archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  i eit fortsatt levande bygdemiljø Kom å hels på fjerne slektningar gamle kjenningar eller skule kameratar Alle har vel hatt lyst til å kunne få oppleve gamle minner eller finne ut kvar deira stamforeldre kom frå I desse dagane vil vi ha bygdevandring der vi skal reise frå bygd til bygd guida av lokale innfødde Store muligheter for å få svar på spørsmål om slekt og vener buplassar og gardar

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4393&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  jakt etter jakterfaring og eller jaktfellesskap Velkomen til å jakte saman med oss ta gjerne fam med www juv no tlf 57 86 32 68 kveld Sist oppdatert 25 mai

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4391&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  mange nye søkjargrupper slik som Kranservice Rør i Rør AS Fersk Havfisk BA og Snekkerbua Det betyr at små gardsbruk no søkjer tilskot via anna næringsverksemd Andre gjer ein ekstra innsats og hever omsetninga over grensa minst tredje kvar år Då vert dei ståande i registeret Det er mykje som kan seljast og gje momspliktig omsetnad Fellesdrift Ein annan veg inn i registeret er å slå seg saman med naboen To bruk som kvar for seg er for små vil til saman bli store nok Til dømes kan to sauebruk skipe eit felles selskap som står for drifta Kravet er då at alle dyra frå begge bruka skal inn på ein felles søknad om produksjonstilskot Slike løysingar vil også vere aktuelle for andre produksjonar Auka momsgrense Når grensa for registrering no er auka vert det samstundes arbeidd hardt for å finne nye byråkratiske måtar å skilje ut dei bøndene som skal ha produksjonstilskot Ein måte er å gje årlege dispensasjonar til dei som ligg mellom 30 000 og 50 000 Men det enklaste ville nok vere å kutte heile kravet til omsetnad og så bruke botnfrådraget som einaste hinder Det ville spart mykje byråkrati og mange frustrerte bønder og skal truleg opp som sak i jordbrukstingingane denne våren Dispensasjonar For å kunne søkjer produksjonstilskot må føretaket først vere registrert i momsregisteret Fylkesmannen har i dag høve til å gje dispensasjon frå dette kravet og i vårt fylke har ein god del bønder søkt om slik dispensasjon Vår praksis her er å sjå dette opp mot produksjonen på garden Dersom føretaket høgst sannsynleg vil nå grensa innan utangen av året er sjansane gode for ein dispensasjon Men det viktigaste er å arbeide for å kome inn i momsregisteret før du søkjer om produksjonstilskot Då har du spart deg for mykje Innafor

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4386&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  ei tid før denne datoen men nøyaktig framdriftsplan har vi ikkje informasjon om Telenor har det siste året hatt samanhengande kampanjar med gratis etablering av ADSL abonnement og månadsprisen ligg på kr 349 Du treng eit standard nettverkskort i maskina og eit ADSL modem som kostar ca kr 500 Monteringa greier dei fleste sjølve Vi veit at det i mange heimar etter kvart dukkar opp fleire datamaskiner og i så

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4383&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Bergen då TV bransjen feira seg sjølve og kvarandre med det årlege Gullrute shovet på TV2 Ein av dei som blei heidra med pris var Paul Olav Øien som saman med kona Kristin Bjorvatn driv Øien Bjorvatn filmproduksjon AS i Kristiansand Dei har laga eit TV program om Redningsselskapet og for dette fekk dei prisen for beste faktaprogram Paul Olav er oppvaksen på Stårheim son til Kari og Arvid Øien

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4379&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  har oppmøte kl 18 00 ved Haugen skule DATO TURMÅL MØTESTAD TURANSVARLEG 05 05 Naustdalskamben Skulen Liv Haugland 12 05 Lidasetra Skulen Magne N Strømmen 19 05 Røedsetra Skulen Liv Haugland 26 05 Sevlandsvarden Skulen Magni N Strømmen 02 06 Lidavarden Skulen Anne Grethe Sundal 09 06 Haussetra Skulen Liv Haugland 16 06 Skårhaugnakken Skulen Magni N Strømmen 24 06 Ossetra Skipenes Skulen Magni N Strømmen 30 06 Rindehornet Skulen

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4378&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  i heile landet må utforminga av verkemiddelpolitikken ta omsyn til dei topografiske og geografiske skilnadene i landet vårt Endringane i tilskot som har vore gjennomført i jordbruksoppgjera dei siste åra har gjeve store deler av Vestlandsjordbruket ei ekstra hard belastning Mange Vestlandsbønder driv også kombinasjonar med fleire husdyrslag På det viset har dei skapt eit bruk som gjev eit vesentleg bidrag til inntekt og sysselsetjing For desse har dei siste jordbruksoppgjera vore ekstra ille Bruket må gje ei inntekt som gjenspeglar den arbeidsinnsats og kapital som vert lagt ned på bruket Eit økonomisk fundament i den daglege drifta på bruket er avgjerande for rekrutteringa Distriktstilskot og fraktordningar Distriktstilskota og fraktordningane er avgjerande for produksjon av mat i eit fylke med fjordar fjell og tronge vik Topografien og vegstandaren gjev oss ekstra kostnader til ferje diesel og bompengar Saman med stadig lenger avstand til næraste foredlingsanlegg gjev det auka kostnader som må kompenserast Distriktstilskota innan alle produksjonsgreiner er avgjerande for å kunne oppretthalde næringa i fylket Husdyrhald mjølkeproduksjon og produksjonstilskot Mjølkeproduksjonen er bærebjelken i landbruket i vårt fylke med ein gjennomsnitt storleik på 12 årskyr Likevel er det denne produksjonen som må ta det meste av inntektsnedgongen i dette tilbodet frå Staten Vi vil nemne Driftstilskot 6 000 kroner pr bruk Tilskot pr dyr 410 kroner pr ku for dei første 16 Deretter 500 for dei neste 9 og så 1000 for dei neste 25 Dette er dramatiske tal for eit husdyrdistrikt som Nordfjord Vi har registrert at det vert opna opp for leige av mjølkekvotar Vidare er avstandskrav og arbeidskrav for deltaking i samdrifter fjerna og maksimal tak for husdyrtillegg er fjerna Vi er redde for at summen av desse framlegga vil føre til at bruksnedlegginga skyt fart med dei konsekvensar dette har for bygdenoreg Vi er mot ei vidare utflating av tilskotet Storleiken på bruka våre tilseier at ei utflating av tilskota vil redusere lønsemda og moglegheitene for aktiv drift Mange bruk har kombinasjonsdrift med fleire relativt små produksjonar Samla gjev bruket stor verdi som grunnlag for busetjing sysselsetjing verdiskaping og kulturlandskap Denne typen kombinasjonsbruk må sikrast Areal og kulturlandskapstilskot Siste åra har bruksstrukturen blitt endra gjennom ei medviten omlegging av verkemidla Dette året er det framlegg om at AK tillegget for dei første 200 dekar vert kutta med 30 kroner pr dekar Vi vil åtvare mot denne utviklinga som særleg har gitt negative konsekvensar for landbruket på Vestlandet og i Nordfjord Pleie og vedlikehald av kulturlandskapet er ein svært viktig del av landbruksnæringa Ei vidareutvikling av reiselivsnæringa er som tidlegare nemnt avhengig av at kulturlandskapet ikkje gror att Eit aktivt husdyrhald som gir eit økonomisk utbytte til bonden er ein av dei viktigaste faktorane for å halde kulturlandskapet i hevd Dersom kulturlandskapet i bygdene og dalane våre gror att og forsvinn vil reiselivsnæringa misse ein av dei viktigaste faktorane for vidare utvikling og vekst Eit velstelt kulturlandskap er også viktig for trivsel og bygdeutvikling generelt Vi vil generelt be om at landbruksnæringa si betydning for reiselivsnæringa får større

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4377&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  som regionalforskingsprogrammet Programmet Regional utvikling som vart finansiert av Norsk forskingsråd og leidd av Jørgen Amdam ved Høgskulen i Volda er gjennomført i perioden 2000 2004 Dei små mot dei store Boka stiller ei rekke spørsmål i samfunnsdebatten slik tittelen Nordvestlandet liv laga peikar på Forskarane viser også til prosessane som er sette i gang i retning av ein storregion I det perspektivet står følgjande å lese Både Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er slik geografisk plasserte at det skal godt gjerast å ikkje bli utkantar i nye storregionar I ein eventuell Vestlandsregion er Bergen eit naturleg sentrum I ein eventuell midtnorsk region er Trondheim eit naturleg sentrum Og dersom hypotesen om sentralisering stemmer så vil fleire av dei avgjerder som gjeld Nordvestlandet ikkje bli tekne i Leikanger Førde Molde eller Ålesund men i Bergen eller Trondheim Dette gjeld ikkje berre dei store avgjerdene som politikarane ofte engasjerer seg i Det gjeld også dei mange små avgjerdene som ikkje får offentleg merksemd men som likevel har konsekvensar for arbeidsplassar og busetjing Like barn leikar best Professor Roar Amdam ved Høgskulen i Volda som meiner Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane bør slå seg saman i ein felles

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4373&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive