archive-no.com » NO » B » BILLEDKUNST.NO

Total: 577

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norske Billedkunstnere - NBKs styre
  Ruben Steinum Victoria Pihl Lind Synnøve Persen Christine Aspelund NBKs styre 2011 13 Styreleder Hilde Rognskog Styremedlemmer Esther Maria Bjørneboe nestleder Hans Thorsen Sigfrid Hernes Arne Rygg Trine Røssevold Ebba Moi og Gidsken Braadlie ansattes representant Vara Kristian Øverland Dahl og Vera Sørensen ansattes representant NBKs styre 2009 11 Styreleder Hilde Rognskog Styremedlemmer Sissel Lillebostad Jenny Marie Johnsen Esther Maria Bjørneboe Eivind Slettemeås Hans Thorsen Ståle Sørensen og Vera Sørensen ansattes representant Vara Odd Fredrik Heiberg Jan Pettersson Anders Smebye Lucas Richard Stephens og Kristian Øverland Dahl NBKs styre 2007 09 Styreleder Ingeborg Stana Styremdelemmer Hilde Rognskog nestleder Odd Fredrik Heiberg Roald Andersen dy Sissel Lillebostad Steffen Håndlykken og Jenny Marie Johnsen Vara Ståle Sørensen Martin Kristian Due Hege Tapio Åsil Bøthun og Åge Langhelle Styret i NBK 2005 2007 Styreleder Arne Nøst Styremedlemmer Marit Anestad Marius Amdam Roald Andersen d y Odd Fredrik Heiberg Rita Marhaug og Ingeborg Stana Vara Hege Tapio styremedlem fra november 2006 Merete Sejersted Bødtker Åsil Bøthun Trond Einar Indsetviken og Hanna Høiness Styret i NBK 2003 2005 Styreleder Arne Nøst Styremedlemmer Rita Marhaug Ivar Sjaastad Marit Aanestad Solfrid Mortensen Mona Lalim og Gisle Harr Vara Solveig Aalberg Lars Strandh Linn Ulvin Fahrad Kalantary og

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbks-styre (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Norske Billedkunstnere - Formål og Program
  kriteriene får en garantert minsteinntekt Sikre at billedkunstnerne skal kunne bo og arbeide hvor de ønsker i landet Utvide rammene for stipendpolitikken Styrke billedkunstnernes opphavsrettslige vern Fremme forståelse for billedkunst Forsvare ytringsfriheten Les mer Om handlingsprogram Landsmøtet bestemmer til enhver tid handlingsprogrammets innhold Det er en oversikt over saker som landsmøtet ønsker at styret skal jobbe med fram til neste landsmøte Det skal angi målene og styret skal finne måten de skal oppnås på Handlingsprogram 2013 2015 STIPEND Styrke og videreføre stipendordningen for billedkunstnere PRODUKSJON OG ØKONOMI Arbeide for bedre produksjonsvilkår for billedkunstnerne Herunder utrede muligheten for en subsidie ordning av atelierer for billedkunstnerne Videreføre arbeid for en bedring av utstillingsøkonomien for billedkunstnere Dette gjennom å følge opp Stortingsmelding for det visuelle feltet kapittel om honorar og vederlagsordninger Arbeide for innkjøp og bevaring av samtidskunst initiert i Stortingsmelding for det visuelle feltet Kartlegge økonomi praksis og kunstnerisk representasjon Utrede og arbeide for bruk av kunstkonsulenter i forbindelse med kunst i det offentlige rom i tiltak som initieres gjennom privat næringsliv SOSIALE RETTIGHETER Videreføre og utrede arbeid med en fondsløsning for trygd og pensjon for billedkunstnere Arbeide for bedring av billedkunstnernes trygderettigheter og utrede muligheten for en kollektiv sykelønnsordning Arbeide for

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/formalprinsipprogram (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Landsmøter
  NBK 2015 NBKs 13 ORDINÆRE LANDSMØTE fredag 5 og lørdag 6 juni 2015 Les mer Innmeldte delegater til NBKs landsmøte 2015 Les mer Referat fra NBKs landsmøte 2013 Referatet inneholder avgjørelsene vedtatt på landsmøtet Informasjon om sakene finner du i innkallingen se sak under Innkalling til landsmøte i NBK 2013 avholdes på Oslo Kongressenter i Folkets Hus Youngsgate 1 Oslo fredag 24 og lørdag 25 mai Les mer Referat fra

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/landsmoter (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - NBKs vedtekter
  organer se 4 Ved alle valg som finner sted på Landsmøtet er det bare medlemmer av NBK som er valgbare 7 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE Ekstraordinært Landsmøte innkalles av Sentralstyret når 2 3 av Sentralstyrets medlemmer eller et enstemmig Kontrollutvalg eller minst fem grunnorganisasjoner krever det Innkallingen sendes grunnorganisasjonene minst 1 måned før møtet Møtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært Landsmøte 8 SENTRALSTYRET 8 1 Sentralstyret er NBKs utøvende organ Sentralstyret velger selv sin nestleder NBKs administrasjon velger ett styremedlem av og blant de ansatte Sentralstyret ansetter daglig leder og redaktør i Billedkunst 8 2 Sentralstyret har det overordnede ansvar for drift av organisasjonen Sentralstyret innkaller til Landsmøter og ledermøter Sentralstyret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet Det skal føres referat fra styremøtene Innkalling med saksliste og godkjent referat gjøres fortløpende tilgjengelig for grunnorganisasjonene og Kontrollutvalget 8 3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer eller varamedlemmer herunder leder eller nestleder er til stede Alle vedtak treffes med alminnelig flertall Ved stemmelikhet er leders eller i dennes fravær nestleders stemme avgjørende 9 NOMINASJONSUTVALG 9 1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra grunnorganisasjonene nominere kandidater til valg til alle NBKs organer samt til styret i Billedkunstnernes Vederlagsfond Samtlige kandidater skal være forespurt 9 2 Grunnorganisasjonene kan foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på Landsmøtet Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra nominasjonskomité og ved benkeforslag skal kandidatens fagpolitiske ståsted og motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted 9 3 For organer som velges ved flertallsvalg blant NBKs medlemmer arbeider Nominasjonsutvalget ut i fra den til enhver gjeldende instruks vedtatt på Landsmøtet 9 4 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig aldersmessig kjønnsmessig geografisk og kulturelt mangfold 9 5 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer er til stede Alle vedtak treffes med alminnelig flertall 10 KONTROLLUTVALG Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av Sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til Landsmøtet Kontrollutvalget skal påse at Sentralstyret i NBK ivaretar både fagpolitiske og fagtekniske oppgaver slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram Rapport behandles av Landsmøtet Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av Sentralstyrets dokumenter Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til Ekstraordinært Landsmøte dersom Sentralstyret ikke utfører sitt arbeid i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller lederverv i grunnorganisasjonene Kontrollutvalget er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede Alle vedtak treffes med alminnelig flertall 11 LEDERMØTER Sentralstyret skal innkalle til ledermøter mellom Landsmøtene Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer 12 DEN NASJONALE JURY 12 1 Den Nasjonale Jury DNJ er organisasjonens kunstfaglige jury DNJ juryerer Statens Kunstutstilling Høstutstillingen og utfører juryoppgaver pålagt av Landsmøtet eller Sentralstyret For eksterne juryverv hvor organisasjonen skal oppnevne foreslå jurymedlemmer velges medlemmer i DNJ av Sentralstyret i samarbeid med juryens leder 12 2 DNJ består av 6

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbksvedtekter (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - NBKs organer
  kjønnsmessig geografisk og størst mulig faglig spredning samt et kulturelt mangfold Ved nominasjon av kandidater til sentralstyret fra nominasjonskomité og ved benkeforslag skal kandidatens fagpolitiske ståsted og motivasjon gjøres tydelig for delegatene på landsmøtet før valg finner sted Her finner du det sittende nominasjonsutvalg Les mer Kontrollutvalg Kontrollutvalget skal foreta løpende kritisk vurdering av sentralstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner og avgi beretning om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal særlig påse at styret i NBK ivaretar både de fagpolitiske og fagtekniske oppgaver slik de er definert i formålsparagraf og handlingsprogram på fyllestgjørende måte og rapportere om dette til landsmøtet Kontrollutvalget skal ha tilgang til samtlige av NBKs dokumenter og har møterett i alle NBKs organer Et enstemmig kontrollutvalg kan kreve innkalling til ekstraordinært landsmøte dersom sentralstyret ikke utfører sitt arbeide i henhold til NBKs vedtekter og landsmøtevedtak Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke inneha andre verv i NBK eller formannsverv i grunnorganisasjonene Les mer Styreledermøter Sentralstyret skal innkalle til styreleder møter mellom landsmøtene Møtenes funksjon er å disku tere aktuelle saker og utveksle erfaringer Vedtak i styreleder møter er rådgivende overfor sentral styret NBK LEGATSTYRE NBKs legatstyre er et styre for en rekke små legater som har som formål å støtte kunstnere og kunstnerisk virksomhet NBKs legat er sammenslått av en rekke små legater som alene ikke gir nok avkastning til stipend NBKs legatstyre velges av og blant styret i Norske Billedkunstnere Legatstyret består av 3 personer i tillegg velges en vararepresentant Funksjonstiden for legatstyret følger funksjonstiden for styret i NBK Administrasjon forvaltning av legatene utføres av Bildende Kunstneres Hjelpefond Direktør daglig leder for Bildende Kunstneres Hjelpefond tegner for fondene Stipend tildeles etter innstilling fra et kunstfaglig kompetent innstillingsorgan stipendkomité Legatene kan søkes ved billedkunstnernes stipendbehandling p t søknadsfrist 15 oktober hvert år VEDTEKTER FOR NORSKE BILLEDKUNSTNERES LEGATSTYRE Vedtatt på NBKs landsmøte 28

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/nbks-organer (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Billedkunstnernes Vederlagsfond
  stat kommuner organisasjoner og bedrifter som betaler til Kopinor Kabel TV brukere betaler til Norwaco for videresending av billedkunstnernes arbeider Vederlag som staten betaler for visning av billedkunst i offentlig eie Les mer Vedtekter Vedtatt på NBFO landsmøte 1984 revidert 1986 88 og 95 1 Fondets navn er Billedkunstnernes Vederlagsfond 2 Fondets grunnkapital er på 50 000 3 Fondet er et disposisjonsfond for veder lag som utbetales på kollektiv basis til norske billedkunstnere på følgende om råder a vederlag for bruk av billed kunst med hjemmel i midlertidig lov av 8 juni 1979 om fotokopiering o l av vernede verk til bruk i undervisnings virksomhet b veder lag for visning av billedkunst i offent lig eie c annet vederlag for bruk og erstatning for ulovlig bruk av billedkunst i offentlig og privat virksomhet Les mer BKVs styre 2013 2015 Les mer BKVs styre 2011 2013 Les mer BKVs styre 2009 2011 Les mer Retningslinjer for forvalt ningen av Billedkunstnernes Vederlagsfond 1 Forvaltning av fondets midler 1 1 Fondets midler skal plasseres for svarlig med god sikkerhet og god forrentning Det skal likevel tas hensyn til at mid lene skal være tilgjengelig for årets drift og en del midler skal være

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/om-nbk/billedkunstnernesvederlagsfond (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Statsbudsjett
  NBK er medlem Du er her Aktuellt og høringer Statsbudsjett Til Stortingets Familie og Kulturkomite Til høringsmøte mandag 11 11 2013 Innspill til foreslåtte kutt i bevilgningen til kunsterformål kap 321 kunstnerformål og kap 322 i tilleggsproposisjonen Les styreleder Hilde Tørdals innlegg her Følg høringene på Stortingets nett TV Velg Høring sal 2 NBK har tid fra 19 45 19 55 Forslag til statsbudsjett Statsbudsjettet som ble lagt fram av

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/statsbudsjett (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Norske Billedkunstnere - Avisinnlegg og GI
  henholdsvis etablerte kunstnere og seniorkunstnere Informasjon fra departementet finner du her Slutt på Garantiinntekt Artikkel av Katrine Ree Holmøy i Klassekampen 3 mai 2012 Gjengitt med tillatelse av artikkelforfatteren Splittet kunstmiljø Artikkel av Veslemjøy Hedvig Østrem i Aftenposten 3 mai 2012 Gjengitt med tillatelse av artikkelforfatteren Skandaløst av Huitfeldt Artikkel av Veslemøy Hedvig Østrem med intervju av styreleder Hilde Rognskog 2 mai 2012 Slutt på Garantiinntekten Kunstnerøkonomi artikkel av Veslemøy

  Original URL path: http://www.billedkunst.no/nbk/aktuellt-og-horinger/avisinnleggoggi (2016-01-13)
  Open archived version from archive