archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Litteraturstudie om "Skinnefaktoren"
  med skinnegående transport selv om reisen tar 10 lenger tid enn med buss Konstantleddfaktoren knyttet til logit modellen Restleddet som ikke er forklart gjennom andre faktorer som enten er knyttet til egenskaper ved den reisende reisen eller reisemålet Overføringsfaktoren kommer fram ved å sammenligne situasjoner før og etter etablering av et skinnegående tilbud Potensialer som ligger i å innføre et nytt forbedret system Noen konklusjoner Det er gjennomgått 15 studier som sammenligner buss og skinnegående transport Følgende konlusneopner er funnet Menn og høyinntektsgrupper foretrekker skinnegående transportmidler VINNOVA Stockholm 1999 Byer med skinnegående transport har høyere kollektivandel enn de uten Skovdal Litteraturstudie 1999 Tid brukt på skinnegående transportmiddel gir litt mindre ulempe enn tid brukt på buss Axhausen Dresden 1998 Skinnefaktoren er en abstrakt verdi utover reisemidlenes reelle egenskaper KFB Stockholm 1998 Folk foretrakk tog framfor buss selv om standardfaktorene var like og sittekomforten var noenlunde lik KTH Belikinge Valg mellom tog og buss Tog foretrukket av flertallet dersom reisetiden var lik Selv om toget brukte 20 lenger tid ville en god del fortsatt foretrekke tog Wildert Stockholm 1992 Tid om bord på tog ble oppfattet som mindre ulempe enn i buss Forretningsreisende kunne betalt 20 80 kroner mer for å

  Original URL path: http://www.bytransport.no/litteraturstudie-om-aquotskinnefaktorenaquot.51944-6081.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Sykkelveginspeksjoner
  skal utvikles en veileder Hensikten med denne er å 1 gi et bedre plangrunnlag og en faglig basis for utbygging og drift av gang og sykkelvegnettet 2 gi grunnlag for en konstruktiv dialog mellom planleggere på ulike forvaltningsnivå og mellom planleggerne og brukerne og 3 sikre konsistens og sammenliknbarhet mellom ulike anlegg og et bedre grunnlag for prioritering Guro Berge Prosjektet har vært gjennom en forprosjektfase fokus for veilederen er

  Original URL path: http://www.bytransport.no/sykkelveginspeksjoner.106707-6081.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Gåboka
  se litt nærmere på dette Utgangspunktet har blant annet vært å skape debatt og legge grunnlaget for videre kunnskapsutvikling Boka fremstår blant annet som et billedlig innspill til arbeid med vegnormaler Målsetningen med prosjektet er å synliggjøre utfordringene vi står overfor når vi skal skape et godt transporttilbud for gående Spørsmålene er følgende Hvordan bør dette inngå i planlegging og utbygging av de gående sitt transportnett Hva slags veier er

  Original URL path: http://www.bytransport.no/gaaboka.51909-6081.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Gåseminar - Dette går vi for
  sykkelveginspeskjoner et viktig element Tiden er kanskje inne for at vi også lager en nasjonal fotgjengerstrategi og gjennomfører gangveginspeksjoner i utvalgte byområder To viktige prosesser Tiden for seminaret har vært ideell Det kunne kanskje vært tidligere men det kunne ikke vært senere Det er særlig to prosesser vi mener det er viktig at vi nå kommer med innspill til Revidering av Vegnormalene som skal legge premissene for hvordan blant annet gangveier skal se ut i framtiden Nasjonal Transportplan Som skal legge premissene for prioriteringer innen vegsektoren fra 2006 2015 Vi håper at seminaret vil bidra til å få gode innspill til disse prosessene Walk 21 I fjor var vi på en konferanse Walk 21 som ble arrangert av Federation of European Pedestrian Assosiations en sammenslutning av frivillige fotgjenger organisasjoner Norge er ikke representert i denne Vi har ingen slik nasjonal fotgjengerorgansisasjon Det burde vi kanskje hatt Det gjøres selvfølgelig mye for de gående De har en opplagt plass i offentlig planlegging Utbredelsen av bilfrie områder og gågater i byene er gode eksempler på at de gående blir priorietert Ut over dette er fokuset på de gående knyttet til trafikksikkerhet og det er både viktig og nødvendig Å få ned antall alvorlige skadde og drepte i trafikken vil alltid være et hovedanliggende for transportetaten Et annet fokus Fokuset på denne konferansen har vært å se på gående ut i fra et noe annet perspektiv Vi har ønsket å se på de gående ut i fra tilgjengelighet opplevelse og miljø Et slikt helhetlig perspektiv kan også være viktig for å få bedre trafikksikkerheten Viktig del av folks hverdagsliv De gående utgjør kanskje ikke så mange km av det totale transportarbeidet men det å gå er en viktig del av folks hverdagsliv uansett hva slags transportmiddel de vanligvis bruker for eksempel fram og

  Original URL path: http://www.bytransport.no/gaaseminar-dette-gaar-vi-for.63301-6081.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Morgendagens by - PROMT
  og hvordan attrraktive eller ikkeattraktive omgivelser påvirker fotgjengertrafikk De har blant annet sett på forhold som har betydning ved reiser der man både er fotgjenger og bruker andre transportmidler Resultatet viser ideer til tiltak og virkemidler for å fremme gangtrafikk i by og for å bedre forholdene for myke trafikanter Det er gjennomført casestudier i de 6 ulike landene som er med hvor for ål studere forgjengere ut i fra

  Original URL path: http://www.bytransport.no/morgendagens-by-promt.51816-6081.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : RVU-gående
  får presentert en oversikt over omfanget og dypere analyser av gående og gåturer Målsetningen er blant annet å vise hvor mange og hvem som går hvor langt en gjennomsnitts gåtur er hvordan gåing kombineres med andre transportmidler geografiske forskjeller internt

  Original URL path: http://www.bytransport.no/rvu-gaaende.123098-6081.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Varelevering i by
  i Danmark Seminaret viste at det er et stort potensiale for å redusere miljøulempene ved varetransport gjennom bedre utnyttelse av bilene og strengere krav til kjøretøy Gjennom Citylogistikk prosjektet i Danmark er det satt i gang flere forsøksprosjekter for mer effektiv og mer miljøvennlig varetransport i bysentra Erfaringene derfra tyder også på at det er stort potensiale for forbedringer Lignende forsøk er gjort i mange europeiske byer I Trondheim har kommunen i samarbeid med næringsforeningen Vegvesenet og SINTEF gjennomført et prosjekt som har sett på effektiviteten i varedistribusjon som viste potensiale for effektivisering og interesse i næringslivet for samordnet varedistribusjon Manglende forståelse av problemet Videre kom det fram at det er manglende forståelse for og kunnskap om varetransportørenes behov og problemer med varelevering både fra kommuner utbyggere og butikkeiere varemottakere Det har ikke i tilstrekkelig grad vært jobbet systematisk med fysisk tilrettelegging for varelevering i byene selv om flere byer har gjort en del på området Også nye kjøpesentra er dårlig tilrettelagt med konflikter om gategrunn som resultat Må ha helhetlige løsninger ECON 2001 har i en studie av faghandel med klær for Forskningsrådet konkludert med at det er betydelige effektiviseringsmuligheter i distribusjonen både for virksomhetene og for samfunn og bymiljøer Effektivisering krever imidlertid at butikker og distributører i større grad samarbeider om helhetlige logistikkløsninger slik at en kan utnytte bedre kapasiteten på bilene og redusere ventetider og ineffektiv lossing Det er tre tema som er aktuelle for Transport i by å jobbe med Bidra til samarbeid mellom bedrifter og lokale myndigheter om logistikkløsninger som gir miljøgevinster gjennom bedre utnyttelse av bilene Fysisk utforming av gategrunn og andre losseplasser herunder mottakerbedriftens fysiske tilrettelegging Regelverk først og fremst kommunale lokale regler om varelevering slik som kjøretøystørrelser tidsreguleringer utslippskrav mv Veiledningsmateriell Prosjektet har som arbeidsmål å utarbeide veiledningsmatriell rettet mot kommuner og

  Original URL path: http://www.bytransport.no/varelevering-i-by.52211-6081.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Mobilitet i Nydalen
  og gir store muligheter for å samordne tiltak og skape helhet i gjennomføringen Mobilitet i Nydalen Mobilitet Nydalen er et prosjekt etablert av Avantor Målsetningen til prosjektet er I samspill med Nydalens brukere å legge til rette for redusert bilbruk Begrense behovet for en bruker biler og etablere bilpooler som del av bydelens tjenestetilbud Legge til rette for bruk av samordnet transport og budtjenester Fremme alternative transportløsninger som sykkel og kollektivtransport Anbudsutsette virksomhetsområder tilknyttet prosjektet Prosjektet omfatter i første omgang 3 fremtidige virksomhetsområder i Nydalen Bilpool Ordningen skal tilpasses Nydalens behov og inneholde kjøretøy med ulike størrelser og egenskaper Miljø biler og andre alternative kjøretøy skal være en del av tilbudet Det er vesentlig at løsningen både er bærekraftig og selvfinansierende Deler av virksomheten kan finansieres med reklame Bestilling og adgang til bilene må kunne gjøres via Nydalens egen internettportal og smartkort I tillegg ser Avantor en fordel i at ordningen er integrert mot andre tjenestetilbud som bilvedlikehold og varetransport Bydelssykler Målsetningen er at brukerne enkelt kan hente en sykkel og kunne levere den i nærmeste sykkelparkering etter bruk Syklene skal være av robust kvalitet og egnet til å profilere Nydalen Sykkelordningen skal driftes av et eksternt selskap som tar seg av alt fra daglig vedlikehold til administrasjon Ordningen bør kunne reklamefinansieres Det er også en fordel om adgang til syklene kan tilknyttes et tilsvarende smartkort som bilpoolen Ordningen kan med fordel være en del av en lokal virksomhet som tilbyr tjenester som service salg og vedlikehold av sykler Det vil også bli vurdert å sette opp sykkelstativer og sykkelhus med smartkort som nøkkel Bud og transporttjenester For å få mindre og mer effektiv varetransport til og fra Nydalen vil det bli vurdert etablering av bydelens egen bud og transporttjeneste Virksomheten må satse på kjøretøy som har minimalt med støy og skadelig utslipp Tjenesten skal kunne dokumentere at de møter prosjektets miljøkrav Bestilling av tjenesten skal kunne gjøres via Internettportal og tilknyttes Nydalens smartkort Mulighet for ekstern lagring i form av et lokalt lagerhotell bør være en del av tilbudet overfor brukerne Deler av virksomhetens kjøretøypark bør inngå som en del av bilpool ordningen Endringer i det generelle transporttilbudet I tillegg til prosjektene knyttet til Mobilitet i Nydalen vil det være andre endringer i transporttilbudet i området som vil påvikre transportvanene til brukerene av dalen Disse er knyttet til endringer i kollektivstilbudet det nye veg og gatesystemet i området og grønntanlegget Hlsten 2003 åpnet en ny T bane stasjon i midt i Nydalen Dette er første etappe i T baneringen fra Ullevål Stadion til Carl Berners Plass Prosjektet består i å etablere en T banering i Oslo ved å knytte sammen Songsvannsbanen ved Ullevål stadion med Grorudbanen ved Carl Berners plass Oslo kommune er byggherre for anlegget Oslo Sporveier planlegger også en omlegging av busstilbudet til område i forbindelse med åpningen av den nye stasjonen Når det gjelder vegsystemet i området består dette av kommunale veier Oslo kommune i tillegg til noen private gater som er Avantors anvar Utbyggingen av

  Original URL path: http://www.bytransport.no/mobilitet-i-nydalen.74216-6082.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive