archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  det motsette av Lidl Vi skal vere små personlege og eksklusive seier Wenche Helset Buda er lokalbutikken på Bjørkedalen På Budaloftet har dei fylt opp til randen med alle slags varer Men ein tur på Buda skal også vere ei sosial oppleving Førre veke opna Vertshuset Pub i kjellaren på Moritsgarden og Helset Blomster og Brukskunst diskar opp med det som både er ekte og heimelaga Bjørkedølene er svært opptekne

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4687&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  av et levende landbruk for å kunne tilby et helhetlig produkt Ressurser og verdier knyttet til natur kulturlandskap infrastruktur bygninger mat dyr og historie kan kombineres til attraktive reiselivs og opplevingsprodukt Reiselivsbedrifter utgjør derfor et svært viktig marked for produkt fra landbruket Landbruksbasert reiseliv er et område med vekstpotensinal noe som skaper store muligheter Samarbeid mellom landbruket og andre næringer og sektorer blir stadig viktigere En rapport frå Nordlandsforskning viser at tilleggsnæringer og annen næringsvirksomhet knyttet til gardsbruk omsetter årlig for 21 3 milliarder kroner og i sum utgjør cirka 19 000 årsverk Av dette er 12 000 årsverk knytt til ikke landbruksrelatert virksomhet Dette viser at gårdens ressurser med bygninger og eiendom er veldig viktig for næringsvirksomhet og bosetting generelt ikke bare for matindustrien og reiselivet Landbruk og storsamfunnet Landbruket gir i kraft av å skape arbeidsplasser vedlikeholde kulturlandskapet og ivareta og utvikle kultur og tradisjoner gode og attraktive bomiljø Dette er viktig for å sikre at ikke flyttestømmen mot de store byene og tettstedene forsetter å øke i samme takt som nå Verken by eller land vil tjene på en for sterke sentralisering I regjeringens Storbymelding heter det Dynamisk byutvikling kan gi økt verdiskaping men har også en kostnadsside i form av blant annet infrastruktur og bymiljøinvesteringer Høye boutgifter og miljøbelastninger som stor trafikk avstander forurensing og mangel på grøntområder reduserer livskvaliteten for mange innbyggere Ukontrollert byvekst er av FNs generalsekretær Kofi Annan blitt betegnet som en av dette århundrets største utfordringer Landbruket er først og fremst en distriktsnæring men den bidrar også mye til fellesskapet Det er viktig å bygge en felles forståelse for dette For å opprettholde den gode oppslutningen i folket om dagens landbrukspolitikk må befolkningen i byene verdsette et levende landbruk Dette er ikke like selvsagt i et samfunn der statig færre har nære slektninger som driver gård Det er snakk om å synliggjøre at by og land er gjensidig avhengig av hverandre Jeg har lyst til å trekke frem et konkret eksempel på hva landbruket kan gi storsamfunnet nemlig det vi omtaler som Inn på tunet tjenester I landbruket finns mange kvaliteter som gjør det mulig å utvikle helt spesielle og enestående tilbud En levende gård gir et mangfold av muligheter aktiviteter meningsfylte arbeidsoppgaver og nærhet til dyr natur kultur og mennesker Ingen gård er lik ikke noe tilbud vil være likt I 2002 fikk nesten 30 000 barn og unge hjelp av spesialist helsetjenesten sammenliknet med i 1998 er det en økning på hele 51 Samtidig ser vi et økende omfang av voksne med både rusproblem og psykisk problem Vi står overfor nye utfordringer et samfunn der mange mister fotfeste Hva kan landbruket bidra med for å bedre menneskers livssituasjon Min påstand er at gården kan dekke nødvendige behov i et samfunn der flere og flere i alle aldre leter etter meningen med livet sin egen identitet og tilhørighet i samfunnet Mange av de som i dag vokser opp i byene har verken foreldre eller besteforeldre som kommer fra gårdsbruk eller for den saks skyld fra landsbygda Vi hører skrekkeksempler på at barn ikke vet hvor maten kommer fra maten blir til i butikken Slik blir det naturlige unaturlig og fremmed Vi må ikke glemme at barna våre skal vokse opp og forvalte landets ressurser Nettopp derfor er det så viktig at landbruket bidrar med sine ressurser kunnskap tradisjon og kultur Landbruket må åpne dørene for samfunnet vi trenger flere gårdsbarnehager og skoler må bli satt i stand til å knytte noe undervisning til gården Det å bidra til positive livsopplevelser Erfaringer som er med på å styrke den ballasten et barn tar med seg videre i møte med livets utfordringer Det synes åpenbart at bruk av gårdens ressurser til forebyggende helse og utdanningsformål har en samfunnsøkonomisk gevinst men det er ikke lett å sette en kroneverdi på faktorer som kontakt med naturen og dyrene betydningen av psykisk velvære og det å føle seg nyttig Politikk for nye utfordringer Økt velstand Som nevnt innledningsvis har landbruket vært i en kontinuerlig omstilling etter siste verdenskrig Utviklingen stopper ikke til tross for store endringer er det fortsatt store omstillingsbehovene i landbruket En viktig grunn er vår samfunns og velstandsutvikling Vår velstand betyr for eksempel mye for vårt forbruk av mat noe som selvsagt skaper utfordringer og muligheter for landbruket I 1960 ble 38 av husholdningsbudsjettet brukt til mat og 13 til renser fritid og kultur I dag bruker vi i snitt 10 5 prosent på mat og andelen er dalende og vi bruker neste 25 til reiser fritid og kultur tall fra SSB Utviklingen sier noe om hvor det er muligheter for å hente ut økt verdiskaping Det er ikke ved å produsere flere liter med H melk Norsk landbruk må satse mer på å produsere mat med ekstra kvaliteter opplevelsesmat Mat med historie gir en tilleggsverdi vi vil betale for Ny WTO avtale Mye av landbrukspolitikken bygger på landbrukstøtten og importvernet for landbruksprodukt De pågående WTO forhandlingene er derfor svært viktig for utviklingen av norsk landbruk og næringsmiddelindustrien For norsk landbruk og næringsmiddelindustri vil resultatet av forhandlingene være av stor betydning I de videre forhandlingene er det derfor fra norsk side et overordnet mål å sikre at det fremdeles blir handlingsrom til å utforme en nasjonal landbrukspolitikk i samsvar med våre prioriteringer for landbruket I tillegg til de direkte konsekvensene av en avtale som redusert antall arbeidsplasser og lavere bosetting i distriktene vil den fremtidige utviklingen i landbruket også ha betydning for andre viktige verdier som for eksempel miljø og kulturlandskap Vi vil derfor særlig legge vekt på behovet for nasjonal produksjon for å sikre hensynet det vil kaller kollektive goder nemlig kulturlandskapet biologisk mangfold og distriktshensyn Ved aksept av rammeavtalen la regjeringen stor vekt på at avtalen bl a åpner for en særordning som gjør det mulig for Norge å videreføre betydelige deler av vår areal og dyrestøtte til landbruket Regjeringen la også vekt på at det ikke legges noen begrensninger på omfanget av såkalte grønne støtteordninger som ikke påvirker handelen Det

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4685&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  det aller meste av drifta sjølve Klokka 7 er dei i butikken for å ta reinhaldet og gjere klart til dagens kundeinnrykk Og arbeidsdagen i alle fall i sommarhalvåret er som regel ikkje over før det er leggetid Men det vert ein livsstil seier Eldar Og på spørsmål om ein vert rik på landhandel i Hyen meiner han at det går an å leve av det Med så lang arbeidsdag får vi eigentleg ikkje tid til det store forbruket sjølve seier han Heile Hyen som kundegrunnlag Men dei ser også at ein del som pendlar til Sandane og Florø gjer noko av kjøpa sine der På mange måtar kan det vere forståeleg men vi er også avhengig av å ha ei god omsetning skal vi kunne ha det breie vareutvalet som folk også ønskjer seier Eldar og trur kanskje at det er noko folk ikkje tenkjer over Tone er også fullt sysselsett i butikken og noko streng arbeidsdeling har dei ikkje Vi er vèl forlikte og arbeider godt ilag Einaste spesialiseringa er at dei har kvar sine vareleverandørar å handtere Godt samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane Banken har mykje å bety i ei bygd som Hyen seier Eldar Han er svært nøgd med Sparebanken Sogn og Fjordane Vi har eit utstrakt samarbeid med banken og Aage Indrebø eit samarbeid som har ein vinn vinn effekt Når banken har kontantdag i Hyen berre ein dag for veka må vi vere minibank resten av veka Men dette er også positivt for oss for då vert her heller ikkje liggande så store kontantbehaldningar i butikken Sparebanken Sogn og Fjordane dekkar vårt behov på ein framifrå måte så lenge vi har Aage og bankkontoret her seier kjøpmannen og skryt uhemma av bankmedarbeidaren Han synest Nettbanken er glimrande Ein kan hjelpe seg sjølv nettbanken

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4683&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  opp Men for 4 5 år sidan gjekk fire eigarar med fallrettar i elva i Ytre Kandal saman om å skipe Ytre Kandal Kraft As Og då planane først var godkjende var det berre å setje i gang Det har vorte mykje dugnadsarbeid seier Olav Mellom 2500 og 3000 timar har eigarane utført noko som kjem dei til gode i mindre behov for kapital Men for å byggje ut eit slikt kraftverk må dei likevel ha ein bank i ryggen for finansieringa kosta om lag 17 millionar iflg Fuglestrand Og han ser ikkje mørkt på investeringane Dette er det god økonomi i og vi har bygt på eit gunstig tidspunkt Ytre Kandal Kraft har valt Sparebanken Sogn og Fjordane som finansieringskjelde Banken var ikkje den som hadde det absolutt lågaste tilbodet men det var mange andre føremoner med å velje lokalbanken Banken hadde god kjennskap til prosjektet og eigarane og vi følte at vi som kundar elles i banken hadde eit godt tilhøve til banken som långjevar og banksamband Banken hadde også stor forståing for problem som dukka opp undervegs og ordna greitt opp for oss seier Fuglestrand Olav rosar også konsulenten Hermod Seim Han var gull verdt for oss

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4682&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kan igjen bli ein møtestad i bygda etter at nye eigarar er i ferd med å overta bygget Hotellet vart opna ca 1920 og vart dreve av to familiar fram til midten av 60 talet No er det to av etterkomarane som har overteke hotellet Planane for kva som skal skje med huset er ikkje klare men kanskje blir det eit fleirbrukshus ein mininæringshage med plass for ulike kreative næringar

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4680&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Gardsnummera for å datere den eldste åkerdyrkinga på gardane Den praktiske delen av prosjektet starta opp no i sommar mai juni og vart avslutta i denne omgong i oktober Arkeologisk Institutt i Bergen v Bård Gram Økland og Gunnhild Berge Stang er fagleg ansvarleg for prosjektet og i alt har 9 arkeologar studentar har delteke i utgravingane Prosjektet har vakt stor interesse i fagmiljøa På eit føredrag av Bård Gram

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4678&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  utdrag Stadlandet Vel tromma saman eit panel av lokalpolitikarar og gamle og nye sjukehusforkjemparar og debatten førte fram til at ein blei samde om å be om at ein delegasjon frå Nordfjord ber omå få møte dei parlamentariske leiarane på Stortinget Andre verkemiddel Dersom det ikkje nyttår å snakke folk til fornuft så må vi kanskje ta i bruk andre verkemiddel Vi ser jo kva som i desse dagar skjer

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4677&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  laga utifrå ei gammal oppskrift frå området Du får kjøpe varene til Stadt Gardsmat på Vestkapp Handel Den største kundegruppa er på 45 folk som gjerne betaler litt ekstra for å få den kvaliteten dei vil ha Stadt Gardsmat starta med 100 130 skrottar men no nærmar dei seg 300 i året Ole driv også firmaet Kystdesign som leverer baderom og kjøkeninnreiingar med kystmotiv Geir Ole er i ferd med

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4674&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive