archive-no.com » NO » B » BYGDEUTVIKLING.NO

Total: 886

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bygdeutvikling.no
  storelva straumstri ved nonsleite går Fossar og bryt i mot kjer under bru Viksdalen våryre heimen er du Blomen på bøen og buleik på bingen djupast det botnar mot sjølvsame tingen synkvervd bak blåne dit mannevit når Nærare enn alle hopar i rømda skin ved kvar stein med ein sommar i kjømda under på under kvar einaste vår Endå så stend såsom sjølvgjevne tru Viksdalen sandstøv på stranda er du Nørest vår vokster som sommarregn svalar bonde som trottug på bøen sin balar hugar sin heim under blomesådde ham Her er min heimstad og her vil eg vera børene tunge vert lette å bera når eg i livsmod og tru fær gå fram Armod seg alltid til vokstervon snu Viksdalen vonstilte heimen er du Solgull i kveldsbrann på Snøheia skine jonsokkoll tetne på moseseng fine fakkeleld flamme i lysaste natt Gromt er til lystige tonar seg svinge somt mon seg briske med brask og med bringe livsmodet svinge med hæl og med hatt Mest så eg kjenner meg freista å tru Viksdalen nyskapt på jorda ligg du Høgsommartider med døgnlange dagar fullpynta skin alle enger og hagar sunnanvind leikar så lint over land Slåmaskin surrar på grasrike vollar men på dei magrare myrdrag og kollar plukkar eg blåknapp og flekkmarihand Gullbosten lyser kvar helst eg meg snu Viksdalen fagraste heimen er du Doggfrisk min hage av etterårsdisen kvilande kveldsklår i solefallsbrisen byd meg å binde september ein krans Lat meg få lukkedropar i hua så eg atter ser regnbogebrua stå over Stolen i strålande glans Nysend som doggdropen frisk stend mi tru Viksdalen heimen og hagen er du Roser i raudgule ospelauv leikar smale som skredmark og høgheiar reikar søkjer seg saman og hugar seg heim Nedover ber det drivkvite driva men det var sakte så sutlaust å leva fritt

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4581&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive


 • Bygdeutvikling.no
  har difor sendt søknad om tilskot frå Næringslivet si kompensasjonsordning for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift som vert administrert av NHO Sogn og Fjordane Pengane er tenkt brukt til utbygging av dei 5 ovanfornemde Telenor sentralane Kostnaden er stipulert til 1 68 mill Av søknaden går det fram at det er viktig at alle bygdelaga har slik internetttilknyting mellom anna fordi skuleverket i større og større grad baserer seg på dataverkty

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4577&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  vore ein jamn straum av folk til postane i Fjelltrimmen Heile 8056 turar er registrerte på dei ti fjellpostane rundt om i bygda Dette er omlag på same nivå som i fjor og skaffar bygdefolket mykje god mosjon og mange

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4576&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  kan omsetjast konsesjonsfritt og utan bu og driveplikt Korleis skal vi møte desse utfordringane Skal vi vurdere og utvikle dette som buplassar Eller la det utvikle seg til fritidseigedommar Eller ikkje bry oss Janne Karin Støylener odelsjente til eit mjølkeproduksjonsbruk i Svidalen i Jølster Ho ynskjer å ta over heimegarden neste år men ser gjerne at det blir fleire unge familiar i bygda Difor deltar ho i eit prosjekt som Fylkesmannen har starta opp der målet er å tilretteleggje for at andre enn bønder kan bu og nytte dei ressursane som er på eit gardsbruk Eit moderne klyngetun I dei gamle klyngetuna budde folk tett og det hadde sine positive og negative sider Dei fleste av desse er i dag oppløyste som ein del av jordskifte for fleire generasjonar sidan Men er det mogleg å gjenskape eit inkluderande og positivt sosialt miljø i bygdene gjennom å opne opp for at gardsbruka også kan bli ein attraktiv buplass Eit moderne klyngetun må legge til rette for at det ikkje berre skal vere ein buplass for bønder og eit driftstun på bruket Her må ein også planleggje slik at ein kan byggje andre bustadhus rett ved tunet Dette kan skape ein fellesskap

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4574&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  ein del av haustferien til eit dataparty i gymsalen på Stårheim skule Dei 50 fyrste som melder seg på vil få høve til å vere med på The Connection Lan som vil gå føre seg frå laurdag 9 oktober til

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4573&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  dårleg Då kan det vere for seint å få gjort noko med det for vegen til sjukehuset er for lang Eksempla kan vere mange men eg skal ikkje ta for meg alle detaljer det kan bli for ubehageleg Eg veit berre ein ting og det er at å arbeide som ambulansepersonell vil verte ei fysisk og ikkje minst psykisk påkjenning Tenk deg ein tur i frå Ytre Stadlandet og til Førde 3 ½ time med ein pasient som ropar av smerte Kor lenge vil nokon halde ut slikt I tillegg vil dei kanskje oppleve å miste fleire pasientar under vegs Til oss som sit rundt om i kommunene vil det verte lengre tidsrom utan dekning av ambulanse Nokon vil seie at vi kan bruke helikopter men her er vi sjølvsagt avhengig av vêret I eit intervju fortalde styreleiar i Helse Førde at det var ei framtidsretta avgjerd dei hadde teke ei når det gjaldt sjukehusa Då ønsker eg svar på kven det er framtidsretta for Er det for styret sjølve dei som stemde mot for at ein skal kunne rettferdigjere utbygginga ved sjukehuset i Førde for fagmiljøa i Førde eller har det rett og slett gått prestisje i saka For Sogn og Fjordane fylke si utkantbefolking kan ikkje vi vanlege folk sjå at det er framtidsretta på nokon måte Dersom det skulle vere aktuelt så vil eg tru at det vil vere nærliggande å nytte seg av andre sjukehus som ligg nærare til For Nordfjord ville det vere betre helse i å nytte Volda eller Ålesund ettersom dei framleis har det tilbodet som vi treng I tillegg til endringane ved sjukehusa vil Helse Førde også gjere endringar i ambulansetenesta i fylket Helseføretaket vil gjerne overta heile ambulansetenesta og meiner og trur at det då skal bli betre enn i dag Det er lov å leve i trua Dei ansatte i tenesta skal takast betre vare på og få gode vilkår når det gjeld lønn og kompetanseutvikling Dette er eit prisverdig innspel og ambulansesjefen har sikkert ei god meining med det Problemet kan likevel bli større heller enn mindre for ambulansetenest uansett For det er ikkje nok å få meir kompetanse og meir løn når ein risikerer å verte utsliten etter få år Alt i dag er det vanskeleg å få kvalifisert personell i utkantane og berre den største optimisten trur vel at dette vil bli betre med dei nyaste planane til heseføretaket Det ein kan frykte også her er at når det vert vanskeleg å få tak i personell så ser ein ikkje anna råd enn å skjere ned legge ned tenesta lokalt Vi som innbyggarar får berre krysse fingrane for helsa og viljen til dei som arbeider i tenesta Det er likevel lite desse kan gjere når dei vert brukte som brikker i eit sjakkspel No er det slik at vi som i framtida har planar om å bu i distrikta framleis vil ha minst samme tilbodet som vi har i dag Vi vil bruke dei lokala og nytte

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4572&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  Av www norgesvel no I arbeid for livskrfatige lokalsamfunn frå 1980 Medlemsorganisasjonen fremjar næringsutvikling basert på natur og kultur Har du lyst å vite meir Sist oppdatert 30 september 2004

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4571&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive

 • Bygdeutvikling.no
  breidbandsnett basert på fiberoptisk kabel mellom kommunane Med DSL plattform i skulekrinsane i kommunen vil disse skulane få ein vesentleg betre kommunikasjon mot kommunen sitt sentrale datasystem på Rådhuset og fellesskapet som dette bygger på 2 Plan for prosjektet Telenor har sentral i nærleiken av alle dei 4 krinsskulane i Eid Telenor hadde pr oktober 2003 ikkje planlagt utbygging av disse sentralane med DSL utstyr fordi kundegrunnlaget var for lite Der Telenor ikkje har planar om utbygging vil dei likevel kunne imøtekome sluttbrukarane sitt behov ved å opne for kundeinitiert utbygging Då krev Telenor økonomisk tryggleik for at dei skal ha dekka delar av investeringskostnadane der det ikkje er stort nok kundegrunnlag for utbygging på kommersielle vilkår Denne garantien må gjevast av eit juridisk selskap og det naturlege her var kommunen I vårt tilfelle krevde Telenor garanti for at 80 sluttbrukarar skal ha teikna abonnement innan eitt år pr sentral Dersom det ikkje er teikna nok abonnement innan eitt år må garantisten betale kr 1 000 mva pr manglande abonnement det fyrste året eingongskostnad 3 Ressursbruk prosjektøkonomi Utbyggingskostnaden på sentralane for kommunen som garantist i kundeinitierte avtaler er samla maksimalt kr 273 000 inkl mva Dette ved at bygdelaga har garantert for sal fyrste året opptil 25 stk og kommunen har garantert for 26 til 80 dvs maks kr 55 000 mva pr sentral Sentralane var ferdig utbygde medio september 2004 Dermed vert det avklart i september 2005 kva beløp Eid kommune må betale til Telenor Pkt nr Budsjett Rekneskap 1 Kundeinitiert avtale på 4 sentralar endeleg kostnad avklart september 2005 273 000 0 2 Brannmurinstallasjon på 4 skular 88 000 116 500 3 Installasjon av switchar på 4 skular 32 000 34 000 4 RSA installasjon på Rådhuset 96 000 65 000 Punkt 2 4 i tabellen er ferdig

  Original URL path: http://www.bygdeutvikling.no/index.php?f=08050124&sid=4&eid=10&id=4569&spid=268&mid=0101 (2016-01-26)
  Open archived version from archive