archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  Prioriter hardt lag nøkterne planar og syt for oppfølging Det var rådet frå Liv Astrid Nordheim FMLA leiar for prosjektet Kulturlandskap og attgroing Kompetansebygder vil leggje til at under Studiereisa til Sverige i 2004 besøkte vi m a Siljan og der hadde dei nettopp satsa på å halde det vakkert og opne utsikta alle stadar mot innsjøen med same namn Dette ville vore eit ypperleg Nordfjord prosjekt ingen grøne tunellar

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4813&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  som ein populær attraksjon på Bondens Marked og ein bygdeutviklar som lukkast med spennande idear og produktutvikling Overraska og glad Sjølv er Skjæveland overraska men seier at det er hyggeleg at nokon har lagt merke til han Dette betyr at eg må prøve å leve opp til dette i neste sesong og vere kjekk og grei når eg snakkar med folk seier Skjæveland Nye produkt Skjæveland driv heile tida og

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4812&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  har bransjenettverka slått seg saman og framstår i dag med større tyngde og ein spennande portefølje av ulike bedrifter som har mykje å tilby både lokalbefolkninga og dei tilreisande til Sogn og Fjordane Dette seier prosjektleiar Torunn Grut som har arbeidd med å koordinera og tilrettelegga for at produktet skulle bli klart til utgangen av januar i år Ein håpar og at dette kartet er med og rekrutterer fleire til

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4810&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  moderne klyngetun er ei buform der andre enn bonden og familie hans bur ved garden Personar utan tilknyting til garden kan kjøpe leige seg tomt på gardsbruket og bu i landlege omgjevnader Tanken er at fleire familiar bur rundt eit gardsbruk Dermed kan dei kombinere kontakt med dyr natur og friluftsliv og eit sosialt fellesskap med andre familiar samtidig som at dei bur skjerma frå støy og stress Konseptet inneberer

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4809&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  arbeidsplasser i hjemkommunen der vi ønsker å bo på tross av et elendig arb marked Tilhørende i Saltdal Hei Vi ønsker å legge ut en link på Bygdeutvikling no Vi har en nettbutikk med ammeklær og andre produkter for mor og barn også for fedre som ønsker å gi en gave til mor Nå også med eget forum Mvh Trine Blix Hønemor no Sørgrenda 32 8250 Rognan Org nr 987

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4808&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  slag Med småvilt blir i første rekkje tenkt rype Både fjellrype og lirype Utnytting av andre småviltartar er lite utbreidd Det er knytt lite konflikter i høve til samjakt mellom småvilt og storviltjegrar i fylket Bruken av hund til jakt er lite utbreidd og til dels konfliktfylt i høve til husdyrhald Etterspørsel etter andre småviltartar enn rype er truleg stor særleg knytt til annan hønsefugl og hare Etterspørsel etter jakt med hund og for treningsterreng for hund er truleg stor 2 2 Innlandsfisk Ein god del av innlandsfiskeressursen er administrert gjennom utmarks eller grunneigarlag Kortsal er utbreidd men her som med småvilt i liten grad spesialisert og knytt opp mot gode reiselivsprodukt som kan gi betre inntekter enn reine uforedla kortsal Potensialet for utvikling av tilrettelagte produkt er truleg stort Det er arbeidd aktivt med tilrettelegging i Sunnfjordregionen Jølstravatnet Haukedalsvatnet etc også med reiselivet inne på arrangørsida i eigne fiskearrangement Gloppen peikar seg og ut pr i dag med godt fokus på innlandsfiskeressursane Tilsvarande også i Hornindal Stryn og Bremanger Delar av indre Sogn er også godt tilrettelagt med fokus på fiskekultivering og tilrettelegging i samband med kraftutbygging Andre delar som Guddalsvassdraget i Fjaler er også godt tilrettelagt 2 3 Laksefiske Fylket har svært mange gode lakseelver og lange tradisjonar for utleige og kommersialisering knytt til denne ressursen Produktspekteret famnar frå enkle til avanserte produkt med høg tilrettelegging Grunneigarorganiseringa i elvane er varierande og i mange høve låg og kortsal blir i stor grad gjort av enkeltgrunneigarar eller av entreprenørar som opererer på vegne av samanslutningar av grunneigarar Av godt tilrettelagte lakseelvar med høg utnyttings og tilretteleggingsgrad pr i dag nevner vi Nausta og Gloppenelva Jølstra kan også nevnast her sjølv om laksebestanden her har vore svak og hoveddelen av fisket dreier seg om sjøaure For fleire av elvane er vassføring ei hindring for sterk kommersiell satsing I desse elvane vil ikkje tilhøva vera stabilt gode nok for forhåndssal av fiskekort Ei løysing kan vera å lage pakkar som inneheld fiske i fleire vassdrag som ligg nært geografisk Generelt er utnyttinga høg Dei lange tradisjonane har og ført til at mange grunneigarar har faste langvarige kontraktar med fiskarar firma e l til god pris Dette kan vera med på å redusera potensialet for ei stor omsetningsauke 2 4 Andre produkt og satsingar Det finst fleire viktige produkt knytte til breaktivitetar rafting og rideaktivitetar med naturen som viktig element Dette er godt marknadsførte og kvalitetssikra gode reiselivsprodukt I tillegg finst det ei stor mengd med serviceretta og ikkje kommersielt retta produkt som turstiar og kulturløyper Fylket har lange turisttradisjonar Fleire nasjonale turistvegar går gjennom fylket med spesielt potensiale for lokale naturbaserte reiselivssatsingar Ein stor del av produkta i denne gruppa er fanga opp i reislivsdestinasjonane og småskala reiselivsorganisasjonar men truleg er det stort potensiale for utvikling av fleire produkter knytt til omgrepa natur og kultur Foredling av viltkjøt er starta eit par plassar i fylket Organiserte viltmottak som kjøper opp felt vilt for foredling har vi og Det er vidare etablert og under etablering nokre hjortefarmar som leverer kjøt til den frie marknaden 3 Innsatsområde og mål Grunneigarane sit på ressursane men høvet og interessa for å drive utmarksbasert næringsaktivitet varierer Det er ei utfordring å få tatt mest mogleg av ressursgrunnlaget i bruk som basis for næring Mange grunneigarar kan sjølve få sysselsetjing og inntekt ved personleg engasjement i utmarksnæring Hos dei grunneigarane som er opptekne på andre område eller ikkje har motivasjon for utmarksnæring må det arbeidast for aksept for at andre grunneigarar eller eksterne krefter utmarksentreprenørar får sleppe til og utnytte ressursen Måla for utvikling av nye produkt er knytt til omsetning og realisert verdiskaping Det medfører at ein i prosjektet skal følgje produsentane gjennom heile verdikjeda fram til realisering og sal av produktet I startfasen av prosjektet vil det naturleg følgje at ein arbeider mest med produkt og skaping av nye tilbod Fokuset vil etterkvart dreie over til meir arbeid mot sal og marknadsføring Slike prosessar tek tid men vi forventar heller ikkje at mykje av realiseringa kjem til å skje før mot slutten av prosjektperioden Det er i prosjektet trong om å retta og målstyra innsatsen for å sikra å få ut dei resultata ein tek mål av seg for å nå Dei grunneigarane som har stort potensiale for å skapa og realisera nye produkt vil derfor bli prioritert 3 1 Innsatsområde 3 1 1 Reiselivstradisjonar inn i utmarksnæringa Det er trong for meir reiselivstenking i utmarksnæringa og sterkare koplingar mellom den tradisjonelle reiselivsnæringa og den tradisjonelle utmarksnæringa Reiselivsnæringa har god kjennskap til småskala næringsdrift og flaskehalsar for slik verksemd til dømes med kvalitetssikring av produkt evne til levering marknadsføring profesjonalisering og kommersialisering Det tradisjonelle reiselivet er gode på desse områda men har tradisjonelt for liten kunnskap om utmarksbaserte produkt Det vil bli viktig å få samhandling slik at ein dreg nytte av kunnskapen som ligg i det etablerte reiselivet 3 1 2 Kvalitetssikring Ei anna hovudutfordring er vektlegging av kvalitet og kvalitetssikring i alle ledd av arbeidet Gjennomført kvalitet er eit vilkår for å lukkast Dette gjeld ved utarbeiding spesifikasjon og marknadsføring av produkt og det gjeld i samband med samarbeidsavtalar mellom grunneigarar og i forholdet mellom grunneigarar og andre reiselivsaktørar eller utmarksentreprenørar 3 1 3 Marknadsføring og sal Utvikling av nye produkt er eit viktig arbeid men det vert lite vert om ein ikkje greier å selje produktet til ein pris som gjev auka inntening for den som utviklar produktet Det er av den grunn naturleg at dette vert eit av dei viktigaste arbeidsfelta i prosjektet Det finns profesjonelle aktørar i marknaden pr i dag så som t d Din Tur as Det vil vera viktig for prosjektet å ha tett dialog med ulike aktørar for å kunne yte rettleiing for produktutviklar i høve til å finne den salskanalen som passar best i kvart enkelt tilfelle 3 1 4 Samarbeid I tillegg til godt samarbeid mellom grunneigarar og mellom utmarksnæringa og reiselivsnæringa er det ei viktig utfordring for å lukkast at det vert lagt

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4771&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  andre utmarksbaserte produkt Byggje nettverk mellom reiselivsnæringa og utmarksnæringa Sikre produkt med høg kvalitet tilpassa marknaden Arbeide i nær kontakt med grunneigarar reiselivsnæringa landbruket sine organisasjonar kommunar fylkesmannen og Innovasjon Norge Vi søkjer etter ein person som har Høgare utdanning innan naturbasert reiseliv naturforvaltning marknadsføring eller annan relevant utdanning og praksis for prosjektstillinga Kjennskap til og interesse for bygde og næringsutvikling Evne til å arbeide sjølvstendig og i samarbeid med

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4770&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Kompetansebygder Eli Grete Høyvik er i full gang med nytt kull av skattejegarar 20 i alt Dei aller fleste er frå Sogn og Fjordane men også studentar frå Møre og Romsdal og Aust Agder www interplan no Sist oppdatert 31

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4769&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive