archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Transport i by
  på noen utvalgte temaer knyttet til bytransport og presentere noen av resultatene fra etatsprosjektet Konferansen ble avholdt på Plaza Hotel i Oslo Det var 300 deltakere som kom for å høre om miljøvennlig bytransport de tre dagene konferansen varte Les mer og last ned innleggene her Eksempelsamling Tiltak i virksomheter og kommuner Å redusere omfanget av tjenesteresier og arbeidsreiser kan være viktig for å bedre helse og miljøkvalitetene i byområder Bedrifter og offentlige virksomheter er derfor viktige aktører når det gjelder dette som vi kaller Mobility Management Denne eksempelsamlingen legger hovedvekten på konkrete tiltak som er gjennomført Først beskrives eksempler på fellestiltak som Sykle til jobben aksjonen så tiltak i enkeltbedrifter kommuner og til slutt i kollektivselskap Rapporten Håndbok Byen og varetransporten Vareleverandører møter en rekke problemer og hindringer som kan rettes ved bedre planlegging og utforming av gater og varemottak Noen av hindringene medfører også trafikale problemer i byene Som et delprosjekt i Transport i by er det utarbeidet et utkast til håndbok for å gi faglig veilidning til planleggere og saksbehandlere i Statens vegvesen og kommunene i spørsmål som angår varelevering i by Utkastet er utarbeidet i samarbeid med representanter for vareleverandører og transportnæringen Direktoratet for Arbeidstilsynet og Miljøverndepartementet Håndbok 250 Bilag til Samferdsel Sykkelekstra Samferdsel er et tidsskrift som leses av personer i hele samferdselssektoren For å få opp opmerksomheten om spørsmål knyttet til sykkel ble det derfor laget et eget bilag til Samferdsel Hensikten var å presentere erfaringer fra Norge og utlandet når det gjelder tilrettelegging for sykkeltrafikk til nytte og inspirasjon for alle som arbeider med dette feltet Bilag til Samferdsel nr 3 2005 Håndbok Sykkelveginspeksjoner I løpet av perioden 2006 2009 har Statens vegvesen som mål å gjennomgå og forbedre 25 av eksisterende sykkelanlegg innenfor sitt ansvarsområde Arbeidet med å utvikle et verktøy for sykkelveginspeksjoner er en del av dette arbeidet og har vært et delprosjekt innen etatsprosjektet Transport i by Registreringsverktøyet skal fange opp både trafikksikkerhet og andre forhold som er viktige for syklistene som f eks framkommelighet komfort og opplevelse Sykkelveginspeksjon er primært utviklet med tanke på riksvegansvaret men metodikken som beskrives anbefales brukt også på det kommunale og fylkeskommunale sykkel vegnettet Håndboken finner du her Rapport Evaluering av sykkelparkering ved busstopp I løpet av 2004 ble det i samarbeid mellom Statens vegvesen Sør Trøndelag og Trondheim kommune satt opp sykkelparkeringsanlegg ved seks bussholdeplasser i Trondheim Hvert anlegg har plass til ti parkerte sykler Tilbudet er primært etablert ved endeholdeplasser og holdeplasser med forholdsvis lang avstand til boliger Formålet er å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet og gjøre kollektivtransporten til et dør til dør alternativ SINTEF har gjennomført en evaluering av tiltaket med sikte på å dokumentere brukernes vurdering og eventuelle endringer i reisevaner Rapporten Rapport Evaluering av gratisbuss i Bergen I Bergen er det etablert et tilbud med gratis Parkeringsbuss som kjører i pendel gjennom byen fra ByGarasjen til Nøstet Det er p anlegg i begge endepunktene Bussen har avganger hvert 10 minutt og er gratis for alle Parkeringsbussen ble opprinnelig etablert

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?cat=72252 (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Linker
  og fakta Interesse organisasjoner Presseklipp Linker More Linker på Internett Her finner du hjemmesider som kan ha en tilknytting til temaet Transport i by Vi har delt sidene inn i følgende kategorier Myndigheter OECD EU Forskning Statistikk og fakta Interesseorgansisasjoner

  Original URL path: http://www.bytransport.no/linker.5639.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Delprosjekter
  og byens liv Delprosjekter Prosjektet har flere delprosjekter Disse dreier seg i hovedsak om tre temaer 1 Miljøeffektive transporformer 2 person og bedriftsrettede tiltak og 3 byutforming og byens liv Etatsprosjektet Transport i by startet opp i år Flere av

  Original URL path: http://www.bytransport.no/delprosjekter.6037.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Varelevering i by
  og Miljøverndepartementet Håndbok 250 Rapport Problemer og hindringer for varelevering i byer Som en del av Varelevering i by prosjektet har Leverandørenes utviklings og kompetansesenter LUKS utarbeidet en rapport som tar for seg problemer og hindringer for varelevering i byer De tar opp problemet generelt og fokuserer spesielt på 1 parkering og fysisk utforming 2 parkering og trafikkreglene 3 problemer i gråsonen mellom biloppstillingsplass og indre varemottak 4 ulike fysiske

  Original URL path: http://www.bytransport.no/varelevering-i-by.17706.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Tiltak i bedrifter
  disse brukes i England De har også en eksempelsamling fra ulike byer Dette er den samme siden som har om kameratkjøring Link Kameratkjøring Dette er en hjemmeside i Sverige som formidler kameratkjøring Her er det informasjon om hva kameratkjøring er hvordan det kan gjøres en egen brosjyre pluss en formidlingstjeneste Link Kameratkjøring og litt til Dette er en hjemmeside for kameratkjørere i England De har også informasjon om mobilitetsplaner logistikk etc Det er også lagt inn noen gode ord om gåing til jobben og etablering av gågrupper som går i lunsjen etc Link Seminar om bedriftsrettede tiltak Fredag 28 november arrangerte Vegdirektoratet og Miljøverndepartementet et arbeidssemninar om Bedriftsrettede tiltak Målsetningen var at de som jobber med tiltak i eller overfor bedrifter skulle kunne utveksle erfaringer Mette Haas fra HUR i Danmark var invitert til å fortelle om eraringer de har gjort med mobilitetsplaner i Danmark 2003 11 26 Program og deltakerliste Rapporter Mobility Management Person og bedriftsrettede tiltak Mobility Management MM er et samlebegrep for såkalte myke tiltak Det innebærer å påvirke holdninger preferanser og adferd I dette delprosjetet er det innhentet og sammenfattet kunnskap og erfaring med den type tiltak som internasjonalt går under betegnelsen MM Vedlagt ligger også en rapport med erfaringer fra Nederland Mer Toolbox for bedriftsrettede tiltak Denne hjemmesiden kan brukes som hjelpemiddel for å komme fram til tiltak bedrifter kan sette i gang for å få ned bilbruken blandt sine ansatte Link SMART i Oslo SMART er et nettsted som også tilbyr konsuletbistand til bedrifter for legge til rette for at arbeids og tjenestereiser kan skje med kollektivtransport sykkel gange og bildeleordninger Deres formål er videre å synliggjøre positive effekter av tiltak ved å knytte de til økonomi helse og miljø gjennom nytte kostnadsberegninger konsekvensanalyser og miljøregnskap for virksomheter SMART kan være et interessant demonstrasjonsprosjekt

  Original URL path: http://www.bytransport.no/tiltak-i-bedrifter.17708.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Kollektivtransport
  Bussen har avganger hvert 10 minutt og er gratis for alle Parkeringsbussen ble opprinnelig etablert som et virkemiddel for å utnytte ledig kapasitet i ByGarasjen men miljømessige gevinster brukes også som argument for å opprettholde tilbudet Som en del av Transport i by prosjektet har Asplan Viak as evaluert ordningen Rapporten finner du her Studentoppgave Etatsprosjekt Transport i by har støttet gjennomføringen av en studentoppgave med temaet Konflikter mellom bedrifts og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektiv nærtrafikk Oppgaven tar utgangspunkt i at dagens rammebetingelser stiller strenge bedriftsøkonomiske krav til kollektivselskapene som både på kort og lang sikt gir samfunnsøkonomiske lite gunstige løsninger Mer Rapport Kreativ prising i kollektivtransporten I dette prosjektet har Transportøkonomisk institutt gjort rede for ulike prisstrategier for kollektivtransport og gjennomført en sammenstilling av nasjonale og internasjonale eksempler på det som kan kalles kreativ prising Målsetningen med en slik strategi er å kunne øke trafikkinntektene ved å differensiere prisene mer enn det som er vanlig i Norge i dag Les mer Guide for målrettet kollektivtransport Dette er en videreføring av et prosjekt fra Etatsprosjekt Kollektivtransport Det er utarbeidet en guide som har som formål å gi vegkontor samferdselskontor og kollektivselskaper råd om hvordan en målrettet prodututvikling best kan utformes

  Original URL path: http://www.bytransport.no/kollektivtransport.17712.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Sykkel
  perioden 2006 2009 har Statens vegvesen som mål å gjennomgå og forbedre 25 av eksisterende sykkelanlegg innenfor sitt ansvarsområde Arbeidet med å utvikle et verktøy for sykkelveginspeksjoner er en del av dette arbeidet og har vært et delprosjekt innen etatsprosjektet Transport i by Registreringsverktøyet skal fange opp både trafikksikkerhet og andre forhold som er viktige for syklistene som f eks framkommelighet komfort og opplevelse Sykkelveginspeksjon er primært utviklet med tanke på riksvegansvaret men metodikken som beskrives anbefales brukt også på det kommunale og fylkeskommunale sykkel vegnettet Håndboken finner du her Rapport Evaluering av sykkelparkering ved busstopp I løpet av 2004 ble det i samarbeid mellom Statens vegvesen Sør Trøndelag og Trondheim kommune satt opp sykkelparkeringsanlegg ved seks bussholdeplasser i Trondheim Hvert anlegg har plass til ti parkerte sykler Tilbudet er primært etablert ved endeholdeplasser og holdeplasser med forholdsvis lang avstand til boliger Formålet er å øke tilgjengeligheten til kollektivtilbudet og gjøre kollektivtransporten til et dør til dør alternativ SINTEF har gjennomført en evaluering av tiltaket med sikte på å dokumentere brukernes vurdering og eventuelle endringer i reisevaner Rapporten Sykkelveginspeksjoner Målsetningen med dette prosjektet er å videreutvikle metoden for sykkelveginspeksjoner til å bli et verktøy for revisjon av sykkelvegnettet i byer

  Original URL path: http://www.bytransport.no/sykkel.17709.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Gående
  14 mars 2003 i Bergen Hensikten med seminaret var å synliggjøre utfordringene knyttet gående i by Seminaret samlet tilsammen 100 deltakere fra både kommuner Statens vegvesens ulike regioner og distrikter departementer og andre interesserte Les mer Kan lastes ned Gåboka Fokus på gående har vært et forsømt område Alle går derfor er det viktig å legge til rette for dette på best mulig måte Spørsmålet er hvordan vi planlegger for

  Original URL path: http://www.bytransport.no/gaaende.17711.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive