archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  retta mot unge i alderen 16 til 30 år Den gjev praksis med moglegheiter for vidare arbeid eller utdanning innan landbruket Søknadsfrist 1 april 2004 Les meir Sist oppdatert 09

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4277&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  stovedørene våre Igjen er vi blitt minna om at kultur og naturbasert reiseliv er viktig og at ingen har betre føresetsetnader enn oss Korleis forvaltar vi denne ressursen Mange av oss har erfart at det er deilig å vere norsk i Danmark Og dei som ikkje har erfart det har fått bodskapen pumpa inn i hovudet i ein tilsynelatande endelause marknadsføring Maktar vi å gjere det deilig å vere dansk i Noreg Kva skal til av ressursar planlegging og organisering Torer vi å ta eit skikkeleg krafttak for reiselivet og er vi budde til å gjere det Vi trur paneldebatten som journalist Morten Sandøy TV 2 skal leie fredag 19 mars vil makte å skape temperatur og engasjement omkring desse spørsmåla I panelet sit den nye direktøren for Innovasjon Norge banksjef i Sparebanken S FJ Arvid Andenæs fylkespolitikarar Kjartan Longva og Norvall Nøringset medlem i Distrikskommisjonen og fylkespolitikar Liv Signe Navarsete president i Reiselivsbedriftenes Landsforening Erik Saudan og leiar i Sogn og Fjordane Reiselivsråd Jens Chr Skrede Men konferansen startar med det gode dømet Hotelldirektør og kulturentrepenør Eli Laupstad Omdal har skapt om ei utdøyande bygd med eit gamalt maritimt bygningsmiljø sør i Rogaland til eit livskraftig og spennande reiselivsprodukt

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4274&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  nemne Advokat Thore Heggen advokatfirma Hans Lothe orienterer om Odelslova Rekneskapsførar Erik Ivar Ulvedal om eigedomsoverdraging og økonomi Konsulent Jo Helge Sunde frå Tine Meieri orienterer om Samdrift som no er svært aktuelt Gert Runar Rørvik om To deling i landbrukspolitikken Nils Einar Kjøsnes orienterer om si bedrift innan Småskala matproduksjon Odelsjente Mathilde Dolen Nesje snakke om Draumane mine som framtidsbonde Fylkesjordsjef Christian Rekkedalorienterer om landbruket i Sogn og Fjordane

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4266&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kraftutbygging og energiforbruk på 1900 talet i Sogn og Fjordane Eikum er konsersjef ved Sogn og Fjordane Energi AS Kl 11 45 12 45 Lunsj Kl 12 45 13 15 Synfaring inn i Jølet til Vasskraftprosjektet Kl 13 30 14 00 Erik Solheim Vasskraft og naturvern Solheim er leiar i Norges Naturvernforbund Kl 14 00 14 30 Vasskraft og kulturhistorie Paul O Tomasgard Tomasgard er oppvekst og kultursjef i Hornindal

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4264&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  utviklinga I tredje tesen viser Høyer til situasjonen i privat sektor som på dei fleste område syner ei tilsvarande utvikling som i statleg sektor Sogn og Fjordane blir eit filialfylke Eigarane i privat verksemd dei som stiller kapital til rådvelde og styremedlemmer er i stor grad busette utanfor fylket Verdiskapinga forsvinn også ut av fylket og det vert ofte stilt urealistiske krav til overskot og avkasting I sin tur fører det til omskiftelege tilhøve med omorganisering og effektivisering Kompetansearbeidsplassane knytte til verksemdene forsvinn ut av fylket Resultatet vert mellom anna at vi mister eit viktig grunnlag for innovasjon det vil seie fornying og nyskaping Kommunar i klemme Kommunane endrar seg frå å vere viktige samfunnsutviklarar til å bli statlege minimumskommunar Fjerde tese tek føre seg at vi har fått auka vekt på individuelle rettar framfor at kommunen yter kollektive velferdstenester Høyer kan ikkje sjå at det har gitt oss eit meir rettferdig samfunn Distriktskommunane har kome i ei klemme ved at det økonomiske fundamentet for kommunesektoren har flata ut samstundes som såkalla sentrale område og byar har fått ein større del av kaka Staten har i tillegg pålagt kommunane å yte nye tenester som ikkje er fullfinansierte Til saman vil dette seie at den samfunnsutviklande kommunen er taparen og det er lite rom att til lokal politikkutvikling Dei fire neste tesane ser nærare på nokre samfunnsformer som er ganske særskilde for fylket vårt og som synest å ha stor verdi for den framtidige utviklinga Spørsmåla som blir stilte er korleis den store distriktspolitikken det vil seie dei samla offentlege budsjetta påverkar desse samfunnsformene og om den vesle distriktspolitikken det vil seie dei særskilde verkemidlane har svar på dei utfordringane desse samfunna står framfor Kampen for mangesysleriet I femte tese utviklar Høyer omgrepet mangesysleriet Det vil seie at folk har inntekter frå fleire typar arbeid og arbeidstilhøve Han viser at dette pregar fylket vårt sterkt og at denne samfunnsforma er viktigare hjå oss enn mange andre stader Dette kan vere ei forklaring på at fylket vårt mellom anna har kome lettare gjennom nedgangstider Folk har i større grad kunna valt andre tilpassingar enn arbeidsløyse når det har vore dårlege tider Det kan synest som om noko av denne fleksibiliteten vert borte når grunnlaget for mangesysleriet særleg i jordbruket får endra rammevilkår I sjette tese viser Høyer korleis arbeidsplassar i småkommunar er viktige for mangesyslerisamfunna Det gjeld både sjølve talet på arbeidsplassar at mange av dei krev høgare utdanning og at det tradisjonelt har vore kvinner i desse jobbane Småkommunen heng saman med mangesysleri strukturen ved at både enkeltpersonar og hushaldningar får deler av inntekta si frå sal av tenester til kommunen Samanslåing av småkommunar er ikkje noka løysing på småkommunar sine utfordringar fordi effektivisering og omorganisering tek bort grunnlaget for slikt livsopphald i desse samfunna Den viktige samfunnsbedrifta I fylket vårt har vi ei rekke tettstader der ei mellomstor bedrift er eit avgjerande grunnlag for samfunnet I sjuande tese ser Høyer nærare på det tette sambandet mellom slike bedrifter og samfunnet

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4263&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  og brattlendt areal som er den mest arbeidskrevjande men samstundes den mest synlege delen av kulturlandskapet Geitehald Både Svein Ottar Sandal KrF fylkesordførar Nils R Sandal Sp og Harald Lindvik V var samd i å prioritere kulturlandskapet Geitehald er eitt av tiltaka som kan nyttast for å unngå at kulturlandskapet gror att og Liv Signe Navarsete Sp talte varmt om geitene som levande vaktmeistrar i naturen 24 millionar skal nyttast

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4262&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  midlane Formålet med BU midlane er å fremje lønsam næringsutvikling på bygdene innan og i tilknytning til landbruket ved å a medverke til etablering og utvikling av småskala næringsverksemd b fremje lokalsamfunnstiltak som legg forholda til rette for næringsutvikling c stimulere til rekruttering av begge kjønn til landbruket Hovudmålgruppa for midlane er personar med tilknytning til landbrukseigedom men fellesprosjekt der også personar og bedrifter utan landbrukstilknytning deltar kan støttast Ved

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4257&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  skal gjennomførast i samarbeid med tre andre regionar i EU Thueringen i Tyskland Kaernten i Østerrike og Kaunas i Litauen Både i Hordaland og Sogn og Fjordane vil Innovasjon Norge delta aktivt i gjenomføringa av prosjektet Vestlandsforsking i Sogndal har stått for søknadsskrivinga og vil med sin kompetanse innan EU finansiering vere ein viktig samarbeidspartnar i det vidare arbeidet Etter at fleire partar i lengre tid har arbeida med å få godkjent prosjektet var tilbakemeldinga om den endelege finansieringa frå EU svært gledeleg seier Steinar Fredheim i Innovasjon Norge Prosjektet som har navnt ENABLE ENABLing European entrepreneurships har næringsutvikling som tema der entreprenørskap omstilling og utvikling av eksisterande småbedrifter er hovudsatsingar Prosjektet er eit såkalla regionalt rammeprogram som vil lysa ut midlar til mindre prosjekt i regi av næringslivet i dei deltakande regionane Internasjonal utveksling Samarbeidet med dei tre andre regionane Thueringen Kaernten og Kaunas vil tilføre oss verdifull kunnskap innan bl a entreprenørskap samtidig som vi får eksportert våre erfaringar og teste ut våre prosjekt med deltakarar frå dei internasjonale samarbeidspartane Tanken er at vi skal lære av kvarandre seier Fredheim som ser for seg eit godt samarbeid mellom bedrifter i dei ulike regionane Tre hovudsatsingar Prosjektet skal bidra

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4251&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive