archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Mobilitet i Nydalen
  uvanlig i Norsk sammenheng og gir store muligheter for å samordne tiltak og skape helhet i gjennomføringen Mobilitet i Nydalen Mobilitet Nydalen er et prosjekt etablert av Avantor Målsetningen til prosjektet er I samspill med Nydalens brukere å legge til rette for redusert bilbruk Begrense behovet for en bruker biler og etablere bilpooler som del av bydelens tjenestetilbud Legge til rette for bruk av samordnet transport og budtjenester Fremme alternative transportløsninger som sykkel og kollektivtransport Anbudsutsette virksomhetsområder tilknyttet prosjektet Prosjektet omfatter i første omgang 3 fremtidige virksomhetsområder i Nydalen Bilpool Ordningen skal tilpasses Nydalens behov og inneholde kjøretøy med ulike størrelser og egenskaper Miljø biler og andre alternative kjøretøy skal være en del av tilbudet Det er vesentlig at løsningen både er bærekraftig og selvfinansierende Deler av virksomheten kan finansieres med reklame Bestilling og adgang til bilene må kunne gjøres via Nydalens egen internettportal og smartkort I tillegg ser Avantor en fordel i at ordningen er integrert mot andre tjenestetilbud som bilvedlikehold og varetransport Bydelssykler Målsetningen er at brukerne enkelt kan hente en sykkel og kunne levere den i nærmeste sykkelparkering etter bruk Syklene skal være av robust kvalitet og egnet til å profilere Nydalen Sykkelordningen skal driftes av et eksternt selskap som tar seg av alt fra daglig vedlikehold til administrasjon Ordningen bør kunne reklamefinansieres Det er også en fordel om adgang til syklene kan tilknyttes et tilsvarende smartkort som bilpoolen Ordningen kan med fordel være en del av en lokal virksomhet som tilbyr tjenester som service salg og vedlikehold av sykler Det vil også bli vurdert å sette opp sykkelstativer og sykkelhus med smartkort som nøkkel Bud og transporttjenester For å få mindre og mer effektiv varetransport til og fra Nydalen vil det bli vurdert etablering av bydelens egen bud og transporttjeneste Virksomheten må satse på kjøretøy som har minimalt med støy og skadelig utslipp Tjenesten skal kunne dokumentere at de møter prosjektets miljøkrav Bestilling av tjenesten skal kunne gjøres via Internettportal og tilknyttes Nydalens smartkort Mulighet for ekstern lagring i form av et lokalt lagerhotell bør være en del av tilbudet overfor brukerne Deler av virksomhetens kjøretøypark bør inngå som en del av bilpool ordningen Endringer i det generelle transporttilbudet I tillegg til prosjektene knyttet til Mobilitet i Nydalen vil det være andre endringer i transporttilbudet i området som vil påvikre transportvanene til brukerene av dalen Disse er knyttet til endringer i kollektivstilbudet det nye veg og gatesystemet i området og grønntanlegget Hlsten 2003 åpnet en ny T bane stasjon i midt i Nydalen Dette er første etappe i T baneringen fra Ullevål Stadion til Carl Berners Plass Prosjektet består i å etablere en T banering i Oslo ved å knytte sammen Songsvannsbanen ved Ullevål stadion med Grorudbanen ved Carl Berners plass Oslo kommune er byggherre for anlegget Oslo Sporveier planlegger også en omlegging av busstilbudet til område i forbindelse med åpningen av den nye stasjonen Når det gjelder vegsystemet i området består dette av kommunale veier Oslo kommune i tillegg til noen private gater som er

  Original URL path: http://www.bytransport.no/mobilitet-i-nydalen.74216-17708.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Samordnede tiltak i enkeltbedrifter
  bedrifter og ansvarliggjøre disse i forhold til sine ansattes transportmiddelvalg fram og tilbake på jobb Å legge forholdene til rette for at kunder kan reise miljøvennlig til bedriften er også et mål I Norge er det gjort lite på dette Å få nasjonale erfaringstall er viktig Bedrifter som vil være med En del av forprosjektet Mobility Management har vært å rekruttere bedrifter til å gjennomføre tiltak I den anledning har Birkebeinerlauget miljøutvalg BBU vært engasjert for å skaffe en oversikt over hva deres medlemsbedrifter gjør med hensyn til fokus på arbeidsreiser og se hvilke bedrifter som er villige til å være med som demonstrasjonsbedrift BBU har ca 50 medlemsbedifter Av 23 spurte medlemsbedrifter er det 12 som har fokus nettopp på arbeidsreisen og 8 av medlemsbedriftene har sagt seg villige til å delta i et demonstrasjonsprosjekt Av BBU sine medlemmer er følgende interessert i å delta Telenor på Fornebu Coop Norge NSB Statoil LO Norges Automobilforbund Posten Tomra Andre som antakelig vil delta er Stavanger Sykehus Offshore Parner Kommunale bedrifter foretak i Midtbyen i Trondheim Demonstrasjonsprosjekt Målsetningen med disse bedriftene som demonstrasjonsbedrifter er å få fram erfaringer med forskjellige type tiltak i sammenheng innen ulike type bedrifter I arbeidet med å komme fram til tilpassede tiltak i bedriftene vil BBU sin mobilitetskonsulent SMART bli brukt som konsuleter BBU sin mobilitetskonsulent vil blant annet bli støttet av Miljøverndepartementet SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport sykkel gange og bildeleordninger Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi helse og miljø gjennom nytte kostnadsberegninger konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter Demonstrasjonsprosjektet vil fokusere på følgende problemstillinger Prosessen i bedriften Aksepten for tiltakene blant de ansatte Endringer i reisevaner i

  Original URL path: http://www.bytransport.no/samordnede-tiltak-i-enkeltbedrifter.56766-17708.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Samordnede tiltak i nedre Groruddalen
  med informasjon og holdningsrettede tiltak Mobility Management Tiltaket En rekke av de involverte aktørene har gått sammen om finansiering av et forprosjekt kartlegging av mulige fysiske tiltak som ble ferdigstilt i 2002 Gjennomføringen av tiltak detaljprosjektering av mer omfattende tiltak skal skje i 2003 og 2004 SMART skal følge opp bedrifter i området Det skal legges vekt på utarbeidelse av informasjon til beboere og arbeidstakere i området SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter Gjennomføringen av pilotprosjektet er avhengig av at grunneiere bedrifter etater og transportselskaper setter av midler på sine budsjetter og at alle involverte aktører sørger for tilstrekkelig egeninnsats Hovedtyngden av finansieringsbehovet for fysiske tiltak og tiltak i bedriftene vil komme i år 2003 og 2004 Først når mulige tiltak er kartlagt vil man kunne anslå kostnadene Målsetting Hovedmålsettingen er at a rbeidstakere og bosatte i prosjektområdet skal få bedre tilgang til og informasjon om den for hver reise mest egnede transportmåten både i forhold til anledning økonomi helse og miljø enn det de har i dag Delmålene er Bedre fysisk tilrettelegging for myke trafikanter og brukervennlige overganger mellom transportformene Bedre tilgjengelighet for gående og syklende til næringseiendommer og til kollektivholdeplassene Alna Risløkka og Vollebekk Effektivisering og miljøtilpasning av transport til og fra bedrifter Redusert bilbruk ved arbeids og tjenestereiser Utvikling av mobilitetsrådgivning som konsept Utprøving og synliggjøring av konseptet som ligger til grunn for pilotprosjektet Områderettet innsats som koordinerer planprosesser og kombinerer infrastrukturelle tiltak med tiltak som skal effektivisere og miljøtilpasse transportsystemet Mobility Management Samarbeid mellom offentlige og private aktører og foreninger Demonstrasjonsprosjekt Å gjøre dette til et demonstrasjonsprsjekt gir en unik sjanse til å se flere tiltak i sammenheng i et avgrenset område Dette er nyttig blant annet for å kunne forelså tiltakspakker som kan gjennomføres andre steder Aktuelle problemstillinger er å se

  Original URL path: http://www.bytransport.no/samordnede-tiltak-i-nedre-groruddalen.52060-17708.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Studentoppgave
  av en studentoppgave med temaet Konflikter mellom bedrifts og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektiv nærtrafikk Oppgaven tar utgangspunkt i at dagens rammebetingelser stiller strenge bedriftsøkonomiske krav til kollektivselskapene som både på kort og lang sikt gir samfunnsøkonomiske lite gunstige løsninger Guro

  Original URL path: http://www.bytransport.no/studentoppgave.123453-17712.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Kreativ prising i kollektivtransporten
  priser i perioden 1986 99 TØI rapport 508 Det har vært mindre rom for kutt utenom byområdene som i stor grad er bundet av lovpålagte transporter bl a skolekjøring Dette betyr at kollektivtransport i by i større og større grad er blitt avhengig av brukerfinansiering I dag har hvert fylke sitt eget takstregulativ for lokale bussruter Samlet utgjør regulativene et omfattende og komplisert regelverk bestående av sone og avstandstakster TØI rapport 565 Innenfor regulativene fins det en rekke rabattordninger som i hovedsak er knyttet til alder flerreise og sesongkort og familie og grupperabatter For å opprettholde tilbudet i en situasjon med tilskuddskutt må passasjerinntektene økes Problemstillingen blir da Hvordan kan trafikkinntektene økes uten at det medfører betydelig passasjersvikt Utgangspunktet er at det er mulig å skille ut to typer trafikanter Personer med betalingsvillighet som overstiger takstene Dette er trafikanter som er lite fleksible med hensyn til om og når de må reise reisemiddelvalg osv De som ville reist vesentlig mer hvis billettprisene var lavere Denne gruppen er prisfølsom I den grad takstregulativene angir maksimaltakster er det i teorien rom for å hente ut større inntekter fra denne trafikantgruppen ved å tilby særskilte rabatter En kombinasjon av rabattordninger til sistnevnte gruppe

  Original URL path: http://www.bytransport.no/kreativ-prising-i-kollektivtransporten.74373-17712.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Guide for målrettet kollektivtransport
  gi vegkontor samferdselskontor og kollektivselskaper råd om hvordan en målrettet prodututvikling best kan utformes Guiden oppsummerer kunnskap på feltet viser til gode eksempler gir råd om planleggingsprosessen og om evaluering av kollektivtiltak Målrettet kollektivtilbud er delt to hovedgrupper 1 Tilbud som fanger opp store trafikk strømmer der fremkommelighet frekvens og enkelhet vektlegges 2 Skreddersydde tilbud som er rettet mot en eller få bestemte kundegrupper Eksemper på dette er servicelinjer tilpasset

  Original URL path: http://www.bytransport.no/guide-for-maalrettet-kollektivtransport.51997-17712.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Kollektivknutepunkter
  Plankontoret for Groruddalen Oslo Metro og Miljøverndepartementet Studien er gjort av Vista utredning Det er også gjennomført et seminar om tema Seminarrapport foreligger Det er utarbeidet ulike kvalitetskriterier Disse har vært utgangspunktet for evalueringen Vurderingen har forholdt seg til Valg av funksjoner på selve knutepunktet og i nærheten som arbeidsplasser skoler og så videre Gangforbindelsene Parkering Utforming av trafikkarealene Det vil si tilgjengelighet trygghet avstand mellom ulike transporttilbud og lignende

  Original URL path: http://www.bytransport.no/kollektivknutepunkter.51947-17712.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Litteraturstudie om "Skinnefaktoren"
  at passasjerene vil reise med skinnegående transport selv om reisen tar 10 lenger tid enn med buss Konstantleddfaktoren knyttet til logit modellen Restleddet som ikke er forklart gjennom andre faktorer som enten er knyttet til egenskaper ved den reisende reisen eller reisemålet Overføringsfaktoren kommer fram ved å sammenligne situasjoner før og etter etablering av et skinnegående tilbud Potensialer som ligger i å innføre et nytt forbedret system Noen konklusjoner Det er gjennomgått 15 studier som sammenligner buss og skinnegående transport Følgende konlusneopner er funnet Menn og høyinntektsgrupper foretrekker skinnegående transportmidler VINNOVA Stockholm 1999 Byer med skinnegående transport har høyere kollektivandel enn de uten Skovdal Litteraturstudie 1999 Tid brukt på skinnegående transportmiddel gir litt mindre ulempe enn tid brukt på buss Axhausen Dresden 1998 Skinnefaktoren er en abstrakt verdi utover reisemidlenes reelle egenskaper KFB Stockholm 1998 Folk foretrakk tog framfor buss selv om standardfaktorene var like og sittekomforten var noenlunde lik KTH Belikinge Valg mellom tog og buss Tog foretrukket av flertallet dersom reisetiden var lik Selv om toget brukte 20 lenger tid ville en god del fortsatt foretrekke tog Wildert Stockholm 1992 Tid om bord på tog ble oppfattet som mindre ulempe enn i buss Forretningsreisende kunne betalt 20 80

  Original URL path: http://www.bytransport.no/litteraturstudie-om-aquotskinnefaktorenaquot.51944-17712.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive