archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 18. Regionplan. 1
  kommune bør aleine ha flertall i rådet Kommunens representanter med varamenn velges for kommunevalgperioden av kommunestyrene Valg foregår som forholdsvalg når noe medlem av vedkommende kommunestyre krever det I så fall skal bestemmelsen i 7 annet ledd i lov nr 1 av 12 november 1954 om styret i herreds og bykommunene gjelde tilsvarende Departementet oppnevner formannen for kommunevalgperioden Rådet velger varaformann blant sine medlemmer Ved valget gjelder 8 tredje ledd i lov om styret i herreds og bykommunene tilsvarende Rådet kan ikke gjøre noe gyldig vedtak uten at minst to tredjedeler av medlemmene er til stede Rådet kan nedsette et arbeidsutvalg og gi det fullmakt til å gi uttalelser i sitt sted og til å gi samtykke etter 19 Valg av medlemmer til utvalget foregår som forholdsvalg når noe medlem av rådet krever det jfr tredje ledd Fylkeskommunen skal så langt råd er gi rådet fagkyndig sekretærhjelp om ikke departementet bestemmer noe annet Rådet tilsetter den hjelp som ellers finnes nødvendig Utgiftene til rådet og til regionplanleggingen skal bæres av de deltakende kommuner i fellesskap Hvis kommunene ikke blir enige om fordelingen fastsettes den av fylkesmannen under hensyn bl a til kommunenes interesser og folkemengde 4 Rådet skal på et så tidlig tidspunkt som råd er søke samarbeid med offentlige myndigheter organisasjoner m m som har interesser i planarbeidet For samarbeidet med slike myndigheter organisasjoner m v som i særlig grad har interesser i planarbeidet opprettes særlige fagutvalg med representanter for rådets fagkyndige sekretariat og vedkommende myndigheter og organisasjoner etter departementets nærmere bestemmelse Rådet skal gi uttalelser om generalplaner og om reguleringsplaner som har betydning for spørsmål som omfattes av regionplanarbeidet Ved planleggingen må det tas hensyn til det sannsynlige behov og til at utgiftene ved gjennomføringen av de planlagte tiltak ikke overstiger kommunenes økonomiske evne Regionplan bør ikke gjøres mer detaljert enn nødvendig for å klarlegge og fremme løsningen av de spørsmål innenfor planarbeidets ramme som er felles for regionen eller en større del av den 5 Utkast til regionplan legges av regionplanrådet fram for de deltakende kommuner og fylkeskommunen til uttalelse Etter at alle kommunestyrer og fylkestinget har behandlet saken tar rådet planen opp til avstemning med de endringer som det i tilfelle finner grunn til Ved avstemningen i rådet gjelder 16 siste ledd i lov om styret i herreds og bykommunene av 12 november 1954 tilsvarende Regionplan som er vedtatt av rådet sendes gjennom fylkeskommunen og fylkesmannen til departementet Departementet skal gi melding til rådet om det er enig i planen eller henstille at planen blir undergitt fortsatt behandling dersom det har merknader å gjøre Når det finnes hensiktsmessig og forsvarlig kan regionplan utarbeides og vedtas særskilt for enkelte av de tiltak regionplansamarbeidet omfatter 6 Regionplanrådet skal sørge for at regionplanen blir tatt opp til revisjon når forholdene tilsier det Departementet kan gi pålegg om dette 1 Endret ved lover 13 juni 1969 nr 29 1 juni 1973 nr 31 28 mai 1976 nr 37 14 juni 1985 nr 74 i kraft i august 1985 iflg res

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/3/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 19. Regionplan vedtekt. 1
  år om gangen Paragrafene 5 27 nr 3 5 28 nr 1 31 nr 1 første ledd og 33 gjelder tilsvarende Kommunestyrets vedtak sendes regionplanrådet og derfra gjennom fylkeskommunen og fylkesmannen til departementet Regionplanrådet skal henstille til de enkelte kommuner å sørge for at de nødvendige vedtekter blir gitt og gi melding til departementet hvis henstillingen ikke blir etterkommet Når ikke annet er bestemt gjelder regionplanvedtekt foran eldre reguleringsplan og generalplanvedtekt 21 men faller bort i den utstrekning den strider mot slike bestemmelser som seinere blir stadfestet 1 Endret ved lover 1 juni 1973 nr 31 28 mai 1976 nr 37 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 2 Jfr 18 3 Miljøverndept Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner 17 a Fylkesplan 1 17 b Fylkesplanvedtekt 1 18 Regionplan 1 19 Regionplan vedtekt 1 20 Generalplan 1 21 Generalplanvedtekt 1 Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/3/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 20. Generalplan. 1
  eller engasjere annen sakkyndig hjelp Kommunen skal på et så tidlig tidspunkt som råd er søke samarbeid med offentlige myndigheter organisasjoner m v som har interesser i planarbeidet Før utkast til generalplan legges ut til ettersyn etter nr 4 skal kommunen legge saken fram for fylkeskommunen og dersom planen ligger innenfor et regionplanområde også for regionalplanrådet 3 til uttalelse 4 Utkast til generalplan legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med reglene i 27 nr 3 Når utkastet deretter er behandlet av bygningsrådet skal saken legges fram for kommunestyret til avgjerd Generalplan som er vedtatt av kommunestyret sendes gjennom fylkeskommunen og fylkesmannen til departementet Departementet skal gi melding til kommunen om det er enig i planen eller henstille at planen blir undergitt fortsatt behandling dersom det har merknader å gjøre 5 Kommunen skal sørge for at generalplanen blir tatt opp til revisjon når forholdene tilsier det Departementet kan gi pålegg om dette 1 Endret ved lover 13 juni 1969 nr 29 1 juni 1973 nr 31 28 mai 1976 nr 37 13 mars 1981 nr 6 2 Miljøverndept 3 Jfr 18 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner 17 a Fylkesplan 1 17 b Fylkesplanvedtekt 1 18 Regionplan 1 19 Regionplan vedtekt 1 20 Generalplan 1 21 Generalplanvedtekt 1 Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/3/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 21. Generalplanvedtekt. 1
  første ledd bokstav a med inntil 10 år om gangen Hvor forholdene gjør det nødvendig kan gyldighetstiden for vedtekt etter første ledd bokstav b eller annet ledd på samme måte forlenges med inntil 5 år om gangen Paragrafene 5 27 nr 3 5 28 nr 1 31 nr 1 første ledd og 33 gjelder tilsvarende Når ikke annet er bestemt gjelder generalplanvedtekt foran eldre reguleringsplan men faller bort i den utstrekning den strider mot reguleringsplan som seinere blir stadfestet Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten 1 Endret ved lover 1 juni 1973 nr 31 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 13 mars 1981 nr 6 2 Jfr 20 3 Miljøverndept Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner 17 a Fylkesplan 1 17 b Fylkesplanvedtekt 1 18 Regionplan 1 19 Regionplan vedtekt 1 20 Generalplan 1 21 Generalplanvedtekt 1 Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/3/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kapittel III. Oversiktsplaner.
  a Fylkesplan 1 17 b Fylkesplanvedtekt 1 18 Regionplan 1 19 Regionplan vedtekt 1 20 Generalplan 1 21 Generalplanvedtekt 1 Kapittel IV Reguleringsplaner Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Midlertidig tillegg av 1 desember 1965 til Byggeforskrift av 15 desember 1949 Bind III Byggeforskrift 1969 Forskrifter om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Endringer i forskriftene av 1 september 1970 om vern mot brann i herberge pleieanstalt m v Byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1987 Veiledning til Byggeforskrift 1987

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 22. Definisjon.
  1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/1/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 23. Plikt til å utarbeide reguleringsplan. 1
  gi pålegg om dette 2 Inntil reguleringsplan foreligger kan det gis midlertidige reguleringsbestemmelser om bebyggelsens art utforming høyde og beliggenhet innenfor et bestemt avgrenset område Paragrafene 27 og 31 nr 1 første ledd gjelder tilsvarende 1 Endret ved lov 28 mai 1976 nr 37 2 Jfr 20 3 Miljøverndept Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind II

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/2/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 24. Om regulering av ødelagt strøk.
  Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/3/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive