archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  alternative arbeidsplassar næringsutvikling og korleis få ungdomen til å velje bygdene i Sogn og Fjordane som framtidig bustad framfor storbyar som Bergen og Oslo Dette er konklusjonen til Rune Scanke Eikum etter den store konferansen om Framtidsbygda 2020 som vart halden i Førde sist måndag Ei av dei viktigaste oppgåvene politikarane i bygdene og dei små lokalsamfunna har er å etablere eller legge til rette for interessante arbeidsplassar for unge

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4945&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  av dei for å bu på bruket Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det står 46 000 ledige gardsbruk her i landet Alle er ikkje like attraktive etterspørselen er størst etter bruk som ligg i pendlaravstand frå større byar Men det er mangelen på tilbod som er det største hinderet for dei som vil flytta på landet Og det er den same mangelen som gjer at mange bygder går glipp

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4941&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Fleire oppgjev at motivasjonen for å starte bedrift er å tene pengar Dei vil i større grad studere fagfelt innan økonomi administrasjon naturvitskap og teknikk og dei vil ta mastergrad Dei trur i litt større grad at jobbane i Sogn og Fjordane er dårlegare betalt og mindre stressande og fleire av desse vil ut i verda Jentene derimot set verdiar som å skape noko sjølv høgt når dei vil starte bedrift Dei vil studere innan fagfelta helse sosial idrett eller humanistiske og estetiske fag og er litt meir usikre på kor lenge dei vil studere Dei verdset også i høgare grad verdiar som å vere nære familien Mange av elevane svarar at dei kan tenkje seg å bu i Sogn og Fjordane eller kanskje bu her om nokre år På den andre sida syner statistikken frå 2003 at fylket hadde eit flyttetap på 415 personar i aldersgruppa 20 29 år Om elevane i undersøkinga handlar på same måten som tidlegare generasjonar er det likevel grunn til å tru at mange vil flytte Årsaka til at ungdommane flyttar kan forklarast med to faktorar Dei kan blir skyvd ut på grunn av mangel på naudsynte behov som arbeid og bustad eller trekte ut ved at dei verdset andre stadar sine kvalitetar høgare Det er grunn til å tru at begge faktorane spelar inn Både at dei manglar relevant arbeid på heimstaden og at dei ser på staden der ute som betre eigna til å gjennomføre sitt livsprosjekt Kva faktor som er mest avgjerande vil kunne variere frå person til person Vi har i diskusjonen av resultata valt å legge vekt på dei kreftene som trekkjer ungdommen ut av fylket For å motverke dette trekket må ungdommane finne verdiane dei ynskjer i sitt tilvære også i Sogn og Fjordane Desse verdiane er ikkje

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4940&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  fiskerisektor med betydelege utfordringar har prega næringslivet i Sogn og Fjordane i 2004 Årsmeldinga frå Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane fortel ellers om eit reiseliv i framgang og at det ifjor totalt vart løyvd 258 mill kr til næringslivet Industri og fiskeflåte har fått mest midlar men det er landbruk fiskeflåte og dei tenesteytande næringane som har hatt størst auke i løyvingane i høve til året før Kysten og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4939&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  ved å dele ut Heiderteikn frå Oppstryn Bygdeutviklingslag sa leiar Johan Berge på årsmøtet Leiaren takka også Lisbeth Myklebust og Lorentz Hjelle som no går ut av styret Årsmøtet valde følgjande styre Johan Berge leiar Alf Terje Glomnes Per Ivar Skåre Anni Flo Sunde Gunn Sørum Årsmeldinga vitnar om stort engasjement i saker som opptek folk i bygda Laget har hatt godt samarbeid med mange lag organisasjonar og kontakta med

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4930&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  endringar Rogalandsforsking har etter oppdrag frå Landbruks og matdepartementet utarbeidd fire scenario om framtidsbygda Dei peikar på ulike trendar og korleis vi kan vere med å påverke eiga framtid Aktuelle tema er omstilling i tradisjonelt landbruk nyskaping og nye næringar urbanisering felles identitet og evne til å løfte i lag Program Måndag 4 april på Rica Sunnfjord Hotell Førde Møteleiar Assisterande fylkesmann Ingrid Bjørkum 10 00 Opning m ungdommeleg innslag frå Danseverkstaden 10 15 Velkommen v fylkesvaraordførar Tor Bremer 10 30 Kvifor framtidsbygda 2020 v landbruksminister Lars Sponheim Landbruks og matdepartementet 10 45 Presentasjon av scenarioet Framtidsbygda 2020 v seniorforskar Arild Aurvåg Farsund Rogalandsforsking 12 00 Lunsj 13 00 Småskala næringar og lokalsamfunn eit satsingsområde i fylkesplanen for Sogn og Fjordane v Tor Bremer fylkesvaraordførar og leiar for arbeidsgruppa 13 30 Mi framtid som ung bygdebuar i Sogn og Fjordane v Ingunn Kjelstad heimflytt etter avslutta utdanning 14 00 Kort pause 14 15 Debatt Korleis ser unge i Sogn og Fjordane på eiga framtid Korleis møte utfordringa om å skape ei god framtid i Sogn og Fjordane Ungdomspanel med fokus på eiga framtid som bygde buarar i Sogn og Fjordane Debattleiar Hans Jakob Reite 15 30 Slutt Påmelding til Landbruksavdelinga

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4929&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  under 20 år Ungdomslaget har hatt 1 årsmøte 7 styremøter 1 kakelotteri 10 kinokveldar og behandla 38 saker Ungdomshuset Urdabrunn har blitt måla ferdig utvendig I tillegg er sal og gang ferdig måla og pussa opp med nye gardiner i gang og sal samt nye lamper på veggane både i gangen og salen Teatergruppa har vore aktiv i år som andre år og dei 12 sommardagane gjekk av stabelen siste

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4928&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  er neste steg fram mot å kunne realisere prosjektet God plass nærheit til natur dyr og kultur er stikkord for det nye klyngetunet Det er også eit ynskje å tilpasse byggeskikken både i utforming og materialval til det som var den tradisjonelle måten å bygge hus på i Jølster Prosjektet har vakt oppsikt og interesse langt utan for fylket sine grenser og inneber ein ny måte å organisere busetjing i

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4908&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive