archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vil sikre nasjonale metoder for matavfallsbehandling | Avfall Norge:
  andre typer biprodukter etter metoder som er tilpasset eksisterende og kommende anlegg i Norge Foreslår metode for videreføring av dagens praksis Forslaget som er oversendt Mattilsynet inneholder visse standardbetingelser for hygienisering i biogass og komposteringsanlegg Disse betingelsene vil angå anlegg som kun behandler animalske biprodukter hvor regelverket åpner for nasjonale metoder Forslaget omfatter derfor kun behandlingskrav for kjøkken og matavfall tidligere næringsmidler som er prosessert og melk I tillegg omfattes husdyrgjødsel Forslaget bygger på norsk erfaring og på fakta fra litteraturen Overgangsordninger varslet avsluttet Som følge av en overgangsordning har norske komposterings og biogassanlegg til nå kunnet behandle kjøkken og matavfall og andre animalske biprodukter kategori tre etter reglene i gjødselvareforskriften Etter implementeringene av endringene i EUs forordning om animalske biprodukter er det varslet at disse overgangsordningene ikke lenger vil gjelde Biologiske behandlingsanlegg har da følgende muligheter for å behandle biprodukter når kompost og biorest skal anvendes til jordformål Hovedmetoden dvs behandling i lukket beholder i 70 C i 60 minutter maks partikkelstørrelse 12 mm Validering av metoden etter omfattende prosedyre Behandling etter nasjonal metode dette omfatter kun kjøkken og matavfall tidligere næringsmidler som er prosessert og melk I tillegg kan den omfatte husdyrgjødsel Forslaget til nasjonale metoder er utarbeidet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29361&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Får framtidens byer den beste avfallsløsningen? | Avfall Norge:
  brannsikkerhet og forbedret arbeidsmiljø Slike løsninger er skreddersydd for framtidens byer Hvis alle fordelene skal realiseres må også næringslivet ta løsningene i bruk Forslag til endring Status quo Klima og forurensningsdirektoratet nå Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet vurdert om næringsaktører skal pålegges å knytte seg til slik kommunal avfallsinfrastruktur Klif oversendte sin anbefaling til Miljøverndepartementet i april Konklusjonen er Det er mange positive effekter ved bruk av ny infrastruktur for innsamling av avfall og de positive effektene vil forstrekes dersom også næringslivet må bruke infrastrukturen Kommunene kan ikke få avgjøre dette helt selv Hvis bruk av infrastruktur for innsamling av avfall skal pålegges næringslivet må det skje som en basert på en tillatelse fra miljømyndighetene i hvert enkelt tilfelle Det anbefales likevel ikke å åpne for dette siden det vil medføre mye arbeid i forvaltningen for et lite antall anlegg Ber om endring På bakgrunn av denne anbefalingen hadde KS Bedrift og Avfall Norge et møte med Miljøverndepartementet 4 juli Vi fikk lagt frem våre synspunkter og har også oversendt et notat i sakens anledning vedlagt saken her i høyre spalte Vi setter nå vår lit til at Miljøverndepartementet i sin kommende avfallsstrategi vil være framtidsrettet og anerkjenne bruk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29356&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Travel høringsperiode avsluttet | Avfall Norge:
  er samfunnsmessig begrunnet Se høyre kolonne på siden her for høringsuttalelsen i sin helhet Foreslått endring i Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall Klima og forurensningsdirektoratet nå Miljødirektoratet har foreslått å endre Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall for å oppnå en bedre og mer effektiv regulering av farlig avfall Endringsforslaget hadde to hovedtemaer Endret regulering av innsamling mottak og mellomlagring av farlig avfall og tankrensing som genererer farlig avfall Presisering og endring av kommunens mottaksansvar For kommunenes del innebærer endringene blant annet at mottaksplikten økes fra 400 kg pr avfallsbesitter år til 1000 kg pr avfallsbesitter år og at husholdningene kan levere farlig avfal til kommunale mottak vedrelagsfritt altså må kostnadene dekkes over renovasjonsgebyret I Avfall Norges høringsuttalelse la vi vekt på Å forskriftsfeste standardiserte krav til anlegg for mottak og mellomlagring av avfall er en hensiktsmessig forenkling av regelverket Positivt at avfallsbesitters ansvar forsterkes men avtaler om levering av farlig avfall bør formaliseres Transportører av farlig avfall må ha et selvstendig ansvar for at transporten skjer på forsvarlig måte Tankrensing er et eget marked og krav til tillatelse bør opprettholdes Avfall Norge er positive til at kommunene fortsatt skal ha en viktig rolle når det gjelder farlig avfall fra husholdningene og virksomheter med mindre mengder farlig avfall Det henvises flere steder til at aktører skal ha skriftlig dokumentasjon på tilstrekkelig kompetanse Avfall Norge savner en presisering av hva som ansees som tilstrekkelig kompetanse i de ulike tilfellene for å sikre like vilkår for aktørene i bransjen og deltar gjerne i en diskusjon rundt dette Se høyre kolonne på siden her for høringsuttalelsen i sin helhet Forslag om skatteplikt for kommuner som tilbyr avfallstjenester i konkurransemarkedet På bakgrunn av ESAs avgjørelse i februar i år om kommunale avfallsgebyr har Finansdepartementet lagt frem forslag til endring av skatteloven som innebærer

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29334&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gi oss en gjødselvareforskrift | Avfall Norge:
  biorest fra matavfall Slik vi ser det handler ikke dette om å dumpe fosfor men om å sørge for at ressursene i avfallet kommer til nytte sier Henrik Lystad konstituert direktør og fagansvarlig for biologisk avfall i Avfall Norge Han legger til at det ikke er kjent at fosforet fra matavfall i jordblandinger fører til avrenning eller redusert plantevekst Tvert imot bidrar kompost til å redusere erosjon noe unnarennet i Vikersund skianlegg er et godt eksempel på Fosfor er en knapp ressurs Jordas fosformengder er begrenset og mange er bekymret for fremtidig tilgang til fosfor som i dag er konsentrert om store forekomster i noen få land Å erstatte bruk av jomfruelig fosfor fra Marokko og Kina med gjenvunnet fosfor fra lokalt organisk avfall gir derfor god mening Slike hensyn ligger også til grunn for at EU arbeider med en egen fosforstrategi som skal gjøre matproduksjonen mer miljøvennlig og sikre tilgang til dette næringsstoffet som er essensielt for at planter skal vokse Gjenvinning av fosfor fra organisk avfall som matrester slakteavfall og avløpsslam er en viktig del av en bærekraftig fosforforvaltning Haster med nytt regelverk Nye produksjonsformer som biogass og økt fokus på miljø og klima var bakgrunnen for at myndighetene i 2010 tok initiativ til å revidere gjødselvareforskriften med støtte i avfallsbransjen Etter det har lite skjedd Nå haster det med å få denne på plass Dagens forskrift er lite tilpasset produksjon av gjødselvarer fra biogass og er i dag et hinder for utvikling av biogass i Norge Stortinget har i Klimaforliket bedt om en nasjonal biogasstrategi som blant annet skal se på muligheter for økt utsortering og produksjon av biogass fra matavfall Denne uken varslet Mattilsynet at det vil se på mulighetene for å begrense mengden fosfor i jordblandinger Avfall Norge imøteser dette men forutsetter at et overordnet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29307&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ris og ros for AK 2013 | Avfall Norge:
  over 850 deltakere Foreløpig evaluering viser at konferansen levde opp til forventningene som bransjens viktigste møteplass Og at det er områder med rom for forbedring Konferansen scorer høyt på generell tilfredshet med arrangementet med festmiddagen som et klart høydepunkt Appen www ak2013 no var ny av året og ble gitt gode tilbakemeldinger av de som tok den i bruk Det faglige programmet fikk generelt god mottakelse Deltakerne ønsker at politikerne viser mer innsikt og avfallsfaglig engasjement i debatten Rekordstor deltakelse I tillegg til et velfungerende program krever 850 deltakere solid logistikk for at alt skal henge sammen transport hotell bevertning og underholdning Det aller meste gikk fint men noen feilskjær som lunsjen onsdag gir rom for forbedring Dessuten må vi må bli bedre på informasjon rundt transport Med så mange deltakere er det ekstra viktig å ha fokus på kvalitet i alle detaljer for stadig å kunne forbedre tilbudet til deltakerne sier Henrik Lystad konstituert direktør i Avfall Norge Avfallskonferansens tradisjon om å flytte på seg er en praktisk utfordring men også en spire til fornyelse og utvikling sier Lystad Erfaringene fra Ålesund tar vi med oss i planleggingen av neste års avfallskonferanse Den blir i Trondheim 13 15 mai

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29295&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Midler og meninger på plass | Avfall Norge:
  av neste års kampanje om avfall med miljøgifter Miljøverndepartementet har på sin side bekreftet støtte på 850 000 kroner Med dette har kampanjen fått et økonomisk fundament å bygge på og et utgangspunkt for å kontakte andre potensielle støttespillere Parallelt med dette har vi spurt Avfall Norges medlemmer og publikum om farlig avfall og annet avfall med miljøgifter Medlemmene er spurt for å avklare hvor de ser størst behov for kommunikasjonsinnsats Og publikum for å avdekke hvor skoen trykker hva vet de og hva mangler de av kunnskap Sammen med resultatene fra spørreundersøkelsene har vi nå fått et godt grunnlag å arbeide videre på Egne saker kommer om hovedfunn fra medlems og publikumsundersøkelsene følger Videre framdrift i kampanjearbeidet På denne siden av sommerferien skal vi Velge kreativt byrå for utvikling av idé og bærende elementer i den visuelle kommunikasjonen Invitere potensielle støttespillere i returmiljøet og nærliggende interessenter Sette sammen ressursgruppe for å planlegge faglig kampanjeinnhold Etter sommeren er planen i grove trekk slik August Nagle hovedpunkter i avfallsfaglig innhold skissere mulige saker September Sanke stoff fylle verktøykassen utarbeide saker idé og skissere PR plan Oktober Presentere kampanjens bærende idé og hovedelementer for medlemmene før produksjon November Produksjon og klargjøring Desember

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29277&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt energiutnyttelse av restavfall | Avfall Norge:
  økt hjemlig ressursutnyttelse Tallene viser at det har vært 15 prosent nedgang i eksport til energiutnyttelse fra 2011 til 2012 mens forbrenning i Norge er økt fra 1 5 til 1 6 millioner tonn Ny forbrenningskapasitet i Norge i 2012 Forus og Oslo bidrar til økt nasjonal utnyttelse mens stans i driften av anleggene på Hurum Averøya og Ranheim trekker i motsatt retning Økende grad av energiutnyttelse Den gjennomsnittlige energiutnyttelsesgraden for alle norske avfalls forbrenningsanlegg inkludert Norcems sementovner økte med 2 5 prosentpoeng fra 2011 til 77 prosent i 2012 Dette er en positiv endring fra de to foregående år da det har vært registrert en nedgang i energiutnyttelses graden for norske anlegg totalt sett Årsaken til endringen er at flere av anleggene som startet opp for noen år tilbake har økt sin utnyttelsesgrad som følge av mer utbygde fjernvarmenett I tillegg har den sist etablerte kapasiteten i Oslo høy utnyttelsesgrad Det er imidlertid utsikter til fortsatt økt energiutnyttelse ved flere av anleggene og da særlig fra de nylig etablerte 2765 GWh fornybar energi i 2012 Energileveransen fra norske avfallsforbrenningsanlegg økte med 14 5 prosent fra 2011 til 2012 Den største andelen gikk til fjernvarme med 1 7 TWh mens

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29275&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Innovasjonsprisen til Bærum kommune | Avfall Norge:
  gjenvinningsstasjonen på Isi anlegget i Bærum kommune mottok innovasjonsprisen under festmiddagen på Rica Parken Ålesund 5 juni Juryen har lagt vekt på at anlegget på Isi har stor overføringsverdi til andre selskaper sier juryleder og konstituert direktør i Avfall Norge Henrik Lystad Juryen består i tillegg til Lystad av Øystein Solevåg fra Årim og Knut Jørgen Bakkejord fra Trondheim kommune Avfall Norges innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utviklingen innen avfallsbransjen Arbeidet som belønnes kan omfatte ulike aspekter innen teknologi og tjenester økonomi og markedsforhold Prisen kan gis både til private og kommunale bedrifter innen avfallsbransjen Den består av et diplom og en gavesjekk på kr 10 000 Begrunnelsen til juryen lyder som følger ISI Gjenvinningsstasjon er et anlegg med stor overføringsverdi for andre selskaper som planlegger forbedringer av sine bringeordninger Gjenvinningsstasjonen er godt tilpasset kundene med god skilting og fokus på sikkerhet Utformingen av gjenvinningsstasjonen gjør det mulig å tilpasse bemanningen til kapasitetsbehovet Gjenvinningsstasjonen er plassert på et nedlagt deponi overvannshåndtering og gasshåndtering er tilpasset dette ISI gjenvinningsstasjon Bærum kommune Reiulf Ramstad Arkitekter Dr techn Kristoffer Apeland og Asplan Viak har stått for forprosjekt og detaljprosjektering av stasjonen på ISI FOTO Synne Storvik Bærum kommun Her kan du lese

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=29147&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive