archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Mer miljøeffektiv transport
  Studien er gjort av SINTEF og er et sammarbeid med Statens vegvesen Rogaland og Hordaland og Jernbaneverket Mer Sykkelveginspeksjoner Målsetningen med dette prosjektet er å videreutvikle metoden for sykkelveginspeksjoner til å bli et verktøy for revisjon av sykkelvegnettet i byer og tettsteder Fokus er rettet mot sikkerhet trygghet attraktivitet og opplevelseskvalitet noe omskrevet Ambisjonsnivået er høyt og det knyttes en linje til arbeidene med trafikksikkerhetsrevisjon og miljørevisjon Det skal utvikles en veileder Hensikten med denne er å 1 gi et bedre plangrunnlag og en faglig basis for utbygging og drift av gang og sykkelvegnettet 2 gi grunnlag for en konstruktiv dialog mellom planleggere på ulike forvaltningsnivå og mellom planleggerne og brukerne og 3 sikre konsistens og sammenliknbarhet mellom ulike anlegg og et bedre grunnlag for prioritering Les mer Rapport Evaluering av sykkelparkering ved busstopp I løpet av 2004 ble det i samarbeid mellom Statens vegvesen Sør Trøndelag og Trondheim kommune satt opp sykkelparkeringsanlegg ved seks bussholdeplasser i Trondheim Hvert anlegg har plass til ti parkerte sykler Tilbudet er primært etablert ved endeholdeplasser og holdeplasser med forholdsvis lang avstand til boliger Formålet er å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet og gjøre kollektivtransporten til et dør til dør alternativ SINTEF har gjennomført en evaluering av tiltaket med sikte på å dokumentere brukernes vurdering og eventuelle endringer i reisevaner Rapporten Kan lastes ned Gåboka Fokus på gående har vært et forsømt område Alle går derfor er det viktig å legge til rette for dette på best mulig måte Spørsmålet er hvordan vi planlegger for de gående Gåboka er et prosjekt som prøver å se litt nærmere på dette Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler Mer Gåseminar Dette går vi for Transport i by har

  Original URL path: http://www.bytransport.no/mer-miljoeeffektiv-transport.6081.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Person- og bedriftsrettede tiltak
  vegsystem innen området Og ikke minst så har det en engasjert og moderne eiendomsutvikler Ved å gjøre utviklingen i Nydalen til et demonstrasjonsprosjekt ønsker vi å se lokalisering av store virksomheter arealbruk og utvikling av gater kollektivtilbud spaserveier og sykkelstier i sammenheng med såkalte bedriftsrettede tiltak Mer SMART i Oslo SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport sykkel gange og bildeleordninger Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi helse og miljø gjennom nytte kostnadsberegninger konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter SMART kan være et interessant demonstrasjonsprosjekt for å se på hvordan denne type virksomhet fungerer og hva slags resultater de klarer å få til i ulike bedrifter Hvis det fungerer vil de kunne ha smitteeffekt til andre byer Mer Samordnede tiltak i nedre Groruddalen Grunneiere offentlige etater transportselskaper og næringsforeninger som står for ulike relevante planprosesser og prosjekter i nedre Groruddalen i Oslo er blitt enige om å etablere et pilotprosjekt med formål å kombinere fysiske løsninger for miljøvennlig transport med informasjon og holdningsrettede tiltak Å gjøre dette til et demonstrasjonsprsjekt gir en unik sjanse til å se flere tiltak i sammenheng i et avgrenset område Dette er nyttig blant annet for å kunne forelså tiltakspakker som kan gjennomføres andre steder Mer Notat Oppfølgingsundersøkelse Parkering Statens hus i Trondheim I november 2000 ble det nye Statens hus i Trondheim sentrum tatt i bruk Flere av etatene som flyttet inn i bygget flyttet fra mindre sentrale områder og de ansatte fikk generelt et bedret kollektivtilbud og dårligere parkeringstilbud ved arbeidsplassen SINTEF har evaluert flyttingen i forhold til de ansattes endrede transportmiddlebruk som følge av flyttingen Resultatene er presentert i en større rapport og artikken i Samferdsel Som

  Original URL path: http://www.bytransport.no/person-og-bedriftsrettede-tiltak.6082.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Byutforming og byens liv
  byenes problemer Evalueringen fokuserer på hvilke problemer byene sto over for og ser på i hvilken grad disse problemene er løst så langt hvilke problemer som eventuelt er flyttet og hvilke nye problemer som er kommet til og hvorfor Vi har vært interessert i å få belyst både vellykkede og mindre vellykkede sider ved hovedvegutbyggingen Les mer Analyse og planleggingsmetode med eksempler Høytrafikkerte gater II Det finnes en del gater med høy trafikk i de største byene Disse gatene er viktige hovedveger og gjennomfartsårer Samtidig går de gjennom sentrumsområder med handel varelevering og forgjengere Som en del av Transport i by programmet er det gjennomført et prosjekt som skal kunne bidra til å å stille de riktige kraven til utforming av høytrafkerte gater i byer Prosjektet har bestått av to deler En del er gjennomført av Statens vegvesen region Øst og en del er gjennomført av Asplan Viak AS Rapporten her er avslutningsrapporten fra den dlene av arbeidet som er gjennomført av Statens vegvesen Region Øst Rapporten Mellomlandet område 2 Største utfordring når det gjelder vegutforming er nå mellomlandet Hvordan unngå Amerikanske tilstander med såkalte ikke steder mellom og i randsonen rundt byene Hvordan skal vi planlegge arealbruken og trafikken i disse områdene Vi vet mer eller mindre hvordan vegene skal være i sentrum av byene og på landsbygda Mellomlandet er et problem For å få overblikk over hvordan dette tamaet håndteres internasjonlalt gjennomføres det et litteraturstudie i regi av Etatsprosjektet Transport i by Det er også avholdt et arbeidsseminar knyttet til temaet Mer Stedsanalyse og opplevelse I vår ble det gjennomført et arbeidsseminar om Stedsanalyse og opplevelse Det som ble diskutert var hvordan stedsanalyse og ulike andre metoder kunne brukes i forbindelse med vurdering og evaluering av større tiltak og tiltakspakker i byer Mer Rapport Reisevaner i by Rapporten

  Original URL path: http://www.bytransport.no/byutforming-og-byens-liv.6083.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Varelevering i by
  og fra Citylogistik prosjektet i Danmark Seminaret viste at det er et stort potensiale for å redusere miljøulempene ved varetransport gjennom bedre utnyttelse av bilene og strengere krav til kjøretøy Gjennom Citylogistikk prosjektet i Danmark er det satt i gang flere forsøksprosjekter for mer effektiv og mer miljøvennlig varetransport i bysentra Erfaringene derfra tyder også på at det er stort potensiale for forbedringer Lignende forsøk er gjort i mange europeiske byer I Trondheim har kommunen i samarbeid med næringsforeningen Vegvesenet og SINTEF gjennomført et prosjekt som har sett på effektiviteten i varedistribusjon som viste potensiale for effektivisering og interesse i næringslivet for samordnet varedistribusjon Manglende forståelse av problemet Videre kom det fram at det er manglende forståelse for og kunnskap om varetransportørenes behov og problemer med varelevering både fra kommuner utbyggere og butikkeiere varemottakere Det har ikke i tilstrekkelig grad vært jobbet systematisk med fysisk tilrettelegging for varelevering i byene selv om flere byer har gjort en del på området Også nye kjøpesentra er dårlig tilrettelagt med konflikter om gategrunn som resultat Må ha helhetlige løsninger ECON 2001 har i en studie av faghandel med klær for Forskningsrådet konkludert med at det er betydelige effektiviseringsmuligheter i distribusjonen både for virksomhetene og for samfunn og bymiljøer Effektivisering krever imidlertid at butikker og distributører i større grad samarbeider om helhetlige logistikkløsninger slik at en kan utnytte bedre kapasiteten på bilene og redusere ventetider og ineffektiv lossing Det er tre tema som er aktuelle for Transport i by å jobbe med Bidra til samarbeid mellom bedrifter og lokale myndigheter om logistikkløsninger som gir miljøgevinster gjennom bedre utnyttelse av bilene Fysisk utforming av gategrunn og andre losseplasser herunder mottakerbedriftens fysiske tilrettelegging Regelverk først og fremst kommunale lokale regler om varelevering slik som kjøretøystørrelser tidsreguleringer utslippskrav mv Veiledningsmateriell Prosjektet har som arbeidsmål å utarbeide veiledningsmatriell

  Original URL path: http://www.bytransport.no/varelevering-i-by.52211-17706.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Parkering - Statens hus i Trondheim
  viktigste trekkene Analysen viser også at endringene i stor grad kan spores tilbake til de reduserte parkeringsmulighetene og flertallet av dem som hadde endret reisevaner følte seg tvunget til dette På dager med tjenestereiser er endringene i reisemiddelvalg langt mindre enn på dager uten tjenestereiser De som ikke har endret reisevaner avviker fra gjennomsnittet med bl a dårligere busstilbud høyere andel må bytt buss under veis mellom hjem og arbeidsplass høyere andel med faste daglige ærend på vei mellom hjem og arbeidsplass høyere andel som hører hjemme i småbarnsfamilier Også de besøkendes reisevaner er endret med økt kollektivandel og redusert bilbruk Oppfølgingsundersøkelsen viser at hovedmønsteret i den samlede reisemiddelfordelingen er ganske stabilt selv om det tyder på en viss demping av de umiddelbare effektene av flyttingen Fotgjengerandelen har økt noe og bilførerandelen har økt noe mens kollektivandelen og andel bilpassasjerer er omtrent tilsvarende lave Det har videre vært en ytterligere nedgang i bilbruk for dem som først reduserte bilbruken etter flyttingen Parkeringstilbudet ved arbeidsplassen var og er fortsatt den viktigste årsaken til redusert bilbruk særlig for dem som følte seg tvunget til endringen Disse la også stor vekt på kollektivtilbudet som var nest viktigste årsak til endringene For dem som

  Original URL path: http://www.bytransport.no/parkering-statens-hus-i-trondheim.51979-17708.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Studietur til Gøteborg
  på studie tur til Gøteborg 31 mars 1 april 2004 Lundby Mobilitets Center som arbeider med informasjon og planlegging av denne nye bydelens transportløsninger ble besøkt Både Trafikkontoret eiendomsutviklerne og kollektivselskapene er med i dette arbeidet gjennom prosjektet Visjon Lundby Gatubolaget ble også besøkt Dette er et selskap eid av Gøteborg by som planlegger prosjekterer bygger utvikler og vedlikeholder det fysiske gatemiljøet i byen De tilbyr bl a parkeringstjenester transportløsninger

  Original URL path: http://www.bytransport.no/studietur-til-goeteborg.123033-17708.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Mobility Management - Person- og bedriftsrettede tiltak
  de ansattes reisemiddelvalg på arbeidsreisen Det er lagt vekt på fordeler og økonomiske innsparinger for bedrifter og hvordan de ansattes reisemiddelvalg kan bidra i bedriftenes klimaplaner Hensikten med rapporten er å motivere bedrifter til å gjennomføre tiltak og til å delta i etatsprosjektet som et demonstrasjonsprosjekt Arbeidet er gjort av Transportøkonomisk Institutt og prosjektleder har vært Jan Usterud Hanssen Rapporten heter Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Kontaktperson

  Original URL path: http://www.bytransport.no/mobility-management-person-og-bedriftsrettede-tiltak.51949-17708.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : SMART i Oslo
  med persontransport Forskning i norske byer viser at bedrifters økonomiske bilordninger og høye parkeringstilgang er et incitament til å benytte bil til og fra arbeidet Men de fleste arbeidsreisene er enkle reiser dvs at det er reiser direkte til og fra arbeid Samtidig er dette de mest miljøbelastende reisene da de bidrar til å skape kø på veiene SMART prosjektet er igangsatt for å vise bedrifter at det er mulig å gjennomføre tiltak som kan dreie arbeids og tjenestereiser over på mer miljøvennlige og helsefremmende transportformer Og dersom det gjennomføres tiltak på dette området kan det være mange gevister å hente blant annet for bedriftens økonomi helse og trivsel hos de ansatte bedriftens miljøprofil Prosjekt ble startet opp våren 2000 som delprosjekt i prosjekt Miljøvennlig bytransport i Oslo Syklistenes Landsforening AS Oslo Sporveier Norges Automobil Forbund og Bilkollektivet BA Om nettstedet Nettstedet er ment å være en inspirasjonskilde og veiledningssted for bedrifter og inneholder følgende informasjon vedrørende alternative arbeids og tjenestereiser Beskrivelser av tiltak Eksempelsamling Veiledende informasjon strategi Analyseverktøy for kostnadsberegninger og miljøregnskap Om konsuletvirksomheten SMART har nå ansatt en mobiltetsrådgiver Finansieringen av denne rådgiveren er for ett år av gangen Det er foreløpig ikke laget noen plan for hvordan

  Original URL path: http://www.bytransport.no/smart-i-oslo.52064-17708.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive