archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: § 25. Reguleringsformål. 1
  fare ikke tillates bebygd 6 Spesialområder Herunder fiskebruk friluftsområder som ikke går inn under nr 4 områder for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet grav og urnelunder vann og avløpsanlegg områder for opplag og destruksjon av avfall steinbrudd grustak anlegg for forsvaret eller sivilforsvaret og anlegg som på grunn av historisk antikvarisk eller annen kulturell verdi bør søkes bevart 1 Endret ved lov 13 mars 1981 nr 6 Jfr 22 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/4/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: § 26. Andre bestemmelser i reguleringsplanen. 1
  planområdet plassering av større varehus herunder om forbud mot slik virksomhet i planområdet dersom hensynet til trafikken og nærmiljøet tilsier det eller det vil være i strid med vedtatte regionalpolitiske målsettinger nybygging innenfor bevaringsområder herunder om materialvalg fargebruk og utforming og utførelse av ytre vedlikehold anlegg og drift av steinbrudd og massetak herunder om uttaksdybde og uttaksvolum sikring skjerming og tiltak for å kunne tilbakeføre terrenget til andre formål 2 I kommuner med tilstrekkelig utbygd teknisk administrasjon kan reguleringsplan for bestemte byggeområder innskrenkes til reguleringsbestemmelser som fastsetter utnyttingsgraden Nærmere bestemmelser om beregningsmåten kan gis ved forskrift 1 Endret ved lover 13 juni 1969 nr 29 8 juni 1979 nr 48 Jfr 22 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/5/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 27. Utarbeiding av reguleringsplan. 1
  til forslaget Kommer det merknader innen fristen går ut tar bygningsrådet saken opp til ny behandling I de kommuner som er nevnt i nr 6 skal bygningsrådet i samband med kunngjøring etter reglene i første ledd legge saken fram for fylkeskommunen og de statlige fagorganer som har særlige interesser i området med en rimelig frist for uttalelse 4 Når forslaget er ferdigbehandlet av bygningsrådet legges det fram for kommunestyret Er kommunestyret ikke enig i forslaget kan det sende saken tilbake til bygningsrådet til ny behandling i tilfelle med retningslinjer for det videre arbeid 5 Reguleringsplan som er vedtatt av kommunestyret skal sendes gjennom fylkesmannen til departementet 2 som avgjør om planen skal stadfestes Departementet kan vente med å ta standpunkt til om planen skal stadfestes til kommunen har utarbeidd generalplan 3 som viser hvordan reguleringen kan gå inn i en samlet utnytting av grunnen i kommunen eller del av den I samband med stadfestingen kan departementet etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd Dette må imidlertid ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene Når planen er stadfestet skal bygningsrådet så snart råd er kunngjøre planen i alminnelighet i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet Kunngjøringen skal klart angi det område planen omfatter og skal gi opplysning om de frister som er nevnt i 32 nr 1 annet ledd og 42 annet og tredje ledd Departementets vedtak etter foregående ledd kan ikke påklages 6 I de kommuner departementet utpeker skal reguleringsplan som er vedtatt av kommunestyret ikke stadfestes av departementet Planen skal ha de samme rettsvirkninger som stadfestet reguleringsplan For reguleringsplan som er vedtatt av kommunestyret i disse kommuner gjelder bestemmelsene om kunngjøring i nr 5 tilsvarende Bygningsrådet skal dessuten sende avtrykk av planen til fylkeskommunen og departementet Kommunestyrets vedtak etter foregående ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler uten hensyn til unntaket i dennes 28 annet ledd Departementet er klageinstans Klagen settes fram skriftlig for kommunestyret som gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet Dersom det foreligger innsigelser mot planen fra fylkeskommunen eller fra statlig fagmyndighet hvis saksområde blir berørt skal det behandles etter bestemmelsene i nr 5 7 Reguleringsplan som omfatter område i annen kommune jfr 2 og 30 skal legges fram for denne til uttalelse Slik plan skal alltid sendes departementet til stadfesting 1 Endret ved lover l9 juni 1969 nr 54 26 mai 1978 nr 34 2 Miljøverndept 3 Jfr 20 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/6/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 28. Endring i og oppheving av reguleringsplan. Tomteinndeling.Bebyggelsesplan. 1
  forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/7/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 29. Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan. 1
  Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/8/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 30. Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering.
  Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 31. Virkning av reguleringsplan. 1
  avløps eller elektrisitetsforholdene ikke er tilfredsstillende for tiden ikke kan bebygges For slike reguleringsbestemmelser gjelder reglene i 27 og 31 nr 1 første ledd tilsvarende Hvor særlige grunner foreligger kan departementet 2 forlenge gyldighetstiden for bestemmelsene med inntil 5 år om gangen 1 Endret ved lover 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 13 mars 1981 nr 6 2 Miljøverndepartementet Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide Kapittel XIV Ymse bestemmelser Kapittel XV Straffansvar Kapittel XVI Ulovlig byggearbeid m v 1 Kapittel XVII Overgangsbestemmelser Ikrafttreden Oppheving og endring av andre lover Lov av 27 mai 1983 nr 32 om endring i bygningsloven av 18 juni 1965 nr 7 Endringslov av 14 juni 1985 nr 74 til bygningsloven Forskrift om

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: § 32. Erstatning for tap ved reguleringsplan. 1
  verdauke som den bedre utnytting medfører for vedkommende eiendom etter fradrag for de refusjonsbeløp som eieren festeren i tilfelle er blitt tilpliktet å betale i medhold av bestemmelsene i kapittel VI som følge av eiendommens utnytting Krav om erstatning må være satt fram seinest 1 år etter at byggetillatelse er gitt Eier fester av eiendom som gis bedre utnytting kan kreve forhåndsskjønn til avgjerd av erstatningsspørsmålet når reguleringsplanen er stadfestet Erstatningsbeløpet forfaller til betaling når byggearbeidet er satt i gang men tidligst 3 måneder etter at beløpet er endelig fastsatt 1 Endret ved lov 27 mai 1983 nr 32 se dens avsn II 2 Jfr 45 3 Jfr 59 4 Jfr 118 nr 1 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Kapittel I Alminnelige bestemmelser Kapittel II Bygningsmyndighetene 1 Kapittel III Oversiktsplaner Kapittel IV Reguleringsplaner 22 Definisjon 23 Plikt til å utarbeide reguleringsplan 1 24 Om regulering av ødelagt strøk 25 Reguleringsformål 1 26 Andre bestemmelser i reguleringsplanen 1 27 Utarbeiding av reguleringsplan 1 28 Endring i og oppheving av reguleringsplan Tomteinndeling Bebyggelsesplan 1 29 Pålegg om utarbeiding og endring av reguleringsplan 1 30 Pålegg om samarbeid mellom flere kommuner om regulering 31 Virkning av reguleringsplan 1 32 Erstatning for tap ved reguleringsplan 1 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid m v 1 Kapittel V Ekspropriasjon m v 1 Kapittel VI Refusjon av utgifter til veg vann og avløpsanlegg 1 Kapitel VII Skjønnsmyndighet Kapitel VIII Deling av eiendommer 1 Kapitel IX Byggetomta Kapitel X Bebyggelsen Kapitel XI Særlige bygninger og anlegg m v Kapittel XII Bestående byggverk 1 Kapitel XIII Byggetillatelse og kontroll med byggearbeide

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Bygningsloven/4/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive