archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets
  veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Innledning Virkeområde Definisjoner Tekniske data for trepellets Lagring og transport av trepellets Myndigheter Sentrale lover og forskrifter Saksbehandling Godkjenning av foretak for ansvarsrett Dokumentasjon Sikkerhet Utslipp og miljø Trepelletskaminer

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/veiledning-montering-fyringsanlegg-trepellets/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen
  Aerosolbeholdere Brannforebygging Forskrift om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen 1 Bakgrunn 2 Krav hjemmelsgrunnlag 3 Forutsetninger 4 Brannforebyggende tiltak 5 Brannvernmateriell type og plassering 6 Opplæring og øvelser 7 Sambands førstehjelps og verneutstyr 8 Restverdiredning 9 Definisjoner Vedlegg 1 Tilsyn sjekkliste

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/temaveiledning-kraftforsyningen/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Tilsynsrapport
  om brannforebygging Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Tilsynsrapport Tilsynsrapport fra tilsynet ved navn Tilsynsrapport Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/Tilsynsrapport/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Brannforebygging
  til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann og feiervesenet Veiledning om montering og drift av fyringsanlegg for brensel av trepellets Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Tilsynsrapport Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/brannforebygging/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskriftens kapittel 7, oppbevaring
  og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Innledning 7 1 Tillatelse til oppbevaring 7 2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak 7 3 Plassering av rom bygning eller innretning 7 4 Bygningstekniske forhold 7 5 Elektriske installasjoner 7 6 Merking 7 7 Generelle krav til sikker

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning til forskriftens kapittel 10, bruk
  over 20 år Teoretisk praktisk prøve kan avlegges hos arbeidsgiver eller teorikursarrangør godkjent som prøvearrangør av Direktoratet for brann og elsikkerhet eller andre direktoratet bemyndiger EØS borgere som ønsker å utøve yrke som beskrevet ovenfor med kvalifikasjoner dokumentert enten ved et kompetansebevis jf Rådsdirektiv 92 51 EØF artikkel 1 c jf artikkel 8 som kreves i en annen EØS stat for å få adgang til eller for å utøve det samme yrket på dens territorium eller ved dokumenterte kvalifikasjoner tilegnet i andre EØS medlemsstater og som særlig med hensyn til helse sikkerhet miljøvern og forbrukervern gir den samme sikkerhet som kreves ifølge denne forskrift skal være likestilt med personer som oppfyller kvalifikasjonskravene etter denne forskrift Dersom en EØS borger ikke kan legge frem et kompetansebevis eller dokumentere kvalifikasjoner som ovenfor nevnt skal reglene om yrkesutdanning i denne forskrift komme til anvendelse Som dokumentasjon på at vilkårene som ovenfor nevnt er oppfylt skal de bekreftelser og dokumenter som er utstedt av vedkommende myndighet i EØS området og som søkeren fremlegger til støtte for sin søknad bli anerkjent på lik linje med den dokumentasjon som kreves etter denne forskrift Dette gjelder også kravet til politiattest Dersom søkerens EØS hjemstat eller siste EØS oppholdsstat ikke krever politiattest for å utøve ovennevnte yrke skal dokumentasjon av tilsvarende art bli godtatt Slik dokumentasjon må ikke være utstedt lengre enn tre måneder før de fremlegges Søknad om sprengningssertifikat klasse B sendes Direktoratet for brann og elsikkerhet vedlagt avlagt sprengningsteoretisk praktisk prøve attestasjon for praksis og politiattest Søknad fra en EØS borger om tillatelse til å utøve yrke som nevnt ovenfor skal sendes Direktoratet for brann og elsikkerhet Vedtak skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angående EØS søkeren er mottatt Veiledning Til første til siste ledd Sprengningssertifikat klasse B utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre men utgår når arbeidsforholdet avsluttes Virksomheten må utarbeide instruks for arbeidet og sertifikatet kan kun benyttes i henhold til denne instruksen Instruksen danner grunnlag for utstedelse av sertifikatet Det kan ikke utføres sprengningsarbeider for andre arbeidsgivere eller på andre steder enn det som fremgår av sertifikatet For å få utstedt sertifikat må søkeren 1 ha avlagt og bestått sprengningsteoretisk prøve Prøven kan avlegges hos arbeidsgiver teorikursarrangør lensmann eller annet offentlig organ 2 ha instruks fra arbeidsgiver som dekker det sprengningsarbeidet sertifikatet skal gjelde for 3 dokumentere relevant praksis min 6 mndr de siste 12 mndr 4 fremlegge politiattest Det skal alltid foreligge instruks for de arbeidene som skal utføres med dette sertifikatet Instruksen skal inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem den skal være utarbeidet før eventuell godkjenning gis og den skal følge søknadene til DBE for de det søkes godkjenning for Følgende hovedpunkter skal fremkomme i instruksen 1 Virksomhetens navn og adresse 2 Navn og personalia på person med sprengningsfaglig kompetanse i virksomheten jf 10 7 3 Hvilken opplæring bedriften har gitt de som søker om sprengningssertifikat kl B 4 En beskrivelse av de aktuelle arbeidsoppgaver som kan utføres med godkjenning i kl B relatert til vedkommende bedrift 5 Gyldighetstid og intern distribusjon av instruksen jf virksomhetens internkontrollsystem 6 Dato og underskrifter Det følger av forskriften at sprengningssertifikat klasse B er knyttet opp til en instruks utarbeidet av bedriften og at bedriften har person er med nødvendig sprengningsfaglig kompetanse Dette vil si at sprengningssertifikat kl B i utgangspunktet er aktuelt kun for ansatte i bedrifter av en viss størrelse Ved tap av sertifikat klasse B kontaktes politi lensmann for å få utstedt en tapsmelding DBE vil ved mottak av tapsmelding utstede et duplikat av tidligere sprengningssertifikat 10 6 Sprengningssertifikat kl C Den som skal utføre små rutinemessige sprengningsarbeider hvor det anvendes meget begrensede mengder sprengstoff pr år på egen eiendom innen jord og skogbruk i sikker avstand fra bebyggelse ferdselsårer og lignende hvor risikoen for at uhell kan inntre er minimal skal ha sprengningssertifikat klasse C Bruker må være fylt 20 år ha bestått teoriprøve utarbeidet av Direktoratet for brann og elsikkerhet og kunne fremlegge politiattest samt dokumentere praksis fra sprengningsarbeid som vurderes i hvert enkelt tilfelle Politiet eller lensmannen i det distrikt eiendommen ligger avholder teoriprøven og utsteder sprengningssertifikat kl C Sprengningssertifikat kl C gjelder i 5 år Veiledning Til første til siste ledd Sprengningssertifikat klasse C gjelder kun for sprengning på egen eiendom i egen næring innen jord og skogbruk For å få utstedt sertifikat klasse C må søkeren foruten å oppfylle kravet til alder ha bestått teoriprøve fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder og dokumentere praksis fra sprengningsarbeide Det stilles ikke krav om lang praksis og det er opp til politiet lensmannen i det enkelte tilfelle å vurdere om dokumentert praksis er tilstrekkelig for å få utstedt sprengningssertifikat klasse C Sertifikatet utstedes av lensmann politi i det distrikt eiendommen ligger og er gyldig i 5 år Når sprengningssertifikatet utløper på dato skal det avlegges ny prøve hos lensmann politi for å få utstedt nytt sertifikat Ved tap av sertifikat klasse C vil lensmann politi kunne utstede duplikat 10 7 Plikt til å ivareta sikkerhet Ledelsen i virksomhet som skal ha utført eller som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte Virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med sprengningsfaglig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosive varer Planene som skal omfatte sprengnings og salveplaner m m skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid igangsettes være basert på risikoanalyser og være integrert i overordnete planer for prosjektet anlegget Etterlevelse av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres Dersom det skal utføres særlig kompliserte eller risikofylte sprengningsarbeider utover det bruker med sprengningssertifikat i klasse A har kompetanse til skal en særlig sprengningskyndig benyttes både til å utarbeide planer og til å gjennomføre sprengningen Virksomhet som ikke selv utfører sprengningsarbeid skal påse at utførende virksomhet ivaretar kravene i henhold til annet ledd I antatt tilbud anbud for sprengningsarbeid skal det klart fremkomme at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med Disse bestemmelsene endrer ikke de forpliktelser som ellers følger av arbeidsmiljølovgivningen Når godkjent bruker utfører sprengningsarbeid som selvstendig pliktsubjekt gjelder plikten i annet ledd tilsvarende Veiledning 10 7 er sentral bestemmelse og danner grunnlag for forståelsen av de øvrige bestemmelsene i dette kapittelet Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at alle nødvendige sikkerhetstiltak blir ivaretatt ved utføring av sprengningsarbeider og at ikke viktige sikkerhetsmesseig tiltak som for eksempel dekking varsling og posting blir salderingsposter Til første ledd Første ledd fastslår at det er ledelsen i virksomheten som har hovedansvaret for sikkerheten ved sprengningsarbeider Ansvaret er uavhengig av om virksomheten bruker kvalifisert innleid kontrahert arbeidskraft eller om sprengningsarbeidet utføres med egne godkjente brukere Til annet ledd Det fastslås at virksomhet som selv utfører sprengningsarbeid skal sørge for at det i samråd med person med nødvendig kompetanse blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta sikkerheten Ledelsen er imidlertid ansvarlig for at planer utarbeides og den er også ansvarlig for innholdet av disse og at planene overvåkes og kvalitetssikres Ledelsen i virksomhet skal også påse at person med sprengningsfaglig kompetanse virkelig innehar nødvendig kunnskap og kompetanse om det konkrete sprengningsarbeid Drives virksomheten som et enmannsforetak av den godkjente bruker vil kravene som stilles til ledelsen i virksomhet påligge den godkjente bruker De skriftlige planene skal være integrert og forankret i de overordnete HMS planene for prosjektet anlegg og bør inneholde følgende 1 Beskrive ansvarsforholdene organisasjonsplan a Hvem er arbeidsgiver oppdragsgiver b Hvem er godkjent bruker c Hvem underentreprenører rapporterer til Rapporteringsrutiner 2 Utført risikovurdering kartlegging av alle farlige forhold ved sprengningsarbeidet jf også internkontrollforskriften a Hva som må tas hensyn til i omgivelsene jf 10 9 b Intern transport på anlegget og plassering av eksplosivene jf 10 11 c Miljøpåvirkning støy støv rystelser steinsprut jf 10 9 d Varsling av omgivelsene jf 10 10 3 Arbeidstillatelsessystem 4 Salveplan a Størrelse på salva b Valg av borutrustning hulldiameter c Valg av sprengstoff og tennmidler d Sikring mot utkast Dekningsmateriell e Nummerering og fordemming f Utstyr som må være på arbeidsstedet før oppstart 5 Instruks for avviksbehandling a Hvem skal ta avgjørelse når forskjellige deler av planen ikke kan gjennomføres som forutsatt b Hvordan dokumentere hva som er gjort når planen måtte fravikes 6 Ansvar for å utarbeide salverapporten og innholdet av denne Eksempel på skjema som kan benyttes til sprengnings og salveplan se vedlegg Etterlevelse av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres Dette innebærer at det er et ledelsesansvar at det for eksempel er tilstrekkelig med dekningsmateriale tilgjengelig ved arbeider som krever dette at det er tilstrekkelig antall personer til å ivareta posting og varsling og at alt annet utstyr av betydning for sikker utføring av sprengningsarbeidet er tilgjengelig Krav til utarbeidelse av planer følger også av andre forskrifter Det vises i denne sammenheng til bl a forskrift av 21 april 1995 om sikkerhet helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser byggherreforskriften 11 I henhold til denne bestemmelsen skal det utarbeides plan som sikrer fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass Planen skal inneholde spesifikke tiltak ved blant annet arbeid som innebærer bruk av sprengstoff I henhold til samme forskrift 6 og 7 er det byggherrens prosjektlederens ansvar å sørge for at slike planer blir utarbeidet ved å inngå klare avtaler og utpeke koordinatorer for sikkerhet helse og arbeidsmiljø Bestemmelsen i 10 7 bygger på de samme forutsetninger når det gjelder byggherrens ansvar og planer etter disse to forskriftene vil kunne være sammenfallende Kravet om at det skal utarbeides sprengningsplan m m må også ses i sammenheng med internkontrollforskriften 5 annet ledd nr 6 hvor det fremkommer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Også forskrift av 21 november 1997 om helse og sikkerhet ved bergarbeid stiller krav om løpende vurdering av risikoforhold ved arbeidet utarbeidelse av planer og regelmessig oppdatering av disse Til tredje ledd Ingen kommentarer Til fjerde ledd Virksomhet som ikke selv utfører spreningsarbeid men kjøper denne tjenesten har ansvar for å påse at kravene i henhold til annet ledd blir ivaretatt Det er den virksomhet som utfører sprengningsarbeidet som har hovedansvaret Den som leier inn må imidlertid vite at det kreves planer som ivaretar sikkerheten jf også internkontrollforskriften I praksis betyr dette bl a at pristilbud som oppdragsgiver aksepterer må omfatte alle kostnader for sikkerhetstiltak jf 10 9 slik at sprengning kan skje så sikkert som mulig For utføring av selve sprengningsarbeidet kreves det sertifisering eller annen godkjenning Dette vil si at vedkommende er innehaver av den type sprengningssertifikat som kreves for det sprengningsarbeidet som skal utføres eller er godkjent av DBE for sprengning i spesielle tilfeller jf 10 3 Til femte ledd Dersom den godkjente bruker driver selvstendig sprengningsarbeid enten som egen virksomhet eller som vennetjeneste må han selv oppfylle alle pliktene nevnt i annet ledd 10 8 Godkjent brukers plikter Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig Etter hver salve skal godkjent bruker utarbeide en skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av avvik Veiledning Virksomheten er i henhold til 10 7 ansvarlig for planlegging men når det kommer til selve utførelsen av sprengningsarbeidet og iverksettelse av planlagte sikkerhetstiltak forbundet med den planlagte sprengningen er den godkjente bruker ansvarlig for dette Til første ledd Bestemmelsen pålegger den godkjente bruker å forsikre seg om at oppgaver som bl a boring lading posting og varsling er utført i henhold til sprengningsplan og salveplan Dette innebærer bl a at dersom andre enn den godkjente bruker har boret salva må den godkjente bruker forvisse seg om at dette arbeidet er utført i henhold til planene før lading foretas og salva avfyres Umiddelbart før lading tar til skal godkjent bruker forvisse seg om at borhullene er åpne slik at det er fri passasje for ladningen jf 10 12 boring Tennpatronen armeres dvs isettes tenner umiddelbart før den plasseres i borhullet og det skal ikke brukes større ladning enn det som for tilfellet anses forsvarlig og nødvendig Det skal tas hensyn til svakheter i fjellet Bulksprengstoff ANFO og lignende må måles opp før eller under selve ladningen Dette fordi slikt sprengstoff kan sive ut i slepper og sprekker i fjellet og forårsake lokal overladning Noen sprengstoffer kan utvide seg ved gassing etter plassering i borhullet Det er derfor viktig å måle opp beregnet mengde slikt sprengstoff slik at den godkjente bruker kan iverksette nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med sprengningen eventuelt fjerne sprengstoffet dersom det skulle vise seg at ladningen har ført til lokal overladning Til annet ledd Godkjent bruker er ansvarlig for å utarbeide salverapport etter at salva er avfyrt Salverapport skal utarbeides etter hver enkelt salve og det skal fremgå av salverapporten hvilke avvik fra planen som foreligger og hvordan avvik ene er behandlet 10 9 Vern mot skade på omgivelsene Salve som skal skytes nær der mennesker eller dyr oppholder seg der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse jernbane veg luftspenn kabler m m kan skades skal dekkes på hensiktsmessig måte med mindre andre dokumenterte tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten Veiledning Salver som skal sprenges nær de angitte objekter skal ikke medføre fare for skade At ferdselen er liten ledningene er få og innretningene av lav standard osv har ingen betydning Også annet vern enn dekning kan aksepteres Dersom det ikke dekkes må det dokumenteres hvordan de iverksatte tiltak ivaretar sikkerheten på en like god måte som dekking Begrepet nær forstås som at sprut kan nå frem til de omtalte objektene En normal sprengning kan ut fra teori og praksis føre til steinsprut som angitt i tabellen nedenfor Borhulls sprengstoffdiameter Kastelengde 1 25 mm 260 m 2 51 mm 410 m 2 5 64 mm 480 m 3 76 mm 600 m 4 102 mm 700 m Tabellen er et hjelpemiddel som viser påregnelige kastlengder og fritar ikke de som har ansvar for sprengningen fra å foreta en selvstendig faglig vurdering av forholdene Kastlengden ved steinsprut er også avhengig av mange andre faktorer bl a tar ikke oversikten hensyn til spesielle fragmentformer høydeforskjell vindhastighet og lignende Dekningsmaterialet skal være tilstrekkelig sterkt kunne kobles sammen være tungt ikke slippe gjennom fragmenter slippe gjennom sprenggass dekke det dobbelte areal av salvens areal kunne forankres ikke kunne rives opp slik at det oppstår farlige kaststykker Når det gjelder hvem som er ansvarlig for å ivareta plikten til vern av omgivelsene og at det legges planer for dette vises det til 10 7 med veiledning Norsk standard NS 8141 Vibrasjoner og støt Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk kan nyttes som hjelpemiddel når det må tas hensyn til rystelser Det anbefales at rystelsesmålinger dokumenteres 10 10 Informasjon og varsling Beboere politi og andre aktuelle offentlige myndigheter eiere rettighetshavere m m skal gjøres kjent med planene i 10 7 og hvilke risiki sprengningsarbeidene representerer Før sprengningsarbeid foretas skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området Postene skal stå i radio eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter Veiledning Til første ledd Bestemmelsen skal sikre at alle som på en eller annen måte kan bli berørt av det planlagte sprengningsarbeidet får nødvendig og forståelig informasjon om hvilke risiki sprengningsarbeidene representerer Det må informeres om alt av betydning for sikkerheten for de berørte herunder hvordan de skal forholde seg før under og etter skyting av salva Det er ikke nødvendig å informere om detaljer i selve sprengningsplanen Til annet ledd Det skal utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av sprengningsarbeidet skal informere og varsles Ordet berørt må her ses i sammenheng med 10 9 og veiledningen til denne Berørt vil de kunne bli som er så nær der salva skal skytes at de vil kunne bli truffet av utkast fra salva Planen må inneholde opplysninger om hvordan informasjonen skal skje og hvordan opplæring av postene skal ivaretas slik at posting og varsling kan foregå uten at det oppstår misforståelser Planen vil være en del av sprengningsplanen og det er ledelsen som er ansvarlig for å utarbeide denne Det må i planen framgå hvordan informasjonen skal gis for å sikre at de aktuelle berørte får vite hvordan de skal forholde seg før under og etter skyting av salva Det skal informeres om alt av betyding for sikkerheten for de berørte Det er viktig at det i planen også fremkommer hvor postene skal stå og hvordan de skal kunne kommunisere med hverandre og den godkjente bruker som skal avfyre salva Når trafikk skal stanses skal dette skje i henhold til bestemmelsene i forskrift av 1 mars 1984 om varsling av arbeid på offentlig veg Til tredje ledd Ingen kommentarer 10 11 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare på brukssted Det skal ikke tas ut mer eksplosiv vare enn det som er planlagt for den salve som skal sprenges Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter Hvis forholdene allikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv vare plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst Plasseringsstedet skal være sikkert tydelig merket ryddig oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres Flytting av eksplosiv vare til fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse Veiledning Til første ledd Ingen kommentarer Til annet ledd Det fastslås at det

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-kap10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri
  eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger Brann og eksplosjonsvernloven Forskrifter med veiledning Aerosolbeholdere Brannforebygging Brannvern på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Innledning Definisjoner Kapittel 1 Godkjenning Kapittel 2 Innførsel Kapittel 3 Oppbevaring Kapittel 4 Erverv Kapittel

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/veiledning-fyrverkeri/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Eksplosjonsfarlig stoff
  på Svalbard Delegering til DSB etter brann og eksplosjonsvernloven Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlig område Eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff Veiledning til forskriftens kapittel 7 oppbevaring Veiledning til forskriftens kapittel 10 bruk Veiledning om godkjenning innførsel oppbevaring erverv handel og bruk av fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Enkle trykkbeholdere Gassapparat og utstyr Håndtering av farlig stoff Internkontrollforskriften Landtransport av farlig gods Liste over farlige stoffer Stofflisten Organisering av brannvesen Storulykkeforskriften

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/search/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/eksplosjonsfarlig-stoff/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive