge har i likhet med Klif nå Miljødirektoratet gjennomført en kartlegging av innsamlede miljøanalyser fra sigevann Selv om det i begge rapportene viser til funn av flere miljøgifter er det viktig at myndighetene innfører nye krav som er både miljø og kostnadseffektive Økt kompetanse En fjerning av deponiavgiften vil antakelig føre til at større mengder avfall havner på kontrollerte deponier Dette er særlig viktig i forhold til jord og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29544&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Økt fokus på plastavfall | Avfall Norge:
  produsentansvarsordning for fiskeredskaper og utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen Produsentansvarsordningen skal gjennomføres gjennom en frivillig avtale Mulig krav om forsortering av plast Regjeringen er usikre på om de foreslåtte tiltakene er nok til å utløse hele potensialet for materialgjenvinning av plast De vil derfor også vurdere andre nasjonale virkemidler dersom de foreslåtte tiltakene ikke er tilstrekkelige Her kan det komme krav til kommunene om utsortering av enkelte typer plastavfall før forbrenning krav til enkelte næringsaktører om utsortering av plastavfall eller krav til utsortering hos avfallsbehandlere som tar imot næringsavfall Avfall Norge ønsker utvidet produsentansvar Avfall Norge har i sitt innspill til Miljøverndepartementet bedt om at produsentansvarsordningen for plastemballasje må utvides til å omfatte all plast også plastavfall på avveie Dette for også å sikre finansiering av opprydding av forsøpling av plastavfall Vi har også poengtert at det er viktig med et nasjonalt mål for å øke materialgjenvinningen for plast Avfall Norge har foreslått at målet bør være at 60 av plastavfallet utsorteres for materialgjenvinning innen 2020 og at dette målet etter hvert bør økes til 70 Videre har Avfall Norge fokusert på plast som inneholder miljøgifter og påpekt behovet for å økt materialgjenvinning av denne plasten samtidig som miljøgiftene tas ut av kretsløpet Vi har også pekt på plastbåter som et område hvor det er behov for tiltak for å sikre gode innsamlingsordninger Lite konkrete tiltak Alle tiltakene som er foreslått i avfallsstrategien er lite konkrete Det legges opp til utstrakt dialog med berørte parter for å få til gode ordninger Dette innebærer at det vil ta tid før konkrete tiltak og konsekvenser blir klargjort Et skjerpet krav til materialgjenvinning i plastemballasjeavtalen vil kunne medføre at kvalitetskravene til utsortert plastemballasje øker Dette vil kreve økt innsats fra kommunenes noe som også blir en konsekvens ved et eventuelt krav om utsortering av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29533&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mindre matavfall | Avfall Norge:
  samarbeidet er å sette mål for reduksjon av matavfallet Forbrukerrettede tiltak Det vil bli stadig mer fokus på å redusere matavfall fremover og dette arbeidet vil forsterkes ytterligere når myndigheter og matbransjene blir enige om konkrete mål for reduksjon av matavfallet En stor del av matsvinnet oppstår i husholdningene og regjeringen legger derfor vekt på forbrukerrettede tiltak Det er ikke stilt spesielle krav til kommunene eller de kommunale avfallsselskapene i strategien Imidlertid vektlegges miljøinformasjon som en viktig del av arbeidet med avfallsforebygging generelt og her er kommunene og de kommunale interkommunale avfallsselskapene nevnt Mer om avfallsforebygging Avfall Norges innspill Avfall Norge har tidligere spilt inn at Norge blant annet bør vurdere å slutte seg til samarbeidet i EUs uke for avfallsforebygging EWWR Norge bør også vedta å støtte EUs prioriteringer for blant annet matavfall Det er viktig med gode symbolsaker og matavfall er en slik god sak Avfall Norge har også foreslått andre virkemidler f eks regelverket knyttet til matsikkerhet Se tidligere innspill fra Avfall Norge Fokus videre for Avfall Norge Avfall Norge vil jobbe for at metodikk for kategorisering av matavfall tas inn Avfall Norges plukkanalyseveileder som er under revidering Vi vil også stille oss positive til å delta

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29523&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mulig pålegg om bruk av avfallssug for næringslivet | Avfall Norge:
  at det er viktig at gode løsninger for avfallshåndtering legges inn tidlig i planleggingen for utnyttelse av arealer Departementet vil derfor jobbe for at løsninger for avfall sidestilles med annen infrastruktur i plan og bygningslovens 18 1 Dette vil gi kommunene bedre forutsetninger for å sikre gode og fremtidsrettede avfallsløsninger For å gi kommunene bedre forutsigbarhet i planlegging og prosjektering av avfallssug vil myndighetene gi kommunene tillatelse til å pålegge næringsaktører å bruke avfallssugløsninger Det vil knyttes visse vilkår til en slik tillatelse og kommunene vil også få et utvidet ansvar for dialog med brukerne av slike anlegg Miljøverndepartementet vil komme med et forslag til endring av forurensningsloven som ivaretar dette Hva har Avfall Norge spilt inn I denne saken har Avfall Norge arbeidet tett sammen med KS Bedrift Sammen har vi bedt om at Miljøverndepartementet endrer forurensningsloven slik at næringsbesittere med avfall som kan sammenliknes med husholdningsavfall kan pålegges å bruke ny infrastruktur for avfallsinnsamling Konsekvensene ved forslagene i strategien Kommunene har i lengre tid arbeidet for å få planer for gode avfallsløsninger tidig inn i planer for utbygging og rehabilitering En endring av plan og bygningslovens 18 1 til også å omfatte løsninger infrastruktur for avfallsinnsamling vil være positivt og man vil sikre at planmyndighetene tar hensyn til dette Selv om man gjennom plan og bygningsloven vil sikre at det planlegges for gode avfallsløsninger vil kommunene etter loven ikke kunne pålegge næringslivet å benytte kommunale løsninger Ved å endre forurensningsloven slik at kommunene vil kunne pålegge næringslivet å benytte slike løsninger vil man sikre at fordelene ved for eksempel avfallssug vil kunne utnyttes fullt ut Det er viktig å understreke at infrastruktur for avfallsinnsamling ikke er et miljøtiltak i seg selv men et byutviklingstiltak med mange samfunnsnyttige elementer hvor miljø er et element Hva skjer videre Miljøverndepartementet har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29509&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsforebygging - skuffende om produsentansvar | Avfall Norge:
  får lengre levetid og lettere kan materialgjenvinnes Emballasje og EE avfall Regjeringen vil vurdere om produsentansvarsordningene i større grad kan bidra til avfallsforebygging blant annet gjennom design som kan redusere innhold av miljøgifter og øke levetid og kvalitet på produktene Arbeidet med forebygging skal i første omgang vurderes for ordningene for emballasje og elektrisk og elektronisk avfall Det er ikke beskrevet nærmere hvordan en ser for seg å styrke det avfallsforebyggende arbeidet for emballasje Avfallsforebygging er en del av dagens emballasjeavtaler og også et krav i bransjeavtalen for elektrisk og elektronisk avfall Avfall Norge har ikke fått klarhet i om regjeringen vil gå lengre enn dette Tekstiler og matavfall Andre tiltak på regjeringens liste er økt ombruk av tekstiler og reduksjon av matavfall Det skal etableres et forpliktende samarbeid gjennom en avtale med sentrale bransjeorganisasjoner om reduksjon av matavfall Det skal fastsettes konkrete mål og utvikles indikatorer for matavfall i samarbeid med blant annet ForMat prosjektet og Avfall Norge Forpliktelse for returselskap på EE avfall Miljøverndepartementet vil vurdere om kravene til avfallsforebygging som i dag kun berører to av returselskapene skal gjøre gjeldende for alle godkjente returselskap Dette har ikke vært et av våre innspill til avfallsstrategien men Avfall Norge har ingen problemer med å gi sin tilslutning Kommunenes rolle Regjeringen vurderer kommunene og kommunale avfallsselskapers rolle til primært å bidra til økt ombruk av ulike produkter på gjenvinningsstasjonen og gjennom å benytte sine kanaler til å spre informasjon og tilby veiledning Veien videre Avfall Norge vil fortsatt jobbe for at produsentansvarsordningene i Norge får en mer avfallsforebyggende effekt enn det som er tilfelle i dag og følge opp de virkemidlene som regjeringen løfter frem i avfallsstrategien Vi vil også arbeide for at avfallsselskapenes kunnskap om avfallshåndteringen blir synliggjort deriblant hva avfallet består av miljøgifter osv Tidligere innspill fra Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29501&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Duket for spennende samarbeid | Avfall Norge:
  som samarbeidspart for Kampanjen 2014 Vi mener Try er best kvalifisert for å innfri medlemmenes ønske om å klekke ut en sprek idé for kampanjebudskapet Reklamebyrået TRY har et solid bransjenavn og er blant de fremste til å høste priser for godt arbeid Idéer med snert og humor som scorer høyt på publikumsappell er en del av varemerket til Try slik vi ser det I tillegg kaster deres reklamearbeid av seg i form av resultat for kundene Valget ble tatt etter vurdering av flere kandidater Bestilling Knakende god idé Sentrale stikkord for valg av Try har vært ønske om en bærende idé med en tvist eller som enkelte medlemmer har etterspurt litt corny og crazy Hjertenærhet og humor ønsker vi oss også Dessuten skal idéen kunne tas ut i ulike kommunikasjonskanaler og egne seg for sosial spredning Noen eksempler på hva Try har skapt for sine kunder The Human Sushi for Norges Sjømatråd for å få folk til å bli i humør til å spise mer sushi Mobilkjøring på eget ansvar for Trygg Trafikk om farene ved å kjøre bil og bruke mobil Flere jobber ser du her Vi gleder oss til samarbeidet Og ser fram til et spennende oppstartmøte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29491&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fokus på ressurser i farlig avfall | Avfall Norge:
  Bransjen skal inviteres til samarbeid for å sikre forsvarlig behandling av nye typer farlig avfall Ressurser i farlig avfall Mye av det som er presentert i strategien av tanker og tiltak for farlig avfall er i henhold til Avfall Norges innspill Avfall Norge mener at ressursfokuset er ivaretatt Vi har i våre innspill til avfallsstrategien understreket viktigheten av følge avfallshierarkiets prinsipper med å utnytte ressursene i avfallet Strategien foreslår konkret muligheten for å stille krav til økt utnyttelse av ressursene i det farlige avfallet der dette ikke er til belastning for miljøet Det vil imidlertid være behov for økt kompetanse og utviklet teknologi på området Utfordring for kommunene Avfall Norge har påpekt at økte mengder generert farlig avfall og avfall med miljøgifter inkludert bygg og riveavfall med miljøgifter vil gi de kommunale mottakene flere utfordringer framover Dette både i forbindelse med kapasitet konsesjoner økt kompetansebehov i forhold til nye produkter med farlig avfall Det forekommer i dag konflikter om avfallets opprinnelse ved levering og økte mengder og antall leveringer kan bli en utfordring for arbeidsmiljøet Endringsforslagene i avfallsforskriften kap 11 økning av pliktig mottak fra husholdning og mindre næringsdrivende fra 400 1000 kg og at husholdningene kan levere større mengder kostnadsfritt var på høring før sommeren Avfall Norges høringsinnspill støttet i stor grad dette forslaget Invitasjonen til samarbeid for mer kunnskap om forsvarlig behandling av nye typer farlig avfall er veldig positivt Norske kommuner og avfallsselskaper har i dag store utgifter med håndteringen av disse avfallstypene og Avfall Norge har derfor satt i gang et forsøk med lokal forbehandling av isolerglassruter der planen er å gjennomføre prøvebrenning av et parti med klorparafinerte vindusrammer Mulige konsekvenser Dersom forslaget om økt mottaksplikt for kommunale mottak fra 400 1000 kg fra husholdninger og mindre næringsdrivende gjennomføres kan det bidra til at de kommunale

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29484&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt innsamling av tekstiler vil gi god miljøeffekt | Avfall Norge:
  gjennom verdien av tekstilene På grunn av den høye markedsverdien er det i dag flere aktører som ønsker tilgang på returtekstiler Miljøverndepartementet har vurdert om det bør igangsettes et arbeid for å etablere en produsentansvarsordning for tekstiler men mener at det på grunn av den positive trenden i innsamlingen ikke vil være nødvending med et slikt virkemiddel MD vil tilrettelegge for dialog Departementet foreslår at det etableres en dialog med produsenter importører av tekstiler de frivillige innsamlerne og kommunene for å se på tiltak for å øke innsamlingen Det vil blant annet være aktuelt å diskutere felles mål informasjonstiltak pilotforsøk knyttet til alternative leveringsordninger henteordninger godkjenningsordninger for innsamlere og bedre tilrettelegging Miljøverndepartementet vil delta i utviklingen av et slikt samarbeid mellom aktørene Kommunenes rolle Tekstiler har tradisjonelt ikke vært kommunenes hovedfokus Innsamlingen har dreid seg om tekstiler til ombruk samlet inn av aktører med et sosialt fokus som Fretex og UFF Kommunene har i noen grad tilrettelagt for innsamling ved å ha avtaler med aktørene om utplassering av innsamlingsbeholdere Avfall Norges innspill Avfall Norge oversendte allerede i mai 2012 et notat vedørende økt innsamling og gjenvinning av tekstiler Vårt hovedbudskap var at det må settes konkrete mål for ombruk og materialgjenvinning av tekstiler og at det beste virkemidlet for å nå slike mål vil være innføring av en produsentansvarsordning Vi anbefalte også at innsamling og håndtering av tekstiler burde håndteres innenfor de kommunale ansvarsområdet og i kommunal regi Dialog med Fretex og Uff Siden innsamling av tekstiler er et sammensatt område med flere aspekter enn kun det miljømessige arbeidstrening bistand mv ba vi departementet invitere til et åpent møte hvor aktørene kunne snakke diskutere problemstillingen Miljøverndepartementet arrangerte et fellesmøte 18 mars i år I tiden mellom vårt innspill og dette møtet hadde Avfall Norge dialog med Fretex og UFF På

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29476&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive