archive-no.com » NO » D » DSB.NO

Total: 1173

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DSB: Kap. IX. Brandvegg.
  og bygninger av betong eller jernbetong skal ha samme tykkelse som for yttervegger bestemt dog således at forsterkninger utover 35 cm ikke kreves medmindre bygningsrådet av stabilitetshensyn finner det nødvendig Med hensyn til felles brandvegg henvises til bygningslovens 84 Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m Kap I Grunnmur Kap II Vegger av natursten Kap III Vegger av teglsten Kap IV Vegger av kalksandsten kompakt betongsten eller andre kunststener Kap V Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten Kap VI Støpte betongvegger uten jernarmering Kap VII Jernbetongkonstruksjoner Kap VIII Vegger av tre Kap IX Brandvegg 44 45 46 Kap X Konstruksjoner av jern Kap XI Taktekning Kap XII Røkpiper Kap XIII Ildsteder og røkrør Kap XIV Kjelanlegg centralvarmeanlegg ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap XVIII Stillaser Kap XIX B Forskrifter og opgaver Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift 1949 bind

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/9/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive


 • DSB: Kap. X. Konstruksjoner av jern.
  disse ikke tjener som lagerrum for brennbare saker Isolasjon av søiler anbragt i en bygnings fasader kan undlates med bygningsrådets samtykke Bygningsrådet kan også frita for isolasjonsbestemmelsene hvor det gjelder almindelige våningshus av mur som opføres uten innvendige trevegger og uten panel og hvor der ikke er større butikker eller lagres brennbare saker Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m Kap I Grunnmur Kap II Vegger av natursten Kap III Vegger av teglsten Kap IV Vegger av kalksandsten kompakt betongsten eller andre kunststener Kap V Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten Kap VI Støpte betongvegger uten jernarmering Kap VII Jernbetongkonstruksjoner Kap VIII Vegger av tre Kap IX Brandvegg Kap X Konstruksjoner av jern 47 48 Kap XI Taktekning Kap XII Røkpiper Kap XIII Ildsteder og røkrør Kap XIV Kjelanlegg centralvarmeanlegg ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap XVIII Stillaser

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/10/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XI. Taktekning
  de i lovens 87 2 omhandlede bygninger når tretaket tekkes med en av bygningsrådet godkjent tjærefri asfaltpapp av minst 1 mm tykkelse Trelektning kan anvendes over asfaltpappen Bygningsrådet kan påby at stenen hvor det av hensyn til værforholdene anses påkrevet festes til taket på en av bygningsrådet godkjent måte Torv i landdistrikt på steder hvor bygningsrådet tillater det Tjærefri asfaltpapp av minst 2 mm tykkelse Pappen må godkjennes av bygningsrådet Tykkelsen kan med bygningsrådets samtykke innskrenkes til 1 mm for de under 7 omhandlede bygninger Sandet tjærepapp av 1 mm tykkelse dog kun med bygningsrådets samtykke for mindre skurbygninger og bygninger av provisorisk art Asfaltskifer Cementasbestplater og flat taksten av sådant materiale 50 Ved anvendelse av bølgeformede plater på bordtak skal kanalene mellem platene og bordtaket nedentil tettes på en av bygningsrådet godkjent måte 51 Bordtak under ildfast tekning skal være flatt dog kan bygningsrådet tillate at bordene legges på hinannen i horisontal retning Startside Table of contents Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter veiledninger El tilsynsloven med forskrifter veiledninger Plan og bygningsloven med forskrifter Produktkontrolloven med forskrifter veiledninger Sivilbeskyttelsesloven med forskrifter veiledninger Historisk arkiv Plan Bygg Lov om bygningsvesenet Plan og bygningsloven plbl Hotellbrannloven Bygningsloven Forskrift om materialer og konstruksjoner m m A Forskrifter om materialer og konstruksjoner m m Kap I Grunnmur Kap II Vegger av natursten Kap III Vegger av teglsten Kap IV Vegger av kalksandsten kompakt betongsten eller andre kunststener Kap V Vegger av betonghulsten og hulmurdannende betongformsten Kap VI Støpte betongvegger uten jernarmering Kap VII Jernbetongkonstruksjoner Kap VIII Vegger av tre Kap IX Brandvegg Kap X Konstruksjoner av jern Kap XI Taktekning 49 50 51 Kap XII Røkpiper Kap XIII Ildsteder og røkrør Kap XIV Kjelanlegg centralvarmeanlegg ledninger for varmt vann luft og damp samt ventilasjonsledninger Kap XV Eksplosjonsmotorer Kap XVI Forsamlingslokaler Kap XVII Automobilgarasjer Kap

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/11/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XII. Røkpiper.
  sirkelformet Hvis pipen avviker fra loddlinjen så meget at den ikke kan stå fritt uten understøttelse skal den overalt understøttes av ildfaste konstruksjoner fra grunnen av Den må ikke trekkes med større helling enn 45 fra den loddrette linje Hjørner som opstår ved en forandret retning skal avrundes efter et sirkelstykke av minst 1 m radius Hvor den begynner og over det øverste bjelkelag samt i regelen ved enhver forandret retning skal den forsynes med feiedør Bygningsrådet kan tillate at feiedør sløifes over øverste bjelkelag når der treffes passende foranstaltninger til at feiningen kan foregå fra taket I så fall kan bygningsrådet påby at pipen skal forsynes med feiedør over taket eller tilbørlig avstives og forsynes med utenpå anbragte stigetrin I loddpiper kan innledes røk fra 1 almindelig ovn eller komfyr for hver 75 cm 2 tverrsnitt For andre ildsteder kan bygningsrådet påby et større tverrsnitt pr ildsted I loddpiper må ikke innledes røk fra fabrikk bakeri eller andre anlegg hvor der foregår større varmeutvikling 54 Større piper skal forsynes med feiedør hvor de begynner når der på dette sted ikke er anbragt åpent ildsted samt også på loftet forsåvidt bygningsrådet finner det påkrevet Avviker de fra loddlinjen så meget at de ikke kan stå fritt uten understøttelse skal de overalt understøttes av ildfaste konstruksjoner fra grunnen av De skal i hele sin lengde være rettvinklet og av nøiaktig samme størrelse samt uten avsatser Cirkelformet tverrsnitt kan dog anvendes med bygningsrådets tillatelse Bygningsrådet kan også tillate at en firkantet pipe fortsetter med sirkelformet tverrsnitt når dettes flateinnhold blir uforandret Piper med større tverrsnitt enn 60 cm skal innvendig være forsynt med stigetrin av jern Bygningsrådet kan også påby at piper med mindre tverrsnitt forsynes med støttetrin belter eller lignende 55 For frittstående piper skal dimensjoner m v godkjennes av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle 56 Pipe for fabrikk bakeri og andre anlegg hvor der foregår større varmeutvikling enn ved almindelige ildsteder skal ha vanger av minst 23 cm 1 sten tykkelse 57 Pipene må ikke benyttes som feste for radioantenner eller andre anordninger som kan skade murverket eller hindre pipenes feining Ved anlegg hvor det anses fornødent kan bygningsrådet påby anbringelse av gnistkammer eller annet hensiktsmessig apparat til opfangelse av gnister 58 Feiedør i pipe skal bestå av 2 plater med minst 2 5 cm innbyrdes mellemrum Den skal være av støpejern tettsluttende hvile på hengsler samt være forsynt med betryggende fals på alle sider efter en av bygningsrådet godkjent modell og være minst så stor i firkant som pipens innvendige gjennemsnitt eller lengste tverrmål Hvor bygningsrådet tillater anvendelse av ventilasjonsåpninger i røkpipe skal åpningen være forsynt med en av bygningsrådet godkjent støpejerns luke med tettsluttende fals Døren eller luken må intetsteds komme treverk som ikke er beklædd med ildfast materiale nærmere enn 50 cm Står feiedør i mindre avstand fra gulvet enn 1 5 m skal dette såfremt det er av tre være beklædd med ildfast materiale i pipens bredde og med et fremspring av minst 40 cm Bygningsrådet

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/12/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XIII. Ildsteder og røkrør.
  ildfast gulv som ikke bæres av ildfaste konstruksjoner Gulvet omkring ildstedet skal være ildfast eller beklædd med et av bygningsrådet godkjent ildfast materiale i 1 m utstrekning 64 Større murte ildsteder såsom bakerovner o l må ikke mures i forband med tilstøtende vegg og deres ytterflate må ikke komme treverk nærmere enn 60 cm De skal fundamenteres på ildfaste konstruksjoner fra grunnen og skal bestå av minst 23 cm tykk mur 1 sten som så langt luen spiller skal forsterkes med 11 cm sten Ildrummet skal ytterligere utfores med ildfast sten av minst 10 cm tykkelse I rum hvor sådant ildsted er anbragt skal gulvet også utenfor ildstedet bestå av eller forsåvidt bygningsrådet tillater det være beklædd med ildfast materiale For heromhandlede ildsteder eller for de rum hvori de anbringes kan bygningsrådet påby ytterligere sikkerhetsforanstaltninger hvor dette måtte finnes påkrevet 65 Ildsteder i de i lovens 123 3 omhandlede anlegg skal være anbragt i eget rum med ildfaste vegger og gulv samt ildfast eller med ildfast materiale beklædd tak Ilegg til ildsteder i rum hvori kjeler til kokning av olje ferniss tjære bek og fett eller til behandling av lignende særdeles brennbare stoffer er innmurt skal anordnes således at fyringen skjer i tilstøtende rum 66 I verksted hvor der arbeides med lettfengelige materialer eller med tre må kun anbringes lukkede ildsteder uten løse plater Ildstedet anbringes på murt fundament av minst 35 cm høide over gulvet Rundt ildstedet skal anbringes en jernkasse med minst 20 cm høie sider Kassen skal foran ilegget gå minst 50 cm og på de øvrige sider minst 30 cm utenfor ildstedets vegger Anbringes kassen ovenpå det murte fundament kan disse tall innskrenkes til henholdsvis 30 og 20 67 Røkkammere skal utføres av mur av minst 23 cm 1 sten tykkelse og forsynes med ildfaste dører De skal hvile på ildfaste konstruksjoner fra grunnen Støter røkkammeret til treverk skal murverket gjøres 11 cm sten tykkere så langt luen spiller Foregår røkutvekslingen utenfor røkkammeret kan dette dog utføres av 11 cm tykk mur og dørene av tre når de beklædes med jernplater på asbestunderlag Røken må avledes gjennem pipe 68 Rum bestemt til tørkning av brennbare saker ved hjelp av ovn skal være opført av helt ildfaste materialer med vegger av minst 23 cm tykkelse 1 sten Ilegget til ildstedet skal anbringes utenfor rummet Rum til tørring av flyktige og lett antendelige stoffer må kun opvarmes ved damp varmt vann varm luft eller godkjent elektrisk opvarmning Fra bestemmelsene i denne paragraf kan bygningsrådet efterat brandstyrets erklæring er innhentet tilstede undtagelse hvor ingen fare er å befrykte 69 I smier skal gulvet og vegger i 1 m høide fra gulvet bestå av eller forsåvidt bygningsrådet ved frittliggende mindre bygninger tillater det være beklædd med ildfast materiale 70 Koke og varmeapparater for gass og olje henregnes til ildsted og må kun anbringes i rum hvor ildsted kan anbringes men er i øvrig undtatt fra foranstående bestemmelser Varmeapparater og komfyrer for olje må anmeldes for bygningsrådet og kun anbringes efter

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/13/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XIV. Kjelanlegg, centralvarmeanlegg, ledninger for varmt vann, luft og damp samt ventilasjonsledninger.
  som mulig På fyllingsrørene skal være anbragt oljefilter av tilstrekkelig størrelse Rørene skal være av en solid kvalitet forarbeidet av kobber jern eller stål de må kunne bevege sig uhindret ved temperaturvekslinger og ha forsvarlige og tette forbindelser Alle rør som fører ut til det fri skal utenfor bygningen være bøiet nedad så at vann utenfra ikke kan komme ned i oljen Fylling fra oljefat i fyrhus eller fra forrådstank til fødebeholder skal skje ved håndpumpe anbragt således at fyllingen til enhver tid kan følges For større anlegg hvor kyndig betjening has kan dog maskindreven pumpe tillates når beholderen er forsynt med tilstrekkelig stort avløpsrør som fører oljen tilbake til forrådstanken eller utenfor bygningen Fyllingsrøret skal anbringes på beholderens høieste punkt Fylling av forrådstank må kun skje gjennem rørledning utenfra Så vel fyllingsrør som uttaksrør skal føres inn i tanken fra toppen Uttagning av olje fra fødebeholder må ikke kunne skje uten når viften for pressluften er i gang På selve beholderen skal være anbragt en sikker kran for avstengning av oljen til brenneren Pressluftledningen må tilkuples brenneren høiere enn reguleringen av oljetilførslen så at oljeansamling i luftledningen undgåes Før et nytt anlegg tas i bruk skal vedkommende installasjonsfirma melde det for bygningsrådet Det samme gjelder efter større reparasjoner flytning og forandringer av gamle anlegg Slukningsapparater anskaffes efter brandchefens nærmere bestemmelse En kasse med sagmugg og en spade skal dog alltid være til stede I forrådsrum må ikke brukes åpen ild eller bart lys og ikke røkes tobakk Til belysning i sådant rum tillates elektriske glødelamper og sikkerhetslamper som er godkjent av vedkommende departement 77 Ved centralopvarmningsanlegg for varm luft skal varmekammerne være helt ildfast utført av mur eller betong Kammerne skal være lett tilgjengelige og beskyttet mot forurensning av luften Alle åpninger i et varmekammers vegger med undtagelse av luftkanalene skal være forsynt med ildfaste tettsluttende dører Feiedører må ikke forefinnes i varmekammeret Skjer opvarmning av kammeret ved ovn må murverket ha minst 23 cm tykkelse og der må være minst 75 cm avstand fra kammerets innvendige side til treverk Skjer opvarmning ved damp eller varmt vann er en avstand av 23 cm tilstrekkelig 78 Angående ledninger for varm luft gjelder med hensyn til avstand fra treverk de om piper gitte forskrifter medmindre de består av innmurte eller omstøpte glaserte lerrør eller cementpiper anbragt på samme måte eller er utført som støpte cementkanaler i hvilket tilfelle det er tilstrekkelig at ledningens indre side får en avstand fra treverk av minst 15 cm Undtatt fra foranstående bestemmelser er ledninger for luft som opvarmes ved lavtrykks damp under 0 5 atmosfærers trykk eller varmt vann Sådanne ledninger skal utføres av et av bygningsrådet godkjent ildfast materiale og må ikke anbringes umiddelbart mot treverk uten en av bygningsrådet godkjent isolasjon For avtrekksledninger fra hetter over komfyrer gjelder samme bestemmelser som under post 2 fastsatt Hvor avtrekksledningen med bygningsrådets tillatelse fører til røkpipe må den ha samme avstand fra treverk som for røkpipe bestemt medmindre ledningen eller treverket er isolert på en av

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/14/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XV. Eksplosjonsmotorer
  heller ikke opbevares annet lettfengelig stoff Brukt pussegarn og lignende avfall må straks bringes bort Enhver bruk av ild eller bart lys samt tobakksrøkning er forbudt i motorrummet Herom skal der anbringes opslag Brytere stikkontakter og sikringer for elektriske lys eller varmeanlegg må anbringes utenfor motorrummet medmindre der anvendes gnistfrie konstruksjoner som er godkjent av tilsynet for elektriske anlegg og disse anbringes i minst 1 5 m høide over gulvet Bevegelige ledninger må være armert Motoren må ikke tas i bruk før dens opstilling er godkjent av bygningsrådet 84 Motorer for petroleum eller andre ildsfarlige væsker av 2nen faregrad flampunkt over 21 C Motoren må opstilles i eget motorrum hvis gulv vegger og tak består av eller er beklædd med et av bygningsrådet godkjent ildfast materiale Motoren skal plaseres på solid ildsikkert fundament Den må ikke komme ubeskyttet tretak nærmere enn 1 5 m og ubeskyttet trevegg nærmere enn 30 cm Hvor gulvet ikke er ildfast må det gis en ildfast beklædning som på alle kanter rekker minst 1 m utenfor maskinen Der må anordnes ildsikkert avtrekksrør for forbrenningsgassene med avstand fra treverk som bestemt for røkrør Avtrekksrøret må utmunne direkte i det fri minst 60 cm fra vegg eller takflate Bygningsrådet kan dog ved mindre motorer tillate at røret føres til røkpipe I motorrummet må der ikke opbevares over 550 liter petroleum Rummet må være godt ventilert Det skal hvor brandstyret finner det påkrevet være utstyrt med godkjente slukningsmidler Brytere stikkontakter og sikringer for elektriske lys eller varmeanlegg må anbringes utenfor motorrummet medmindre der anvendes gnistfrie konstruksjoner som er godkjent av tilsynet for elektriske anlegg og disse anbringes i minst 1 5 m høide over gulvet Bevegelige ledninger må være armert Motoren må ikke tas i bruk før dens opstilling er godkjent av bygningsrådet Startside Table of contents Brann

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/15/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive

 • DSB: Kap. XVI. Forsamlingslokaler
  ordinære utganger og likeledes hvor lokalet er i en trebygning eller hvor der ikke er særlig lett adgang til å komme ut i det fri enten direkte eller gjennem forgang vestibyle med murte vegger uten trepanel bør der således foruten de i 85 1 omhandlede dører kreves nødutganger som er således anlagt at forsamlingen lett ad den vei kan slippe ut i det fri hvis de andre utganger er utilgjengelige eller blokert Det samme gjelder gallerier For lokaler som rummer mer enn 500 personer bør sådanne nødutganger alltid anordnes Disse må han en bredde av minst 1 m 88 For forsamlingsrum hvor der gis forestillinger på scene med kulisser eller hvor der fremvises kinomatografiske billeder bør følgende iakttas Sitteplasser bør være faste og ha en bredde av minst 0 5 m med en dybde av 1 m som dog ved anvendelse av klappseter kan innskrenke til 0 8 m Gangene i salen eller på galleriet bør ha en bredde av 1 m for hver 150 personer som skal passere dem dog minst 1 2 m Er plassene anordnet amfiteatralsk bør gulvet i lokalet i almindelighet legges med jevnt fall uten anvendelse av trin Lokalene bør alltid være forsynt med nødutganger som omhandlet i foregående paragraf Nødutgangsdørene bør ved tydelig påskrift være markert som sådanne Alle dører bør være uten ophøiet terskel og bør være forsynt med en av bygningsrådet godkjent lukkemekanisme således anordnet at døren lett kan åpnes ved trykk innenfra eller ved svakt drag i en hevarm anbragt i passende høide Matter og tepper bør være fastgjort til gulvet Over alle utgangsdører fra sal og galleri bør anbringes lamper med rødt lys enten fetoljelamper eller elektriske lamper med kraftkilder uavhengig av det øvrige belysningsnett Så lenge salen benyttes bør vestibyle korridorer og trapper holdes oplyst Salens belysning bør anordnes således at den i tilfelle av brand eller panikk øieblikkelig kan tendes så vel fra vestibylen som fra salen og i tilfelle fra scene eller apparatrum 89 Bestemmelsene i foregående paragraf bortsett fra post 1 bør også iakttas for andre forsamlingslokaler når de rummer mer enn 500 mennesker Hvor der er faste sitteplasser bør disse anordnes overensstemmende med bestemmelsene i post 1 Provisorisk opstilling av sitteplasser bør finne sted efter samme regler idet plassene festes eller forbindes innbyrdes så de ikke kan forskyves 90 Til kinematograflokaler bør dessuten stilles følgende krav Apparatrummets gulv vegger og tak skal være utført av eller innvendig beklædd med godkjent ildfast materiale Apparatrummet bør ha et gulvareal av minst 6 m 2 og en høide av minst 2 5 m og helst ha vindu mot det fri dekket med ildsikkert glass i faste jernrammer Der må sørges for en kraftig ventilasjon ved gulv og tak Apparatrummets utgang må ikke stå i direkte forbindelse med publikumssalen eller dennes utgang men bør om mulig føre direkte til det fri Døren må være ildsikker selvukkende og røktett Projeksjonsapparatene må kunne opstilles således at betjeningen skjer fra den mot utgangen vendende side Mot salen eller dennes utganger må kun

  Original URL path: http://oppslagsverket.dsb.no/content/arkiv/plan-bygg/Forskrift-om-materialer-og-konstruksjoner/1/16/ (2015-08-19)
  Open archived version from archive