archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nancy Strand ny direktør i Avfall Norge | Avfall Norge:
  motivert for denne oppgaven og ser fram til å jobbe tett med Avfall Norges medlemmer og medarbeidere sier Nancy Strand Avfall Norge er en spennende organisasjon med et solid grunnlag å bygge videre på og møte de utfordringene vi har Avfall som ressurs og avfallsforebygging er begge viktige saker som vi skal arbeide med fremover Teknologi og næringsutvikling er også sentrale temaer Mitt utgangspunkt er at felles kommunikasjon og samarbeid er en bærebjelke i den videre organisasjonsbyggingen av Avfall Norge Jeg gleder meg veldig til å ta fatt Vi er svært fornøyd med at Nancy Strand har takket ja til stillingen Nancy Strand har verdifull erfaring kompetanse og riktige holdninger til samarbeid på tvers av ulike interesser sier styreleder Pål A Sommernes i Avfall Norge Hun har alle forutsetninger for å foredle Avfall Norge videre i tråd med medlemmenes og styrets intersser Vi gleder oss til samarbeidet Nancy Strand er utdannet cand mag innen realfag fra Universitetet i Oslo og har treårige natur og miljøvernstudier fra Høgskolen i Telemark I tillegg er hun bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI Hun var daglig leder i LOOP i syv år inntil hun 1 mars i år begynte som konsulent i Bergfald Miljørådgivere Tidligere har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28985&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Strammere deponiregler i EU | Avfall Norge:
  andre land i Skandinavia og Nord Europa allerede har innført lignende deponikriterier men at mange europeiske land fortsatt i hovedsak deponerer avfall Avfallshierarkiet settes i førersetet og et deponiforbud fremheves som et minimumstiltak for å øke materialgjenvinning Materialgjenvinning pekes på som sentralt i EUs satsing på selvstendig råvaretilgang for EUs indre marked Flere av foregangslandene i EU har gått vesentlig lengre enn deponidirektivet krever Dette er gjort ut fra samfunnsøkonomiske

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28968&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klif anbefaler utvidet bruk av renovasjonsgebyret | Avfall Norge:
  anbefaler utvidet bruk av gebyret Klif anbefaler at forurensningslovens 34 endres slik at kommunene får anledning til å bruke avfallsgebyret til å kunne utplassere og tømme avfallsbeholdere på offentlige plasser og opprydding av forsøpling f lovens 35 annet ledd Ordningen er frivillig for kommunene og det er kommunene selv som bestemmer hvor stor andel av kostnadene som skal dekkes inn gjennom avfallsgebyret Lovendringen omfatter herreløst avfall som i art og sammensetning likner husholdningsavfall og som ingen har ansvar for i dag Klif foreslår at man ved en senere anledning vurderer innføring av et eget avfallsgebyr for håndtering av avfall etter forurensingslovens 35 annet ledd og at det skal betales av alle som eier eiendom i kommunen det vil si også eiere av næringseiendom Hele Klifs brev til MD kan leses her Avfall Norges arbeid med denne saken I forbindelse med arbeidet med innspill til en nasjonal avfallsplan spilte Avfall Norge i samarbeid med KS Bedrift inn et forslag til hvordan opprydding av forsøpling kan finansieres I vårt innspill peker vi på at alle som forsøpler må bidra til oppryddingen basert på prinsippet om at forurenser betaler Avfall Norge og KS Bedrift foreslår en finansieringsmekanisme med flere bidragsytere enn det kommunale

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28795&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Regjeringen vil redusere marin forsøpling | Avfall Norge:
  opp om frivillige opprydningstiltak holdningsskapende arbeid og lokalt engasjement i arbeidet mot marint søppel blant annet ved å bidra til videreføring av den årlige Strandryddedagen i regi av Hold Norge Rent Sikre det juridiske grunnlaget slik at fiskefartøy og andre fartøy ikke påføres særskilte kostnader ved innlevering av oppsamlet søppel fra havet Vurdere endring i regelverket slik at kommunene gis adgang til å finansiere opprydding av marint søppel og forebygging av forsøpling på utvalgte offentlige steder gjennom de kommunale renovasjonsgebyrene Videreføre ordningen med opprydning av tapte fiskegarn og annet utstyr fra fiskeflåten Utrede ordninger for at fritidsfartøy ikke dumpes ulovlig i sjøområder eller hensettes langs kysten Opprettholde overvåking av referansestrender som ryddes og overvåkes etter OSPARs metodikk for registrering av strandforsøpling Styrke det internasjonale samarbeidet blant annet gjennom å være pådriver for utvikling av en strategiplan for reduksjon av marin forsøpling i OSPAR Solhjell understreker at de konkrete tiltakene vil bli fulgt opp i Avfallsstrategien som Miljøverndepartementet vil legge frem før sommeren Det er gledelig at Miljøvernministeren løfter frem forsøpling og arbeidet Hold Norge Rent gjør Vi har arbeidet for å få forsøplingsproblematikken på dagsorden Det har vi lykkes med sier konstituert direktør Henrik Lystad i Avfall Norge Stortingsmeldingen er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28794&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked | Avfall Norge:
  hvordan de er organisert Se egen nyhetssak Norske myndigheter har i brev av 25 mars 2013 uttalt at de aksepterer ESAs forslag til tiltak og vil sette i gang arbeidet med å implementere nytt regelverk Finansdepartementet sendte 24 4 forslag til endringer i skatteloven som innebærer innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked på høring Fullstendig høringsnotat finnes her Høringsfristen er 1 juli 2013 Departementet foreslår at skatteplikten skal omfatte alle stadier i avfallsprossessen dvs innsamling transport mottak oppbevaring behandling og etterkontroll herunder også eventuelle inntekter fra omsetning av sluttprodukter I forslaget fra Finansdepartementet ligger det også en aksept for at inntektene skal fordeles mellom husholdning og næring Endringsforslaget henviser også til arbeidene som nå gjøres i Klif med å forskriftsfeste beregning av avfallsgebyrer der det foreslås at det må føres separat regnskap for håndtering av husholdnningsavfall Det forventes at dette regelverket vil komme på høring i løpet av høsten 2013 Både endringene i skatteloven og den nye forskriften om beregning av avfallsgebyr forventes å trå i kraft fra og med regnskapsåret 2014 Presisering avskattefritak for selskaper Parallelt med Finansdepartementets arbeid med skattlegging av kommuner har Skatteeteaten kommet med en presisering i forhold til skattefritak for interkommunale kommunalt eide avfallsselskaper I en uttalelse fra 23 4 2013 presiserer Skatteetaten hvordan de ser på saken Hele uttalelsen fra Skatteetaten finnes her Konklusjonen fra Skattedirektoratet er eierkommunenes lovpålagte håndtering av eget husholdningsavfall omfattes av skattefritaket i skatteloven inntekter fra konkurranseutsatt avfall næring og fra andre kommuner enn eierkommunene og slutbehandling av dette kommer ikke inn under skattefrittaket hvis omfanget av den skattefrie aktiviteten er så stor at virksomheten kommer inn under skattelovens 2 32 første ledd vil inntekten være skattepliktig inntekter fra energigjenvinning og annen sluttbehandling av avfallet allokeres til henholdsvis skattefri skattepliktig inntekt i samme forhold som

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28739&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen Ålesund 4.-6. juni | Avfall Norge:
  og program klikk her Ombruk eller ny giv Avfallskonferansen utfordrer både sittende regjering og opposisjonen med tittelen Ny avfallspolitikk ombruk eller ny giv Nikolai Astrup Høyre Eirin Sund Arbeiderpartiet Oskar Grimstad Fremskrittspartiet og Kjell Ingolf Ropstad Kristelig folkeparti bys opp til debatt om fremtidens avfallspolitikk Vi er spente på hvordan de løser oppgaven Fra rekruttering til sentralsortering Parallellsesjonene tilbyr en rekke aktuelle temaer som blant annet rekruttering Hvordan vil demografi og befolkning påvirke arbeidsmarkedet for bransjen Og hvor attraktive er vi i denne bransjen Både Avfall Norge og Avfallsforum Møre og Romsdal er opptatt av rekruttering og har også invitert studenter og skoleelever til å delta på deler av konferansen Debatten vedrørende sentralsortering skal heller ikke få ligge i ro Hvorfor velge sentralsortering Hva er kvalitetskravene til denne typen sortering Hva forteller de som har erfart sentralsortering i praksis Her er det rom for både læring og debatt Klikk her for å se hele programmet Konferanse utstilling og moro Årets konferanse finner sted i Sparebanken Møre Arena Color Line stadion i Ålesund også kalt Sunnmørshallen Her arrangeres utstillingen og konferansen Bli kjent arrangementet 4 juni blir en opplevelse i Atlanterhavsparkens fascinerende omgivelser Festmiddagen 5 juni holdes på Rica Parken Hotel

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28733&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder for End of Waste metall | Avfall Norge:
  ARTIKKELEN End of Waste eller Avfallsfasens opphør er et viktig virkemiddel for å få til økt materialgjenvinning Norsk Industri og Norsk Returmetallforening har derfor laget en enkel veileder som skal hjelpe returmetallbedrifter på vei dersom de ønsker å ta i bruk EUs metallskrapforordning Forordningen angir kriterier for når jern stål og aluminiumskrap kan defineres som et produkt Du finner veilederen og mer informasjon på Norsk Industris hjemmeside Avfall Norge på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28714&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klif vil endre avfallsdefinisjonene | Avfall Norge:
  et svar på oppdrag fra Miljøverndepartementet fra 2010 se egen nyhetssak Klif foreslår følgende endringer i Forurensningsloven Endre definisjonen av avfall i forurensningsloven 27 og utdypes slik at den i større grad svarer til rammedirektivet om avfall og slik at direktivets overordnede krav til grensedragningen mellom avfall biprodukter og avfallsfasens opphør lovfestes Utstyre loven med en ny hjemmel slik at forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter med utfyllende bestemmelser om hva som skal regnes som gjenvinning etter mønster fra definisjonen i rammedirektivet om avfall Oppheve Forurensningsloven 28 første ledd annet punktum der det sies eksplesitt at skipsvrak er forsøpling Omformulere Forurensningsloven 32 første ledd for å få meningsinnholdet om levring av næringsavfall tydeligere frem Avfall Norge har laget innspill til arbeidet med avfallstrategi om behovet for revidering av forurensningsloven se egen nyhetssak Klif har i sin oversendelse ikke vurdert alle forslagene som Avfall Norge har fremmet Blant annet har Avfall Norge bedt om en definisjon av begrepet sluttbehandling Klif mener dette ikke er nødvendig å innarbeide i Forurensningsloven Avfall Norge anbefaler høring Vi er fornøyd med at Klif nå har foreslått endringer i forurensningsloven med sikte på gjennomføringen av rammedirektivet for avfall sier konstituert direktør Henrik Lystad i Avfall Norge Dette har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28703&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •