archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ingen nye tiltak på FoU | Avfall Norge:
  behandling av avfall Dette spesielt i de store byene og andre områder med stor befolkningsvekst og fortetting Det hevdes at bedre teknologi vil muliggjøre mer effektive prosesser med mindre svinn og bedre kvalitet på utsorterte avfallstyper samt å sikre at prioriterte miljøgifter ikke går ukontrollert inn i nye produkter eller slippes ut i naturen Videre løftes teknologiområder innenfor identifikasjon sortering materialgjenvinning og rensesystemer for sigevann og deponigass frem Forskning Regjeringen peker også på behovet for bedre kunnskap om innhold av miljøgifter og nanomaterialer i ulike avfallstyper utslipp av miljøgifter ved ulike behandlingsløsninger teknologi som sikrer materialgjenvinning av ressurser uten at prioriterte miljøgifter blir resirkulert og nanomaterialer ved ulike behandlingsmåter for avfall Strategien nevner spesielt behovet for bedre data og statistikk grunnlag på avfallsfeltet og utvikling av statistikk for radioaktivt avfall Hva mener Avfall Norge Strategien sammenfatter og tar opp i seg flere av områdene der Avfall Norge har pekt på behov for FoU Det er lagt vekt på behov for forskning innenfor utvikling av miljøteknologi på identifikasjon sortering materialgjenvinning og rensing av sigevann Et område som strategien imidlertid ikke kommer inn på går på økt kunnskap om individ og samfunn herunder universell utforming for bruker og operatør HMS ved eksponering

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29469&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Gode intensjoner, men lite konkret politikk | Avfall Norge:
  arbeidet med strategien Det er mange bra tiltak i strategien som vi er gått i bresjen for Blant annet foreslår strategien å utvide produsentansvarsordningen for plastemballasje til også å gjelde husholdningsartikler i plast Den foreslåtte tilknytningsplikten til rørbasert infrastruktur for næringsaktører er også noe Avfall Norge har jobbet for sammen med KS Bedrift Den foreslåtte produsentansvarsordningen for fritidsbåter vil kunne løse et avfalls og forsøplingsproblem og bidra til økt ressursutnyttelse Regjeringens forslag for å øke innsamling av tekstiler gjennom en dialog med bransjen er også i tråd med Avfall Norges synspunkter Savner klare visjoner Selv om vi stiller oss bak mange av tiltakene foreslått i strategien savner vi klare visjoner for hvordan vi skal sørge for etterspørsel etter gjenvunnede råvarer i fremtiden Hvordan skal avfall omsettes til en fremtidig grønn ressurs for norsk og europeisk næringsliv Myndighetene burde her benyttet muligheten til å se på virkemidler for å hente ut ressurser som per i dag ikke er kommersielt lønnsomt Nye næringskjeder trenger starthjelp Kontaktforum Et nytt tiltak i avfallsstrategien er forslaget om et kontaktforum for avfall som skal sikre dialog mellom myndighetene og avfallsaktørene Dette blir en arena hvor vi vil utveksle informasjon på avfallsområdet og diskutere videre utvikling av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29451&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge fronter avfall som ressurs i media | Avfall Norge:
  Avfall Norge fronter avfall som ressurs i media SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Avfall Norges direktør Nancy Strand fronter ressursperspektivet i samtale med Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og Høyre politiker Nikolai Astrup i forbindelse med lanseringen av avfallsstrategien Du kan høre intervjuet her http radio nrk no serie her og naa t 26m4s Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29463&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppsummering av avfallsstrategien | Avfall Norge:
  dialog med berørte parter På det nåværende tidspunkt ansees ikke krav om forsortering før forbrenning deponering som aktuelt Tekstilavfall Strategien påpeker at økt ombruk og materialgjenvinning av tekstiler gir positive miljøeffekter Regjeringen ønsker å øke innsamlingen av tekstiler til ombruk og materialgjenvinning Dette ønsker de å oppnå ved å Forbedre informasjonen om den miljømessige og økonomiske nytteverdien av ombruk og materialgjenvinning av tekstiler for å øke bevisstheten rundt dette Vurdere pilotforsøk med hente og bringeordninger for tekstiler i kommunal regi Utvikle et samarbeid mellom produsenter importører av tekstiler de frivillige innsamlerne og kommunene for å se på muligheter for å sette ned felles mål hvordan innsamlingen kan økes godkjenningsordninger for innsamlere m v I første omgang ønsker regjeringen å legge til rette for økt samarbeid mellom aktørene Bygg og anleggsavfall Strategien vil Vurdere å skjerpe kravet til avfallssortering i byggteknisk forskrift TEK 10 til plan og bygningsloven for å nå EU krav om 70 ombruk og materialgjenvinning innen 2020 At konsekvensene ved å øke kravet skal utredes Forbedre det statistiske grunnlaget Utrangerte fritidsbåter Strategien påpekte at antallet fritidsbåter øker og det er i dag få gode ordninger for å håndtere kasserte fritidsbåter Gjensetting senking ulovlig brenning og deponering utgjør en betydelig forurensningsfare og dårlig utnyttelse av ressursene i avfallet Regjeringen vil derfor innføre en produsentansvarsordning der bransjen selv sørger for finansiering Ordningen må utredes og bransjen vil bli involvert i arbeidet med å utrede en hensiktsmessig bransjeløsning Kasserte kjøretøy Strategien påpeker at kasserte kjøretøy inneholder både ressurser og miljøgifter som må tas hånd om på en miljømessig god måte Dagens innsamlingsordning inkluderer ikke kjøretøy over 3500 kg eller campingvogner Miljøvernmyndighetene vil derfor utrede tiltak for å sikre forsvarlig håndtering av kasserte tyngre kjøretøy og campingvogner En produsentansvarsordning vil bli vurdert EE avfall Regjeringen vil Forbedre EE regelverket herunder fordeling av kostnader og koordinert innsamling Forbedre datagrunnlaget for EE avfall Vurdere virkemidler for å stimulere til ytterligere innsamling av småelektronikk Vurdere forbedringer av sertifiseringsordningen i forskriftene Vurdere forskriftsendringer som sikrer like krav til alle returselskap Utrede videre muligheten for å etablere en panteordning Farlig avfall og miljøgifter Regjeringen påpeker at mesteparten av det farlige avfallet håndteres i dag på en miljømessig forsvarlig måte men at det fortsatt er store mengder farlig avfall på avveie De vil Åpne for å stille krav om utnyttelse av ressursene i enkelt typer farlig avfall i virksomhetenes utslippstillatelser Invitere bransjen til samarbeid for å sikre forsvarlig behandling av nye typer farlig avfall Vurdere innretningen av mål for generering av farlig avfall Kartlegge miljøgifter i deponigass Gjennomgå krav knyttet til utslipp av miljøgifter fra avfallsdeponier både fra sigevann og gass Vurdere strengere krav til fragmenteringsanlegg For øvrig nevner strategien følgende punkter som er kjent fra før Foreslå å øke mengden farlig avfall kommunale mottak plikter å ta imot fra husholdninger og mindre næringsdrivende fra 400 kg per år til 1000 kg per år har vært på høring Foreslår at husholdningene kan levere økt mengde farlig avfall kostnadsfritt og at kostnadene dekkes av avfallsgebyret Foreslå å heve strafferammen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29453&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strategi for biogass utsatt til etter valget | Avfall Norge:
  i Norge til miljøvennlig drivstoff og produksjon av gjødsel Avfall Norge har jobbet mot en strategi for biogass i flere år i samarbeid med Biogassalliansen Ønsket har vært en tverrsektoriell strategi som bidrar til å gi økt etterspørsel etter biogass som drivstoff og biorest som miljøvennlig gjødsel i landbruket Strategien for biogass er en del av klimaforliket som Stortinget vedtok i juni 2012 Det er beklagelig at vi må vente

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29448&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallssug også for næringslivet! | Avfall Norge:
  at dette er viktig for å sikre samfunnsmessige gode avfallsløsninger i bymiljøer Miljøverndepartementet foreslår tilknytningsplikt for næringslivet Under dagens fremlegging av regjerningens avfallsstrategi kunne Avfall Norge og KS Bedrift notere seg at vi har nådd frem med våre synspunkter Dette tiltaket er viktig for en fremtidsrettet innsamling av avfall i byene og vil bidra til miljømessig byplanlegging sier Nancy A Strand administrerende direktør i Avfall Norge Det er svært gledelig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29440&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsstrategien lansert! | Avfall Norge:
  august Avfall Norge har gitt en rekke innspill til arbeidet med avfallsstrategien Arbeidet har pågått i over to år og har vært både innholdsrikt og tidkrevende Ikke minst har det vært en spennende prosess sammen med våre medlemmer og nettverk Vi har hatt mange gode fagdiskusjoner underveis Avfall Norge var til stede under lanseringen og vi vil holde dere løpende oppdatert og kommer tilbake med flere nyheter og faglig analyser

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29437&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 'Forbruket aukar, avfallsmengda går ned' | Avfall Norge:
  vi endelig konturene av at forbruk og avfallsmengde utvikler seg i ulik retning Ifølge Eva Vinju hos SSB er dette for tidlig å svare på Vi må få nokre fleire år på oss før vi kan seie om dette er ein trend sier hun i en kommentar til tallene Det tallene fra SSB viser er imidlertid at mens forbruket økte med 3 1 prosent i 2012 gikk avfallsmengden fra husholdningene ned med 0 5 prosent Og at mengden husholdningsavfall i 2012 nærmer seg 2008 nivå Selv om mengden økte i 2010 og 2011 er nivået i 2012 altså tilbake på 2008 nivå Fordelt per innbygger viser avfallsmengden en nedgang på 8 kilo fra 2011 til 2012 fra 438 i 2011 til 430 i 2012 Andelen avfall til material gjenvinning er stabil og ligger på 40 prosent i 2012 det samme som i 2011 Positiv utvikling med fortsatt forbedringspotensial For oss som arbeider med avfallshåndtering og har myndighetenes målsetting for øye om at avfallsveksten skal være lavere en forbruksveksten er dette en positiv melding å få At andelen avfall til materialgjenvinning opprettholdes også ved nedgang i total avfallsmengde betyr at trykket på sortering holdes oppe Det er positivt å ta med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29378&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive