archive-no.com » NO » B » BYTRANSPORT.NO

Total: 284

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Transport i By : Administrative tiltak
  Les mer Innfartsparkering for biler og sykler Innfartsparkering er langtids parkeringsplasser i tilknytning til stasjoner og holdeplasser for kollektivtransport Målrettet mot sentrumsrettede bilreiser i rushtiden 2002 11 07 Les mer Utvikling av rutetilbudet Sørge for å utvikle et kollektivtilbud med høy kvalitet ved å utvikle stamlinjer som har høy frekvens god kapasitet egne kjørefelt aktiv prioritering i kryss og velutstyrte holdeplasser med tilgjengelig og oversiktlig informasjon og høy standard utkast

  Original URL path: http://www.bytransport.no/administrative-tiltak.6725.no.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive


 • Transport i By : Parkering og ny lokalisering av arbeidsplasser
  av arbeidsplassene fra de indre bydeler til de ytre soner av byen der tilgangen på parkering er bedre enn i sentrum og ut langs hovedvegene i Akershus I en studie av effekter av byspredning på bilbruk fra Transportøkonomisk institutt konkluderes det med at flyttingen av arbeidsplasser ut av byens indre soner har vært en av de mest betydningsfulle årsakene til økt bilbruk på arbeidsreiser i Oslo Flyttingen av virksomheter inn i det nye Statens hus i Trondheim sentrum er et eksempel på en motsatt trend Flyttinger av arbeidsplasser Statens hus i Trondheim Rikshospitalet i Oslo og Telenor representerer en variasjonsbredde når det gjelder kollektivtilbud og tilgang på parkeringsplasser Studiet av Flyttingen til Stanes hus i Trondheim dokumenterer både endringer i de ansattes og de besøkendes transportmiddelvalg Endringene i de ansattes reisemiddelvalg viste blant annet at at bilandelen sank fra 63 ti 20 kollektivandelen økte fra 10 til 33 og andelen gange og sykkelturer økte fra 17 til 30 Endringene kan i stor grad spores tilbake til de reduserte parkeringsmulighetene og flertallet av dem som hadde endret reisevaner følte seg tvunget til dette Dette viser at parkering har stor betydning På dager med tjenestereiser er endringene i reisemiddelvalg langt mindre enn på dager uten tjenestereiser De som ikke har endret reisevaner avviker fra gjennomsnittet med bl a dårligere busstilbud høyere andel må bytt buss under veis mellom hjem og arbeidsplass høyere andel med faste daglige ærend på vei mellom hjem og arbeidsplass høyere andel som hører hjemme i småbarnsfamilier Demonstrasjonsprosjekt Flyttingen til Statens hus fungerer allerede som et demonstrasjonsprosjekt Etatsprosjektet har satt av midler til å formidle de dokumenterte erfaringene En videreføring av dette demonstrasjonsprosjektet er å følge opp langsiktige tilpasninger i reiseaktiviteten Interessante problemstillinger er Hvilke langsiktige virkninger har flyttingen inn til sentrum hatt på de ansattes transportmiddelvalg Hvilke langsiktige

  Original URL path: http://www.bytransport.no/parkering-og-ny-lokalisering-av-arbeidsplasser.56824-8013.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Trafikkbevissthet i skolen
  Dessuten kjenner vi problemene med forelderkjøring fra skoler som påpeker at dette både har trafikksikkerhetsimplikasjoner rundt skolen og at barna mister den verdifull fysikk aktiviteten som skoleveien representerer Årsaken til at mange barn blir kjørt til skolen er foreldrenes engstelse En undersøkelse ved TØI viser at 55 prosent av foreldrene er engstelige for barna Barna derimot er ikke redde Bare 9 prosent av barna sier de er redde Halv parten av barna som blir kjørt vil helst gå Aktivitet i skolen Vi er ikke kjent med at det finnes noe opplegg for å opparbeide transportbevissthet blant elever i norske skoler For å kunne gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt er det derfor nødvendig å utarbeide et eget opplegg Det vil si at det må Utarbeide et opplegg for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom skole hjem og vegmyndigheter Tilrettelegge undervisningsmateriell og et opplegg for elevdeltakelse Gjennomføre fysiske tiltak på bakgrunn av registreringer gjennomført av elever og foreldre ved skolen Demonstrasjonsprosjekt Å gjennomføre dette som et demonstrasjonsprosjekt vil kunne gi verdifull erfaring og grunnlag for å gjennomføre bredere tiltak i skolen for å få ned foreldrekjøring Prosjektet vil kunne sees på som en type aksjonsforskning hvor forskere og konsulenter går inn i et felt og prøver å påvirke dette i en gitt retning Ikke helt ulikt det som er definert som bedriftsrettede tiltak Dette gir en mulighet til å teste ut ulike type tiltak overfor skole foreldre og barn En del av demonstrasjonsprosjektet vil være å komme fram til tilpassede tiltak for den enkelte elev og skole Før og etterundersøkelser vil være et viktig element Interessante problemstillinger vil være Hva slags tiltak passer til ulike type skoler og ulike type elever Hvordan fungerer de ulike tiltakene i sammenheng Hvordan fungerer skole elever og foreldre sammen Hvordan kommer man fram til tiltakene En del av prosjektet bør

  Original URL path: http://www.bytransport.no/trafikkbevissthet-i-skolen.56821-8013.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Endringer av høytrafikkerte gater
  for vegnormaler i by og for å tilpasse arbeidsmetoder og materialbruk til byens krav Ut i fra vegnormalene vet vi hvordan vegene i byer skal se ut I teorien har vi også oversikt over virkemidler vi har for å styre trafikken Vi vet altså en hel del om hvordan gater i sentrum skal utformes og hvilke virkemidler vi har til rådighet Nå som Håndbok 017 skal revideres er det imidlertid viktig å prøve ut andre metoder og mer utradisjonelle løsninger Småstrand gaten Småstrand gaten er en høytrafikkert gate midt i Bergen sentrum Planene er å få ned trafikken noe og tilpasse gaterommet til flere transportmiddelbrukere Målet er blant annet å være mer sjenerøs mot de gående Fordi dette ligger i sentrum må både byens historiske utforming forsjellige funksjoner og ulike transportmiddelbrukere tas hensyn til Endringen er en del av Bergensprogrammet Den endelige løsningen er avhengig av Skansentunellen som har en mye lengre tidhorrisont Det er imidlertid ønskelig å gjøre endringene uavhengig av Skansentunellen Det sette derfor i gang arbeidene nå for å teste ut mulige detaljløsninger Håkonsgate i Bergen Kirkeveien i Oslo og Elgsetergate i Trondheim er andre høytrafikkerte gater hvor det skal settes inn mer eller mindre omfattende tiltak

  Original URL path: http://www.bytransport.no/endringer-av-hoeytrafikkerte-gater.56811-8013.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Sykkelsatsingen i Stavanger/Sandnes og Tønsberg
  til å sykle er derfor en utfordring Vegnettet utforming er av stor betydning for sykkelbruken Avgjørende i denne sammenhengen er hvordan brukerne opplever vegnettet For å oppnå økt sykkelbruk er det av betydning at potensielle syklister i første rekke bilister synes sykling er mer attraktivt enn det å kjøre bil Sykkelinspeksjoner har som utgangspunkt å få fram brukerenes opplevelse av sykkelforholdnen De vikigste kriteriene er framkommelighet og sikkerhet Analyser av reisevaner viser at det også er andre forhold som påvirker folks transportmiddelvalg også i hvilken grad sykkel blir valgt framfor bil Det er derfor av betydning at sykkelveiinspeksjoner utvikles til også å kunne fange opp slike forhold Her er det med andre ord viktig å se den fysiske sykkelsatsningen i sammenheng med andre generelle forhold og tiltak eller manglende sådanne Sykkelpakke Stavanger Sykkelpakke Sandnes og Tønsbergpakka Både Stavanger Sandnes og Tønsberg er karaterisert som sykkelbyer Tiltakene som er gjennomført har flere steder gjort at de som allerede sykler får det bedre Tiltakene har imidlertid ikke ført til økning i sykkelbruken I evalueringsrapporten fra prosjektet Sykkel i Stavanger gjennomført av Stavenger kommune og Statens vegvesen står det at forventninger om utførte tiltak er innfridd men disse sto ikke i forhold til forventet effekt i form av økt andel sykkelreiser Når det gjelder Tønsberg er det gjort en anlyse av trafikktall som ikke viste noen endring av sykkelbruk etter tiltakene Paal Sørensen Vista analyse Det foreligger mange hypoteser om hva som er årsaken til at tiltaknene ikke har ført til at flere sykler det er imidlertid ingen klare studier som kan bekrefte eller avkrefte disse hypotesene Demonstrasjonsprosjekt Ved å gjøre sykkelsatsingen i Stavanger Sandnes og Tønsberg til et demonstrasjonsprosjekt får vi en anledning til å se kritisk på det som er gjort samtidig som vi får utviklet sykkelveginspeksjonskonseptet Et demonstrasjonsprosjekt behøver ikke

  Original URL path: http://www.bytransport.no/sykkelsatsingen-i-stavangersandnes-og-toensberg.52066-8013.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Veiomlegging og opprusting av avlastet område (Oslo Øst)
  bl a Kristiansand og Drammen egner dette seg som et demonstrasjonsprosjekt Hensikten er å bidra til at resultatene fra analysene samordnes Bakgrunn Miljøhåndboken har et eget kapittel om tiltak som flytter trafikken Et av disse tiltakene er omlegging av veg Dette innebærer at det bygges en ny veg utenom trafikkfølsomme områder for å redusere trafikken på det gamle vegnettet utbedre miljøforholdene i eksisterende vegnett og gi vegen eller gata tilbake til byen tettstedet til lokal bruk Dette er et viktig miljøtiltak i byer og tettsteder Endringen i Oslo øst er et meget godt eksempel på en slik vegommlegging og opprusting av avlastet område Analyser som er gjort Det er gjennomført undersøkelser helt tilbake til 1987 før Vålerenga tunnelen ble åpnet Disse er fulgt opp med intervjuer om folks opplevelse av bomiljøet i Oslo Øst etter hovedvegomleggingen Hovedformålet har vært å foreta analyser av trafikkens samlede miljøvirkninger og å utarbeide virkningskurver for ulike belastningssituasjoner Undersøkelsene har dannet grunnlag for utvikling av kartleggingsverktøy for støy og luftforurensing samt nytte kostnadsberegning for støy luftforurensning Arbeidet vil være viktig for å fastsette plagegrad av trafikk Deler av miljøanalysene er gjennomført innen et tverrinstitusjonelt strategisk instituttprogran SIP under Norges forskningsråd på temaet Samspill mellom trafikkmiljø

  Original URL path: http://www.bytransport.no/veiomlegging-og-opprusting-av-avlastet-omraade-oslo-ost.51976-8013.html (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Miljøvennlig bytransport - Tips en venn
  Kl 9 00 16 00 Åpning Per Morten Lund Statens vegvesen Region Øst Persontransport i Europeiske byer Rammebetingelser og utviklingstrekk Bård Norheim Transportøkonomisk institutt TØI Fremtidens transportutvikling i byer Problem og muligheter Emin Tengström Universitetet i Göteborg Ny urban livsstil Randi Hjorthol Transportøkonomisk institutt TØI Byreiser sett med fugleperspektiv Øystein Engebretsen Transportøkonomisk institutt TØI Institusjonelle rammebetingelser Arild Hervik Høgskolen i Molde Lover og forskrifter som hindring for de gode løsn

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248383&showtipform=1&cat=37588 (2015-08-20)
  Open archived version from archive

 • Transport i By : Parkering - Tips en venn
  er aktører som kan bidra Foredragene vil rette fokus på parkeringsstyring og regulering av arealbruk Hovedhensikten er å informere om vellykkede erfaringer med bruk av parkeringsvirkemidler som er uprøvd i Norge Denne delen av konferansen vil være på engelsk og

  Original URL path: http://www.bytransport.no/index.php?id=248407&showtipform=1&cat=37588 (2015-08-20)
  Open archived version from archive