archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Samordnede tiltak i enkeltbedrifter
  bedrifter og ansvarliggjøre disse i forhold til sine ansattes transportmiddelvalg fram og tilbake på jobb Å legge forholdene til rette for at kunder kan reise miljøvennlig til bedriften er også et mål I Norge er det gjort lite på dette Å få nasjonale erfaringstall er viktig Bedrifter som vil være med En del av forprosjektet Mobility Management har vært å rekruttere bedrifter til å gjennomføre tiltak I den anledning har Birkebeinerlauget miljøutvalg BBU vært engasjert for å skaffe en oversikt over hva deres medlemsbedrifter gjør med hensyn til fokus på arbeidsreiser og se hvilke bedrifter som er villige til å være med som demonstrasjonsbedrift BBU har ca 50 medlemsbedifter Av 23 spurte medlemsbedrifter er det 12 som har fokus nettopp på arbeidsreisen og 8 av medlemsbedriftene har sagt seg villige til å delta i et demonstrasjonsprosjekt Av BBU sine medlemmer er følgende interessert i å delta Telenor på Fornebu Coop Norge NSB Statoil LO Norges Automobilforbund Posten Tomra Andre som antakelig vil delta er Stavanger Sykehus Offshore Parner Kommunale bedrifter foretak i Midtbyen i Trondheim Demonstrasjonsprosjekt Målsetningen med disse bedriftene som demonstrasjonsbedrifter er å få fram erfaringer med forskjellige type tiltak i sammenheng innen ulike type bedrifter I arbeidet med å komme fram til tilpassede tiltak i bedriftene vil BBU sin mobilitetskonsulent SMART bli brukt som konsuleter BBU sin mobilitetskonsulent vil blant annet bli støttet av Miljøverndepartementet SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport sykkel gange og bildeleordninger Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi helse og miljø gjennom nytte kostnadsberegninger konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter Demonstrasjonsprosjektet vil fokusere på følgende problemstillinger Prosessen i bedriften Aksepten for tiltakene blant de ansatte Endringer i reisevaner i

  Original URL path: http://www.bytransport.no/samordnede-tiltak-i-enkeltbedrifter.56766-6111.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Samordnede tiltak i nedre Groruddalen
  med informasjon og holdningsrettede tiltak Mobility Management Tiltaket En rekke av de involverte aktørene har gått sammen om finansiering av et forprosjekt kartlegging av mulige fysiske tiltak som ble ferdigstilt i 2002 Gjennomføringen av tiltak detaljprosjektering av mer omfattende tiltak skal skje i 2003 og 2004 SMART skal følge opp bedrifter i området Det skal legges vekt på utarbeidelse av informasjon til beboere og arbeidstakere i området SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter Gjennomføringen av pilotprosjektet er avhengig av at grunneiere bedrifter etater og transportselskaper setter av midler på sine budsjetter og at alle involverte aktører sørger for tilstrekkelig egeninnsats Hovedtyngden av finansieringsbehovet for fysiske tiltak og tiltak i bedriftene vil komme i år 2003 og 2004 Først når mulige tiltak er kartlagt vil man kunne anslå kostnadene Målsetting Hovedmålsettingen er at a rbeidstakere og bosatte i prosjektområdet skal få bedre tilgang til og informasjon om den for hver reise mest egnede transportmåten både i forhold til anledning økonomi helse og miljø enn det de har i dag Delmålene er Bedre fysisk tilrettelegging for myke trafikanter og brukervennlige overganger mellom transportformene Bedre tilgjengelighet for gående og syklende til næringseiendommer og til kollektivholdeplassene Alna Risløkka og Vollebekk Effektivisering og miljøtilpasning av transport til og fra bedrifter Redusert bilbruk ved arbeids og tjenestereiser Utvikling av mobilitetsrådgivning som konsept Utprøving og synliggjøring av konseptet som ligger til grunn for pilotprosjektet Områderettet innsats som koordinerer planprosesser og kombinerer infrastrukturelle tiltak med tiltak som skal effektivisere og miljøtilpasse transportsystemet Mobility Management Samarbeid mellom offentlige og private aktører og foreninger Demonstrasjonsprosjekt Å gjøre dette til et demonstrasjonsprsjekt gir en unik sjanse til å se flere tiltak i sammenheng i et avgrenset område Dette er nyttig blant annet for å kunne forelså tiltakspakker som kan gjennomføres andre steder Aktuelle problemstillinger er å se

  Original URL path: http://www.bytransport.no/samordnede-tiltak-i-nedre-groruddalen.52060-6111.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : SMART i Oslo
  med persontransport Forskning i norske byer viser at bedrifters økonomiske bilordninger og høye parkeringstilgang er et incitament til å benytte bil til og fra arbeidet Men de fleste arbeidsreisene er enkle reiser dvs at det er reiser direkte til og fra arbeid Samtidig er dette de mest miljøbelastende reisene da de bidrar til å skape kø på veiene SMART prosjektet er igangsatt for å vise bedrifter at det er mulig å gjennomføre tiltak som kan dreie arbeids og tjenestereiser over på mer miljøvennlige og helsefremmende transportformer Og dersom det gjennomføres tiltak på dette området kan det være mange gevister å hente blant annet for bedriftens økonomi helse og trivsel hos de ansatte bedriftens miljøprofil Prosjekt ble startet opp våren 2000 som delprosjekt i prosjekt Miljøvennlig bytransport i Oslo Syklistenes Landsforening AS Oslo Sporveier Norges Automobil Forbund og Bilkollektivet BA Om nettstedet Nettstedet er ment å være en inspirasjonskilde og veiledningssted for bedrifter og inneholder følgende informasjon vedrørende alternative arbeids og tjenestereiser Beskrivelser av tiltak Eksempelsamling Veiledende informasjon strategi Analyseverktøy for kostnadsberegninger og miljøregnskap Om konsuletvirksomheten SMART har nå ansatt en mobiltetsrådgiver Finansieringen av denne rådgiveren er for ett år av gangen Det er foreløpig ikke laget noen plan for hvordan

  Original URL path: http://www.bytransport.no/smart-i-oslo.52064-6111.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Gåboka - Tips en venn
  et prosjekt som prøver å se litt nærmere på dette Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler Målsetningen med prosjektet er å synliggjøre utfordringene vi står overfor når vi skal skape et godt transporttilbud for gående Spørsmålene er følgende Hvordan bør dette inngå i planlegging og utbygging av de gående sitt

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=51909&showtipform=1&cat=72252 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Parking Management and Land Use Regulations - Tips en venn
  address Heidi Sørensen Member of the Norwegian Parliament Parking Management in Norway today Paper A brief overview of existing parking regulations Bjørn Sandelien Norwegian Public Roads Administration Using planning to manage Parking UK Experiences Paper Maximum Parking standards Planning Conditions Planning Obligations Local Transport Plans and Workplace Travel Plans Tom Rye Napier University Edinburgh UK Workplace Parking Levy A new UK Instrument Paper Plan Grant Butterworth Nottingham City Council UK

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248360&showtipform=1&cat=72252 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Miljøvennlig bytransport
  Kl 9 00 16 00 Åpning Per Morten Lund Statens vegvesen Region Øst Persontransport i Europeiske byer Rammebetingelser og utviklingstrekk Bård Norheim Transportøkonomisk institutt TØI Fremtidens transportutvikling i byer Problem og muligheter Emin Tengström Universitetet i Göteborg Ny urban livsstil Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt TØI Byreiser sett med fugleperspektiv Øystein Engebretsen Transportøkonomisk institutt TØI Institusjonelle rammebetingelser Arild Hervik Høgskolen i Molde Lover og forskrifter som hindring for de gode løsn

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248383 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Parkering
  er aktører som kan bidra Foredragene vil rette fokus på parkeringsstyring og regulering av arealbruk Hovedhensikten er å informere om vellykkede erfaringer med bruk av parkeringsvirkemidler som er uprøvd i Norge Denne delen av konferansen vil være på engelsk og

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248407 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Støy og luft forurensing
  en viktig oppgave Foredragene vil presentere ny forskning knyttet til støy og luftforurensning og fokusere på tiltak Guro Berge Tirsdag 20 september 2005 Paralellsesjon Kl 9 00 12 00 Støytiltak etter f orurensningsloven Har fasadetiltakene gitt ønsket effekt Wenche Kirkeby Ingunn Milford Statens vegvesen Vegdirektoratet Ny forskning om støysvake vegdekker Truls Berge SINTEF Miljøfartsgrense på riksveg 4 Erfaringer Sondre Meland Statens vegvesen Region øst Stor Oslo Distrikt Lavutslippssoner i norske

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248391 (2015-08-20)
  Open archived version from archive