archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  og fleire hadde med seg innspel og lufta idear om utnytting av dei verdiane som er knytte til Hornindalsvatnet Det var særleg stor interesse knytt til kva som kan vere mogeleg å få til når det gjeld mini eller mikrokraftverk Blant dei frammøtte var det også ei viss interesse for utnytting og utbygging i samband med turisme Hornindalsvatnet er ein stor ressurs i turismesamanheng Kjøs er i dag eit svært

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4313&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  og landbruket er i omstilling mange tek tak i eigen situasjon ser framover og vil sjølv styre eiga framtid Mellom anna Bygdekompasset startar opp til hausten Målet er å samle bygda for å sjå på no situasjonen kartlegge eigne ressursar og i fellesskap setje seg konkrete mål for framtida Kvar bygd får med seg ein rettleiar som skal syte for framdrift men det er bygda sjølv som må finne vegen

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4309&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  av myr Fjerning evt klipping av tre buskar temaet med tilgroing Skilting merking det som er felles for alle Materialval erstatningar for impregnert material Osp lerk einer Vedlikehald Bratte stiar Anna som det blir stilt spørsmål om Tema som vi her tar opp vil på laurdag få praktisere deler av på laurdag Leigeavtalar stønadsordningar Teoriodelen med leieavtalar og stønadsordningar blir inne Vi vil informere om bruken av Raudmerka T kven

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4308&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Stårheim bygdelag årsmøte i Fram Leiar Dag Starheim leia eit effektivt årsmøte gjennom saklista Årsmeldinga viste ein aktivitet på det jamne og rekneskapet enda med eit overskot på kr 4670 55 begge godkjent utan merknader Les meir på bygdelagssidene www

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4307&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Telemark Sentrale forskingsinteresser er identitet bygdekultur og utvikling ungdom og holdningsdanning kulturlandskap kulturøkonomi næringsutvikling Barne Bua UB sin forretningsidé er arrangement av barneselskap og barnepass Barne Bua UB vart tidlegare i år kåra til Årets unge entreprenør i Sogn og Fjordane Holger Aasen Jorunn Åsfrid Røyrvik og Ivar Offerdal jobbar med ungdom og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Elin Sabbasen har jobba med etableraropplæring og rettleiing i snart 20 år dei siste fem åra i SND Innovasjon Norge Der arbeider ho hovudsakleg med nettverkskreditt og entreprenørskap Ralston Bau Svenske Birgitta Ralston og franske Alexandre Bau har jobba som designarar i Paris i over ti år Frå 2003 har dei hatt Dale i Sunnfjord som den kreative basen sin For Ralston Bau er alle prosjekt ei unik historie som initierer ein original design Aud Rolset Sanner er direktør for Innovasjon Norge si satsing på kvinner Midt på 80 talet etablerte ho verksemda Emballasje Teknikk as i Brummunddal ei verksemd som vaks frå 0 til 55 mill i omsetjing i løpet av ti år I 1994 selde ho bedrifta til Sealed Air Norway as og ho var etter det administrerande direktør i bedrifta og del av eit europeisk leiarteam for det amerikanske eigarselskapet Johan Magerøy er kredittsjef i Sparebanken Sogn og Fjordane Han er utdanna siviløkonom og har meir enn 20 års erfaring frå bank Gjennom arbeidet på kredittsida i banken er han stadig med i vurderinga av nyetableringar Bodil og Olav Klungre Med Hyen som utgangspunkt har Olav og Bodil Klungre utvikla eit allsidig næringsgrunnlag I tillegg til at dei driv gardsbruk i samdrift er dei daglege leiarar for kvar sine firma med fleire tilsette Trine Lerum Hjellhaug 29 år er sivilingeniør og ein av arvingane til Lerum Fabrikker Sidan 2000 har ho vore fabrikksjef ved Lerum Fabrikker AS avd Kaupanger

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4306&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  tilnærma halvparten av landarealet i Skottland Folketalet er 373 000 og av desse bur 208 000 på fastlandet Utvandring og flytting til dei største byane har vore trenden i lang tid men på 1960 talet stabiliserte folketalet seg og dei siste 30 år har det vore vekst Grunnen kan vere stor arbeidsløyse i byane etablering av oljeindustri i distrikta og etablering av teknologibaserte verksemder som ikkje er avhengige av geografisk plassering Det første møtet med dei ulike aktørane var å få ei oversikt over den politiske og administrative organiseringa Som i Norge er det både ein fylkeskommune og eit regionalt statleg administrasjonsnivå men kommunane manglar både som politisk og administrativ eining Det vart peika på behov for ein meir samordna strategi og samhandling mellom etatar og nivå Eigedomstilhøva er dessutan ulike der land og naturressursar er eigd av store landeigarar eller selskap i inn og utland Dette gjer bygdeutviklingsarbeid svært vanskeleg Det vert arbeidd for at småbrukarane får kjøpe tilbake land og utvide bruksrettar til utmark samt at det skal bli kortare veg til pengar og makt Dette er ein tankevekkjar for oss som ser kommunesamanslåing og større einingar som eit alternativ Då kan samarbeid vere løysinga Highland and Islands Enterprise er eit netttverk av lokale utviklingsverksemder som får stønad til administrasjon og finansiering av ulike program prosjekt Miljø og kultur ligg i botnen for arbeidet for utdanning næringsutvikling og styrking av lokalsamfunna I dag er tenesteyting som turisme største kjelda til økonomisk vekst og sysselset 13 av arbeidsstyrken i dette området Naturen vert sterkt profilert i marknadsføring og bygdeturismeprodukt er ei vekstnæring der kultur vert sett i fokus Vi besøkte mellom anna eit rekreasjonsområde for ålmenta med eit informasjonssenter om sel og delfinar der dyra kunne observerast frå år til år Dette var nært knytt til universitet og dyrevernsorganisasjonar Turen gjekk også til eit område der kystsona og våtmarkene langs fjorden var svært viktig for biologisk produksjon men i området rundt låg oljeindustrien som ein mogeleg trussel Berekraftig utvikling er ein viktig strategi i områder der auka økonomisk aktivitet lett kan føre til skader på samspelet i naturen Vi var også på tur til eit nasjonalt naturreservat der målet var å få tilbake det naturlege mangfaldet Området var tilrettelagt med merking av stiar og informasjonstavler og var eit populært område for rekreasjon både sommar og vinter Skottland er kjend for sine store menger sau men stordrifta medfører at vegetasjon ikkje veks opp Det forhold at småbrukarane ikkje eig jorda eller har rett til utmarksressursane medfører at store menger hjort også hindrar skog å vekse I Skottland kjempar innbyggjarane for å få lokal eigedomsrett til ressursane Vi får ikkje tilfredsstillande lønsemd av å nytte dei ressursane vi eig Dette er eit stort tankekors for framtida til distrika og ei sak for sentrale styresmakter Skottland er også kjend for sine mange slott Adverike Logde er i dag eit aksjeselskap med ein forvaltar som tek seg av ressursane på vegne av ei slekt som er busette i dei store byar Det mest

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4303&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kallar Stifelsen Norsk Kulturarv sin nye aksjon som ar til formål å gje tilskot til folk som tek eit tak for å bevare nedfallstruga kulturminne Aksjonen denne gongen har valt å fokusere på støls og setermiljø www kulturarv no Sist

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4301&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  klasse har nyleg avslutta eit prosjektarbeid om bygdehistorie og Ikt Vi har laga ei internettside frå prosjektet som vi håper de har lyst til å sjå Sjå her Sist oppdatert

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4295&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive