archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  vare på behov langt utover kommunen sine grenser Dette vil vere eit trekkplaster og ein møteplass for store og små Ved å få realisert eit slikt anlegg vil innbyggjarane i kommunen få ei miljøstrand som er tilpassa for mange aktivitetar Innanfor eit område på 1 km ligg barnehage omsorgssenter og skule Dette vil vere nærbrukarar av eit slikt miljøanlegg heile året Det særeigne er at dette anlegget er særs godt

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5246&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  store kommunar Heile framsida er prega av bilete frå Hornindal barnehage og avisa har stort intervju med både småbarnsmor Marianne Vellene og ordførar Bjørn Lødemel Avisa har i tillegg til førstesida brukt ei heil side i avisa til presentasjon av ein fersk rapport som Sentio har laga for Nationen Rapporten viser at innbyggarane i små kommunar er mest fornøgd med kommunen sin Det gjeld mellom anna grunnskuletilbod og spesielt barnehagetilbod

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5245&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  United World College UWC er langt meir enn skulefag og eksamenar Elevane bur tett saman og må lære å ta omsyn til kvarandre Dei har humanitære oppgåver utanfor skulen og er også med på ei rekkje sosiale aktivitetar Kring halvparten av elevane kjem frå problemområde i verda og skulen rekrutterer også elevar frå SOS barnebyane Skulen er med andre ord ein smeltedigel med både elevar og tilsette frå heile verda

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5243&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  november der hovudtema blir Vegen vidare for bygdene i har kalla samlinga Vegen vidare for bygdene og første dag legg vi hovudvekt på internasjonale forhold som påverkar bygdene Neste dag har vi eit allsidig program med BU strategi småkraftverk nye

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5242&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  som den her i fylket Det skal ikkje berre vere talet på studentar og studentgjennomstrøyming som avgjer inntektene i høgskulesystemet Dagens system er svært marknadsbasert og tek ikkje godt nok i vare dei mindre høgskulane seier ho Må kutte stillingar Høgskulen i Sogn og Fjordane har fått skore ned talet på studieplassar og følgjeleg fått mindre pengar I verste fall må skulen kutte 15 stillingar og tillitsvald for dei 111

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5241&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Arrangør Nærmiljøsentralen i Hornindal www hornindal com Gjer deg til venns med datamaskina med hjelp av frivillige ungdommar og andre Kanskje du kan få hjelp til å nytte e post finne spennade sider på internett og bruke datamaskina som bank Her er det mange mulegheiter Meld deg på til Hornindal Nærmiljøsentral 57 87 94 82 du kan kome uanmeldt men det er greit å ha ein peikepinn om kor mange

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5237&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  har det vore naturleg å sjå på kva for ressursar dei mange fråflytta småbruka representerer for busetting og kva den store interessa for å flytte til småbruk kan bety for å skape nye økonomiske og kulturelle handlingsrom for landsbygda I rapporten Mange vil ha men få vil selje Småbruk som ressurs for busetting har vi med bakgrunn i samtalar med 640 eigarar av fråflytta småbruk i Vest Telemark og med 205 interessentar for å kjøpe småbruk sett på faktorar som påverkar utbod av småbruk Samstundes har vi fått innsikt i kva for bakgrunn og kva for framtidsdraumar og mål dei som ynskjer å flytte til småbruk har Eigarane av bruk utan busetting er først og fremst å finne i bynære område heile 92 2 bur utanom kommunen Knapt femteparten av eigarane er villige til å leige ut til busetting eller selje bruket og om lag 10 er i villreie om kva dei skal gjere med bruket Men majoriteten av eigarane ca 70 seier nei til sal eller utleige Viktigaste årsaka til dette er at dei nyttar eigedomen til eige fritidsbruk at dei nyttar eigedommen i eiga næring og at dei ikkje ynskjer å selje odelseigedomen ut av slekta Mange av intervjuobjekta har spesifisert andre grunnar for kvifor dei ikkje ynskjer eller kan stille bruket til rådvelde for andre Interessentane representerer ei mangslungen gruppe Dei fleste småbrukssøkjarane er barnerike unge familiar Dei har god kompetanse med utdanningsnivå klart over middels og med variert yrkesbakgrunn Dei er økonomisk sterke med formue og inntekter klart over landsgjennomsnittet Hovudgruppa av småbrukssøkjarane kjem frå byområde særleg frå byane rundt Oslofjorden Småbruksinteressentane er i hovudsak gjennomtenkte og klare på kva som er motivasjonen for å flytte til småbruk Del ynskjer fyrst og fremst eit betre bumiljø for både vaksne og ungar Nær halvparten oppgjev dette som

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5233&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  32 virksomheter er godkjent av NBG per 23 09 05 for å kunne benytte det nye vegskiltsymbolet 650 40 for Gardsmat bygdeturisme Vegkontorene har ansvaret for skiltingen men det nye symbolet må virksomheten først få godkjennelse av NBG for å

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=5227&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive