archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfallssortering 2.0 undervegs? | Avfall Norge:
  øker men tvert imot har flatet ut Samtidig er utvikling på teknologifronten satt på kartet Avfall Norge hilser sakene velkommen og mener det er grunn til å se sakene i en sammenheng for å bringe debatten videre Det trenger ikke være kildesortering eller maskinell sortering men ja takk begge deler Avfall som ressurs I en verden med knapphet på råvarer handler det om å sikre ressurstilgang der den fins Maskinell sortering kan være et bidrag til at dette skjer Derfor vurderer flere avfallsselskap nå forskjellige nye maskinelle sorteringsmåter som supplement til kildesortering Teknologien åpner for nye muligheter Vi må bare vite at råvarekvaliteten holder Videreføring av dagens kildesortering med ny bruk av maskinell sortering for økt fangst av råstoff er positivt å vurdere som en naturlig del av utviklingen innen vår bransje At våre medlemmer prøver ut ulike måter å løfte avfallssorteringen videre på er spennende å følge Vi er inne i en tid der mye rører seg Som bransjeorganisasjon applauderer vi den innovasjon og vilje til nytenkning som skjer nå Det er der fremtiden ligger Der foregår også den levende debatten En debatt vi gjerne deltar i og hvor vi imøteser at våre rammesettere melder seg på som aktive

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28329&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfall Norge og NFFA med samarbeidsavtale | Avfall Norge:
  å styrke arbeidet med sikker håndtering av farlig avfall har Avfall Norge og Norsk forening for farlig avfall NFFA inngått samarbeidsavtale Høy kompetanse er en forutsetning Avfallsbransjen har fortsatt mange utfordringer knyttet til en bedre håndtering av farlig avfall Området farlig avfall er komplekst i stadig utvikling og krever dybdekompetanse Slik kunnskap er en forutsetning for Avfall Norge og NFFA å besitte for å kunne gi aktørene riktig rettledning og for at bransjene skal få gjennomslag for sine synspunkter overfor myndigheter og andre rammesettere Stadig større mengder avfall blir definert som farlig avfall og gir nye utfordringer for avfallsbransjen Samarbeid for å heve kunnskapsnivået Det er viktig å samarbeide om kunnskapsheving og ajourføring av kompetanse hos aktører som håndterer farlig avfall Dette er målet når vi nå formaliserer samarbeidet sier styrelederne Pål A Sommernes i Avfall Norge og Fredrik Gaustad i NFFA Hensikten med samarbeidet er også å arbeide for å utvikle effektive løsninger for håndtering av farlig avfall gjennom hele verdikjeden og formidling av dette til egne medlemmer De to foreningene har i lang tid samarbeidet på ulike områder og fra sak til sak Nå formaliseres samarbeidet og målet er å ha regelmessige møter for dialog og utvikling Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28323&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Remiks Tromsø tester lokal behandling av isolerglassvinduer | Avfall Norge:
  ARTIKKELEN De foreløpige erfaringer vil bli presentert på farlig avfall seminaret på Olavsgård hotell 25 26 april Klorparafinvindu bør behandles som farlig avfall Sannsynligvis bør alle isolerglassvindu vurderes som miljøfarlig avfall fordi lim og gummi i rammene kan inneholde flere typer miljøgifter Dette vil imidlertid føre til større mengder farlig avfall og økte kostnader Remiks i Tromsø starter i disse dager opp et forsøk med lokal behandling av isolerglassvindu Forsøket er en aktivitet i Avfall Norges FoU prosjekt om kommunal behandling av enkelte typer farlig avfall I første runde er det tatt ut 6 7 tonn isolerglassruter og utskjæringen av glass vil bli utført i samråd med glassmester Formålet er dokumentere hvordan kommunen kan ta hånd om både større mengder og nye typer miljøfarlig avfall på en miljømessig forsvarlig og kostnadseffektiv måte Samt avklare myndighetskrav for lokal behandling av farlig avfall på kommunale mottak Glass skal skjæres ut for gjenvinning og kun rammene skal sendes til forbrenning Sannsynligvis bør slikt avfall kunne forbrennes på ordinære forbrenningsanlegg i Norge Det vil i så tilfelle kunne føre til reduserte kostnader for kommunen og husholdningene Remiks vil orientere om de foreløpige erfaringer på vårt seminar 25 26 april på Olavsgård hotell Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28309&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Invitasjon til uttesting av kompost og biorest | Avfall Norge:
  og kompost i samarbeid med det lokale landbruksrådgivningsapparatet Vi inviterer derfor anleggseiere som ønsker å teste ut kompost og biorest i det lokale landbruket knytte verdifulle kontakter og vinne ambassadører for sine produkter til å søke om støtte til å gjennomføre demofelt og markdager Det legges opp til inntil 8 demonstrasjonsfelt som støttes med kr 25 000 Endelig støttebeløp er avhengig av antall søkere og avgjøres av prosjektets styringsgruppe Det

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28285&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kontrakt for restavfallsbehandling for Trondheim endelig signert | Avfall Norge:
  føljetong de senere år Prosessen som fikk sin ende på fredag har faktisk vært i gang siden 2009 De to første rundene ble avlyst på grunn av formalfeil I runde tre trodde man at man hadde fått en løsning men da løp tiden fra partene og kontrakten ble ikke signert i tide Runde fire endte med at alle innkomne tilbud måtte avvises Runde fem er nå gjennomført som en konkurranse

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28261&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Regjeringens mineralstrategi | Avfall Norge:
  imidlertid ikke uproblematisk næringen vil møte teknologiske miljø og arealmessige utfordringer Strategien begrenser seg til kartlegging av mineralressurser og omtale av næringspotensialet knyttet til utvinning Innspill fra Avfall Norge Avfall Norge har vært kjent med at Næringsdepartementet i lengre tid har arbeidet med en strategi for å kartlegge og utnytte mineralressurser i Norge Vi hadde et møte med Næringsdepartementet høsten 2011 og oversendte et eget notat til departementet vinteren 2012 Notatet ble også sendt til Miljøverndepartementet som innspill til avfallsstrategien Lite om mineralressursene i avfall Strategien omtaler kort mulighetene for urban mining og ressursene som ligger i avfall Dette er positivt selv om vi skulle ønske at potensialet knyttet til gjenvinning av mineraler hadde fått en langt større plass i strategien Regjeringen skriver i strategien Mineraler er ikke fornybare ressurser Det er en sannhet som bør nyanseres Mineraler forsvinner ikke de blir bare bundet i andre former og finnes fortsatt i produkter og infrastruktur Utfordringen er å skille ut mineralene og ta de tilbake i kretsløpet Den utfordringen er avfallsbransjen klar til å arbeide med Dette kan også utgjøre et stort potensiale for norsk metallurgisk industri Dessverre bruker ikke Næringsdepartementet mineralstrategien til å starte et slikt arbeid Videre arbeid på andre arenaer Miljøverndepartementet vil legge frem sin avfallsstrategi til våren Denne strategien vil forhåpentligvis inneholde noe mer Men Avfall Norge hadde håpet at Næringsdepartementet hadde tatt ansvar for å utvikle en strategi for utnytte mineralressurser i avfall på samme måte som Olje og energidepartementet har tatt inn både restavfall og andre avfallstyper som råvarer til norsk energiproduksjon Avfall Norge er overbevist om at dette uansett vil komme og vil arbeide målbevisst i videre arbeid med avfallsstrategien og i vårt generelle arbeid overfor myndighetene for å øke forståelsen for ressursmulighetene i avfall I dette ligger også å utarbeide en høringsuttalelse til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28232&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Standardisering i grunnen | Avfall Norge:
  standardiseringskomite for samordning i grunnen Den nye komiteen som hadde sitt oppstartsmøte 7 mars har fått navnet SN K 354 Samordning av ledninger i grunnen Mandatet er å utarbeide to nye norske standarder Den ene standarden skal omhandle avstandskrav mellom ulike ledninger og i ulike situasjoner og den andre standarden skal handle om kostnadsfordeling i fellesprosjekter mellom så vel ledningseiere som vegeier Standardiseringsarbeidet er ventet å ta 2 3 år Arbeidet har et budsjett på 800 000 kr og er finansiert som et spleiselag mellom Norsk Vann KS Bedrift Energi Norge Telenor Avfall Norge Norsk Fjernvarme MEF VVP Norsk Energigassforening Hafslund og Post og teletilsynet Standardiseringsarbeidet har kommet i gang på bakgrunn av et initiativ fra Strategigruppe for ledninger i grunnen som nå er videreført som Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Det er ett av flere viktige tiltak som er igangsatt for å oppnå bedre samordning av ledninger i grunnen Avfall Norge er representert i standardiseringskomiteen ved Laila Mjanger fra Bossnett som er igang med å legge avfallssug i Bergen sentrum Ønsker du å få tilsendt informasjon som sendes ut om dette kan du registrere deg i nettverk for avfallssug på mine sider og mitt medlemskap interesser Tjenesten er forbeholdt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28141&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 503 kg avfall pr person i Europa | Avfall Norge:
  samme som husholdningsavfall Nærmest i norsk terminlogi er det gamle forbruksavfallsbegrepet I gjennomsnitt behandles avfallet på forskjellige måter i EU i Behandlingsform EU 2011 EU 2001 Norge 2011 Sverige 2011 Danmark Deponering 37 56 2 1 3 Forbrenning 23 17 57 51 54 Materialgjenvunnet 25 17 25 33 31 Biologisk behandlet 15 10 15 15 12 Dårligs avfallsbehandling målt i forhold til avfallshierarkiet kommer Romania der 99 avfallet går til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=28145&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •