archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - Kontrollutvalg
  kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal særlig påse at styret i NBK ivaretar både de fagpolitiske og fagtekniske oppgaver slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte og rapportere om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NBKs dokumenter og har møterett i alle NBKs organer Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbks-organer/72-kontrollutvalg (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Billedkunstnernes Vederlagsfond
  av NBKs organer men er så viktig at det har fått eget punkt Fondet er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til norske billedkunstnere på følgende områder Vederlag for bruk av billedkunst i kopiering o l av vernede verk til bruk i undervisningsvirksomhet Det er stat kommuner organisasjoner og bedrifter som betaler til Kopinor Kabel TV brukere betaler til Norwaco for videresending av billedkunstnernes arbeider Vederlag som staten betaler for visning av billedkunst i offentlig eie Annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer Det skal velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annethvert landsmøte Det år det velges tre styremedlemmer velges samtidig tre varamedlemmer som velges for en periode på 4 år Fondsstyret velger selv formann og nestformann for en funksjonstid på ett år Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hovedfordeling av fondets midler Styret utarbeider budsjett Budsjettet oversendes etter godkjennelse i styret til NBK til orientering NBKs sekretariat er sekretariat for fondet og fører fondets regnskap Fondets midler skal benyttes til følgende formål a Utbetaling til billedkunstnerne i

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond/394-billedkunstnernes-vederlagsfond (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Vedtekter
  lig eie c annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet 4 Fondets midler forvaltes av et styre på fem medlemmer Det velges tre vara med lemmer i prioritert rekkefølge Styre med lemmer og varamedlemmer velges på føl gende måte Det skal velges henholdsvis to og tre styremedlemmer på annethvert landsmøte Det år det velges tre styre medlemmer velges samtidig tre varamed lemmer som velges for en periode på 4 år Funksjonstiden er fra 1 juli i valgåret Fonds styret velger selv formann og nest formann for en funksjons tid på ett år Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer herunder varamedlemmer inkl formannen eller viseformannen er til stede Det føres protokoll fra styrets møter Utskrift av styreprotokoll sendes sentralstyret i NBK Styremøter innkalles av formannen eller etter ønske fra minst to av styremedlemmene Møteinnkallelsene sendes sentralstyret i NBK til orientering Det skal avholdes et styremøte i slutten av året med henblikk på en hoved fordel ing av fondets midler Styret utarbeider bud sjett Budsjettet over sendes etter godkjen nelse i styret til NBK til orienter ing Formannen og et styre medlem tegner for fondet Styret kan med dele prokura NBKs sekretariat er sekre tariat for fondet og fører fondets regnskap Fondsstyret utarbeider retningslinjer for forvaltningen og fordelingen av fondets midler Retningslinjene trer i kraft etter styrets vedtak men fastsettes endelig av landsmøtet i NBK Fondets midler skal benyttes til følg ende formål a Utbetaling til billedkunst nerne i form av stipendier o l b Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere herunder støtte til driften av billedkunst nernes egne interesseorganisasjoner 5 Fondets midler skal benyttes til følgende formål a Utbetaling til billedkunstnere i form av stipendier o l b Andre tiltak til beste for norske billedkunstnere herunder støtte til driften av

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond/391-vedtekter (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - BKVs styre 2013-2015
  høringer Statsbudsjett Avisinnlegg og GI Info om GI Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Om NBK Billedkunstnernes Vederlagsfond BKVs styre 2013 2015 BKVs styre 2013 2015 Kristin Lindberg 2011 2015 Sidsel Palmstrøm 2011 2015 Per Formo 2011 2015 Magne Rudjord 2013 2017 Gisle Harr 2013 2017 Vara Toril Johannessen Sissel Lillebostad Lillian

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond/1344-bkvs-styre-2013-2015 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - BKVs styre 2011- -2013
  Undersøkelser om GI NBKs medlemskap og representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Om NBK Billedkunstnernes Vederlagsfond BKVs styre 2011 2013 BKVs styre 2011 2013 1 Magne Rudjord 2009 2013 2 Kurt Johannessen 2009 2013 3 Kristin Lindberg 2011 2015 4 Sidsel Palmstrøm 2011 2015 5 Per Formo 2011 2015 Vara 1 Hans Martin Øyen 2011 2013 2 Marit

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond/856-bkvsstyre20112013 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - BKVs styre 2009 - 2011
  representanter Fora der NBK har representanter Organisasjoner der NBK er medlem NBKs grunnorganisasjoner Billedkunstpolitisk Historie Du er her Om NBK Billedkunstnernes Vederlagsfond BKVs styre 2009 2011 BKVs styre 2009 2011 Cristel Sverre 2007 2011 Bithe Marie Løveid 2007 2011 Kristin Lindberg 2007 2011 Magne Rudjord 2009 2013 Kurt Johannessen 2009 2013 Varamedlemmer Per Formo 2009 2011 Sidsel Palmstrøm 2009 2011 Toril Johannessen 2009 2011 BKVs styre velgs på NBKs landsmøter

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond/395-bkvsstyre20092011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Bruk av fondsmidlene
  ing ene skal det tas hensyn til at det skal være midler til disposisjon også for støtte til andre tiltak til beste for norske billed kunstnere etter søknad direkte til fonds styret 2 2 Tilskudd til drift av NBK fastsettes av fondsstyret på grunnlag av NBKs sentralstyres budsjettforslag før NBKs budsjett møte vedtar det endelige budsjett Fondet kan i driftsåret gi tilleggsbevilgninger til NBK dersom spesielle grunner tilsier det 2 3 Fondsstyret avsetter årlig et beløp til stipend som administreres og tildeles gjennom NBK og NBKs stipendkomiteer Det enkelte stipend skal kunne søkes av alle billedkunstnere uten hensyn til alder kjønn bosted kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet Et større stipend på kr 225 000 i 1999 som indeks reguleres skal bære Rune Brynestads navn Fondsstyret kan knytte ytterligere forut setninger til stipendkomiteenes anvendelse av midlene 2 4 Administrasjonsutgifter Styret hono reres etter statens satser for komitéarbeid Regnskaps og sekretariatsarbeid som ut føres av NBKs sekretariat honoreres etter timesatser som avtales mellom fonds styret og NBK Honoraret betales særskilt etter regning og inkluderes ikke i fondets generelle tilskudd til NBK 2 5 Fondsmidlertil andre tiltak til beste for norske billedkunstnere fordeles av fonds styret på grunnlag av søknader Midlene skal anvendes til

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond/393-bruk-av-fondsmidlene (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Billedkunstnernes Vederlagsfond
  NBK Billedkunstnernes Vederlagsfond Bruk av fondsmidlene Punkt 2 i retningslinjer for forvaltning av midler 2 1 Fondsstyret avsetter midler til føl gende fire områder og fastsetter for hvert år stør relsen av det beløp som skal anvendes for hvert område a Tilskudd til drift av NBK b Stipend c Administrasjonsutgifter d Støtte til NBKs grunnorganisasjoner Ved avset ing ene skal det tas hensyn til at det skal være midler til

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond?start=7 (2016-01-13)
  Open archived version from archive •